بررسی تاثیر بازی ساختار یافته بر عملکرد اجرایی کودکان اتیسم با عملکرد بالا 5 – 12 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان، دانشجوی کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه کاردرمانی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 روانپزشک، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی ساختار یافته بر عملکرد اجرایی کودکان اتیسم با عملکرد بالا 5 تا 12 سال بود.
مواد و روش ها
پژوهش پیش رو به شیوه­ی نیمه آزمایشی و با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه اجرا شد. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر نیز شامل کلیه­یکودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا 5 تا 12 سال مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران در سال 1394 بودند. نمونه پژوهش 24 کودک اتیسم با عملکرد بالا بود که از میان کلیه­ی کودکان مبتلا به اتیسم مراجعه کننده به مراکز درمانی کودکان شهر تهران انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی استفاده گردید. گروه­ آزمایش، بازی ساختار یافته را طی 16 جلسه 90 دقیقه­ای دریافت نمود.
نتایج
نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که بین میانگین نمرات توانایی نظارت، توانایی برنامه ریزی، توانایی سازماندهی، توانایی حافظه کاری، توانایی شروع کردن، توانایی کنترل هیجان، توانایی تغییر و توانایی مهار بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P<). به عبارت دیگر بازی ساختاریافته بر کارکردهای اجرایی مؤثر بوده است (05/0>P).
نتیجه گیری
طبق نتایج، بازی­های ساختار یافته لگو درمانی کارکردهای اجرایی را در کودکان اتیسم با عملکرد بالا به طور معناداری در پس آزمون گروه آزمایش افزایش داده است. لگو درمانی با استفاده از علایق طبیعی کودک و انگیزه یادگیری، تغییر رفتار را ایجاد می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficacy of structured play on the executive functioning in 5- to 12-year-old children with high-functioning autism

نویسندگان [English]

 • Navid Mirzakhany 1
 • Nasim Pourjabbar 2
 • Mehdi Rezaee 3
 • Parvin Dibajnia 4
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 5
1 Lecturer in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Student Research Committee, MSc Student in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 PhD, Assistant Professor in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associated Professor, Psychiatrist, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 PhD in Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The present study intended to investigate the efficacy of structured play on the executive functioning in 5- to 12-year-old children with high-functioning autism.
Materials and Methods: A pre-test post-test quasi-experimental design with an experimental group and a control group was chosen for the present study. The population of the study included all the 24 5- to 12-year-old children with high-functioning autism who went to the Children's Medical Center in Tehran in 2015. Then, they were assigned to the experimental and control groups. For the data collection, the Behavior Rating Inventory of Executive Function were used. Structured play was taught to the experimental group for 16 sessions, each lasting for 90 minutes.
Results: The results of covariance analysis showed significant increase in executive functioning in experimental group compared with that in control group (p<0.05), revealing that structured play was effective on executive functioning (P<0.05).
Conclusion: The findings have important implications for the education and mental health of children with high-functioning autism. Lego therapy denominated Behavioral change using the child's natural interest and motivation to learn.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structured play
 • Executive Function
 • Autism
 • High-functioning
 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorder (5 th Ed.).Washington DC: Author; 2013##
 2. Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR: American Psychiatric Pub; 2000.##
 3. Shiri V. The relationship between deficits in executive function and behavioral symptoms in children with high functioning autism. University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences in Tehran;1393 .[In Persian]##
 4. Baio J. Morbidity and Mortality Weekly Report. Surveillance Summaries. Volume 61 NCfDCaP. Prevalence of Autism Spectrum Disorders: Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 14 Sites, United States. 2008.##
 5. V L. Epidemiology of autistic conditions in young children. Social psychiatry. 1966:1(3):124-35.##
 6. RC T. Identifying patterns of developmental delays can help diagnose neurodevelopmental disorders. Clinical pediatrics, 2006:45(6):509-17.##
 7. Goel V GJ, Tajik J, Gana S, Danto D. A study of the performance of patients with frontal lobe lesions in a financial planning task. Brain, 1997:120(10):1805-22##
 8. Miyake A FN, Emerson MJ, Witzki AH, Howerter A, Wager TD. The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe†tasks: A latent variable analysis. Cognitive psychology, 2000:41(10):100-9.##
 9. Hill, EL. Executive dysfunction in autism. Trends in cognitive sciences,2004:8(1):32-26##

