ترجمه، انطباق فرهنگی، روایی صوری، محتوا و همگرای پرسشنامه مشارکت کودکان (CPQ) به زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران ایران

2 دانشیار گروه کاردرمانی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 کارشناس کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از این مطالعه بررسی روایی صوری، محتوا، و همگرای نسخه فارسی پرسشنامه   Children Participation Questionnaire (CPQ بود. 
مواد و روش ها
بررسی حاضر از نوع مطالعه متدولوژیکال بود که به سنجش روایی صوری، محتوا، و همگرای نسخه فارسی پرسشنامهChildren Participation Questionnaire (CPQ پرداخته، برای ترجمه از روش IQOLA استفاده شد. برای ارزیابی روایی همگرا از ابزار ارزیابی رفتار انطباقی واینلند استفاده گردید.
یافته ها
نتایج نشان داد که ترجمه این پرسشنامه آسان بود. ارزیابی روایی صوری و محتوا به تغییراتی در بعضی از آیتم های پرسشنامه انجامید. و همچنین همبستگی قابل قبولی بین آیتم های مرتبط دو پرسشنامه دیده شد (r> 66/0 و 001/0Pv<).
نتیجه گیری
روایی صوری، محتوا، و همگرای نسخه فارسی پرسشنامه مشارکت کودکان مناسب و قابل قبول می باشد و این پرسشنامه می تواند در مطالعات مرتبط مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Translation, cultural adaptation, and face, content, and convergent validity of children participation questionnaire into Persian

نویسندگان [English]

 • Malek Amini 1
 • Afsoon Hasani Mehraban 2
 • Omid Rostamzade 3
1 Ph.D, Assistant Professor, Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Ph.D, Association Professor, Occupational Therapy Department and Rehabilitation Research Center, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Occupation Therapist, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The aim of the present study was translation of Children Participation Questionnaire (CPQ) into Persian and then assessment of the face, content, and convergent validity of the new intrument.
Materials and Methods: The present study was a methodological research. The translation procedure was carried out using the IQOLA protocol. For assessment of convergent validity the Vinland Questionnaire was used.
Results: The results showed that the translation of questionnaire was easy. The assessment of face and content validity led to some changes in some items of the questionnaire according to Iranian context, and the convergent validity was acceptable (r>0/66, p<(0/001).
Conclusions: The face, content, and convergent validity of the Persian version of Children Participation Questionnaire (P-CPQ) were acceptable and this questionnaire is now useable in other studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Children Participation Questionnaire
 • Validity
 • Reliability
 1. Robert K. In:Christiansen C, Baum C, Editors, Occupational development. Occupational therapy: performance, participation and well-being. United States of America. SLACK2005;43-69.##
 2. World Health Organization. International classification of functioning, disability and health (ICF). Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2001.##
 3. Whitfored G. Occupational deprivation: global challenge in the new millennium. Brit J Occup Ther. 2000;63:200-2004.##
 4. Law L, Petrenchik T, Ziviani J, King G.in: Rodger S, Ziviani J. Ediors. Occupational therapy with children: understanding children’s occupations and enabling participation.  Oxford,UK. Blackwell Ltd. 2006; 67-86.##
 5. Law M. Participation in the occupations of everyday life. Am J Occup Ther. 2002;56:640-469.##
 6. Rodger S, Ziviani J. children’s participation  beyond the school grounds. Occupational therapy with children: understanding children’s occupations and enabling participation.2006; 280-294.##
 7. Van J,  Mccuilagh P. Cultural Influence on Youth's Motivation of Participation in Physical Activity. Journal of Spori Behavior. 2004;27(4):379-90.##
 8. Engel-Yeger B, Jarus T, Law M. Impact of culture on children’s community participation in Israel. Am J Occup Ther. 2007;61:421-8.##
 9. Larson R, Verma S. How children and adolescents spend time across the world: work, play, and developmental opportunities. Psychological bulletin.1999; 125: 701-736.##

10. Sakzevski L, Boyd R, Ziviani J. Clinimetric properties of participation measures for 5- to13-year-old children with cerebral palsy: a systematic review. Developmental Medicine & Child Neurology 2007, 49: 232–240.##

11. Rosenberg L, Jarus T, Bart O. development and initial validation of the children participation questionnaire(CPQ). Disabil and  Rehabil. 2010;32(20):1633-44.##

12. Chein C-V, Rodger J. Measures of participation outcomes related to hand use for 2- to 12- year- old childrenwith disabilities: a systematic review. health and development. 2012;13.##

13. Mazaheri M, Salavati M, Hadadi M, Negahban H, Bahramizadeh M . The Persian version of Trinity Amputation and Prosthetics Experience Scale: translation, factor structure, reliability and validity. Disabil and  Rehabil. 2011;33:1737-45. [In Persian]##

14. Aaronson CA, Alonson G, Apolone D, Bucquet M, Bullinge K, Bungay S,et al. International quality of life assessment (IQOLA) project. quality of life research. 1992;5(1):349-51.##

15. Ognowski J, Kronk R, Rice C, et al. Inter-rater reliability inassigning ICF codes to children with disabilities. DisabilRehabil 2004;26:353–361.##

16. Saigal S, Rosenbaum P, Stoskopf B, Hoult L, Furlong W,Feeny D, Hagan R. Development, reliability and validity of anew measure of overall health for pre-school children. QualLife Res 2005;14:243–257.##

17. Tavakolli,M, Baghooli,H, Ghamat Bloland H,et al. Iranian psychiatry & psychology. 2000:20:27-37 [In Persian]

18. Bland JM, Altman DG. Statistics notes: Cronbach’s alpha.BMJ 1997;314:572.##

19. Ashley S. Spanish Translation and Validation of the Preschool Activity Card Sort. physical and occupational therapy in pediatrics. 2008;28:171-89.##

دوره 5، شماره 2
خرداد و تیر 1395
صفحه 151-157
 • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1394
 • تاریخ پذیرش: 24 آذر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1395