کوچینگ عملکرد کاری: مقاله مروری توصیفی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، کمیته تحقیقات دانشجویی،تهران، ایران.

2 دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، گروه آموزشی کاردرمانی، تهران، ایران.

3 دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران، ایران.

4 دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

5 دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
کوچینگ عملکرد کاری، مداخله ای برای کار با والدین برای رسیدن به اهداف عملکرد کاری آنها و کودکانشان است. مقاله حاضر به تعریف این مفهوم و بررسی پژوهش- هایی که تا کنون در این حوزه انجام شده­اند، پرداخته است.
مواد و روش­ها
برای انجام این مقاله مروری توصیفی، جستجوی کاملی با کلید واژه های کوچینگ (coaching)، کوچینگ عملکرد کاری (occupational performance coaching) و کاردرمانی (occupational therapy) در پایگاه های جستجوی معتبرCINAHL, Medline, Science Direct, Pubmed, Wiley Online Library, ProQuest, ProQuest DissertationsوGoogle scholarدر فاصله زمانی 2009 تا 2015 انجام شد.
یافته‌ها
تعداد سه مقاله و یک پایان نامه کارشناسی ارشد بدست آمد که به بررسی تاثیر کوچینگ توسط کاردرمانگران بر روی مراجعین مختلف پرداخته بودند. به دلیل اندک بودن تعداد مقالات صرف نظر از روش مطالعه، هر چهار مطالعه­ی مداخله­ای براساس معیارهای ورود انتخاب شدند. از باقی مقالات برای حمایت از یافته­ها استفاده شد.
نتیجه‌گیری
کوچینگ عملکرد کاری موافق با هسته کاردرمانی بوده و به سبب خانواده محور بودن آن روش مداخله ای مناسبی برای والدین است، هر چند با توجه به نقاط ضعف مطالعات موجود،  باید پژوهش­های دقیق تر با روش شناختی قوی تری انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occupational Performance Coaching: A Descriptive Review Article

نویسندگان [English]

 • Mina Ahmadi Kahjoogh 1
 • Mehdi Rassafiani 2
 • Seyed Ali Hosseini 3
 • Babak Kashefimehr 4
 • Nazila Akbarfahimi 5
1 PhD Student in Occupational Therapy, University of Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 PhD in Occupational Therapy, Member of Faculty of University of Welfare and Rehabilitation Sciences, Department of Occupational Therapy, Tehran, Iran
3 Phd in Occupational Therapy, Member of Faculty of University of Welfare and Rehabilitation Sciences, Department of Occupational Therapy, Tehran, Iran
4 Assisstant Professor of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Assisstant Professor of Occupational Therapy, University of Welfare and Rehabilitation Sciences, Department of Occupational Therapy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Occupational performance Coaching is an intervention to work with parents to achieve the goals of their occupational performance as well as their children. The present study intends to define and review the studies carried out in this area.
Materials and Methods: To carry out the present descriptive review article, a comprehensive search was performed using the key words: coaching, occupational performance coaching, and occupational therapy in the following databases: CINAHL, Medline, Science Direct, Pubmed, Wiley Online Library, ProQuest, ProQuest Dissertations, and Google scholar, during the period 2009 to 2014.
Results: Three articles and a Master’s thesis, examining the impact of implementing Occupational Performance Coaching by occupational therapists on clients with various conditions, were identified. Because of the small number of studies in this area, regardless of the methodology, based on the inclusion criteria, all the four interventional studies were selected. The remaining articles were used to support the findings.
Conclusion: Occupational performance Coaching is according to the core of occupational therapy and since it a family-centered method, it is an appropriate intervention for parents. However, due to the shortcoming of the existing studies, more studies should be conducted with stronger methodologies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coaching
 • Occupational Performance Coaching
 • occupational therapy
 1. Pentland W.Conversations for enablement: Using coaching skills in occupational therapy.Occupational Therapy Now 2012 ;( 14): 14-16.##
 2. Pentland W. occupational therapy coaching.2014.available at: www.occupationaltherapycoaching.com. Accessed  August 6, 2014.##
 3. Graham F, Rodger S, Ziviani J. Coaching parents to enable children’s participation: An approach for working with parents and their children. Australian Occupational Therapy Journal  2009 ; 56: 16–23.##
 4. Rassafiani M, Ahmadi Kahjoogh M, Hosseini A, Sahaf R . Time Use in Mothers of Children with Cerebral Palsy.Hong Kong Journal of Occupational Therapy 2012 ; 22, 70e74.##
 5. Gevir, D., Goldstand, S., Weintraub, N., & Parush, S. Acomparison of time use between mothers of children with and without disabilities. OTJR: Occupation, Participation and Health 2006 ; 26(3): 117e127.##
 6. Dunn W, Cox J, Foster L, Mische-Lawson L, Tanquary J. Impact of a Contextual Intervention on Child Participation and Parent Competence Among Children With Autism Spectrum Disorders: A Pretest–Posttest Repeated-Measures Design. American Journal of Occupational Therapy 2012 ;( 66): 520–528.##
 7. Graham F, Rodger S, Ziviani J.  Enabling Occupational Performance of Children Through Coaching Parents: Three Case Reports. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics 2010 ; 30(1): 4- 15.##
 8. Graham F, Rodger S, Ziviani J. Effectiveness of Occupational Performance Coaching in Improving Children’s and Mothers’ Performance and Mothers’ Self-Competence. American Journal of Occupational Therapy 2013 ; (67): 10–18.##
 9. Hui C. Using Occupational Performance Coaching to target teachers’ perception of their own performance, satisfaction, and self-efficacy in supporting the self-regulation of their students: A pilot study. Thesis, 2013.##
 10. Kessler DE, Egan MY, Dubouloz CJ, Graham FP, McEwen SE. Occupational Performance Coaching for stroke survivors: A pilot randomized controlled trial protocol. Can J Occup Ther. 2014 Dec;81(5):279-88.##
 11. Graham F, Rodger S. Occupational Performance Coaching: Enabling Parents’ and Children’s Occupational Performance. In: Rodger S. Occupation-centered Practice with Children: A Practical Guide for Occupational Therapists. Wiley- Blackwell, 2010.##
 12. Missiuna CA, Pollock NA, Levac DE, Campbell WN, Sahagian Whalen SD, Bennett SM, Hecimovich CA, Gaines BR,  et.al. Partnering for Change: An innovative school-based occupational therapy service delivery model for children with developmental coordination disorder. Canadian Journal of Occupational Therapy 2012 ; 79(1): 41- 50.##
 13. Law M, Majnemer A, McColl M, Mary A, Bosch J, et al. Home and community occupational therapy for children and youth: A before and after study. The Canadian Journal of Occupational Therapy 2005 ; 72( 5): 289- 297.##
 14. Fingerhut PE. Life Participation for Parents: A Tool for Family-Centered Occupational Therapy. American Journal of Occupational Therapy 2013 ; (67): 37–44.##
 15. Foster L, Dunn W, Lawson LM. Coaching Mothers of Children with Autism. A Qualitative Study for Occupational Therapy Practice. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics 2013; 33(2):253–263.##
دوره 5، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1395
صفحه 183-189
 • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 18 شهریور 1394
 • تاریخ پذیرش: 30 مهر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395