بررسی شاخص‌های اکوستیک صوت در میان ورزشکاران بزرگسال با افت شنوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، بیمارستان آیت ا... طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف بازخورد شنیداری مسئول کنترل گفتار و صوت می‌باشد. هرگونه تغییر در سیستم شنوایی شاخص‌های صوتی از جمله انحراف در فرکانس پایه، تغییرات فرکانس، تغییرات شدت و تشدید را تحت ناثیر قرار می دهد. این مطالعه به بررسی تاثیرات کم شنوایی بر صوت ورزشکاران با توجه به نوع ورزش آن‌ها انجام شد. مواد و روش ها این مطالعه مقطعی با 30 نمونه بزرگسال ورزشکار کم‌شنوا با افت شنوایی شدید تا عمیق در محدوده سنی30-18 سال انجام شد. سپس جهت تجزیه و تحلیل شاخص‌های اکوستیک واکه /a/ را به مدت 5 ثانیه با نرم افزار MDVP فرکانس پایه و تغییرات آن، جیتر، شیمر، تغییرات دامنه شدت صوت و نسبت نویز به هارمونی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها شاخصهای صوتی با ویژگی‌های دموگرافیک (05/0=p). میانگین فرکانس پایه 78/0=p و نسبت نویز به هارمونی 09/0=p در افراد کم شنوای شدید تا عمیق رابطه معناداری نداشتند. بین سه گروه ورزشی در شاخص فرکانس پایه اختلاف معنا داری مشاهده نگردید (01/0=p). همچنین میان NHR و VTI برای سه گروه اختلاف معناداری مشاهده نشد اما در تغییرات فرکانس پایه میان سه گروه ورزشی اختلاف معنا داری دیده شد (03/0=p). بحث و نتیجه گیری شنوایی بر شاخص های آکوستیکی صوت تاثیر گذاشته و تغییرات این شاخص‌ها با نوع ورزش افراد مرتبط است. نتایج این پژوهش در راستای ارائه فیدبک صحیح‌تر هنگام درمان و نیز ارائه ایده‌ها و اعمال اصلاحاتی در ساخت وسایل کمک شنیداری و برنامه ریزی های ورزشی مفید می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of the voice acoustic parameters in adult athletes with hearing loss

نویسندگان [English]

 • Ali Mohammadzadeh 1
 • Seyedeh Zohre Mousavi 2
 • Majid Ashrafi 3
1 Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Speech Therapy Clinic, Taleghani Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Audiology PhD Student at Tehran University of Medical Scienses, Faculty Memberm, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and aims: Auditory feedback mechanism is responsible for controlling speech and voice, so, any changes in the auditory system, influences voice parameters, including fundamental frequency deviation, changes in frequency, intensity, and resonance. The present study was carried out to study the effect of hearing loss on the quality of voice and phonation in athletes with regards to their exercise type. Materials and Methods: The present cross-sectional study was performed on 30 athlete adults with severe to profound hearing loss. The participants ranged between 18-30 years old. To analyze acoustic parameters, the vowel /a/ was reviewed for 5 seconds using MDVP software for fundamental frequency and its variation, jitter, Shimmer, changes in intensity, and noise to harmonic ratio. Results: The results showed that there is no significant correlation between voice acoustic parameters and demographic factors (p>0.05), fundamental frequency (p=0.78), and noise to harmonic ratio (p=0.09) in participants with severe and profound hearing losses. There was no significant difference in the fundamental frequency (p=0.01) among the three sport groups either. Moreover, NHR and VTI, among these three groups, showed no significant differences, however a significant difference was observed in fundamental frequency (p=0.03) among the three groups. Conclusion: Hearing loss has impacts on various voice parameters and changes in these parameters are correlated with the individual's sport types. The findings of the present study can be used in providing better feedbacks during treatments and in giving corrective hints in improving hearing aids and sport programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acoustic parameters
