ترجمه، روایی ظاهری و محتوایی نسخه فارسی آزمون ارزیابی بازی وانمودین خودانگیخته ی کودکان 7-4 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کاردرمانی، مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. ایران

2 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویی. دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران

3 دکترای کاردرمانی، استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. ایران

4 دانشکده طب توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

5 دانشجوی پزشکی، دانشگاه آنتیگوآ، امریکا

6 کارشناس ارشد پرستاری- دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

7 دکترای علوم فعالیت و برنامه ی درمانی، دانشکده ی سلامت، پزشکی، پرستاری و علوم رفتاری، دانشگاه دکین، استرالیا

چکیده

مقدمه و اهداف: گرچه بازی مفهومی ساده به نظر می رسد، اما در واقع پدیده ای پیچیده است و با توجه به تجربیات فردی برای هر کس متفاوت است. بازی عملی به دور از قوانین و قواعد است و عملی خود انگیز، سرگرم کننده، بدون هدف، انعطاف پذیر، کاملا جذاب، حیاتی و چالش برانگیز است. بازی نمادین از 18 ماهگی در کودکان آغاز می شود. بازی یک منبع بالقوه برای ارزیابی مهارت های پیش آکادمیک است و بازی های وانمودین بیشتر به مهارت های پیش از سواد آموزی مرتبط می شود. هدف از این مطالعه ترجمه ی ابزار ارزیابی بازی وانمودین خودانگیخته ی کودک (ChIPPA) به زبان فارسی و سنجش روایی ظاهری و محتوایی آن بود.
مواد و روش ها: ابتدا ترجمه ی این آزمون در دو مرحله بر اساس پروتکل پروژه بین المللی ابزار کیفیت زندگی صورت گرفت . سپس روایی ظاهری توسط پنج تن و روایی محتوایی آزمون توسط ده تن از متخصصین رشته ی کاردرمانی صورت گرفت. سپس میزان نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI)  برای آن تعیین شد.
یافته ها: در بخش ترجمه برخی واژه ها و محتوا با توجه به فرهنگ تغییر کردند. میزان CVI برای کلیه ی عنوان ها 1 بدست آمد  و میزان CVR برای تمامی عنوان ها بین 8/0 تا 1 بدست آمد.
نتیجه گیری: آزمون ارزیابی بازی وانمودین خودانگیخته ی کودک از روایی ظاهری مناسب و روایی محتوایی بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Translation, face, and content validity on "child initiated pretend play assessment" for 4-7 years children

نویسندگان [English]

 • Navid mirzakhani 1
 • Minoo Dabiri Golchin 2
 • Mehdi Rezaee 3
 • Rozi Zeinali 1
 • Rama Yasaei 5
 • Mahsa Dabiri Golchin 6
 • Karen Stagnitti 7
1 Lecturer in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Students' Research Office, MSc Student in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 PhD, Assistant Professor in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 MD Candidate, American University of Antigua
6 MSc in Nursing, Faculty of nursing and midwifery, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
7 PhD Occupational Science and Therapy Program, School of Health and Social Development, Faculty of Health, Medicine, Nursing, and Behavioral Sciences, Deakin University, Australia
چکیده [English]

