اثر یک دوره برنامه تمرینی اجرایی ویژه بر اختلالات گام برداری بیماران مبتلا به پارکینسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، گرایش رفتار حرکتی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم ورزشی

2 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم ورزشی

4 دانشیار گروه نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه و اهداف
اختلالات گام برداری از علل مهم افتادن و آسیب دیدگی ها در بیماران مبتلا به پارکینسون محسوب میشوند از این رو هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرینات اجرایی ویژه  بر اختلالات گام برداری بیماران مبتلا به پارکینسون  می باشد.
مواد و روش­ها
تحقیق از نوع نیمه تجربی و طرح تحقیق به صورت پیش آزمون- پس آزمون به همراه گروه کنترل اجرا گردید.  14 بیمار پارکینسونی مبتلا به انجماد راه رفتن (مرحله 2 - 5 مقیاس هوهن و یاهر ) به طور در دسترس انتخاب و  به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (5 مرد و 2 زن) و تجربی ( 4 مرد و 3 زن) با میانگین سنی 92/10 ±21/60  تقسیم شدند. گروه تجربی علاوه بر درمان های دارویی در 8 هفته تمرینات اجرایی ویژه شرکت کردند. در حالی که گروه شاهد در این مدت فقط درمان دارویی دریافت کردند. اختلالات گام برداری توسط پرسشنامه انجماد راه رفتن اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش آماری تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها
نتایج نشان داد که اثر یک دوره تمرینات اجرایی بر میانگین کاهش امتیازات انجماد راه رفتن در گروه تجربی در مقایسه با کنترل معنی دار بوده است (05/0≥P). نتیجه‌گیری
تمرینات اجرایی ویژه می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بهبود اختلالات گام برداری بیماران مبتلا به پارکینسون  استفاده شود
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of a specific executive training program on gait disturbance in patients with Parkinson's disease

نویسندگان [English]

 • Mehdi Zameni Motlagh 1
 • Maryam Nezakat Alhosseini 2
 • Hamid Salehi 3
 • Ahmad Chitsaz 4
1 MS, Department of Sport Sciences, University of Isfahan
2 Assistant Professor, Department of Sport Sciences, University of Isfahan
3 Assistant Professor, Department of Sport Sciences, University of Isfahan
4 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background and Aim: Gait disorder can be considered as one of the main reasons of falls and injuries among patients with Parkinson’s disease. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of 8 weeks of specific executive training on gait difficulties in patients with Parkinson's disease.
Materials and Methods: The study followed a quasi-experimental design with a pre-test/post-test design and a control group. The participants were 14 patients with Parkinson's disease (mean age 60.21±10.92 years) with freezing of gait (2-5 Hohn and Yahr scale) who were selected through convenience sampling and were randomly assigned to experimental (4 males and 3 females) and control (5 males and 2 females) groups. The experimental group received an 8-week specific executive training together with pharmaceutical treatment. However, the control group received pharmaceutical treatment only. Freezing of Gait Questionnaire was used to collect data on gait disorder. Also, an independent t-test was run to analyze the collected data.
Results: The results indicated that specific executive training had a significant effect on reducing gait disorder scores for the experimental group compared with that in the control group (p<0.05).