10. Bennetto L PB, Rogers SJ. Intact and impaired memory functions in autism. Child development. 1996; 67(4):1816-35.##

11. Griffith EM PB, Wehner EA, Rogers SJ. Executive functions in young children with autism. Child development, 1999:70(4):32-817##

12. Kenworthy DOB. Dysfunction in HighFunctioning Autism Disorganization: The Forgotten Executive. Journal of Autism and Developmental Disorder. 2010;5(2):122-1005##

13. Shimamura AP. The role of the prefrontal cortex in dynamic filtering. PSYCHOBIOLOGY-AUSTIN. 2000; 28(2):207-18.##

14. GallagherS, Varga S. Social cognition and psychopathology: a critical overview. World Psychiatry, 2015: 14(1): 5–14.##

15. Kenworthy L, Case L, Harms MB, Martin A, Wallace GL. Adaptive behavior ratings correlate with symptomatology and IQ among individuals with high-functioning autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders. 2010;40(4):416-23.##

16. Minjarez M.B., Williams S.E., Mercier E.M., Hardan A.Y. Pivotal Response Group Treatment Program for Parents of Children with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2010 ; 4(1): 92-101.##

17. Chu, B. C. & Kendall, P.C. Positive Association of Child Involvement and Treatment Outcome within a Manual - Based Cognitive- Behavioral Treatment for Children with Anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2004; 7(2): 821-829##

18. Graham, P .Cognitive Behavior Therapy for Children and Families, Cambridge University. 1998; P.74- 75.##

19. Mohamad esmail E. Play Therapy: theory, methods and clinical applications.tehran:danzhe:Tehran university;1390##

20. Association AOT. Definition of occupational therapy practice for the AOTA Model Practice Act. Available from the State Affairs Group, American Occupational Therapy Association. 2004. P.4720-20824-1220.##

21. Ray DC, Schottelkorb A, Tsai M-H. Play therapy with children exhibiting symptoms of attention deficit hyperactivity disorder. International Journal of Play Therapy. 2007;16(2):95.##

22. LeGoff DB. Use of LEGO© as a therapeutic medium for improving social competence. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2004;34(5):557-71.##

23. Case-Smith J, Arbesman M. Evidence-based review of interventions for autism used in or of relevance to occupational therapy. The American Journal of Occupational Therapy. 2008;62(4):416-29.##

24. Zanjani T.tazkere sh. evaluate the effectiveness of Lego therapy in improving social skills in children with high functioning autism. Al-Zahra University tehran;1389##

25. Strath K. M. Cl. Sc (SLP) Candidate University of Western Ontario: School of Communication Sciences and Disorders Deficits in social competence seen in children with High Functioning Autism (HFA) and Asperger’s Syndrome (AS) may lead to isolation from their peers and difficulty in the education system. In response, Speech-Language; 2010.P.96-150##

26. Naber FB, Bakermans-Kranenburg MJ, van IJzendoorn MH, Swinkels SH, Buitelaar JK, Dietz C, et al. Play behavior and attachment in toddlers with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2008;38(5):857-66.##

27. Matson JL. Clinical assessment intervention for autism. Philadelphia: Elsevier; 2008: 15.##

28. Landa R. Eaerly communication development and intervention for children with autism. Mental Retard Dev Disabil Res Rev 13: 16-25. 2007##

29. Zolmajd A.Borjali A.Arian KH. Impact of Sand Play Therapy on Reduction of Aggressive .research journal on exceptional children. 2007;155-168.##

30. Ghaisari Z. The effect of play therapy, cognitive behavior_ correct students' reading performance of dyslexic son second and third grade elementary Hamadan .Payame Nour University. 1390##

31. Hain L. Exploration of specific learning disability subtypes differentiated across cognitive, achievement, andemotional/behavioral variables. Unpublished doctoral dissertation, Philadelphia College of Osteopathic Medicine, Philadelphia; 2008##

32. Porter M.L, Hernadez Reif, M & Jessee, P. Play Therapy: A review. Early child Developmental and care. (2007).P78-90##

 1. Halperin JM, Marks DJ, Bedard AC, Chacko A, Curchack JT, Yoon CA, Healey DM. Training executive, attention, and motor skills: a proof-of-concept study in preschool children with ADHD. Journal of attention disorders. 2012 Mar 5:1087054711435681.##