مقایسه امتیاز بازشناسی همخوان های انفجاری و سایشی در نویز همهمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کمیته پژوهشی دانشجویی، کارشناس ارشد شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 2. عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران

3 3. کارشناس ارشد آمار زیستی ، مربی دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
برخی مداخلات محیطی مانند نویز همهمه می­توانند درک گفتار را دچار اشکال کنند. درک درست همخوان­ها پایه و اساس درک کلی گفتار است. معمولاً در محیط­هایی ارتباط گفتاری برقرار می­شود که چند گوینده در حال صحبت کردن هستند. بخش زیادی از همخوان­های زبان فارسی را همخوان­های انفجاری و سایشی تشکیل می­دهند. هدف ما از این مطالعه تعیین تأثیر نویز همهمه بر امتیاز بازشناسی همخوان­های انفجاری و سایشی است.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 48 مرد و زن به نسبت برابر و با شنوایی هنجار در محدوده سنی 24-19 سال از بین نمونه­های در دسترس انجام شد. پس از انجام ارزیابی­های شنوایی و گفتاری، بازشناسی همخوان­های انفجاری و سایشی در قالب هجای همخوان_واکه_همخوان و در حضور نویز همهمه در نسبت­های سیگنال به نویز صفر، 5- و 10-  مورد آزمون قرار گرفت.
یافته ها
با افزایش میزان نویز، امتیاز بازشناسی همخوان­های انفجاری و سایشی در ابتدای واژه کاهش یافت. بین امتیاز بازشناسی همخوان­های انفجاری و سایشی در ابتدای کلمه با واکه­ها در نسبت­های سیگنال به نویز صفر، 5- و 10- تفاوت معناداری وجود داشت (001/0=p)، اما تفاوت معناداری با جنسیت افراد یافت نشد.
نتیجه گیری
افزایش میزان نویز امتیاز بازشناسی همخوان­های انفجاری و سایشی را کاهش داده ولی میانگین امتیاز بازشناسی همخوان­های انفجاری در حضور نویز همهمه بیش از همخوان­های سایشی تحت تأثیر قرار می­گیرد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the recognition score of stop and fricative consonants in babble noise

نویسندگان [English]

 • Seyyedeh Zeynab Nureddini 1
 • Ali Mohammadzadeh 2
 • Seyyed Mehdi Tabatabai 3
1 1. Student Research Committee. MSc of Audiology. Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran.
2 2. Department of Audiology, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3. MSc of Biostatistics. Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
Background and Aim: Some environmental interventions such as babble noise can have difficulty understanding speech. Understanding consonants is the basis for a general understanding of speech. Verbal communication usually occurs in environments where multiple speakers are talking. Much of the consonants in Persian formation of stop and fricative consonants. The aim of this study is to determine the effect of babble noise on the recognition score of stop and fricative consonants.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 48 of available males and females equally, aged between 19-24 years with normal hearing. After auditory and speech evaluation, Recognition of stop and fricative consonants in consonant vowel consonant syllable at the presence of bobbling noise was tested.
Results: By increasing the amount of noise the recognition score of stop and fricative consonants at the beginning of the syllable reduced. There was a significant difference between recognition score of stop and fricative consonants at the beginning of the word in the signal to noise ratio of zero, -5 and -10 (p =0.000), However, not found significant differences between the sexes.
Conclusion: Increased babble noise levels significantly reduces the recognition score of stop and fricative consonants, and average recognition score stop consonants in noise affects the over than fricative consonants.
Key Words: stop consonants, fricative consonants, speech in noise, babble noise.

کلیدواژه‌ها [English]

 • stop consonants
 • fricative consonants
 • Speech in noise
 • Babble noise
 1. Zhang, S, Meng Z."A Comparative study on perceptual characteristics of mandarin consonants in different acoustic transmission conditions." ICPhS XVIIThe 17th International Congress of Phonetic Sciences. 2011: 2296-2299.##
 2. Simpson SA, Cooke M. Consonant identification in N-talker babble is a nonmonotonic function of N. J Acoust Soc Am. 2005; 118(5):2775-2778.##
 3. Samareh Y. Phonetic in Farsi (in Persian). Second edition.Tehran: University publication center, 2006; pp 23-102.##
 4. Kewley-Port D, Burkle TZ, Lee JH. Contribution of consonant versus vowel information to sentence intelligibility for young normal-hearing and elderly hearing-impaired listeners. J. Acoust. Soc. Am. 2007;122 (4): 2365–2375.##
 5. Cunningham J, Nicol T, King C, Zecker SG, Kraus N. Effects of noise and cue enhancement on neural responses to speech in auditory midbrain, thalamus and cortex. Hearing Research. 2002; 169(1-2):97-111.##
 6. Li N, Loizou PC. The contribution of obstruent consonants and acoustic landmarks to speech recognition in noise. The Journal of the Acoustical Society of America. 2008; 124 (6): 3947–3958.##
 7. Benki J R. Analysis of English Nonsense Syllable Recognition in Noise. Phonetica. 2003; 60(2):129–157.##
 8. Song J H, Skoe E, Banai K, Kraus N. Training to Improve Hearing Speech in Noise: Biological Mechanisms.Cerebral Cortex May. 2012; 22:1180-1190.##
 9. Phatak SA, Allen JB. Consonant and vowel confusions in speech-weighted noise. The Journal of the Acoustical Society of America. 2007; 121(4):2312-2326.##
 10. Mosleh M, Development and Evaluation of a Speech Recognition Test for Speaking Adults. Audiol. 2001; 9(1, 2): 72-76.Persian.##
 11. Omidvar S, Jafari Z, Tahaei AA, Salehi M. Effect of continuous and interrupted noises on word recognition performance of monolinguals and bilinguals. Journal of Modern Rehabilitation (in Persian). 2013; 6(2): 51-56.##
 12. Phatak SA, Lovitt A, Allen JB. Consonant confusions in white noise. The Journal of the Acoustical Society of America.2008; 124(2):1220-1233.##
 13. Parikh G, Loizou PC. The influence of noise on vowel and consonant cues. The Journal of the Acoustical Society of America. 2005; 118 (6): 3874–3888.##
 14. Woods DL, Yund EW, Herron TJ, Cruadhlaoich MAIU. "Consonant identification in consonant-vowel-consonant syllables in speech-spectrum noise." The Journal of the Acoustical Society of America .2010;127 (3): 1609-1623.##
 15. Fu QJ, Shannon RV, Wang X. Effects of noise and spectral resolution on vowel and consonant recognition: Acoustic and electric hearing. The Journal of the Acoustical Society of America. 1998; 104 (6): 3586-3596.##
 16. Meyer J, Dentel L, Meunier F. Speech Recognition in Natural Background Noise. PLOS ONE. 2013; 8: 1-14. ##
 17. Calais LL, Russo IC, Borges AC. Performance of elderly in a speech in noise test. Pro Fono. 2008; 20(3):147-53.##
 18. Wiley TL, Cruickshanks KJ, Nondahl DM, Tweed TS, Klein R, Klein BE. Aging and word recognition in competing message. J Am Acad Audiol. 1998; 9(3):191-8.##
 19. Alwan A , Jiang J  and Chen W . Perception of Place of Articulation for Plosives and Fricatives in Noise. Speech Commun J. 2011 Feb 1; 53(2): 195–209.##
دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1394
صفحه 133-141
 • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1393
 • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1393
 • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1394