بررسی ارتباط کف پای صاف با برخی فاکتورهای آنتروپومتریکی مرتبط در کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان، ایران

2 کارشناس ارشد ، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
با وجود تحقیقات فراوان در خصوص ارتباط ناهنجاری کف پای صاف با فاکتور های آنتروپومتریکی مرتبط، هنوز هم درباره ارتباط آن با این فاکتورها و نحوه اندازه گیری آن توافق عمومی وجود ندارد. از این رو تحقق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین صافی کف پا با شاخص توده بدنی (body mass  index یاBMI) و میزان درصد چربی بدن در کودکان دبستانی 10-12 سال صورت گرفته است.
مواد و روش ها
جامعه آماری این تحقیق شامل  243 کودک دبستانی استان قم  با میانگین سنی11 سال که به صورت تصادفی به عنوان نمونه تحقیق وارد این مطالعه شدند. برای ارزیابی وضعیت کف پا، از شاخص قوس کف پای استاهلی، شاخص قوس (AI یا Arch Index) و برای ارزیابی فاکتورهای آنتروپومتریکی از میزان درصد چربی (روش جکسون پولاک) و شاخص توده بدنی استفاده شد. برای بررسی رابطه بین متغییر ها از آزمون آماری کای دو (Ci-square) و همچنین برای بررسی تکرار پذیری داده های اندازه- گیری شده از آزمون ضریب همبستگی (Interclass correlation coefficient) با نرم افزار 18 SPSS  انجام شد.
یافته ها
میزان شیوع کف پای صاف در این مطالعه 6/27 درصد بود. بر اساس یافته های این مطالعه بین صافی کف پا و کودکان دارای اضافه وزن و چاق در دو روش میزان درصد چربی(05/0P=) و شاخص توده بدن (05/0P=)  ارتباط معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج حاصل از تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که بین میزان قوس کف پا در پای راست و پای چپ ااختلاف معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که صافی کف پا در کودکان دارای اضافه وزن و چاق در هر دو روش اندازه گیری درصد چربی و BMI، شیوع بالایی دارد ، بنابراین ممکن است چاقی و اضافه وزن یکی از  عوامل مهم برای ایجاد ناهنجاری کف پای صاف در کودکان باشد. با توجه به یافته های این تحقیق و زمینه ابتلای کودکان دارای اضافه وزن و چاق به کف پای صاف و مشکلات بعدی که به دنبال خواهد داشت، توجه جدی تر به برنامه غربالگری در سنین پایین تر، تجویز تمرینات اصلاحی و فراهم آوردن بستری برای فعالیت بدنی  در کودکان ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between anthropometric factors and flat feet

نویسندگان [English]

