مقایسه تاثیر آموزش گروهی و آموزش انفرادی هندلینگ بر کیفیت زندگی مادران کودکان 1 تا 6 ساله مبتلا به فلج مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه آموزشی آمار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
ناتوانی کودک در درون خانواده ایجاد می­شود و آثار نامطلوبی بر کارکرد خانواده و کیفیت زندگی آنها بر جا می­گذارد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش گروهی و آموزش انفرادی هندلینگ بر کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی انجام گردید.
مواد و روش­ها
در مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی تصادفی و یک سو کور، 50 نفر از مادران کودکان فلج مغزی شهر اصفهان انتخاب شدند و به­صورت تصادفی در دو گروه آموزش انفرادی و گروهی قرار گرفتند. ابزارهای جمع­آوری اطلاعات شامل پرسش­نامه کیفیت زندگی 36-SF، پرسش­نامه سنجش افسردگی، اضطراب و استرس، پرسش­نامه سنجش آگاهی از مراقبت­های ویژه صحیح کودکان فلج مغزی، سیستم طبقه­بندی اسپارکل، سیستم طبقه­بندی عملکرد حرکتی درشت و پرسش­نامه اطلاعات دموگرافیک بود. داده­ها قبل و سه ماه بعد از مداخله جمع­آوری و توسط نرم­افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها
آنالیز کوواریانس نشان داد که در نمره کیفیت زندگی و سایر خرده­مقیاس­ها به­جز سلامت هیجانی و سلامت عمومی، بین دو گروه آموزش انفرادی و گروهی اختلاف معنادار آماری وجود ندارد (05/0<P).
نتیجه­ گیری
تاثیر آموزش گروهی و انفرادی مراقبت­های ویژه بر کیفیت زندگی کلی مادران کودکان فلج مغزی به یک اندازه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Group-based Handling Training and Individualized Handling Training on the Quality of Life in Mothers of 1-6-Year-Old Children with Cerebral Palsy

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Fakharynia 1
 • Mehdi Rassafiani 2
 • Hossein Sourtiji 3
 • Nasrin Jalili 4
 • Enayatolah Bakhshi 5
1 Department of Occupational Therapy, The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Pediatric Neurorehabilitation Research Center, The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 PhD Student, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, University of Medical sciences of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, University of Medical sciences of Isfahan, Isfahan, Iran.
5 Department of Statistics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Children's disability creates undesirable effects on family function and the quality of life. The present study was carried out in order to compare effectiveness of group-based handling training and individualized handling training on the quality of life in mothers of children with cerebral palsy.
Methods: In a randomized controlled trial and single blinded study, 50 mothers of children with cerebral palsy were selected and were randomly divided into individualized handling training and group-based handling training. Data collection tools included SF-36 quality of life, depression, anxiety and stress scale (DASS-21), and knowledge of special care of children with cerebral palsy questionnaire. Data was collected prior to and after three months of intervention. Statistical analysis was carried out using SPSS, version 21.
Results: Covariance analysis showed that there was not a significant difference in the quality of life and other dimensions except in general health and emotional health after intervention (P > 0.05).
Conclusion: According to the findings, effectiveness of group-based handling training and individualized handling training on the general quality of life in mothers of children with cerebral palsy are similar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of life
 • Cerebral palsy
 • Handling training
1.   Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl. 2007;109(6):8 -14.##
2.   Shin JY, Nhan NV, Lee S-B, CrittendenK S, Flory M, Hong HTD. The effects of a home-based intervention for young children with intellectual disabilities in Vietnam. Intellectual Disability Research. 2009;53(4):39 -352.##
3.   Jalili N, Rassafiani M, Dalvand H, Haghgoo H, Farzi M. The effectiveness of handling training on stress and quality of life among mothers of children with cerebral palsy aged 4-12 years old. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2013;9(1):48 -58.##
4.   Tuna T, Unalan H. Quality of life of primary caregivers of children with cerebral palsy. Deve Med Child Neurol. 2007;46(9):647 -9.##
5.   Ones K, Yilmaz E, Cetinkaya B, Caglar N. Assessment of the quality of life of mothers of children with cerebral palsy - (Primary caregivers). Neurorehabil Neural Repair. 2005;19(3):232 -7.##
6.   Novak I, Cusick A, Lannin N. Occupational Therapy Home Programs for Cerebral Palsy: Double-Blind, Randomized, Controlled Trial. Pediatrics. 2009;124(4):606 -14.##
7.   Stavness C. The effect of positioning for children with cerebral palsy on upper-extremity function: a review of the evidence. Physical & occupational therapy in pediatrics. 2006;26(3):39 -53.##
8.   Bower E. Handling. Finnie s handling the young child with cerebral palsy at home. Elsevier. 2009:119 -36.##
9.   Whittingham K, Wee D, Boyd R. Systematic review of the efficacy of parenting interventions for children with cerebral palsy. Child Care Health and Development. 2011;37(4):475 -83.##
