مقایسه قدرت گرفتن سه تایی در وضعیت های مختلفی از دمر و نشسته در دانش آموزان مقطع اول دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دکترای فیزیوتراپی، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناس کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: نوشتن یکی از عملکردهای مهم دست است که نیازمند مهارت ظریف گرفتن سه تایی برای نگهداشتن صحیح نوشت افزار در دست می باشد. کیفیت عملکرد نوشتن به قدرت گرفتن سه تایی وابسته است و با توجه به فرضیه های موجود در زمینه تأثیر وضعیتهای مختلف بدن اعم از نشسته و دمر بر روی قدرت گرفتن؛ لذا هدف از این مطالعه مقایسه قدرت گرفتن سه تایی در سه وضعیت نشسته، دمر استاندارد و دمر ترجیحی بوده است تا از این طریق بتوان به کودکانی که دارای مشکلات نوشتار پریشی هستند کمک کرد تا با قرار گرفتن در آن وضعیت ضمن داشتن کنترل مناسب بر روی نوشت افزار مهارتهای نوشتاری خود را افزایش دهند.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مشاهده ای و از نوع مقطعی می باشد که در هشت مدرسه عادی ابتدایی مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع اول ابتدایی بودند. نمونه گیری به شیوه تصادفی انجام شد. برای اندازه گیری قدرت گرفتن سه تایی از قدرت سنج استفاده گردید. تحلیل داده های بدست آمده به کمک نرم افزار SPSS نسخه ی 20 و از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.
یافته ها: تعداد 123 دانش آموز شامل 57 پسر و 66 دختر مقطع اول دبستان با شرایط سنی 7 سال تمام (84-95 ماه) مورد بررسی قرار گرفتند. قدرت گرفتن سه تایی در وضعیت دمر ترجیحی به طور معنادار بیشتر از وضعیت دمر استاندارد و وضعیت نشسته بدست آمد (0005/0 >Pvalue).
نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش استفاده از وضعیت دمر ترجیحی می تواند وضعیت مناسبی برای انجام مداخلات توانبخشی در بهبود عملکرد گرفتن سه تایی و متعاقباً مهارت نوشتن در کودکان باشد مادامی که این وضعیت ممنوعیت خاصی برای استفاده در کودک نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison of tripod pinch strength in different positions of prone and sitting in first grade school students

نویسندگان [English]

 • SEYED ALIREZA DERAKHSHANRAD 1
 • ALI Ghanbari 2
 • SEYEDEH FARINAZ SAEED 3
 • MEHDI OMIDI 3
 • Hamideh Ghasemi 3
1 Assistant Professor of Occupational Therapy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2 PhD of Physiotherapy, Associate professor, Faculty member of Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3 BSc of Occupational Therapy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Writing is one of the important functions of the hand. Holding a writing instrument properly needs tripod pinch which is also considered as a prerequisite for writing. Since the quality of writing function depends on tripod pinch strength and also regarding the current assumptions about the effect of different positions such as prone and sitting on pinch strength; therefore, the aim of the present study was to compare tripod pinch strength in three different positions of sitting, standard prone, and preferred prone so that it would be possible to help children with dysgraphia to be positioned in an appropriate position in order to have good control on writing instrument and improve their handwriting abilities.
Materials and Methods: The present inquiry was an observational cross-sectional study which was performed in eight ordinary elementary schools of four areas of educational system in the city of Shiraz. The population consisted of the primary school students. Participants were randomly assigned from the selected schools. Measuring the tripod pinch strength was done by pinch gauge. Data analysis was performed using SPSS (v. 20) and the statistical test of Repeated Measures ANOVA was the choice for analyzing the data.
Results: A total of 123 seven-year old (84-95 months) first grade school students including 57 boys and 66 girls were evaluated. Tripod pinch strength in preferred prone position was significantly higher in comparison with that in the other two positions (p<0/0005).
Conclusion: Considering the contraindications of preferred prone position in some neurologically ill children, it could have the potentials to be used in rehabilitation interventions as a proper position while the intention of the therapy is to improve the handwriting function.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Writing
 • Tripod pinch strength
 • Prone position
 1. Case-Smith J, O'Brien JC. Occupational Therapy for Children. 6th ed. USA: Mosby Elsevier; 2010. p. 555-80##
 2. Henderson A, Pehoski C. Hand Function in the Child: Foundations for Remediation. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2006. p. ix##
 3. Jenkinson J, Hyde T, Ahmad A. Building Blocks for Learning: Occupational Therapy Approaches. Singapore: John Wiley & Sons Ltd; 2008 .p. 271-81##
 4. Barthel KA. A Frame of Reference for Neuro-Developmental Treatment. In: Kramer P, Hinojosa J, editors. Frames of reference for Pediatric Occupational Therapy. 3rd ed. China: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. p. 187-233.##
 5. Engel-Yeger B, Rosenblum S. The effects of protracted graphomotor tasks on tripod pinch strength and handwriting performance in children with dysgraphia. Disability & Rehabilitation. 2010;32(21):1749-57.##
 6. Aaron DH. Pediatric Hand Therapy. In: Henderson A, Pehoski C, editors. Hand function in the child: foundations for remediation. 2nd ed. USA: Mosby. p. 367-400.##
 7. Sebastin S, Lim A, Bee W, Wong T, Methil B. Does the absence of the palmaris longus affect grip and pinch strength? Journal of Hand Surgery (British and European Volume). 2005;30(4):406-8.##
 8. Teraoka T. Studies on the peculiarity of grip strength in relation to body positions and aging. Kobe journal of medical sciences. 1979;25(1):1-17.##
 9. Ćatović A, Kosovel Z, Ćatović E, Muftić O. A comparative investigation of the influence of certain arm positions on hand pinch grips in the standing and sitting positions of dentists. Applied Ergonomics. 1989;20(2):109-14.##
 10. Lee HE, Son JH, Kim MK, Kim JH. Difference of Pinch Strength According to Testing Posture and Various Flexion Degree of Elbow Joint. Journal of International Academy of Physical Therapy Research. 2010;1(2):113-9.##
 11. Rassafiani M. Grip strength evaluation in prone and sitting positions in school students of Tehran 2nd area edcucation system. Master thesis. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation. 1375 [In Persian]##
 12. Schwellnus H, Carnahan H, Kushki A, Polatajko H, Missiuna C, Chau T. Writing forces associated with four pencil grasp patterns in grade 4 children. American Journal of Occupational Therapy. 2013;67(2):218.##
 13. O'Driscoll SW, Horii E, Ness R, Cahalan TD, Richards RR, An K-N. The relationship between wrist position, grasp size, and grip strength. Journal of hand surgery. 1992;17(1):169-77.##
دوره 5، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1395
صفحه 13-20
 • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 07 مرداد 1394
 • تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395