رشد مهارت های درخواست غیرکلامی در کودکان 9 تا 30 ماهه فارسی زبان با رشد طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی گفتاردرمانی، استادیار گروه آموزشی گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 دکترای علوم اعصاب شناختی

4 روانشناس بالینی کلینیک روانشناسی رائین

5 روانشناس بالینی مرکز روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه و اهداف
در سال اول زندگی ابزارهای غیرکلامی با کارکردهای ارتباطی هدفمند شکل می­گیرد. به تدریج با رشد مهارت­های زبانی، کودکان از ابزارهای کلامی به تنهایی یا همراه با جسچرها استفاده می­کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی رشد مهارت­های درخواست غیرکلامی در کودکان 9 تا 30 ماهه فارسی زبان با رشد طبیعی بود.
مواد و روش­ها
در مطالعه مقطعی حاضر 61 کودک (40 دختر و 21 پسر) در سنین 9، 12، 15، 18، 24 و 30 ماهه با آزمون ارتباط اجتماعی اولیه ارزیابی شدند. محاسبه میانگین و انحراف معیار نمرات و آزمون­های کولموگروف-اسمیرنوف و کروسکال-والیس برای مقایسه نمرات کودکان در گروه­های سنی مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته­ ها
تحلیل داده­ها نشان داد که تفاوت میانگین رتبه­ای نمرات بین گروه­های سنی معنادار بوده است (03/0p=). میانگین نمرات کودکان بر اساس گروه­های سنی از 9 تا 30 ماهگی 16/12، 76/18، 24، 76/20، 24 و 04/24 بوده است.
نتیجه­ گیری
در 9 ماهگی با شروع ارتباط هدفمند، کودکان از ابزارهای غیرکلامی برای درخواست کردن استفاده کردند. علاوه بر این به تدریج در سال دوم با رشد زبان، ابزارهای کلامی نیز به صورت همراه یا جایگزین ابزارهای غیرکلامی مورد استفاده قرار گرفتند. تفاوت­هایی در استفاده از انواع ابزارهای غیرکلامی وابسته به سن و تفاوت­های فردی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of Nonverbal Request Skills in Persian Typically Developing 9-to-30-Month Children

نویسندگان [English]

 • atieh ghazvini 1
 • fariba yadegari 2
 • seyed majid rafiee 3
 • afsane yousefi 4
 • fahime maleki 5
1 MSc of Speech Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Speech Therapy Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 MSc of Clinical Psychology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
4 clinical psychologist - Raiin psychologist clinic
5 clinical psychologst-psychology clinic of Ferdosi universiti
چکیده [English]

Introduction and goals: Nonverbal means are acquired in the first year of life together with intentional communication functions. Gradually, as linguistic skills develop, children use verbal means alone or along with gestures. The goal of the present study was examining the development of nonverbal request skills in Persian typically developing 9-to-30-month children.
Materials and Method: In the present cross-sectional study, 61 children (40 girls and 21 boys) were examined using Early Social Communication Scales (ESCS) at the age of 9, 12, 15, 18, 24, and 30 months. The mean scores and standard deviation, Kolmogorov–Smirnov test, and Kruskal-Wallis test were used for data analysis.
Results: Data analysis showed that there was a significant difference between mean ranks of groups (p=0.03). The mean scores of children were 12.16, 18.76, 24, 20.76, 24, and 24.04, according to age groups.
Conclusion: As intentional communication begins at 9 month, children used nonverbal means for requesting. In the second year, because of developing of language, verbal means were used in substitute or concomitant with nonverbal means. Differences were observed in the use of a variety of nonverbal means due to age and individual differences between children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nonverbal request
 • communication intention
 • behavioral requesting
 • nonverbal communication
 • gestures
 1. Owens R E. Language Development. 8th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Publication; 2012.##
 2. Paul R. Language Disorders: From Infancy through Adolescence. 3th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2007.##
 3. Jenkins C, Ramruttun B. Prelinguistic communication and Down syndrome. 2nd International Conference on Language and Cognitive Development in Down Syndrome, 8-10 April, 1997, Portsmouth, UK.##
 4. Morreale Sh P, Spitzberg B H, Barge K. Human Communication: Motivation, Knowledge, and Skills. Second Eth. USA: Thomson Wadsworth; 2007.##
 5. Mundy P , Kasari C, Sigman M, Rushkin E. Nonverbal Communication and early language acquisition in Children with Down Syndrome and in normally developing children. Journal of Speech and Hearing Research, 1995; 38(1):157-67.##
 6. Mundy P, Sigman M, Kasari C, Yirmiya N. Nonverbal Communication Skills in Down Syndrome Children. Child Development, 1988; 59(1): 235-249.##
 7. Feeley K M, Jones E A, Blackburn C, Bauer S. Advancing imitation and requesting skills in toddlers with Down Syndrome. Research in Developmental Disabilities, 2011; 32: 2415–2430.##
 8. Casby M W, Cumpatta J F. A Protocol for the Assessment of Prelinguistic Intentional Communication. Journal of Communication Disorders, 1986; 19(1): 251-260.##
 9. McDuffie A, Yoder P, Stone W. Prelinguistic Predictors of Vocabulary in Young Children with Autism Spectrum Disorders. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2005; 48:1080-1094.##
 10. Younesian Sh, Yadegari F, Soleimani F. Impact of oral sensory motor stimulation on feeding performance, length of hospital stay, and weight gain of infants in ICU. Iranian Red Crescent Medical Journal, 2015; 17(7). In Persian.##
 11. Mundy P, Delgado Ch, Block J, Venezia M, Hogan A, Seibert J. Early Social Communication Scales. A Manual for the Abridged. 2003.##
 12. Charman T, Baron-Cohen S, Swettenham J, Baird G, Cox A, Drew A. Testing joint attention, imitation, and play as infancy precursors to language and theory of mind. Cog Deve, 2000; 15: 481-498.##
 13. Kane M O, Schopmeyer, Mellon N M, Wang N, Niparko J K. Prelinguistic Communication and Subsequent Language acquisition in children with coclear implant. Arch Otolarigol Head Neck Surg, 2004;130:619-623.##
 14. Crais E R, Watson L R, Baranek G T. Use of gesture development in profiling children prelinguistic communication skills. American Journal of speech language pathology, 2009;18:95-108.##
 15. Reilly Sh, Eadie P, Bavin E L, Wake M, Prior M, Williams J, Bretherton L, Barrett Y, Ukoumunne O C. Growth of infant communication between 8 and 12 months: A population study. Journal of Paediatrics and Child Health, 2006; 42: 764–770.##
 16. Ghazvini A. Adaptation of Early Social Communication Scales with Farsi and determination of their validity and reliability in children across8 to 30 month. M. Sc. Thesis. Tehran: Speech therapy Department, University of Social Welfare and Rehabilitation; 1393.In Persian.##
دوره 6، شماره 2
خرداد و تیر 1396
صفحه 122-130
 • تاریخ دریافت: 13 آذر 1394
 • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1396