10. Ghorbanpor Z, Hosseini S. A, Vamghi R, Rassafiani M, Dalvand H, RezaSoltani P. The effect of “handling training” for caregivers at home on fine motor development in 6 to 72 months old children with cerebral palsy. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012;8(3):466 -476.##
11. Ghorbanpoor Z, Vameghi R, Rassafiani M, Dalvand H, Rezasoltani P. The effect of “handling training” for caregivers at home and home adaptation on gross motor function of 15-72 months old cerebral palsy children. Modern Rehabilitation. 2014;8(1):35 -42.##
12. Johari S, Rassafiani M, Fatoorechi S, Dalvand H. Reviewing the determinant factors of parental satisfaction in occupational therapy home programs. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2013;3(1):52 -61.##
13. Ghashghaee M, Mohammadi F, Rassafiani M, Hosseini S. A, Sahaf S. Determining the facilitating factors in parental adherence to a home based educational special caring program for children with cerebral palsy: A content analysis of parents’ educational experiences. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2014;10(1):158 -170.##
14. Khanjani M, Hatami Zadeh N, Hosseini M, Rahgozar M, Arjmand M. The effects of care instruction to family caregivers of children with cerebral palsy on caregivers quality of life. journal of rehabilitation science. 2009;10(3):38 -42.##
15. Afshar S, Rassafiani M, Hosseini SA. Effect of Occupational Therapy Home Program on Activities of Daily Living of 5-12 Years Old Children. Journal of Rehabilitation. 2013;13(4):117 -123##
16. Bolourchifard F, Neishabory M, AbedSaeedi Z. The Effects of Group and Individual Education on the Level of the Knowledge, Attitude and Practice of Self Care in Patients with Diabetic Foot Ulcer. Iran journal of nursing. 2009;22(59):33 -41##
17. Kordi M, Riyazi S, Lotfalizadeh M, Shakeri M, Jafari Suny H. Comparing the Effects of Group and Individual Education on Worry and Anxiety of Pregnant Women about Fetal Chromosomal Disorders Screening Tests. The Iranian Journal Of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2015;18(157):1 -10##
18. Mardani B, Rassafiani M, Dalvand H. [Knowing more about our children and doing better (a guid for parents). tehran: Valieasr Rehabilitation Foundation. 2009:183.##
19. Motamed N, Ayatollahi A, Zare N, Sadeghi-Hassanabadi A. Validity and reliability of the Persian translation of the SF-36 version 2 questionnaire. East Mediterr Health J. 2005;11(3):349 -57.##
20. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Quality of life research. 2005;14(3):875 -82.##
21. Samani V, Jokar R. Reliability and validity of the short form of depression, anxiety and stress scale. The Journal of Social Sciences and Humanities, Shiraz University. 2007;26(3):65 -77.##
22. Razavi Afzal Z, Rassafiani M, Sarfaraz Z, Malekpour M, Salehi M. A Survey on caregivers' knowledge about special caring for 1-to-5 year-old children with cerebral palsy and their compliance with these practices. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2013;9(4):618 -628.##
23. Colver A. Study protocol: SPARCLE-a multi-centre European study of the relationship of environment to participation and quality of life in children with cerebral palsy. BMC Public Health. 2006;6:105.##
24. Rosenbaum PL, Palisano RJ, Bartlett DJ, Galuppi BE, Russell DJ. Development of the gross motor function classification system for cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology. 2008;50(4):249 -53.##
25. Dehghan L, Abdolvand M, Bagheri H, Dalvand H, Faghihzadeh S. Evaluation of inter-rater reliability of persian version of gross motor function classification system expanded and revised (GFMCS- E & R) in people with cerebral palsy. biomontly official publication medical daneshvar. 2009;18(91):37 -44.##
26. Goudarzi M, Jalili N, Rassafiani M, Akbarfahimi N, Mardani B. A study of musculoskeletal pain in mothers with 4–12 year‒old children with cerebral palsy. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2013;3(1):1 -9.##
27. Novak I. Parent experience of implementing effective home programs. Physical & occupational therapy in pediatrics. 2011;31(2):198 -213.##
28. Powell L, Barlow J, Cheshire A. The Training and Support Programme for parents of children with cerebral palsy: a process evaluation. Complementary therapies in clinical practice. 2006;12(3):192 -9.##
29. Jafar Zadeh A. [Evaluation of effectiveness of home care on apgar of families with cerebral palsy children]. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation. 2002.##
30. Yazdani F. [Evaluation of effect of instruction and counselin in occupational therapy in activities of daily living on mother of children with cerebral palsy]. Tehran: University of Iran Medical Science. 1997.##
31. Tyler N, Kogan K. Reduction of stress between mothers and their handicapped children. American Jornal of Occupatonal Therapy. 1977;31(3):151 -5.##
دوره 6، شماره 2
خرداد و تیر 1396
صفحه 91-101
 • تاریخ دریافت: 11 مهر 1394
 • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1395
 • تاریخ پذیرش: 12 تیر 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1396