بررسی تکرار پذیری درون آزمونگر گونیامتر در حرکات فعال گردن در دختران جوان بدون علامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران

3 استادیار گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران

4 دانشیار آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
بررسی دامنه ی حرکتی فعال گردن در معاینه و ارزیابی بیماران مبتلا  به اختلالات گردنی به ویژه در تعیین میزان موثر بودن مداخلات صورت گرفته اهمیت بسیار زیادی دارد. گونیامتر از جمله ابزار های رایج برای این کار است که به سبب سهولت استفاده ، حمل آسان و قیمت مناسب ، کاربرد بسیار زیادی دارد. هدف از مطالعه ی پیش رو بررسی تکرار پذیری درون آزمونگر برای ابزار گونیامتر در تمامی حرکات فعال گردن میباشد
مواد و روش ها
15 دختر جوان سالم در بازه ی سنی 18تا30 سال در این مطالعه شرکت داشتند . نمونه ها برای تمامی حرکات فعال گردن (فلکشن ، اکستنشن ، فلکشن طرفی و روتیشن )  سه مرتبه و با فاصله ی زمانی 5 دقیقه مورد ارزیابی قرار گرفتند . از آزمون ضریب پایایی ICC و خطای استاندارد اندازگیری SEM برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.  
یافته ها:
در بررسی تکرار پذیری درون آزمونگر مقادیر ضریب پایایی برای حرکت فلکشن  93/0 ˛  برای حرکت اکستنشن 94/0، برای حرکت فلکشن طرفی به سمت چپ 92/0 ˛  برای حرکت فلکشن طرفی به سمت راست 90/0 ˛  برای حرکت چرخش به سمت راست 88/0 و برای حرکت چرخش به سمت چپ 89/0 بدست آمد
 نتیجه گیری

ابزار گونیامتر برای اندازگیری دامنه ی حرکتی گردن برای حرکات : فلکشن ˛ اکستنشن ˛ چرخش به راست و چپ و فلکشن طرفی به سمت راست و چپ از تکرار پذیری درون آزمونگر قابل قبولی برخوردار بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intra-examiner reliability of goniometer instrument for all active movements of cervical spine in asymptomatic young women

نویسندگان [English]

 • Sahar Zamani 1
 • Farshad Okhovatian 2
 • Sedigheh-Sadat Naemi 3
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
1 MSc of Physiotherapy, Shcool of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor of Physiotherapy, Physiotherapy Research Center. Shcool of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in Physiotherapy, Physiotherapy Research Center. Shcool of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Biostatistics, Shcool of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: An important part of examination in patients with cervical disorders is measuring active range of motion of the cervical, particularly in evaluation of the effectiveness of interventions. Goniometer is a common instrument in measuring range of motion. Easy working, easy carrying, and custom benefits make this instrument popular and common. This study was set out to determine the intra-examiner reliability of goniometer for all active movements of cervical.
Materials & Methods: A total of 15 asymptomatic young women, aged 18-30 years old, volunteered for the present study. Voluntaries evaluated for all active cervical movements in three trials and 5 minutes rest time between the trials. Intraclass correlation coefficient (ICC) and Standard Error of Measurements (SEM) were used to quantify intra-examiner reliability.
Results: Intraclass correlation coefficients (ICC) for intra-examiner reliability of the gonameter were estimated to be 0.93 for flexion, 0.94 for extension, 0.92 for left lateral flexion, 0.90 for right lateral flexion, 0.88 for right rotation, and 0.89 for left rotation, respectively.
Conclusion: Goniometer has accurate intra-examiner reliability for measurement of cervical range of motion of flexion, extension, right, and left lateral flexion, and right and left rotation movements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reliability
 • Intrarater
 • Goniometer
 • Cervical
 • Range of motion
 1. Hole D, Cook J, Bolton J. Reliability and concurrent validity of two instruments for measuring cervical range of motion: effects of age and gender. Manual therapy. 1995;1(1):36-42.##
 2. Aspinall W. Clinical testing for the craniovertebral hypermobility syndrome. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 1990;12(2):47-54.##
 3. Capuano-Pucci D, Rheault W, Aukai J, Bracke M, Day R, Pastrick M. Intratester and intertester reliability of the cervical range of motion device. Arch Phys Med Rehabil. 1991;72(5):338-340.##
 4. Williams MA, McCarthy CJ, Chorti A, Cooke MW, Gates S. A Systematic Review of Reliability and Validity Studies of Methods for Measuring Active andPassive Cervical Range of Motion. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 2010;33(2):138-155.##
 5. Christensen HW, Nilsson N. Natural variation of cervical range of motion: a one-way repeated-measures design. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 1997;21(6):383-387.##
 6. Carnaz L, Moriguchi CS, de Oliveira AB, Santiago PR, Caurin GA, Hansson G-Å, et al. A comparison between flexible electrogoniometers, inclinometers and three-dimensional video analysis system for recording neck movement. Medical engineering & physics. 2013;35(11):1629-1637.##
 7. Zachman Z, Traina A, Keating Jr J, Bolles S, Braun-Porter L. Interexaminer reliability and concurrent validity of two instruments for the measurement of cervical ranges of motion. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 1989;12(3):205-210.##
 8. Hsieh C-Y, Yeung BW. Active Neck Motion Measurements with a Tape Measure*. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 1986;8(2):88-92.##
 9. Kuhlman KA. Cervical range of motion in the elderly. Archives of physical medicine and rehabilitation. 1993;74(10):1071-1079.##

