بررسی سلامت روانی در افراد کم شنوای بزرگسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی، عضو هیئت علمی گروه شنوایی‌شناسی، مرکز تحقیقات اسکلتی-عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ایران

2 دکتری تخصصی شنوایی‌شناسی، استادیار گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری شنوایی‌شناسی، عضو هیئت علمی گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ایران

4 دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد

چکیده

مقدمه و اهداف
دستگاه شنوایی یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی انسان با محیط پیرامون و زیربنای ارتباط کلامی، توانایی‌های ادراکی و روانشناختی انسان است و نقص آن می‌تواند سلامت روان افراد را به مخاطره اندازد. در این پژوهش، سعی شده است تا نیمرخ روانی افراد کم‌شنوا مورد بررسی قرار گرفته و با افراد دارای شنوایی هنجار مورد سنجش قرار گیرد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی-مقایسه‌ای، اطلاعات روان‌شناختی 40 فرد کم شنوای متوسط تا شدید دارای سمعک با میانگین سنی  85/27 سال، با استفاده از پرسش‌نامهSCL-90-R  بررسی شده و با 40 فرد دارای شنوایی هنجار با میانگین سنی 52/27 سال سنجیده گردید. تحصیلات هر دو گروه یکسان و در حد دیپلم بود. افراد شرکت‌کننده در پژوهش از هر دو جنسیت بودند.
یافته ها
داده های آماری نشان‌دهنده اختلاف آماری معنادار بین میانگین میزان اختلالات روانی (روان‌پریشی، ترس مرضی، پرخاشگری، حساسیت در روابط متقابل، شکایت‌های جسمانی، افکار پارانوئیدی، اضطراب، افسردگی، وسواس) در افراد کم شنوا با افراد با شنوایی هنجار بود. (0/05>P).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه، نشان از احتمال بالا بودن میزان اختلالات روانی در افراد کم شنوا نسبت به افراد هنجار بود. وجود این نتایج، اهّمیّت بررسی وضعیت روحی و روانی افراد مبتلا به کم‌شنوایی را در کنار سایر ارزیابی‌های مربوط به دستگاه شنوایی آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mental Health of Hearing Impaired Adults

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Tavakoli 1
 • Hossein Talebi 2
 • Sahar Shomeil Shushtari 3
 • Elham Aghaei 4
1 PhD candidate in clinical psychology, Department of Audiology, Muscular-skeletal research center, Faculty of Rehabilitation, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2 PhD in Audiology, Department of Audiology, Faculty of Rehabilitation, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 PhD candidate in audiology, Department of Audiology, Faculty of Rehabilitation, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
4 PhD candidate in clinical psychology, Shahed University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background and Aim
Auditory system is one of the most important channels of communication and is the basis for speech communication, perception, and psychologic abilities are based on this system. Any impairment of the auditory system could impair these abilities. The present study was carried out to investigat mental profile of adults with hearing loss.
Materials & Methods
In the current cross-sectional study, we surveyed psychologic information of 40 hearing impaired persons (average age: 27.85 years old) with hearing aid using SCL-90-R questionnaire and compared with 40 normal persons (average age: 27.52 years old). Participants were of both genders and had diploma degree.  
Results
We observed significant statistical difference of mental health (psychoticism, phobic anxiety, anxiety, interpersonal sensitivity, somatization, paranoid ideation, hostility, depression, and obsessive-compulsive) between hearing impaired and normal persons (P<0.05).
Conclusion
The present study indicated much more mental health problems in hearing impaired persons compared with that in normal people. These results showed the importance of mental health assessment in the persons with hearing loss in addition to the other routine auditory evaluations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hearing impairment
 • Psychologic impairments
 • Mental health
 1. Afrooz G.A. Psychological bases of cognitive and socio-psychologic characteristics of blind and deaf adults, Journal of Psychology & Education 39 (2009) 1-12. [In Persian]##
 2. Mirzaei M., Comparing mental health between patients with hearing loss and normal persons, Psychology, Tarbiat Moallem, Tehran, 2000, p. 96. [In Persian]##
 3. Milanifar B., The psychology of special children and adults, Ghoomes, Tehran, 2014, 320 p. [In Persian]##
 4. Alpiner J.G., McCarthy P.A., Rehabilitative Audiology: Children and Adults, Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, Maryland, 2000, p: 690.##
 5. Smeijers AS, Ens-Dokkum MH, Bogaerde Bv, Oudesluys-Murphy AM. The approach to the deaf or hard-of-hearing paediatric patient, Eur J Pediatr 2011; 1359-1363.##
 6. Derogatis LR, Savitz KL. The SCL-90-R, Brief Symptom Inventory, and Matching Clinical Rating Scales, in: Maruish M.E. (Ed.), The use of psychological testing for treatment planning and outcomes assessment, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah, NJ, US, 1999, pp. 679-724.##
 7. Rezapoor M. Scl-90-R Normalization in Shahid Chamran and Ahvaz Unit of Islamic Azad Universities, Psychology, Alame Tabatabaie University, Tehran, 1997. [In Persian]##
 8. Fathi-Ashtiani A, Dastani M. Psychological tests: Personality and mental health. Tehran: Be’sat Publication Institute. 2009:291-308. [In Persian]##
 9. Scherer MJ, Frisina DR. Characteristics associated with marginal hearing loss and subjective well-being among a sample of older adults. Journal of rehabilitation research and development. 1998;35:420-6. ##
 10. Tambs K. Moderate effects of hearing loss on mental health and subjective well-being: results from the Nord-Trøndelag Hearing Loss Study. Psychosomatic medicine. 2004;66(5):776-82.##
 11. Kvam MH, Loeb M, Tambs K. Mental health in deaf adults: symptoms of anxiety and depression among hearing and deaf individuals. Journal of deaf studies and deaf education. 2007;12(1):1-7.##
 12. Brown PM, Cornes A. Mental Health of Deaf and Hard-of-Hearing Adolescents: What the Students Say. Journal of deaf studies and deaf education. 2015;20(1):75-81. ##
 13. Fellinger J, Holzinger D, Dobner U, Gerich J, Lehner R, Lenz G, Goldberg D. Mental distress and quality of life in a deaf population. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2005;40(9):737-42.##
 14. Fellinger J, Holzinger D, Gerich J, Goldberg D. Mental distress and quality of life in the hard of hearing. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2007;115(3):243-5.##
 15. Fellinger J, Holzinger D, Pollard R. Mental health of deaf people. The Lancet. 2012;379(9820):1037-44.##
 16. Fellinger J, Holzinger D, Sattel H, Laucht M. Mental health and quality of life in deaf pupils. European child & adolescent psychiatry. 2008;17(7):414-23.##
 17. Hintermair M. Prevalence of socioemotional problems in deaf and hard of hearing children in Germany. American Annals of the Deaf. 2007;152(3):320-30. ##
 18. Landsberger SA, Diaz DR. Identifying and assessing psychosis in deaf psychiatric patients. Current psychiatry reports. 2011;13(3):198-202.##
 19. Li CM, Zhang X, Hoffman HJ, Cotch MF, Themann CL, Wilson MR. Hearing impairment associated with depression in US adults, National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2010. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery. 2014;140(4):293-302.##
 20. Stefanis N, Thewissen V, Bakoula C, van Os J, Myin-Germeys I. Hearing impairment and psychosis: a replication in a cohort of young adults. Schizophrenia research. 2006;85(1):266-72.##