طراحی برنامۀ عصبی شناختی رایانه- محور جهت اندازه گیری و بررسی حافظه فعال با هدف غربالگری کودکان در معرض اختلال خواندن یا دیسلکسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد ممتاز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه-ریاست دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

5 دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
اختلال خواندن یا دیسلکسیا شناخته شده‌ترین اختلال یادگیری خاص با منشا عصب‌زیست‌شناختی است. این اختلال، به مشکل در یادگیری خواندن علیرغم هوش بهنجار و فراهم بودن محیط آموزشی مناسب در خانه و مدرسه باز می‌گردد. شناسایی دیرهنگام اختلال یادگیری و مداخلۀ بهنگام آن، آیندۀ فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف پژوهش حاضر نیز طراحی برنامۀ عصبی-شناختی جهت اندازه‌گیری و بررسی حافظۀ فعال کودکان پیش دبستانی جهت غربالگری و تشخیص زودهنگام کودکان با عملکرد متفاوت متفاوت می‌باشد.
مواد و روش‌ها
برنامه عصبی شناختی طراحی شده با تکیه بر نظریه‌های عصبی-شناختی، بویژه نظریۀ پردازش اطلاعات، و توسط نرم‌افزار سی شاپ طراحی گردید. برای تعیین خروجی برنامه و به زبانی دیگر هوشمندسازی برنامه، به داده‌ها و کارکرد نمونه‌هایی با تشخیص قطعی دیسلکسیا و یا بدون اختلال، نیاز بود. بدین منظور، 256 کودک بصبوت تصادفی خوشه‌ای انتخاب و عملکرد آنها در انجام برنامه ثبت و ذخیره گردید. این کودکان به مدت دو سال پیگیری شدند. در انتهای دوم دبستان از داده‌های 237 نفر از همان نمونۀ اولیه که تشخیص آنها قطعی شده بود، برای خروجی و هوشمندسازی برنامه استفاده شد.
یافته‌ها
یافته‌ها نشان داد که برنامه عصبی-شناختی رایانه-محور طراحی شده، دارای روایی قابل قبول از نظر متخصصان بوده و پایایی برنامه نیز در سطح معناداری 0.05 برای حافظۀ دیداری 87/0و حافظۀ شنیداری 91/0 به دست آمد. اعتبار برنامه نیزبه ترتیب، 67/0و 78/0 برای حافظۀ فعال دیداری و شنیداری حاصل گردید که در سطح 0.001 معنادار بود.
نتیجه‌گیری
برنامۀ عصبی-شناختی طراحی شده، ابزاری معتبر برای اندازه‌گیری و بررسی حافظۀ فعال است. این برنامه قادر است به عنوان یک ابزار غربالگری برای تشخیص زودهنگام کودکان مستعد دیسلکسیا بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a computer-based neuro-cognitive program for measurement and evaluation of working memory to screen children at risk for reading disorder

نویسندگان [English]