Conclusion: It can be concluded that specific executive training can be an appropriate training method to help improve freezing of gait in individuals with freezing of gait.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Freezing of gait
 • Neurocognitive executive functions
 • Freezing of gait severity
 • Freezing of gait frequency
 1. Giladi N, Nieuwboer A. Understanding and treating freezing of gait in parkinsonism, proposed working definition, and setting the stage. Mov Disord2008;23(11):423-25.##
 2. Danoudis M, R Iansek R, Simpson P. Freezing of gait in Parkinson’s disease: Further insights into pathophysiological mechanisms.  Parkinsonism relat disord 2012; 18(5):543-47.##
 3. Schaafsma  JD,  Balash Y,  Gurevicha T, Bartelsa AL,  Hausdorff JM,  Giladi N. Characterization of freezing of gait subtypes and the response of each to levodopa in Parkinson’s disease. Eur J Neurol 2003; 10:(4)391–8.##
 4. Giladi N, Treves TA, Simon ES, Shabtai H, Orlov Y, Kandinov B, Paleacu D, Korczyn AD. Freezing of gait in patients with advanced Parkinson‘s disease. J Neural Transm 2001; 108(1):53-61.##
 5. Giladi N, Kao R, Fahn S. Freezing phenomenon in patients with parkinsonian syndromes. Mov Disord 1997; 12(3):302-5.##
 6. Crucian GP, Huang L, Barrett AM, Schwartz RL, Cibula JE, Anderson JM, Triggs WJ, Bowers D, Friedman WA, Greer M, Heilman KM. Emotional conversations in Parkinson's disease. Neurology 2001; 56(2):159-65.##
 7. Danoudis M, R Iansek R, Simpson P. Freezing of gait in Parkinson’s disease: Further insights into pathophysiological mechanisms.  Parkinsonism relat disord 2012; 18(5):543-47.    ##
 8. Lewis SJ, Barker RA. A pathophysiological model of freezing of gait in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2009; 15(5):333-8.##
 9. Matsui H, Udaka F, Miyoshi T, Hara N, Tamaura A, Oda M, et al. Three-dimensional stereotactic surface projection study of freezing of gait and brain perfusion image in Parkinson’s disease. Mov Disord 2005; 20(10):1272-77.##
 10. Amboni M, Cozzolino A, Longo K, Picillo M, Barone P. Freezing of gait and executive functions in patients with Parkinson’s disease. Mov Disord 2008; 23(3):395-400.##
 11. Vandenbossche J, Deroost N, Soetens E, Zeischka P, Spildooren J, Vercruysse S, et al. Conflict and freezing of gait in Parkinson’s disease: support for a response control deficit. Neuroscience 2012; 29(206):144-54.##
 12. Naismith SL, Shine JM, Lewis SJG. The specific contribution of set-shifting to freezing of gait in Parkinson’s disease. Mov Disord 2010; 25(8):1000-4.##
 13. Yogev-Seligmann G, Hausdorff  JM, Giladi N. The role of executive function and attention in gait. Mov Disord 2008; 23(3):329-42.##
 14. Amboni M, Barone P, Picillo M, Cozzolino A, Longo K, Erro R. A two-year follow-up of executive dysfunctions in parkinsonian patients with freezing of gait at on-state. Mov Disord 2010; 25(6):800-2.##
 15. Heremans E, Nieuwboer A, Spildooren J, Vandenbossche J, Deroost N, Soetens E. Cognitive aspects of freezing of gait in Parkinson's disease: a challenge for rehabilitation. J Neural Transm 2013; 120(4):543-7.##
 16. Vandenbossche J, Deroost N, Soetens E, Coomans D, Spildooren J, Vercruysse S, et al. Freezing of gait in Parkinson's disease: disturbances in automaticity and control. Front Hum Neurosci 2013; 6(1):356-61.##
 17. Giladi N. Medical Treatment of Freezing of Gait. Mov Disord 2008; 23(11):482–88.##
 18. Walton CC, Shine JM, Mowszowski L, Naismith SL, Lewis SJ. Freezing of gait in Parkinson's disease: current treatments and the potential role for cognitive training. Restor Neurol Neurosci 2014; 32(3):411-22.##
 19. Mowszowski L, Batchelor J, Naismith SL. Early inter vention for cognitive decline: Can cognitive training be used as a selective prevention technique?. Int Psychogeriatr 2010;22(4):537-48##
 20. Paris AP, Saleta HG, de la Cruz Crespo Maraver M, Silvestre E, Freixa MG, Torrellas CP, et al. Blind randomized controlled study of the efficacy of cognitive training in Parkinson’s disease. Mov Disord 2011;26(7):125-8.##
