بررسی اثر استفاده طولانی مدت از کفش پاشنه بلند بر الگوی فشار کف پایی خانم ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویی. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران

4 دکترای آمار زیستی، دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
پا تنها ساختار آناتومیکی بدن است که حین راه رفتن، با زمین در تماس بوده و به عنوان انتهایی­ترین بخش زنجیره­ی اندام تحتانی در برابر نیروهای وارده مقاومت می­کند. توزیع نامناسب نیروها سبب ایجاد حرکت غیرطبیعی و اعمال استرس زیاد شده و آسیب بافت و عضلات پا را به دنبال دارد و لذا می­تواند طیف گسترده­ای از ناهنجاری­های پا را به وجود آورد. یکی از علل مهم درد و ناراحتی پا می­تواند فشار زیاد و یا توزیع نامناسب آن باشد. از آن جایی که امروزه درصد قابل توجهی از خانم ها به­طور مرتب از کفش پاشنه بلند استفاده می کنند، استفاده ی طولانی مدت از کفش پاشنه بلند می تواند اثرات قابل ملاحظه ای بر ساختار اسکلتی افراد استفاده کننده به وجود آورد. هدف از مطالعه­ی پیش رو بررسی اثر کفش پاشنه بلند بر توزیع فشار کف پایی خانم ها است.
مواد و روش ها
در مطالعه ی حاضر، مشاهده­ای-تحلیلی از نوع موردی-شاهدی، از 2 گروه 35 نفری شامل گروه آزمون، خانم هایی که حداقل سابقه ی 2 سال پوشیدن کفش پاشنه بلند را داشتند، و گروه کنترل، خانم هایی که عادت به پوشیدن کفش با پاشنه ی نرمال داشتند، استفاده شد. برای بررسی فشار کف پایی از دستگاه پدوباروگراف Zebris استفاده شد. نمونه ها در دو حالت ایستاتیک و دینامیک، بدون کفش بر روی دستگاه قرار می گرفتند.
یافته ها
آنالیز آماری حاکی از افزایش معنادار درصد نیروی وارده بر قدام پا در گروه کفش پاشنه بلند نسبت به گروه کفش با پاشنه­ی نرمال، در حالتی که نمونه ها بدون کفش بر روی دستگاه پدوباروگراف ایستادند، بود. (001/0>P)
نتیجه گیری
 یافته ها نشان می دهد که در اثر استفاده­ی طولانی مدت از کفش پاشنه بلند تغییراتی در توزیع نیروی وزن بدن بر کف پا صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که این افراد، حتی زمانی که کفش پاشنه بلند نپوشیده اند، درصد بیشتری از نیروی وزن بدن خود را بر روی قدام کف پا وارد می کنند. این تغییرات ابنورمال در توزیع نیروی وزن بدن می تواند پینه، میخچه و زخم را در کف پا به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of long-term use of the high-heel shoes on the plantar pressure pattern in women’s feet

نویسندگان [English]

