تاثیر استفاده از بالشتک های بادی، بر حرکات کلیشه ای کودکان مبتلا به اختلال با اتیسم به روش ABA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مربی گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ‌ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 کارشناسی ارشد آمار زیستی، مربی گروه علوم پایه. دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی. تهران، ایران

6 دانشیار گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه واهداف
اختلال اتیستیک در سال­های اولیه کودکی به شکل تخریب کیفی در تعامل اجتماعی و الگوهای تکراری و کلیشه­ای در رفتار و علایق و فعالیت­ها ظهور می­کند. برخی محققین دلیل الگوهای کلیشه­ای در رفتار این کودکان را نوعی نارسایی حسی در برابر محرکات حسی در نظر می­گیرند.
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استفاده از بالشتک­های بادی لاستیکی"O" شکل جهت نشستن (که نوعی استراتژی پردازش حسی می­باشد) در حرکات کلیشه­ای کودکان اتیسم 4 تا 14سال است.
مواد و روش­ها
مطالعه حاضر با طرح تک موردی به روش ABA، در مرکز توانبخشی زیر 14سال خورشید، روی 4 کودک، در طی پنج هفته متوالی انجام شد و با استفاده از روش فیلمبرداری، نوع و تعداد دفعات تکرار حرکات کلیشه­ای، قبل، حین و بعد از استفاده از بالشتک با مشاهده فیلم­های ضبط شده بررسی شد.
یافته­ها
یافته­های پژوهش حاضر نشان داده است استفاده از این بالشتک­ها در زمانی­که کودک روی بالشتک بادی نشسته (فاز B)، باعث کاهش حرکات کلیشه­ای و افزایش همکاری کودک با مربی شده است و بعد از برداشتن این بالشتک (فاز A) تعداد حرکات کلیشه­ای مشابه قبل از استفاده از بالشتک (فاز A) شده است، اما در یک شرکت­کننده نتیجه دقیقا عکس سایر شرکت­کنندگان بود.
نتیجه­ گیری
بر اساس نتایج مطالعه حاضر، استفاده از این بالشتک­ها می­تواند حرکات کلیشه­ای را در کودک اتیسم، در زمانی­که کودک روی بالشتک بادی نشسته است، کاهش دهد و بعد از برداشتن آن و نشستن روی صندلی معمولی، میزان حرکات کلیشه­ای تقریبا به حالت قبل از استفاده از بالشتک­ها شود که البته با کنترل عوامل خارجی تاثیرگذار بر میزان حرکات کلیشه­ای، نیاز به بررسی بیشتر در این زمینه می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of O Sit Cushion on Stereotypic Movements in Children with Autism using ABA Method

نویسندگان [English]

 • Zahra Pashazadeh Azari 1
 • Navid Mirzakhani 2
 • Simin Asadi 3
 • Minoo Kalantari 4
 • Seyyed Mehdi Tabatabaee 5
 • Mehdi Rassafiani 6
1 PhD Student in Occupational Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Student Research Committee, MSc Student of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
4 Assistant Professor in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
5 Department of Statistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 Associated Professor, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Multiple sclerosis is a chronic and debilitating disease which destroys the central nervous system (brain and spinal cord). The most common complications of tqf five weeks of Pilates training on the number of falling, fear of fall, and reaction time in women suffering from MS.
Materials and Methods:The present quasi-experimental study included 40 female patients with MS 0<EDSS> 4 and aged 20-40 years old. Patients were randomly assigned into experimental and control groups. The training program was carried out for five weeks (three sessions of one hour per week). Patients’ number of falling, fear of fall, and reaction time was measured using a self-reporting, fear of fall questionnaire and reaction time device before and after the exercise. Data was analyzed using descriptive statistics and paired T test. α was set at 0.05.
Results: The results showed significant differences in the adjusted mean of the number of falling, fear of falling, and reaction time in the experimental groups (P<04 .001), but no difference was observed in the control group. So, Pilates exercise interventions significantly decreased the number of falling, fear of fall, and reaction time in the experimental group.
Conclusion: Pilates training reduced the number of falling, fear of falling, and reaction time in patients with MS. Therefore, such exercises could be used as a complementary treatment alongside medications for MS patients