10. Mayer T, Brady S, Bovasso E, Pope P, Gatchel RJ. Noninvasive measurement of cervical tri-planar motion in normal subjects. Spine. 1993;18(15):2191-2195.##

11. Fletcher JP, Bandy WD. Intrarater reliability of CROM measurement of cervical spine active range of motion in persons with and without neck pain. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2008;38(10):640-645.##

12. Tousignant M, de Bellefeuille L, O’Donoughue S, Grahovac S. Criterion validity of the cervical range of motion (CROM) goniometer for cervical flexion and extension. Spine. 2000;25(3):324-330.##

13. Lee H, Nicholson LL, Adams RD. Cervical range of motion associations with subclinical neck pain. Spine. 2004;29(1):33-40.##

14. Youdas JW, Carey JR, Garrett TR. Reliability of measurements of cervical spine range of motion—comparison of three methods. Physical therapy. 1991;71(2):98-104.##

15. Ordway NR, Seymour R, Donelson RG, Hojnowski L, Lee E, Edwards TW. Cervical Sagittal Range‐of‐Motion Analysis Using Three Methods: Cervical Range‐of‐Motion Device, 3Space, and Radiography. Spine. 1997;22(5):501-508.##

16. Fleiss J. The design and analysis of clinical experiments. 1986. New York, John Wiley& Sons. Chapter:1.##

17. Jordan K, Dziedzic K, Jones P, Ong B, Dawes P. The reliability of the three‐dimensional FASTRAK measurement system in measuring cervical spine and shoulder range of motion in healthy subjects. Rheumatology. 2000;39(4):382-388.##

18. Quek J, Pua Y-H, Clark RA, Bryant AL. Effects of thoracic kyphosis and forward head posture on cervical range of motion in older adults. Manual therapy. 2013;18(1):65-71.##

19. Swinkels RA, Swinkels-Meewisse IE. Normal values for cervical range of motion. Spine. 2014;39(5):362-367.##

20. Reese NB, Bandy WD. Joint range of motion and muscle length testing: Elsevier Health Sciences; 2002.##

21. Rosner B, Willett W. Interval estimates for correlation coefficients corrected for within-person variation: implications for study design and hypothesis testing. American journal of epidemiology. 1988;127(2):377-386.##