 • Atefeh Sayyah 1
 • Abbas Rahimi 2
 • Seyyed Majid Hosseini 3
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
1 Student Research Committee. MSc in Physiotherapy, Physiotherapy Research center, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor of Physiotherapy, Physiotherapy Research center, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Physiotherapy Research center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The foot is the only anatomical structure that contacts the ground during walking and resists against the applied forces at the distal part of the lower extremity chain. An abnormal movement as well as high peak forces cause injuries to the feet and their soft tissues due to improper force distribution, which might lead to extensive foot disorders. Too much pressure and/or unequal force distribution is a major factor in foot disorders. Since, nowadays, many women routinely use high-heel shoes, its routine use may cause significant effects on their skeletal structures. The current study aimed to study foot pressure patterns in women using high-heel shoes.
Materials and Methods: The current observational-analytical study implemented case-control technique including two groups of 35 participants. The experimental group had a minimum of two years history of routinely wearing a high-heel shoe while the control group had to have the experience of wearing a normal heel shoe. A Zebris pedobarograph system was used to study the foot pressure in both static and dynamic statuses with bare foot.
Results: The results showed a significant percentage of force only at the anterior part of the foot of participants who used to wear high-heel shoes (P<0.001).
Conclusion: The findings showed clear foot pressure changes at the feet of individuals who had a background of routinely wearing high-heel shoes. These people apply more forces on their forefoot even when they do not use high-heels. These abnormal force changes might result in producing callosity, foot corns, and sores at their feet soles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foot pressure pattern
 • High-heel shoes
 • Pedobarograph
 • Platform
 1. Birtane M, Tuna H. The evaluation of plantar pressure distribution in obese and non-obese adults. Clinical Biomechanics 2004;19(10):1055-1059.##
 2.  Yoon J-Y, An D-H, Yoo W-G, Kwon Y-R. Differences in activities of the lower extremity muscles with and without heel contact during stair ascent by young women wearing high-heeled shoes. Journal of Orthopaedic Science 2009;14(4):418-422.##
 3. Guo L-Y, Lin C-F, Yang C-H, et al. Effect on plantar pressure distribution with wearing different base size of high-heel shoes during walking and slow running. Journal of Mechanics in Medicine and Biology 2012;12(01).##
 4. Snow RE, Williams KR, Holmes GB. The effects of wearing high heeled shoes on pedal pressure in women. Foot & ankle international 1992;13(2):85-92.##
 5. VoloshinA,Loy D. . Biomechanical evaluation and management of the shock waves resulting from the high-heel gait—temporal domain study. Gait & posture 1994;2(2):117-122.##
 6. Vaseqnia, A. Comparing the effect of heel height on standing balance in two groups of 20-30 year old healthy women [thesis]. Tehran: Iran Medical Sciences university, Faculty of Rehabilitation sciences;2004. [In Persian]##
 7. Nakhei Z, Rahimi A. Relationship foot medial longitudinal arch height whit occure of sportinjuries in man vocation runnies ankle and knee [MSc thesis].Tehran: Faculty of Rehabilitation, Shahid Beheshti Medical University; 2007 . [In Persian]##
 8. Gurney JK, Kersting UG, Rosenbaum D. Between-day reliability of repeated plantar pressure distribution measurements in a normal population. Gait & Posture. 2008;27(4):706-9.##
 9. Maluf KS, Morley Jr RE, Richter EJ, Klaesner JW, Mueller MJ. Monitoring in-shoe plantar pressures, temperature, and humidity: reliability and validity of measures from a portable device. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2001;82(8):1119-27.##
 10. Ahroni JH, Boyko EJ, Forsberg R. Reliability of F-scan in-shoe measurements of plantar pressure. Foot&Ankle International. 1998;19(10):668-73.##
 11. Periyasamy, R., Mishra, A., Anand, S. and Ammini, AC. Preliminary investigationof foot pressure distribution variation in men and Women adults while standing. The Foot 2011; 21(3): 142– 148.##
 12. OpilaKA,Wanger SS, Schiowitz S, Chen J. Postural alignment in barefoot and high-heeled stance. Spine 1988;13(5):542-547.##
 13. Henderson, P. D, Piazza, S. J. A biomechanical evaluation of standing in high-heeled shoes. Penn. State McNair J 2004; 11, 25-38.##
 14. Snow RE, Williams KR, Holmes GB. The effects of wearing high heeled shoes on pedal pressure in women. Foot & ankle international 1992;13(2):85-92.##
 15. Mandato M, Nester E. The effects of increasing heel height on forefoot peak pressure. Journal of the American Podiatric Medical Association 1999;89(2):75-80.##
 16. Yung-Hui L, Wei-Hsien H. Effects of shoe inserts and heel height on foot pressure, impact force, and perceived comfort during walking. Applied ergonomics 2005;36(3):355-362.##
 17. Hong W-H, Lee Y-H, Chen H-C, Pei Y-C, Wu C-Y. Influence of heel height and shoe insert on comfort perception and biomechanical performance of young female adults during walking. Foot & ankle international 2005;26(12):1042-1048.##
 18. Speksnijder CM, Moonen SA, Walenkamp GH. The higher the heel the higher the forefoot-pressure in ten healthy women. The Foot 2005;15(1):17-21.##
 19. Ko P-H, Hsiao T-Y, Kang J-H, Wang T-G, Shau Y-W, Wang C-L. Relationship between plantar pressure and soft tissue strain under metatarsal heads with different heel heights. Foot & ankle international 2009;30(11):1111-1116.##
 20. Gu Y, Rong M, Ruan G. The Outsole Pressure Distribution Character during High-heeled Walking. Procedia Environmental Sciences 2011;8:464-468.##
 21. Barton CJ, Coyle JA, Tinley P. The effect of heel lifts on trunk muscle activation during gait: a study of young healthy females. Journal of Electromyography and Kinesiology 2009;19(4):598-606.##