 • Athlete
 • Adults
 • Hearing loss
 1. Webb W, Adler R. Neurosensory Organization of Speech and Hearing.5th ed. Canada: Mosby Inc; 2008, 146-147.##
 2. Owens R. A Functional Language Approach. In: Owens R. Language disorders. 5th ed. USA: Pearson 2009, 8-19.##
 3. Hudgins CV, Numbers FC. An investigation of the intelligibility of the speech of the deaf. Genet Psychol Monogr. 1942; 25:289–392.##
 4. Rose P. Speech acoustics. In: Rose P. Forensic Speaker Identification.1sted. London: Taylor and Francis; 2002. p:195-211.##
 5. Meckfessel AL. A comparison between vocal characteristics of deaf and normal hearing individuals. Master’s thesis, University of Kansas, 1964. 16-53.##
 6. Nickerson RB, Characteristics of the speech of deaf persons, Volta Rev. 1975, 77(1): 342-362.##
 7. McGarr NS, Osberger MJ. Pitch deviancy and intelligibility of deaf speech. Journal of Communication Disorders, 1978: 11 (1), 237-247.##
 8. Shriberg LD, Kwiatkowski J, Rasmussen C. Prosody–Voice Screening Profile (PVSP). Tuscon, AZ: Communication Skill Builders, 1990.##
 9. Giusti MC, Padovani MP, Behlau M, Granato L. The voice of hearing impaired children. Braz J Otorhinolaryngol. 2001; 67:29–35.##
 10. Pruszewicz A, Demenko G, Wika TDepartment of Phoniatrics and Audiology, University School of Medical Science, PoznaÅ, Poland. Acta Otolaryngol. 1993 May;11 (3):450-4.##
 11. Pruszewicz A, Szyfter W, SwidziŠski P, Wiskirska-Woźnica B, Swidziński W, Karlik M. Klinika Foniatrii i Audiologii AM w Poznaniu. Otolaryngol Pol. 1998; 52(6):695-700.##
 12. Hamzavi JS, Waehringer Guertel 18-20, A-1090, Vienna, Austria. Auris Nasus Larynx. 2003;30(4):333-9.##
 13. Lejska M, Audiology and foniatry, AUDIO-Fon center, Brno, Czech Republic.2004;18(2):209-15##
 14. Pan T, Ma FR, Cao KL, Song WM, Wei CG, Cui WL, Liao HR Department of Otorhinolaryngology, Third Hospital, Peking University, Beijing 100083, China. pantao6422@sina.com Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2005 Apr;40(4):2714.##
 15. Evan Department of Communication Sciences and Disorders, University of South Carolina, Columbia, South Carolina 29208, USA. J Voice. 2007 Nov;21(6):669-82. ##
 16. Mora R1, Crippa B, Cervoni E, Santomauro V, Guastini L. Acoustic features of voice in patients with severe hearing loss. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2012; 41(1):8-13.##
 17. Scott A. Paluska and Christopher D. Lansford. Laryngeal Trauma in Sport. head & neurologic conditions. 2008; 7 (1): 7-14.##
 18. Dallaston K, Rumbach AF. Vocal Performance of Group Fitness Instructors Before and After Instruction: Changes in Acoustic Measures and Self-Ratings. 2015. article in presspp. 1-8##
 19. Rumbach AF. Voice Problems of Group Fitness Instructors:Diagnosis, Treatment, Perceived and Experienced Attitudes and Expectations of the Industry. Journal of Voice.  2013; 27(6): 786.e1-786.e9.##
 20. Heidel SE, Torgerson JK. Vocal problems among aerobics instructors and aerobic participants. J Commun Disord. 1993;26:179–191.##
 21. Mohammadzadeh A, Heydari E, Azizi F. Speech impairment in primary hypothyroidism. J. Endocrinol Invest 34: 431-433, 2011##
دوره 5، شماره 2
خرداد و تیر 1395
صفحه 226-234
 • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1394
 • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1394
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1395