ترجمه و بررسی روایی مقیاس بار مسئولیت مراقب در مراقبان بیماران با آسیب نخاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 گروه اپیدمیولوژی و امار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات آسیب های مغزی و نخاعی، موسسه علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران ، تهران

5 گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات آسیب های مغزی و نخاعی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه بررسی وضعیت سلامت مرتبط با کیفیت زندگی مراقبان بیماران با اختلال مزمن به علت نقش کلیدی آنها در حفظ بیمار در سطح جامعه، یکی از اصلی ترین اهداف تیم درمان می باشد. با توجه به طیف وسیع بیماران آسیب نخاعی که برای انجام فعالیت های روزمره و حرفه ایشان نیاز به سطوح مختلف کمک از سوی مراقبانشان دارند و بار جسمانی، روانی، عاطفی و اقتصادی بزرگی را بر مراقبان وارد می کنند از این رو هدف ما از انجام این مطالعه ترجمه مقیاس بار مسئولیت مراقب به زبان فارسی و بررسی روایی محتوایی و صوری آن و ایجاد ابزاری مناسب برای ارزیابی و ارائه راهکارهای درمانی موثر برای کاهش میزان بار مسئولیت مراقب و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مراقب و بیمار می باشد.
مواد و روش ها
به منظور استفاده از مقیاس بار مسئولیت مراقب در مراقبان ایرانی، مقیاس با استفاده از روش پیش رو و پس رو ترجمه شده و همچنین روایی صوری مقیاس توسط 14 مراقب و روایی محتوایی توسط 14 متخصص توانبخشی بررسی گردید.
یافته ها
در مجموع، سوالات از نظر مراقبان قابل قبول گزارش گردید و در سوالاتی که مراقبان پیشنهادی دال بر تغییر ترجمه آن دادند، در پانل خبرگان این تغییرات لحاظ شد. نتایج روایی صوری از نظر مراقبان نشان از روا بودن تمامی سوالات از نظر  مربوط بودن، وضوح و سادگی می باشد. بررسی روایی محتوایی مقیاس با استناد به نظرات 14 متخصص توانبخشی، نشان از روا بودن تمامی سوالات مقیاس از لحاظ ضرورت داشتن بر روی نمودار سه نقطه ای بود.
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد که ترجمه فارسی "مقیاس بار مسئولیت مراقب" قابل قبول بوده و مقیاس از روایی صوری و محتوایی قابل قبولی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translation and validation of a caregiver burden scale (CBS) among caregivers of patients with spinal cord injury

نویسندگان [English]