 • Mona Delavarian 1
 • GholamAli Afrooz 2
 • Farzad Towhidkhah 3
 • Kazem Rasoolzadeh Tabatabaei 4
 • Ali Akbar Arjmandnia 5
1 PhD Student of Exceptional Child Psychology, Department of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Distinguished Professor, Department of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Full Professor, Biomedical Engineering Faculty, Amirkabir University of Technology, Iran, Tehran
4 Associated Professor, Faculty of Humanity, Tarbiat Modares University, Iran, Tehran
5 Associated Professor, Department of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Reading disorder or dyslexia is the best known disorder, among specific learning disorders, with neuro-biological origin. This disorder is related to learning difficulties despite normal intelligence and proper instructions at home and school. Delay in identification and intervention of dyslexia will affect the person's future. The aim of the present study was designing a neuro-cognitive program for measurement and evaluation of working memory, in order to screen and detect preschoolers with different function in the early stages.
Materials and Methods: The neuro-cognitive program was designed with C-Sharp software based on neuro-cognitive theories, especially information processing theory. To define the output or making the intelligent program, the data and functions of the children with definite diagnosis, dyslexia or without the disorder, were needed. Thus, a total of 256 children were selected with cluster random sampling method and their scores and data from task performance were recorded and saved. The children were followed for two years. At the end of the second grade of elementary school, the data from 237 children was used to define the output and making the intelligent program.
Results: The results showed that the designed computer-based neuro-cognitive program has the acceptable validity in accordance with the specialists’ opinion and also, the reliability of the program, with the significance level of 0.05, is 0.87 and 0.91 for visual and auditory working memories, respectively. The validity of the program reached 0.68 and 0.78 for visual and auditory working memory, with the significance level of 0.001
Conclusion: The designed neuro-cognitive program is a valid instrument for measurement and evaluation of working memory in preschoolers. It can be used as a screening tool for early detection of children at the risk of dyslexia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Computer-based
 • Neuro-cognitive
 • Working memory
 • Reading disorders
 1. Carnine L., Carnine, C. The Interaction Of Reading Skills Andscience Content Knowledge When Teaching Struggling Secondary Students. Reading & Writing Quarterly (2004); 20: 203–218.##
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-٥) (2013). Washington, D.C.: American Psychiatric Association.##
 3. Bayram S., Camnalbur M., Esgin E. Analysis of dyslexic students’ reading disorder with eye movement. Tracking, Cypriot Journal of Educational Sciences (2012); 7(2): 129-148.##
 4. National Institute of Child Health & Developmen. Learning disabilities: what are elearning disabilities? Retrieved December 15 (2007). http://www.nichd.nih.gov/healt/topics/##
 5. Lyon G.R., Fletcher J.M., Shaywitz S.E., Shaywitz B.A., Torgsen J.K., Wood F.B., Schulte A., et al. Rethinking learning disabilities. Rethinking special education for a new century (2001): 259-287.##
 6. David, J.M. and Balakrishnan, K., 2010. Significance Of Classification Techniques In Prediction Of Learning Disabilities. International Journal of Artificial Intelligence & Applications (IJAIA), 1(4).##
 7. Daly E.J., Chafouleas S., Skinner C.H. Interventions for reading problems: Designing and evaluating effective strategies: The Guilford Process (2005), ISBN: 9781593850814.##
 8. Biancarosa G., Snow C. Reading next-A vision for action and research in middle and high school literacy: A report to Carnegie Corporation of New York (2004). Washington, DC: Alliance foe Excellent Education.##
 9. Denton CA., Vaughn S. Reading and writing intervention for older students with disabilities: Possibilities and challenges. Learning Disabilities Research and Practice (2008); 23 (2): 61-62.##
 10. Torgesen JK. Preventing early reading failure. American Educator (2004); 28 (3): 6-9.##
 11. Chiappedi M., Zoppello M., Rossi R., Scarabello EM., Piazza F. Specific learning disabilities and psychopathological aspects: the importance of early diagnosis. Minerva Pediatrica (2007); 59 (3): 281-287.##

 

 1. Toki, E.I., Zakopoulou, V., Pange, J. (2014). Preschoolers’ Learning Disabilities Assessment: New Perspectives in Computerized Clinical Tools, Sino-US English Teaching , Vol. 11, No. 6, 401-410##
 2. Andrade OV, Andrade PE, Capellini SA. Collective screening tools for early identification of dyslexia. Frontiers in psychology. 2014;5.##
 3. Kershner JR. A Mini-Review: Toward a Comprehensive Theory of Dyslexia. Journal of Neurology and Neuroscience. 2015.##
 4. Brandenburg J, Klesczewski J, Fischbach A, Schuchardt K, Büttner G, Hasselhorn M. Working memory in children with learning disabilities in reading versus spelling: Searching for overlapping and specific cognitive factors. Journal of learning disabilities. 2014##
 5. Roid GH, Barram RA. Essentials of Stanford-Binet intelligence scales (SB5) assessment. John Wiley & Sons; 2004 Oct 6.##
 6. Roid G.H. A review of Stanford – Binet intelligence scales, (Fifth Edition) for Use with Learning disabilities children. Journal of social Psychology. 2011; 36:206-302.##
 7. Julie A., Van Dyke J. A., Johns C.L., Kukona A. Low working memory capacity is only spuriously related to poor reading comprehension. Cognition (2014); 131: 373–403.##
 8. Torgersen M. New features in C# 4.0. Microsoft (2008).##
 9. Harrison AG, Green P, Flaro L. The importance of symptom validity testing in adolescents and young adults undergoing assessments for learning or attention difficulties. Canadian Journal of School Psychology. 2012 Mar 1;27(1):98-113.##
 10. Flanagan D. P., Keiser S., Bernier J., & Ortiz S. O. Assessment of learning disabilities in adulthood. Boston, MA: Allyn & Bacon. 2003.##
 11. Flanagan D., Ortiz S., Alfonso, V. Essentials of cross battery assessment, Third edition,Hoboken,NJ: Wiley: 2013.##
 12. Julie A., Van Dyke J. A., Johns C.L., Kukona A. Low working memory capacity is only spuriously related to poor reading comprehension. Cognition (2014); 131: 373–403.##
 13. Hachmann WM, Bogaerts L, Szmalec A, Woumans E, Duyck W, Job R. Short-term memory for order but not for item information is impaired in developmental dyslexia. Annals of dyslexia. 2014;64(2):121-36.##