بررسی روایی ظاهری و محتوایی نسخه فارسی مقیاس خستگی پارکینسون (PFS-16) در افراد مبتلابه پارکینسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای علوم اعصاب شناختی، کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 دانشیار، دکترای آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
پارکینسون دومین اختلال نورودژنراتیو شایع بعد از آلزایمر است. چهار علامت اصلی تشخیص بیماری شامل لرزش در زمان استراحت، سفتی،کندی در شروع حرکات و مشکلات کنترل وضعیتی می باشد. افراد مبتلابه پارکینسون به‌طور رایج علائم غیر حرکتی را هم گزارش می‌کنند که در بین آنها، خستگی رایج‌ترین علامت با میزان شیوع 65-40 درصد است که می‌تواند بر روی کیفیت زندگی این افراد تأثیر بگذارد. هدف از این مطالعه ترجمه و بررسی روایی ظاهری و محتوایی مقیاس خستگی پارکینسون (PFS-16) در افراد مبتلا به پارکینسون بود.
مواد و روش ها
ترجمه‌ی این مقیاس در دو مرحله بر اساس پروتکل پروژه بین‌المللی ابزار کیفیت زندگیصورت گرفت. پس از آن روایی ظاهری توسط 15 فرد مبتلا به پارکینسون و روایی محتوایی توسط 15 متخصص کاردرمانی بررسی شد. به منظور تعیین نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) روش لاوشه مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها
در قسمت ترجمه تنها یک سوال از لحاظ مفهومی تغییر کرد. روایی ظاهری بسیار بالایی برای این مقیاس بدست آمد. بر اساس جدول لاوشه نسبت و شاخص روایی محتوایی در محدوه قابل قبول قرار گرفتند.
نتیجه گیری
نسخه فارسی مقیاس خستگی پارکینسون دارای روایی ظاهری و محتوایی بالا برای سنجش خستگی در افراد مبتلا به پارکینسون می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Face and Content validity of Persian version of Parkinson Fatigue Scale (PFS-16) in people with Parkinson’s disease

نویسندگان [English]

 • Delaram Baghoori 1
 • Mehdi Rezaee 2
 • Navid Mirzakhani 3
 • Ashkan Irani 4
 • Alireza Akbarzadeh-Bagheban 5
1 Students` Research Office, MSc Student in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, PhD in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Lecturer, MSc in occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Phd Student in Neurocognition, MSc in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 PhD in Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Parkinson’s disease (PD) is the second common neuro-degenerative disorder after Alzheimer’s disease (AD). Tremor at rest, rigidity, bradykinesia, and postural control impairments are the four main diagnostic symptoms of PD. However, people with PD reported several non-motor symptoms. Among non-motor symptoms, fatigue is the most widespread with the prevalence rates of 40-65 percent that can have impacts on the quality of life of these people. The purpose of the present study was to translate and evaluate face and content validity of Parkinson Fatigue Scale (PFS-16) in patients with Parkinson's.
Materials and Method: Translation of this scale was done in two phases according to international quality of life assessment (IQOLA). Then, face validity was checked by 15 patients with Parkinson's disease and content validity was evaluated by 15 occupational therapists. To determine the content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI), Lawshe’s method was used.
Results: In the translation phase, only one question was changed because of conceptual problem. Face validity was very high for this measure. According to Lawshe, content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) were in the acceptable range.
Conclusion: Persian version of Parkinson Fatigue Scale (PFS-16) has high face and content validity which is good for assessing fatigue in people with Parkinson's.
 