Background and Aim: Although play seems to be a simple concept, it is complex and varies according to individual experiences. Play is a process that follows no rule. It is a spontaneous, funny, flexible, completely attractive, vital, and challenging behavior that aims at no goal. Pretend play starts in childhood since 18 months. The play is a potential source for assessment of academic skills and pretend play is more related to preacademic skills. The purpose of the present study was translation and examination of the face and content validity of Persian version of the Child Initiated Pretend Play Assessment (CHIPPA).
Materials and Methods: The translation of the test was carried out based on the International Quality of Life Assessment. Then, face validity was determined by 5 and content validity was evaluated by 10 specialists in occupational therapy. Next, Content Validity Ratio (CVR) and content validity index (CVI) were calculated.
Results: In the process of translation, some phrases were changed with regard to cultural considerations. CVI was foud to be 1 and CVR was 0.8 to 1 in all the items.
Conclusion: The Persian version of Child Initiated Pretend Play Assessment has an acceptable face and content validity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Child Initiated Pretend Play Assessment
 • Content validity
 • Face Validity
 • International Quality of Life Assessment
 1. Bundy AC. Measuring play performance. Measuring occupational performance: Supporting best practice in occupational therapy. 2001:89-102.##
 2. Skard G, Bundy AC. 4 - Test of Playfulness. In: Fazio LDPS, editor. Play in Occupational Therapy for Children (Second Edition). Saint Louis: Mosby; 2008. p. 71-93.##
 3. Pellegrini AD. The relations between symbolic play and literate behavior: A review and critique of the empirical literature. Review of Educational Research. 1985 Mar 1;55(1):107-21.##
 4. Pellegrini AD, Galda L. Ten years after: A reexamination of symbolic play and literacy research. Reading Research Quarterly. 1993 Apr 1:163-75.##
 5. Nourot PM, Van Hoorn JL. Symbolic Play in Preschool and Primary Settings. Young Children. 1991;46(6):40-50.##
 6. Michelman S. Research in symbolic formation and creative growth. In: W.West, editor. OT functions in interdisciplinary programs for children. Washington D.C: Department of Health, Education and Welfare1969. p. 88-96.##
 7. Wyver SR, Spence SH. Cognitive and Social Play of Australian Preschoolers. Australian Journal of Early Childhood. 1995;20(2):42-6. ##
 8. Ungerer JA, Zelazo PR, Kearsley RB, O'Leary K. Developmental changes in the representation of objects in symbolic play from 18 to 34 months of age. Child Development. 1981 Mar 1:186-95.##
 9. Vygotsky LS. Play and its role in the mental development of the child. Soviet psychology. 1967 Apr 1;5(3):6-18. ##
 10. Stagnitti K. Understanding play: The implications for play assessment. Australian Occupational Therapy Journal. 2004 Mar 1;51(1):3-12. ##
 11. Stagnitti K, Rodger S. Development of an assessment to identify play behaviors that discriminate between the play of typical preschoolers and preschoolers with pre-academic problems. The Canadian Journal of Occupational Therapy. 2000;67(5):291.##
 12. Pfeifer LI, Queiroz MA, Santos JL, Stagnitti KE. Cross-cultural adaptation and reliability of child-initiated pretend play assessment (ChIPPA). Canadian Journal of Occupational Therapy. 2011 Jun 1;78(3):187-95.##
 13. Hiekkaranta L, Nieminen S, Saari H. ChIPPA-arviointimenetelmän soveltuvuus suomalaisille lapsille [Thesis]. San Diego: TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES; 2010##
 14. Dender A, Stagnitti K. Development of the Indigenous Child‐Initiated Pretend Play Assessment: Selection of play materials and administration. Australian occupational therapy journal. 2011 Feb 1;58(1):34-42. ##
 15. Stagnitti K, M.Lewis F. Quality of pre-school children’s pretend play and subsequent development of semantic organization and narrative re-telling skills. International Journal of Speech-Language Pathology. 2014;early online:1-11.##
 16. Power TR, J. Cognitive assessment of preschool play using the symbolic play test. In: C. Schaefer KGAS, editor. Play Diagnosis and Assessment. New York: NY: John Wiley & Sons Inc.; 1991. p. 87-111.##
 17. Fewell RR, Glick MP. Observing play: An appropriate process for learning and assessment. Infants & Young Children. 1993 Apr 1;5(4):35-43. ##
 18. Stagnitti K, Rodger S, Clarke J. Determining gender‐neutral toys for assessment of preschool children's imaginative play. Australian Occupational Therapy Journal. 1997 Sep 1;44(3):119-31. ##
 19. Unsworth C. Measuring the outcome of occupational therapy: Tools and resources. Australian Occupational Therapy Journal. 2000 Dec 1;47(4):147-58.##
 20. Bullinger M, Alonso J, Apolone G, Leplège A, Sullivan M, Wood-Dauphinee S, Gandek B, Wagner A, Aaronson N, Bech P, Fukuhara S. Translating health status questionnaires and evaluating their quality: the IQOLA project approach. Journal of clinical epidemiology. 1998 Nov 30;51(11):913-23. ##
 21. Salavati M, Mazaheri M, Khosrozadeh F, Mousavi SM, Negahban H, Shojaei H. The Persian version of locomotor capabilities index: translation, reliability and validity in individuals with lower limb amputation. Quality of Life Research. 2011 Feb 1;20(1):1-7.##
 22. Nobakht Z،Rassafiani M، Rezasoltani p. Reliability and validity of Persian version of Craig Hospital Inventory of environmental factors in children with cerebral palsy. Iranian rehabilitation journal. 1390،10(13)،3-10##
 23. Stagnitti K. The Child-Initiated Pretend Play Assessment manual and kit. Melbourne: Co-ordinates Therapy Services. 2007.##
دوره 5، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1395
صفحه 21-30
 • تاریخ دریافت: 03 خرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 21 آذر 1394
 • تاریخ پذیرش: 23 آذر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395