تأثیر سطوح مختلف ورزشی بر سرعت، نیرو و توان عمودی حین پرش اسکوات بازیکنان مرد فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
سطوح ورزشی مختلف در کاهش بروز آسیب­های ورزشی و بالا بردن راندمان تکنیکی ورزشکار نقش بسیار دارند. با توجه به اینکه مهارت پرش عمودی به عنوان تست توان انفجاری مطرح است، بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سطوح مختلف ورزشی بر سرعت، نیرو و توان عمودی پرش اسکوات بازیکنان مرد فوتبال بود.
مواد و روش­ها
20 بازیکن فوتبال (سن 2±8/21 سال، قد 4±178 سانتی­متر، جرم 5±/68 کیلوگرم و سابقه ورزشی 2±8 سال)، در پژوهش حاضر شرکت کردند. برای ثبت پرش اسکوات آزمودنی‌ها از سیستم اپتوالکترونیک Motion Analysis با شش دوربین و سرعت 200 هرتز استفاده شد. پرش اسکوات روی چهار نوع سطح چمن طبیعی، شن، چمن مصنوعی و کفپوش ‌سالن در محیط آزمایشگاه انجام شد. برای محاسبه متغییرهای وابسته سرعت، نیرو و توان از دینامیک معکوس استفاده شد. برای تحلیل آماری داده­ها نیز آزمون اندازه­گیری مکرر واریانس در سطح معناداری 05/0>p مورد استفاده قرار گرفت.
یافته­ ها
تفاوت معناداری در مقدار نیروی عمودی ورزشکار بین سطوح چمن طبیعی و شن مشاهده شد (018/0=P) همچنین تفاوت معناداری در میانگین سرعت عمودی ورزشکار، بین سطح شن با سه سطح دیگر چمن طبیعی، چمن مصنوعی و کف پوش مشاهده شد (001/0=P) و میزان توان خروجی ورزشکار هم تنها بین سطح شن با سه سطح دیگر تفاوت معناداری داشت (001/0=P).
نتیجه­ گیری
در بین سطوح استفاده شده در تحقیق حاضر، تنها سطح شن تغییراتی بر میزان نیرو، سرعت و توان عمودی ورزشکار حین اجرای پرش اسکوات اعمال کرده و این احتمالا با میزان تلف شدن انرژی حین اعمال نیرو روی شن در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Sport Surfaces on Vertical Velocity, Force, and Output Power during Squat Jump of the Male Football Players

نویسندگان [English]

 • Sara Ebrahimi 1
 • Fariborz Mohammadipour 2
 • Mohammadreza Amirseyfaddini 3
1 MA of Sports Biomechanics Department , Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman , Kerman, Iran
2 Assistant Professor of Sports Biomechanics Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Associate Professor of Sports Biomechanics Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman , Kerman, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Sport surfaces reduce the incidence of sport injuries and enhance the technical efficiency of the athletes. The vertical jump skill is the standard test for measuring explosive power, so the present study was carried out to investigate the effect of different sport surfaces on vertical velocity, force, and power during the squat jumps of male soccer players.
Materials and Methods: A total of 20 male soccer players (age: 21.8±2 years, height: 178±4 cm, mass: 68±5 kg, and experience: 8±2 year) participated in the study. Kinematics data were collected at a sampling rate of 200 Hz with a motion-capture system comprised of six infra-red cameras. Participants performed squat jumps on four different surfaces: natural grass, artificial grass, and sand and rubber indoor floors in the laboratory. Inverse dynamics for calculating vertical velocity, force, and power were applied. The Mixed repeated measures ANOVA was used for data analysis.
Results: The results showed a significant difference only between natural grass and sand (p=0.018) surfaces in vertical force. Moreover, a significant difference was found between the vertical velocity on sand and the other three surfaces: natural grass, artificial grass, and rubber indoor floor (p=0.001). Also, a significant difference was observed in vertical power only between sand and the other three surfaces (p=0.001).
Conclusions: It can be concluded that between the surfaces used in the current study, only sand surface resulted in changes in power, velocity, and vertical power during athlete's squat jump and it is possibly related to the energy loss while applying force on the sand.

کلیدواژه‌ها [English]

 • jump squat
 • different sport surfaces
 • vertical velocity
 • vertical force
 • vertical output power
1. Jaskolski A, Veenstra B, Goossens P, Jaskolska A, Skinner JS. Optimal resistance for maximal power during treadmill running. Sports Medicine Training and Rehabilitation. 1996; 7: 17–30.##
2. Rahmani A, Dalleau G, Viale F, Hautier CA, Lacour JR. Validity and reliability of a kinematic device for measuring the force developed during squatting. Jornal of Applied Biomechanics. 2000; 16: 26–35.##
3. Shorten MR. Biomechanics of sports shoes, by Benno M. Nigg. Footwear Science. 2011;3(2):125-6.##
4. Nigg BM, Yeadon MR. Biomechanical aspects of playing surfa
دوره 6، شماره 2
خرداد و تیر 1396
صفحه 141-149
 • تاریخ دریافت: 14 دی 1394
 • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1396