کلیدواژه‌ها [English]

 • autistic disorder
 • Air cushion
 • stereotypic movements
 1. Rafeei T.Autism(in Persian).second edition.Tehran:Danjeh publications,2007;pp 14-23,38-39,85-86.##
 2. Rogers SJ. Empirically supported comprehensive treatments for young children with autism. Journal of clinical child psychology. 1998;27(2):168-79.##
 3. Bertrand J, Mars A, Boyle C, Bove F, Yeargin-Allsopp M, Decoufle P. Prevalence of autism in a United States population: the Brick Township, New Jersey, investigation. Pediatrics. 2001; 108(5):1155-61.##
 4. Patterson SY, Smith V, Jelen M. Behavioural intervention practices for stereotypic and repetitive behaviour in individuals with autism spectrum disorder: a systematic review. Developmental Medicine & Child Neurology. 2010; 52(4):318-27.##
 5. Zeinali R.Effect of tactile and vestibular stimulations on stereotypic behavior in children with developmental disorders (in Persian).M Sc.OT.rehabilitatin collage. Iran university 1999-2000;PP 4-20.##
 6. Simpson RL, Myles BS, LaCava PG. Understanding and responding to the needs of children and youth with autism spectrum disorders. Educating children and youth with autism. 2008:1-60.##
 7. Dunn, W. (2008a). A sensory-processing approach to supporting students with autism spectrum disorders. In R. L. Simpson & B. S. Myles (Eds.), Educating children and youth with autism (2nd ed., pp. 299–356). Austin, TX: Pro-Ed. And Kimball, J. (1999). Sensory integration frame of reference: Postulates regarding change and application to practice.In P. Kramer & J. Hinojosa (Eds.), Frames of reference for pediatric occupational therapy (2nd ed., pp. 169–204). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.##
 8. Bagatell N, Mirigliani G, Patterson C, Reyes Y, Test L. Effectiveness of therapy ball chairs on classroom participation in children with autism spectrum disorders. The American Journal of Occupational Therapy. 2010;64(6):895-903.##
 9.  Deris AR, Hagelman EM, Schilling K, DiCarlo CF. Using a Weighted or Pressure Vest for a Child with Autistic Spectrum Disorder. Online Submission. 2006.##
 10. Schilling DL, Washington K, Billingsley FF, Deitz J. Classroom seating for children with attention deficit hyperactivity disorder: Therapy balls versus chairs. The American Journal of Occupational Therapy. 2003;57(5):534-41.##
 11. Yamasaki D. Trinitas Children’s Therapy Services Winter 2010.##
 12. Field T, Lasko D, Mundy P, Henteleff T, Kabat S, Talpins S, et al. Brief report: autistic children's attentiveness and responsivity improve after touch therapy. Journal of Autism and Developmental Disorders. 1997;27(3):333-8.##
 13. Pfeiffer B, Henry A, Miller S, Witherell S. Effectiveness of disc ‘o’sit cushions on attention to task in second-grade students with attention difficulties. The American Journal of Occupational Therapy. 2008;62(3):274-81.##
 14. Krauss KE. The effects of deep pressure touch on anxiety. The American Journal of Occupational Therapy. 1987;41(6):366-73.##
 15. Brocklehurst-Woods J. The use of tactile and vestibular stimulation to reduce stereotypic behaviors in two adults with mental retardation. The American Journal of Occupational Therapy. 1990;44(6):536-41.##
 16. Haghgoo, Hojjat Allah, et al. "Can Air Seat Cushions and Ball Chairs improved Classroom Behaviors of Students with Autism Spectrum Disorder: A single subject study." Journal of Rehabilitation Sciences and Research 2.2 (2015): 31-36.##
 17. Fertel-Daly, Doreen, Gary Bedell, and Jim Hinojosa. "Effects of a weighted vest on attention to task and self-stimulatory behaviors in preschoolers with pervasive developmental disorders." American Journal of Occupational Therapy 55.6 (2001): 629-640.##

 

دوره 6، شماره 2
خرداد و تیر 1396
صفحه 46-58
 • تاریخ دریافت: 25 آذر 1394
 • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 28 خرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1396