 21. Calleo J, Burrows C, Levin H, Marsh L, Lai E, York MK. Cognitive rehabilitation for executive dysfunc tion in Parkinson’s disease: Application and current directions. Parkinsons Dis 2012; 2012:(512892).##
 22. Sammer G, Reuter I, Hullmann K, Kaps M, Vaitl D. Training of executive functions in Parkinson’s disease. J  Neurol Sci 2006; 248(1-2):115-9.##
 23. Pompeu JE, Mendes FA, Silva KG, Lobo AM, T.P. O, Zomignani AP, et al. Nintendo WiiTM-based motor and cognitive training on activities of daily living in patients with Parkinson’s disease: A randomised clinical trial. Physiotherapy 2012; 98(3):196-204.##
 24. Ferrari B, Rodrigues C, Bauer L, Manfredi D, Pimentel P A. Gait Training Associated With Executive Functions Tasks In Subjects With Parkinson's Disease: Improvement Of Performance And Effects In Motor Learning. Move Disord 2012; 27(1):17-21.##
 25. Li KZ, Roudaia E, Lussier M, Bherer L, Leroux A, McKinley PA. Benefits of cognitive dual-task training on balance performance in healthy older adults. Gerontol A Biol  Sci Med Sci 2010; 65(12):1344-52.##
 26. Verghese J, Mahoney J, Ambrose AF, Wang C, Holtzer R. Effect of cognitive remediation on gait in sedentary 1097seniors. Gerontol A Biol Sci Med Sci 2010; 65(12):1338-43.##
 27. Cicerone KDDahlberg CMalec JFLangenbahn DMFelicetti TKneipp S, et al. Evidencebased cognitive rehabilitation: updated review of the literaturefrom 1998 through 2002. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86(8):1681–92.##
 28. Martinez-Martin P, Gil-Nagel A, Gracia LM, et al. Unified Parkinson’s disease Rating Scale characteristics and structure. The Cooperative Multicentric Group. Mov Disord 1994; 9(1):76–83.##
 29. Goetz CGFahn SMartinez-Martin PPoewe WSampaio CStebbins GT, et al. Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): Process, format, and clinimetric testing plan. Mov Disord 2007; 22(1):41-7.##
 30. Siderowf AMcDermott MKieburtz KBlindauer KPlumb SShoulson IParkinson Study Group. Test-retest reliability of the unified Parkinson's disease rating scale in patients with early Parkinson's disease: results from a multicenter clinical trial. Mov Disord  2002;17(4):758-63.##
 31. Keykhahoseinpoor A, Rahnama N, Chitsaz A. Effects of eight weeks laughter yoga training on motor function, balance, and flexibility in subjects with Parkinson's disease. J Res Rehabil Sci 2013; 9(1):39-47.[ In Persian].##
 32. EmsakiG, Chitsaz A, Molavi H, Asgari K. Comparing the cognitive performance in patients with Parkinson’s disease and healthy people. j rehabilitation 2012; 8(2):297-289.[ In Persian].##
 33. rostami H, ashayeri H, taghizadeh G, keihani M. The Effects of Motor Skill Practice on Bradykinesia and the Influence of Motor Learning in Parkinson Disease.Daneshvar 2009; 16 (82):1-6.[ In Persian].##
 34. Hoehn M, Yahr M. Parkinsonism: onset, progression and mortality. Neurology 1967; 17(5): 427–42.##
 35. Giladi N, Shabtai H, Simon ES, Biran S, Tal J, Korczyn AD. Construction of freezing of gait questionnaire for patients with Parkinsonism. Parkinsonism Relat Disord 2000; 6(3):165-70.##
 36. Giladi N, Tal J, Azulay T, Rascol O, Brooks DJ, Melamed E, et al. Validation of the freezing of gait questionnaire in patients with Parkinson’s disease. Mov Disord 2009; 24(5):655-61.##
 37. Azarang A. Parand: Specializ center for human Enhancement. Available at: http://products.paarand.org 2013. Accessed september 14, 2013.##
 38. Milman U, Atias H, Weiss A, Mirelman A, Hausdorf JM. Can cognitive remediation improve mobility in patients with Parkinson's disease? Findings from a 12 week pilot study. Parkinsons Dis 2014; 4(1):37-4.##
 39. Monchi O, Ko JH, Strafella AP. Striatal dopamine release during performance of executive functions: A [(11)C] raclopride PET study. Neuroimage 2006; 15(33):907-12.   ##
دوره 5، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1395
صفحه 156-167
 • تاریخ دریافت: 10 تیر 1394
 • تاریخ بازنگری: 25 شهریور 1394
 • تاریخ پذیرش: 07 آبان 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395