مروری بر آموزش مراقبت به والدین کودکان دارای فلج مغزی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

 کودکان دارای فلج مغزی از ابتدای تولد با آسیب­های متفاوتی روبرو هستند. بنابراین دریافت خدمات از سوی متخصصین مختلف ضروری به نظر می­رسد که نیازمند صرف هزینه­ی مالی و زمانی بسیار است. با توجه به اینکه مراقبت نامناسب والدین گاهی وضعیت فعلی کودکان را تشدید می کند و میزان آموزش و مداخله در هر جلسه درمانی در کلینیک، برای ایجاد تغییرات نوروپلاستیک درمغز و تعامل با محیط ناکافی می باشد، لازم است مداخلات و آموزش­ها به صورتی ارائه شود تا علاوه بر تأثیر بیشتر بر عملکرد کودکان، در وقت و هزینه­ی والدین و متخصصین صرفه جویی شود. در مطالعه­ی پیش رو،  مروری روایتی بر آموزش مراقبت به والدین کودکان دارای فلج مغزی انجام می­گردد .
مواد و روش­ها
با توجه به هدف پژوهش حاضر، منابع مورد بررسی قرار گرفتند. پایگاه­های داده­هایPub med, OVID, ProQuest, Web of science, Elsevier, OT seeker, SID, Magiran ,IRAN MEDEX, MEDLIB و موتور جستجوگر Google scholar با کلید واژه­هایی شامل ارائه مداخلات (caring, self-care, home nursing)، شرکت کننده­ها (parents, caregivers, mother)، نوع مداخله (teaching, training, education)، و ناتوانی (cerebral palsy or physical disabilities) به گونه ای سازمان یافته جستجو شد. مقالات از 1990تا ژوئن 2015 بررسی شدند. عنوان و چکیده 427 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
یافته­ها
14 مقاله در مرور وارد شد. اثرگذاری آموزش مراقبت در مطالعات از دو وجه والد و کودک، عوامل تاثیر گذار بر پیروی والد از آموزش­ها و ارائه آموزش­ها از طرق مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه گیری
آموزش مراقبت به مراقب کودک دارای فلج مغزی بر سلامت روانی مراقب و هم­چنین بر مشارکت کودک در فعالیت­های روزمره زندگی و عملکرد حرکتی ظریف و درشت وی نیز تاثیر مثبتی دارد. ولی بررسی­های بیشتری برای ارائه روش و محتوایی متناسب با نیازهای مراقب برای آموزش و افزایش ارتباط بین مراقب، متخصص و مراقبان با شرایط مشابه ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of caring training for caregivers of children with cerebral palsy

نویسندگان [English]

