پاسخ شاخص های پلاکتی به انقباض‌های کانسنتریک و ایسنتریک آیزوکینتیک در مردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

3 استاد، فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی . تهران، ایران.

4 پژوهشگر فرا دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی . تهران، ایران.

5 دانشجوی دکترا، فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
تحقیقات نشان می­دهد که انقباض آیزوکینتیک فشار بیشتری را در طول دامنه حرکت وارد می­کند و نوع آن نیز می­تواند بر پاسخ سیستم­های بدن موثر باشد؛ لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه پاسخ شاخص­های پلاکتی به انقباض­های برونگرا و درونگرای آیزوکینتیک در مردان بود.
مواد و روش­ها
پژوهش حاضر از نوع نیمه­تجربی با آزمون مکرر بود که تعداد 10 آزمودنی مرد (9/1± 2/24 سال) داوطلبانه در 3 جلسه مجزا به آزمایشگاه دعوت شدند. جلسه اول آشناسازی با پروتکل وجلسات دوم و سوم به صورت توازن متقابل 4 ست 10 تکراری پروتکل­های کانسنتریک/کانسنتریک[1]و ایسنتریک/ ایسنتریک[2] را با 60 ثانیه استراحت بین ست­ها اجرا کردند. شاخص­های پلاکتی شامل تعداد پلاکت­ها (PLT)[3]، درصد پلاکتی (PCT)[4]، میانگین حجم پلاکتی (MPV)[5] و پهنای توزیع پلاکتی (PDW)[6] قبل و در دقایق 0، 15، 30، 45 و60 دوره­ی ریکاوری اندازه­گیری شد. آنالیز آماری داده­ها با استفاده از واریانس مکرر (6×2) انجام شد.
یافته ها
نوع انقباض تاثیر معناداری بر PLTو PDW نداشت (05/0P>)، اما تاثیر خود فعالیت آیزوکینتیک بر این دو فاکتور معنادار بود (05/0P<). نه نوع انقباض و نه فعالیت آیزوکینتیک تاثیر معناداری برMPV نداشت (05/0P>). در حالی که هردوی فعالیت آیزوکینتیک و نوع انقباض عضلانی اثر معناداری بر PCT داشتند (05/0P<).
نتیجه­ گیری
بر اساس یافته­های تحقیق حاضر می­توان نتیجه­گیری گرفت که فعالیت آیزوکینتیک بر شاخص­های پلاکتی موثر می­باشد و علت عدم تفاوت در تاثیرگذاری دو نوع پروتکل احتمالا به دلیل یکسان بودن میزان بار کار آنها می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Response of platelet indicesto concentric and eccentric isokinetic‌ contractions in men

نویسندگان [English]