 • Ataollah Farajzadeh 1
 • Malahat Akbarfahimi 2
 • Saharnaz Nedjat 3
 • Amirhassan Kohan 4
 • Hooshang Saberi 5
1 1. Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical sciences, Tehran, Iran
2 2. Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical sciences, Tehran, Iran
3 3. Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 4. Brain and Spinal Cord Injury Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 5. Department of Neurosurgery, Tehran University of Medical Sciences, Brain and Spinal Cord Injury Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Today, investigation of the health related to the quality of life of caregivers of the patients with chronic disease is among the mail objectives of trereatment teams, due to the key role they play in maintaining patients in the community. Given the wide range of spinal cord injury patients in need of assistance, usually by their relative or caregivers, to perform their daily and professional activities, the huge physical, psychological, emotional and economic burden may be reflected on the quality of life of their caregivers. The aim of the present study was to translate Caregiver Burden Scale into Persian and to study its content and face validity with the goal of creating a useful tool for evaluating and providing effective treatment strategies to reduce the burden of care and improvement of quality of life of caregivers and care recipients.
Materials and Methods: In order to be able to use the caregiver burden scale among Iranian caregivers, forward-backward translation procedure was followed to develop the Persian version of the scale. Face validity was evaluated by 14 caregivers and content validity by 14 specialists in rehabilitation.
Results: Generally, the items were viewed to be acceptable from the viewpoint of caregivers and some items were suggested by the caregivers to undergo revisions. These items were discussed and revised in an expert panel. The results of the face validity in the view of caregivers indicate that the scale enjoys good validity in terms of relevance, clarity, and simplicity for all the items on a 4-point diagram. The results related to the necessity of CBS items in a three-point scale based on the opinions of 14 specialists in rehabilitation indicate a high content validity.
Conclusion: The results show that the Persian translation of "caregiver burden scale" is acceptable and it has acceptable content and face validity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caregiver
 • Caregiver Burden
 • Validity
 • Scale
1. Gajraj-Singh P. Psychological impact and the burden of caregiving for persons with spinal cord injury (SCI) living in the community in Fiji. Spinal cord. 2011; 49(8):928-34.##
2. Lucke KT, Coccia H, Goode JS, Lucke JF. Quality of life in spinal cord injured individuals and their caregivers during the initial 6 months following rehabilitation. Quality of Life Research. 2004; 13(1):97-110.##
3. Graça Á, Nascimento MAd, Lavado EL, Garanhani MR. Quality of life of primary caregivers of spinal cord injury survivors. Revista brasileira de enfermagem. 2013; 66(1):79-84.##
4. Nogueira PC, Rabeh SAN, Caliri MHL, Haas VJ. Caregivers of individuals with spinal cord injury: caregiver burden. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2013; 47(3):607-14.##
5. Amendola F, Oliveira MAdC, Alvarenga MRM. Quality of life of family caregivers of patients dependent on the family health program. Texto & Contexto-Enfermagem. 2008; 17(2):266-72.##
6. Unalan H, Gençosmanoğlu B, Akgün K, Karamehmetoğlu S, Tuna H, Ones K, et al. Quality of life of primary caregivers of spinal cord injury survivors living in the community: controlled study with short form-36 questionnaire. Spinal Cord. 2001; 39(6):318-22.##
7. Blanes L, Carmagnani M, Ferreira L. Health-related quality of life of primary caregivers of persons with paraplegia. Spinal Cord. 2007; 45(6):399-403.##
8. Nogueira PC, Rabeh SAN, Caliri MHL, Dantas RAS, Haas VJ. Burden of care and its impact on health-related quality of life of caregivers of individuals with spinal cord injury. Revista latino-americana de enfermagem. 2012; 20(6):1048-56.##
9. Weitzenkamp DA, Gerhart KA, Charlifue SW, Whiteneck GG, Savic G. Spouses of spinal cord injury survivors: the added impact of caregiving. Archives of physical medicine and rehabilitation. 1997; 78(8):822-7.##
10. Bédard M, Molloy DW, Squire L, Dubois S, Lever JA, O'Donnell M. The Zarit Burden interview a new short version and screening version. The Gerontologist. 2001; 41(5):652-7.##
11. Hébert R, Bravo G, Préville M. Reliability, validity and reference values of the Zarit Burden Interview for assessing informal caregivers of community-dwelling older persons with dementia. Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement. 2000; 19(04):494-507.##
12. Novak M, Guest C. Application of a multidimensional caregiver burden inventory. The gerontologist. 1989; 29(6):798-803.##
13. Chou K-R, Jiann-Chyun L, Chu H. The reliability and validity of the Chinese version of the caregiver burden inventory. Nursing research. 2002; 51(5):324-31.##
14. Abdollahpour I, Nedjat S, Noroozian M, Golestan B, Majdzadeh R. Development of a caregiver burden questionnaire for the patients with dementia in Iran. International journal of preventive medicine. 2010; 1(4):233.##
15. Elmståhl S, Malmberg B, Annerstedt L. Caregiver's burden of patients 3 years after stroke assessed by a novel caregiver burden scale. Archives of physical medicine and rehabilitation. 1996; 77(2):177-82.##
16. Medeiros MMdC, Ferraz MB, Quaresma MR, Menezes APd. Adaptação ao contexto cultural brasileiro e validação do. Rev bras reumatol. 1998; 38(4):193-9.##
17. Rasouli MR, Nouri M, Zarei M-R, Saadat S, Rahimi-Movaghar V. Comparison of road traffic fatalities and injuries in Iran with other countries. Chinese Journal of Traumatology (English Edition). 2008; 11(3):131-4.##
18. Rahimi-Movaghar V, Saadat S, Rasouli MR, Ganji S, Ghahramani M, Zarei M-R, et al. Prevalence of spinal cord injury in Tehran, Iran. The journal of spinal cord medicine. 2009; 32(4):428.##
19. Ebrahimzadeh MH, Shojaei B-S, Golhasani-Keshtan F, Soltani-Moghaddas SH, Fattahi AS, Mazloumi SM. Quality of life and the related factors in spouses of veterans with chronic spinal cord injury. Health and quality of life outcomes. 2013; 11(1):48.##
20. WHO. Process of translation and adaptation of instruments. Available from 2009. ##
21. Nedjat S, Montazeri A, Holakouie K, Mohammad K, Majdzadeh R. Psychometric properties of the Iranian interview-administered version of the World Health Organization's Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF): a population-based study. BMC Health Services Research. 2008; 8(1):61.##
22. Yaghmale F. Content validity and its estimation. Journal of Medical Education. 2009; 3(1): 0-0.##
23. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity1. Personnel psychology. 1975;28(4):563-75##
دوره 5، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1395
صفحه 1-12
 • تاریخ دریافت: 27 بهمن 1393
 • تاریخ بازنگری: 16 تیر 1394
 • تاریخ پذیرش: 21 مرداد 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395