 • Sadegh karimi 1
 • Omid Kashi 2
 • Vahid Admadimanesh 3
 • Ali Moradi 4
1 MSc Student in Sport Injuries & Corrective Exercises in University of Guilan, Faculty of Physical Education and Sport Science Iran
2 MSc Student in Sport Injuries & Corrective Exercises in University of Tehran, Faculty of Physical Education and Sport Science Iran
3 MSc Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Phd Student in Sport Injuries & Corrective Exercises in University of Guilan, Faculty of Physical Education and Sport Science Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Despite extensive research on the relationship between anthropometric factors associated with flat foot deformity, still there is no consensus on its relationship with these factors and how to measure it. Thus, the present study was conducted to study the relationship between flat foot and BMI (body mass index) and body fat levels in 10-12 year-old school children.
Materials and Methods: The study population consisted of 243 school children in Qom, with an average age of 11.47±0.82 years, weight 39.4±10.86 kg, and height 145.94±7.91 cm. To assess the foot condition, the foot arch index Staheli, Arch Index (AI or Arch Index), and anthropometric factors were used to assess the amount of fat (by Jackson Pollock) and BMI. To calculate the relationship between variables, the chi-square test (Ci-square), with confidence interval of 95% and to check the repeatability of the data, the correlation coefficient (Interclass correlation coefficient) was run. Data was analyzed via SPSS (v. 18) (p ≤ 0.05).
Results: The prevalence of flat foot was observed to be 27.6 percent. Also, it was found that there is a significant relationship between flat foot and overweight and obesity as well as the amount of fat in the two groups (P= 0.05) and BMI (P= 0.05). Also, the results of the statistical analyses revealed that no significant relationship existed between the arch on the right and left foot.
Conclusion: The present study showed that the prevalence of flat feet in children with overweight and obesity, according to both methods of measuring body fat percentage and BMI, was high. Therefore, it can be concluded that overweight children are at risk of flat foot. Due to the susceptibility of overweight and obese children to infections regarding the flat foot and thus the future problems, more serious attention to screening, prescription of corrective exercises, and providing facilities for them to increase physical activity seem to be necessary measures to take.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flat Foot
 • BMI
 • Body fat percentage
 • Anthropometric factors
 1. Esmaeili, Hamed, et al. "The immediate effect of foot insole on electromyography activity and co-contraction of leg muscles in individuals with flat feet." Journal of Research in Rehabilitation Sciences 9.2 (2013): 295-307. [In Persian].##
 2. Mahdieh F, R.R., Aghayari A et al. "Determination of foot arch index in deferent ages groups for men and women in Esfahan city." Journal of Research in Rehabilitation Sciences 9.6 (2014). [In Persian].##
 3. Lin C-J, L.K.-A., Kuan T-S, Chou Y-L. Correlating factors and clinical significance of flexible flatfoot in  and p.c.J.o.P.O. 2001;21(3):378-82.##
 4. Chang J-H, W.S.-H., Kuo C-L, Shen HC, Hong Y-W, Lin L-C. Prevalence of flexible flatfoot in Taiwanese  and g. school-aged children in relation to obesity, and age. European journal of pediatrics.2010;169.##
 5. Idris, F.H., The growth of foot arches and influencing factors. Paediatrica Indonesiana, 2005. 45(5-6): p. 111-7.##
 6. Ezema CI, A.U., Okafor GO. Flat foot and associated factors among primary school children. and A.c.-s.s.H.K.P.J. 2014;32(1):13-20.##
 7. De Castro, Alessandra Paiva, José Rubens Rebelatto, and Thaís Rabiatti Aurichio. "The effect of gender on foot anthropometrics in older people." Journal of sport rehabilitation 20.3 (2011): 277##
 8. Hogan, Molly T., and Lynn T. Staheli. "Arch height and lower limb pain: an adult civilian study." Foot & ankle international 23.1 (2002): 43-47##
 9. Nikolaidou, M. E., and K. D. Boudolos. "A footprint-based approach for the rational classification of foot types in young schoolchildren." The Foot 16.2 (2006): 82-90.##
 10. Volpon, Jose B. "Footprint analysis during the growth period." Journal of Pediatric Orthopaedics 14.1 (1994): 83-85.##
 11. Evans, A.M., The paediatric flat foot and general anthropometry in 140 Australian school children aged 7-10 years. Journal of foot and ankle research, 2011. 4(1): p. 1-8.##
 12. Mosca VS. Flexible flatfoot in children and adolescents. Journal of children' orthopaedics.2010;4(2):107-21.##
 13. Villarroya MA, Esquivel JM, Tomás C, Moreno LA, Buenafé A, Bueno G. Assessment of the medial longitudinal arch in children andadolescents with obesity: footprints and  radiographic study. European journal of pediatrics. 2009;168(5):559-67##
 14. Morrison, Stewart C., et al. "Anthropometric foot structure of peripubescent children with excessive versus normal body mass: a cross-sectional study."Journal of the American Podiatric Medical Association 97.5 (2007): 366-370.##
 15. Evans, Angela Margaret, Hollie Nicholson, and N. Zakaris. "The paediatric flat foot proforma (p-FFP): improved and abridged following a reproducibility study."J Foot Ankle Res 2 (2009): 25.##
 16. Pfeiffer, Martin, et al. "Prevalence of flat foot in preschool-aged children."Pediatrics 118.2 (2006): 634-639.##
 17. Gaeini AA & T Lameh. The relationship between body fat percentage, body mass index and waist to hip ratio of women fifteen years in Tehran.2002;(17)95-105. [In Persian].##
 18. Gaeini A, Samadi A, Khalesi M. Fat Mass Index (FMI) comparing to Body Mass Index (BMI) in the determination of obesity in preschool children. Razi Journal of Medical Sciences. 21.120 (2014): 53-60. [In Persian].##
 19. Houtkooper LB, Lohman TG, Going SB, Hall MC. Validity of bioelectric impedance for body assessment in children. J Appl Physiol. 1989;66(2):814-21##
 20. Hernandez AJ, Kimura LK, Laraya MHF, Fávaro E. Calculation ofstaheli's plantar arch index and prevalence of flat feet: a study with 100 children aged 5-9 years. Acta Ortopédica Brasileira .2007 ;15##
 21. Ezema, C. I., U. O. Abaraogu, and G. O. Okafor. "Flat foot and associated factors among primary school children: A cross-sectional study." Hong Kong Physiotherapy Journal 32.1 (2014): 13-20.##
 22. Evans AM, Copper AW, Scharfbillig RW, Scutter SD, Williams MT. Reliability of the foot posture index and traditional measures of foot position. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2003; 93 (3): 203-13.##
 23. 2000 CDC growth charts: United States. US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. Available at: URL:http://www.cdc.gov/.##
 24. McCarthy, H. D., et al. "Body fat reference curves for children." International journal of obesity 30.4 (2006): 598-602.##
 25. Stavlas P, Grivas TB, Michas C, Vasiliadis E, Polyzois V. The evolution of foot morphology in  children between 6 and 17 years of age: a cross-sectional study based on footprints in aMediterranean population. The Journal offoot and ankle surgery. 2005;44(6):424-8.##
 26. Harandi B., Mortazavi C, M Q. Flat foot and epidemiological study in Iran. Tehran University Medical Journal.1996;11:79-82. [In Persian].##
 27. Dowling A, Steele J, Baur L. Does obesity influence foot structure and plantar pressure patternin prepubescent children. International journal of obesity and related metabolic disorders journal of the International Association for the Study of Obesity. 2001;25(6):845-52##
 28. Burns J, K.A.-M., Redmond A. Foot type and overuse injury in triathletes. Journal of the  and A.P.M.A. 2005;95(3):235-41.##
 29. Dahle LK, M.M., Delitto A, Diamond JE. Visual assessment of foot type and relationship of foot   type to lower extremity injury. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 1991;14(2):70-4##

دوره 5، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1395
صفحه 126-134
 • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1394
 • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395