  • Zahra Nobakht 1
  • Mahdi Rassafiani 2
1 PhD candidate, Department of Occupational Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Associated Professor, Occupational Therapy Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and aim: Children with Cerebral Palsy (CP) encounter different pathologies since their births. Therefore, it is seems necessary for them to receive professional services that require spending so much money and time. Considering the fact that parents’ inappropriate care sometimes can unwittingly exacerbate these children’s conditions and the amount of education and intervention in each therapy session is insufficient to bring about brain neuroplastic changes and interaction with the environment, it is necessary to offer education and training in a way that they can have greater impact on the performance of the children and save time and costs for the parents and professionals. The purpose of the present study was to narratively review caring training for caregivers of children with CP.
Materials and methods: Initially, related literature was reviewed. Google scholar, PubMed, ProQuest, Elsevier, OVID, Web of science, Elsevier, OT seeker, SID, Magiran, IRAN MEDEX, and MEDLIB were throroughly searched. The combinations of keywords including the interventions (caring, self-care, home nursing), participants (parents, caregivers, mother), intervention (teaching, training, education), and disability (CP and physical disabilities) were used. Articles were searched from 1990 to June 2015. Titles and abstracts of 427 Article were reviewed.
Results: A total of 14 studies were included in the search results. The impact of education on both parent and the child, factors influencing parents following the training, and various methods of training were studied.
Conclusion: Caring training for caregivers of children with CP has a positive effect on caregiver’s mental health and the participation of children in activities of daily living and their fine and gross motor function. But further investigations are required to provide content suited to the needs of caregivers and increase communication between caregivers, professionals, and caregivers with similar conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerebral palsy
  • Caring
  • Training
  • Caregiver
1.   Rassafiani M, Sahaf R. Hypertonicity in children with cerebral palsy: A new perspective. Iranian Rehabilitation Journal. 2011; 9 (S1):66-74. |##
2.   Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl. 2007;109(suppl 109):8-14.##
3.   Yilmaz H, Erkin G, Nalbant L. Depression and anxiety levels in mothers of children with cerebral palsy: a controlled study. European journal of physical and rehabilitation medicine. 2013 , 49(6):823-7.##
4.   Al‐Gamal E, Long T. Psychological distress and perceived support among Jordanian parents living with a child with cerebral palsy: a cross‐sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2012 , 27(3):624-31.##
5.   Mobarak R, Khan NZ, Munir S, Zaman SS, McConachie H. Predictors of stress in mothers of children with cerebral palsy in Bangladesh. Journal of Pediatric Psychology. 2000;25(6):427-33.##
6.   Altindag Ö, Işcan A, Akcan S, Koksal S, Erçin M, Ege L. Anxiety and Depression Levels in Mothers of Children with Cerebral Palsy. Turkish Journal of Physical Medicine & Rehabilitation/Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi. 2007;53(1): 22-24.##
7.   Davis E, Shelly A, Waters E, Boyd R, Cook K, Davern M. The impact of caring for a child with cerebral palsy: quality of life for mothers and fathers. Child: care, health and development. 2010;36(1):63-73.##
8.   Rassafiani M, Kahjoogh MA, Hosseini A, Sahaf R. Time Use in Mothers of Children with Cerebral Palsy: A Comparison Study. Hong Kong Journal of Occupational Therapy. 2012;22(2):70-4.##
9.   Pelchat D, Lefebvre H, Levert M, David C. [Information needs of families of children with a disability: the viewpoint of parents and health professionals]. Recherche en soins infirmiers. 2008(92):59-67.##
10. Razavi Afzal Z-A, Rassafiani M, Sarfaraz Z, Malekpour M, Salehi M. A Survey on caregivers' knowledge about special caring for 1-to-5 year-old children with cerebral palsy and their compliance with these practices. J Res Rehabil Sci. 2013;9(4):618-28. [In Persian]##
11. Allah ESA, El Awady S, Hameed HSAE. Improving the Care Provided to Hemiplegics Cerebral Palsy Children by Their Family Caregivers: An Intervention Study. Journal of American Science. 2012;8(2):730-37.##
12. Jalili N, Goodarzy M, Rassafiani M, Farzi M. Effectiveness of a parent training program on knowledge of mothers regarding the proper care of children with cerebral palsy. J Res Rehabil Sci. 2012;8(3):502-10. [In Persian]##
13. Whittingham K, Wee D, Boyd R. Systematic review of the efficacy of parenting interventions for children with cerebral palsy. Child: Care, Health and Development. 2011;37(4):475-83.##
14. Green BN, Johnson CD, Adams A. Writing narrative literature reviews for peer-reviewed journals: secrets of the trade. Journal of sports chiropractic and rehabilitation. 2001;15(1):5-19.##
15. Afshar S, Rassafiani M, Hosseini SA. Effect of Occupational Therapy Home Program on Activities of Daily Living of 5-12 Years Old Children. Journal of Rehabilitation. 2013;13(4):117-23. [In Persian]##
16. Dalvand H, Dehghan L, Feizy A, Amirsalai S, Bagheri H. Effect of the Bobath technique, Conductive Education and education to parents in activities of daily living in children with cerebral palsy in Iran. Hong Kong Journal of Occupational Therapy. 2009;19(1):14-9.##
17. Ghorbanpor Z, Hosseini SA, Vamghi R, Rassafiani M, Dalvand H, Reza Soltani P. The effect of “handling training” to caregivers at home on fine motor development in 6 to 72 months old children with cerebral palsy (cp). Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012;1(1):466-76. [In Persian]##
18. Ghorbanpoor Z, Hosseini A, Vameghi R, Rassafiani M, Dalvand H, Rezasoltani P. The effect of “handling training” for caregivers at home and home adaptation on gross motor function of 15-72 months old cerebral palsy children. Modern Rehabilitation 2014;8(1):35-42. [In Persian]##
19. Jalili N, Rassafiani M, Dalvand H, Haghgoo HA, Farzi M. The effectiveness of handling training on stress and quality of life among mothers of children with cerebral palsy aged 4-12 years old. Journal Of Research In Rehabilitation Sciences. 2013;9(1):48-58. [In Persian]##
20. Hettiarachchi S, Kitnasamy G. Effect of an Experiential Dysphagia Workshop on Caregivers’ Knowledge, Confidence, Anxiety and Behaviour During Mealtimes. Disability, CBR & Inclusive Development. 2013;24(3):75-97.##
21. Khanjani M, Hatamizadeh N, Hosseini M, Rahgozar M, Arjmand M. Effect of education about caring of children with Cerebral palsy on quality of life of family-caregivers. Quarterly Journal of Rehabilitation. 2009;10(3):38-42. [In Persian]##
22. Adams MS, Khan N, Begum S, Wirz S, Hesketh T, Pring T. Feeding difficulties in children with cerebral palsy: low‐cost caregiver training in Dhaka, Bangladesh. Child: care, health and development. 2012;38(6):878-88.##
23. Clawson EP, Kuchinski KS, Bach R. Use of behavioral interventions and parent education to address feeding difficulties in young children with spastic diplegic cerebral palsy. NeuroRehabilitation. 2006;22(5):397-406.##
24. McConachie H, Huq S, Munir S, Ferdous S, Zaman S, Khan NZ. A randomized controlled trial of alternative modes of service provision to young children with cerebral palsy in Bangladesh. The Journal of pediatrics. 2000;137(6):769-76.##
25. Ghashghaee M, Mohammadi F, Rassafiani M, Hosseini S, Sahaf R. Determining the facilitating factors in parental adherence to a homebased educational special caring program for children with cerebral palsy: A content analysis of parents’ educational experiences. Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2014;10(1):158-70. [In Persian]##
26. Groark CJ, McCall RB, McCarthy SK, Eichner JC, Warner HA, Salaway J, et al. The effects of a social-emotional intervention on caregivers and children with disabilities in two Central American institutions. Infants & Young Children. 2013;26(4):286-305.##
27. Bessell TL, McDonald S, Silagy CA, Anderson JN, Hiller JE, Sansom LN. Do Internet interventions for consumers cause more harm than good? A systematic review. Health Expectations. 2002;5(1):28-37.##
28. Gulmans J, Vollenbroek-Hutten M, van Gemert-Pijnen L, van Harten W. A web-based communication system for integrated care in cerebral palsy: experienced contribution to parent-professional communication. International journal of integrated care. 2012;12(6):1-11.##