Key words:

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parkinson’s disease
 • Fatigue
 • Face Validity
 • Content validity
 • Persian version of Parkinson Fatigue Scale (PFS-16)
1. Tsang AH, Chung KK. Oxidative and nitrosative stress in Parkinson's disease. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease. 2009;1792(7):643-50.##
2. Pendleton HM, Schultz-Krohn W. Pedretti's occupational therapy: practice skills for physical dysfunction: Elsevier Health Sciences; 2013.##
3. Swanson CR, Sesso SL, Emborg ME. Can we prevent Parkinson's disease? Frontiers in bioscience (Landmark edition). 2008;14:1642-60.##
4. De Rijk M, Launer L, Berger K, Breteler M, Dartigues J, Baldereschi M, et al. Prevalence of Parkinson's disease in Europe: A collaborative study of population-based cohorts. Neurologic Diseases in the Elderly Research Group. Neurology. 1999;54(11 Suppl 5): 21-23.##
5. Fereshtehnejad S-M, Naderi N, Rahmani A, Shahidi GA, Delbari A, Lökk J. Psychometric study of the Persian short-form eight-item Parkinson’s disease questionnaire (PDQ-8) to evaluate health related quality of life (HRQoL). Health and quality of life outcomes. 2014;12(1):1-9.##
6. Friedman JH, Alves G, Hagell P, Marinus J, Marsh L, Martinez‐Martin P, et al. Fatigue rating scales critique and recommendations by the Movement Disorders Society task force on rating scales for Parkinson's disease. Movement Disorders. 2010;25(7):805-22.##
7. Hagell P, Höglund A, Reimer J, Eriksson B, Knutsson I, Widner H, et al. Measuring fatigue in Parkinson's disease: a psychometric study of two brief generic fatigue questionnaires. Journal of pain and symptom management. 2006;32(5):420-32.##
8. Schiehser DM, Ayers CR, Liu L, Lessig S, Song DS, Filoteo JV. Validation of the modified fatigue impact scale in Parkinson’s disease. Parkinsonism & related disorders. 2013;19(3):335-38.##
9. Havlikova E, Rosenberger J, Nagyova I, Middel B, Dubayova T, Gdovinova Z, et al. Clinical and psychosocial factors associated with fatigue in patients with Parkinson's disease. Parkinsonism & related disorders. 2008;14(3):187-92.##
10. Herlofson K, Larsen JP. Measuring fatigue in patients with Parkinson's disease–the fatigue severity scale. European Journal of Neurology. 2002;9(6):595-600.##
11. Brown R, Dittner A, Findley L, Wessely S. The Parkinson fatigue scale. Parkinsonism & related disorders.2005;11(10):49-55.##
12. Falup-Pecurariu C. Fatigue assessment of Parkinson’s disease patient in clinic: specific versus holistic. Journal of Neural Transmission. 2013;120(4):577-81.##
13. Grace J, Mendelsohn A, Friedman JH. A comparison of fatigue measures in Parkinson's disease. Parkinsonism & related disorders. 2007;13(7):443-45.##
14. Hagell P, Rosblom T, Pålhagen S. A Swedish version of the 16‐item Parkinson fatigue scale (PFS‐16). Acta Neurologica Scandinavica. 2012;125(4):288-92.##
15. Kummer A, Scalzo P, Cardoso F, Teixeira AL. Evaluation of fatigue in Parkinson’s disease using the Brazilian version of Parkinson’s Fatigue Scale. Acta Neurologica Scandinavica. 2011;123(2):130-36.##
16. Okuma Y, Kamei S, Morita A, Yoshii F, Yamamoto T, Hashimoto S, et al. Fatigue in Japanese patients with Parkinson's disease: a study using Parkinson fatigue scale. Movement Disorders. 2009;24(13):1977-83.##
17. Ayre C, Scally AJ. Critical Values for Lawshe’s Content Validity Ratio Revisiting the Original Methods of Calculation. Measurement and Evaluation in Counseling and Development. 2014;47(1):79-86.##
18. Friedman JH, Brown RG, Comella C, Garber CE, Krupp LB, Lou JS, et al. Fatigue in Parkinson's disease: a review. Movement Disorders. 2007;22(3):297-308.##
دوره 5، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1395
صفحه 85-92
 • تاریخ دریافت: 21 تیر 1394
 • تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1394
 • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395