 • Sajad Ahmadizad 1
 • Sommayeh Cheraghifar 2
 • Khosro Ebrahim 3
 • Hiva Rahmani 4
 • Mahmoudreza Taghizadeh 5
1 Associate professor, exercise physiology, faculty of health and sport sciences, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran.
2 MSc. exercise physiology, faculty of health and sport sciences, Shahid Beheshti ,Tehran, Iran.
3 Professor, exercise physiology, faculty of health and sport sciences, Shahid Beheshti Universityy,Tehran, Iran.
4 Postdoc researcher, faculty of health and sport sciences, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran.
5 PhD Student, exercise physiology, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The previous investigations have showed that isokinetic contractions lead to more pressure on muscles over full range of motion. Also, the type of isokinetic contractions can determine body response. The aim of the present study was to compare the responses of platelet indices to concentric and eccentric isokinetic contractions in men.
Materials and Methods: A total of 10 healthy male individuals (age, 24.2±1.99) voluntarily participated in the study and were invited to laboratory at three separate occasions. The first session was designed for familiarizing the participants with laboratory environment and measuring the anthropometrical characteristics. In the 2nd and the 3rd sessions, participants performed two exercise protocols in a counterbalance manner comprising of four sets of 10 repetitions of CON/CON and ECC/ECC isokinetic contractions in the knee joint with 60s rest between sets. Blood platelet indices including platelet count were measured before and at 0, 15, 30, 45, and 60 minutes after exercise. Data was analyzed using repeated measures of ANOVA (2×6).
Results: Contraction type had no significant effect on PLT and PDW (p>0.05), though, irrespective of the type of contraction, isokinetic exercise had a significant effect (P<0.05). Neither type of contraction nor isokinetic exercise had significant effects on MPV (P>0.05). However, both types of contraction and isokinetic exercise had significant effects on PCT (P>0.05).
Conclusion: Based on the findings of the present study, it is concluded that isokinetic exercise, irrespective of its type (CON or ECC), is effective on platelet indices and that lack of differences between the two contractions types might be due to equality of exercise load.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concentric contraction
 • Eccentric contraction
 • Platelet count
 • Plateletcrit
 • Mean platelet volume
 • Platelet distribution width
1.   Ghafouri H-B, Saravani S, Shokraneh F. Burden of circulatory system diseases and ignored barriers of knowledge translation. Journal of cardiovascular and thoracic research. 2012;4(4):89.##
2.   Niknam M, Esmaillzadeh A. Dietary Glycemic Index And Glycemic Load In Relation To Mortality From Cardiovascular Disease: a review of epidemiologic evidence. 2012.##
3.   Senen K, Topal E, Kilinc E, ten Cate H, Tek I, Karakoc Y, et al. Plasma viscosity and mean platelet volume in patients undergoing coronary angiography. Clinical hemorheology and Microcirculation. 2010;44(1):35.##
4.   Ahmadizad S, El-Sayed MS. The effects of graded resistance exercise on platelet aggregation and activation. Medicine and science in sports and exercise. 2003;35(6):1026-32.##
5.   Hiller E. Basic principles of hemostasis. Modern Hematology: Springer; 2007. p. 327-45.##
6.   Riddel JP, Aouizerat BE, Miaskowski C, Lillicrap DP. Theories of blood coagulation. Journal of Pediatric Oncology Nursing. 2007;24(3):123-31.##
7.   Ghanbari A, Tayebi SM. The Effect of a Single Session of Eccentric Resistance Exercise on Some Parameters of White Blood Cells. Annals of Applied Sport Science. 2013;1(4):17-26.##
8.   El-Sayed MS. Effects of exercise on blood coagulation, fibrinolysis and platelet aggregation. Sports medicine. 1996;22(5):282-98.##
9.   El-Sayed MS, Sale C, Jones P, Chester M. Blood hemostasis in exercise and training. Medicine and science in sports and exercise. 2000;32(5):918-25.##
10. Wang J-S, Li Y-S, Chen J-C, Chen Y-W. Effects of exercise training and deconditioning on platelet aggregation induced by alternating shear stress in men. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology. 2005;25(2):454-60.##
11. Ahmadizad S, El-Sayed MS, Maclaren D. Responses of platelet activation and function to a single bout of resistance exercise and recovery. Clinical hemorheology and Microcirculation. 2005;35(1-2):159-68.##
12. Ghanbari-Niaki A, Tayebi SM. Effects of a Light Circuit Resistance Exercise Session on Some Hematological Parameters of Male Collage Students. Annals of Applied Sport Science. 2013;1(1):6-11.##
13. Creighton BC, Kupchak BR, Aristizabal JC, Flanagan SD, Dunn-Lewis C, Volk BM, et al. Influence of training on markers of platelet activation in response to a bout of heavy resistance exercise. European journal of applied physiology. 2013;113(9):2203-9.##
14. Barroso R, Roschel H, Ugrinowitsch C, Araujo R, Nosaka K, Tricoli V. Effect of eccentric contraction velocity on muscle damage in repeated bouts of elbow flexor exercise. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2010;35(4):534-40.##
15. Minetto M, Rainoldi A, Gazzoni M, Ganzit G, Saba L, Paccotti P. Interleukin-6 response to isokinetic exercise in elite athletes: relationships to adrenocortical function and to mechanical and myoelectric fatigue. European journal of applied physiology. 2006;98(4):373-82.##
16. Goto K, Ishii N, Kizuka T, Kraemer RR, Honda Y, Takamatsu K. Hormonal and metabolic responses to slow movement resistance exercise with different durations of concentric and eccentric actions. European journal of applied physiology. 2009;106(5):731-9.##
17. Kraemer WJ, Adams K, Cafarelli E, Dudley GA, Dooly C, Feigenbaum MS, et al. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. Medicine and science in sports and exercise. 2002;34(2):364-80.##
18. Komi P, Kaneko M, Aura O. EMG activity of the leg extensor muscles with special reference to mechanical efficiency in concentric and eccentric exercise. International Journal of Sports Medicine. 1987;8:22-9.##
19. Bonde-Petersen F, Knuttgen HG, Henriksson J. Muscle metabolism during exercise with concentric and eccentric contractions. Journal of Applied Physiology. 1972;33(6):792-5.##
20. Bigland-Ritchie B, Woods JJ. Integrated electromyogram and oxygen uptake during positive and negative work. The Journal of physiology. 1976;260(2):267-77.##
21. Westing S, Cresswell A, Thorstensson A. Muscle activation during maximal voluntary eccentric and concentric knee extension. European journal of applied physiology and occupational physiology. 1991;62(2):104-8.##
22. Hamill J, Knutzen KM. Biomechanical basis of human movement: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
23. Malm C, Lenkei R, Sjödin B. Effects of eccentric exercise on the immune system in men. Journal of Applied Physiology. 1999;86(2):461-8.##
24. Ebenbichler G, Kollmitzer J, Glöckler L, Bochdansky T, Kopf A, Fialka V. The role of the biarticular agonist and cocontracting antagonist pair in isometric muscle fatigue. Muscle & nerve. 1998;21(12):1706-13.##
25. El-Sayed MS, Ali ZE-S, Ahmadizad S. Exercise and training effects on blood haemostasis in health and disease. Sports medicine. 2004;34(3):181-200.##
26. Peat E, Dawson M, McKenzie A, Hillis WS. The effects of acute dynamic exercise on haemostasis in first class Scottish football referees. British journal of sports medicine. 2010;44(8):573-8.##
27. Kratz A, Wood MJ, Siegel AJ, Hiers JR, Van Cott EM. Effects of marathon running on platelet activation markers direct evidence for in vivo platelet activation. American journal of clinical pathology. 2006;125(2):296-300.##
28. Aldemir H, Kiliç N. The effect of time of day and exercise on platelet functions and platelet–neutrophil aggregates in healthy male subjects. Molecular and cellular biochemistry. 2005;280(1-2):119-24.##
29. Bessman J, Williams L, Gilmer Jr P. Mean platelet volume. The inverse relation of platelet size and count in normal subjects, and an artifact of other particles. American journal of clinical pathology. 1981;76(3):289-93.##
30. Buttarello M, Plebani M. Automated blood cell counts state of the art. American journal of clinical pathology. 2008;130(1):104-16.##
31. Tayebi S, agha ah, kiadaliri k, ghorbanalizadeh gf. Assessment of CBC in physical activity and sport: a brief review. 2011.##
دوره 6، شماره 2
خرداد و تیر 1396
صفحه 188-196
 • تاریخ دریافت: 24 آبان 1394
 • تاریخ بازنگری: 12 تیر 1395
 • تاریخ پذیرش: 02 مرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1396