بررسی اثر بانداژ ورزشی مچ پا بر نیروی عمودی واکنش زمین طی آزمون فرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهدف
پیچ خوردگی مچ پا معمول ترین ضایعه ای است که در فعالیت های ورزشی گزارش شده است. با توجه به میزان شیوع بالا و پیامدهای آن پیشگیری از اولین پیچ خوردگی مچ پا از اهمیت زیادی برخوردار است. حمایت کننده های خارجی مانند بانداژ و بریس به این منظور استفاده می شوند.از جمله روش های پیشگیری می توان به استفاده از حمایت کننده های خارجی مانند بانداژ و بریس ها اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی اثر بانداژ ورزشی پیشگیرانه مچ پا بر بزرگی بیشترین نیروی عمودی واکنش زمین و زمان رسیدن به این مقدار به دنبال آزمون فرود تک پا می باشد.
مواد و روش ها
یک مطالعه شبه تجربی به روش قبل و بعد  بر روی 35 دختر سالم ورزشکار غیر حرفه ای صورت گرفت. در این مطالعه از صفحه نیرو برای ثبت داده ها استفاده شد. آزمودنی ها پیش و پس از بانداژ ورزشی مچ پای ترجیحی به روش Gibney  Closed  Basket  Weave  از سکویی به ارتفاع 30 سانتی متر که در فاصله 10 سانتی متری از صفحه نیرو قرار داشت، با پای ترجیحی روی  مرکز صفحه نیرو پریدند.
یافته ها
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18  و آزمون تی زوجی انجام شد.  به دنبال بانداژ ورزشی مچ پا تغییر معناداری در بزرگی بیشترین نیروی عمودی واکنش زمین مشاهده نشد (371/0=p)، در حالی که زمان رسیدن به بیشترین نیروی عمودی واکنش زمین به دنبال بانداژ به طور قابل توجهی کاهش یافت (001/0=P).  سرعت بارگذاری نیز به طور معناداری افزایش یافت (001/0=P).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که بانداژ ورزشی مچ پای ترجیحی زنان ورزشکار میتواند به طور معناداری  به کاهش  زمان رسیدن به بیشترین نیروی عمودی واکنش زمین و افزایش سرعت بارگذاری بینجامد. کاهش این فاصله زمانی و افزایش سرعت بارگذاری باعث می شود که پس از برخورد پا با زمین, ساختارهای اسکلتی- عضلانی بدن زودتر و با فاصله زمانی کوتاه تری زیر بیشترین بیشترین نیروی عمودی واکنش زمین قرار گیرند.  بنابراین به نظر می رسد استفاده مکرر و درازمدت از بانداژ ورزشی پیشگیرانه می تواند به آسیب دیدگی ساختارهای مفصلی بینجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of prophylactic athletic ankle taping on vertical ground reaction force during landing

نویسندگان [English]

 • Seyed Majid Hosseini 1
 • Fariba Telikani 2
 • Abbas Rahimi 3
 • Zahra Ebrahim Abadi 4
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 5
1 \Assistant Professor of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Student Research Office, MSc of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Student Research Office. PhD Student of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 5. Associate Professor of Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Ankle sprain is the most common injury in sports activities. Because of the high prevalence and its implications, it is important to identify specific injury prevention strategies in athletes. External supports such as taping and bracing are used for the sake of this purpose.  The aim of the present study was to investigate the effect of prophylactic athletic ankle taping on maximum vertical ground reaction force (VGRF) and the time to peak VGRF during landing.
Materials and Methods: The current quasi-experimental cross over trial and pre-post test study was performed on 35 healthy female recreational athletes. The force plate was used for data collection. Taping was performed according to Gibney closed basket weave method. Before and after taping, participants landed from the platform with the height of 30 cm on the force plate placed 10 cm far from the platform. Participants were instructed to hop with the dominant leg on the center of the force plate.
Results: The results of the paired T-test analysis revealed no significant changes in peak VGRF following prophylactic athletic ankle taping (P=0.371). However, following the taping, the time to peak VGRF reduced significantly (P=0.001). Also, a significant increase was noticed in the loading rate (P=0.001).
Conclusion: The results of the present study indicated that athletic ankle taping of the dominant leg in female athletes significantly decreased the time to peak VGRF and increased loading rate making musculoskeletal structures get affected by VGRF very quickly after landing. It seems that using prophylactic athletic ankle taping constantly and over time may facilitate damage to articular structures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Athletic ankle taping
 • Drop landing
 • Vertical ground reaction force
 • Force plate
 1.  

  1. Briem K, Eythörsdöttr H, Magnύsdόttir RG, Pálmarsson R, Rύnarsdöttir T, Sveinsson T. Effects of kinesio tape compared with nonelastic sports tape and the untapped ankle during a sudden inversion perturbation in male athletes. Journal of orthopedic and sports physical therapy 2011; 41(5):328-335.##
  2. Distefano LJ, Padua DA, Brown CN, Guskiewicz KM. lower extremity kinematics and ground reaction forces after prophylactic Lace-up ankle bracing. Journal of Athletic Training 2008; 43(3):234-241.##
  3. Gribble PA, Radel S, Armstrong CW. The effects of ankle bracing on the activation of the peroneal muscles during a lateral shuffling movement. Physical Therapy in Sport 2006; 7 :14-21.##
  4. Cordova ML, Takahashi Y, Kress GM, Brucker JB, Finch AE. Influence of External Ankle Support on Lower Extremity Joint Mechanics During Drop Landings. Journal of Sport Rehabilitation 2010; 19: 136-148.##
  5. Delahunt E, O’Driscoll J, Moran K. Effects of taping and exercise on ankle joint movement in subject with chronic ankle instability: A preliminary investigation.Arch Phys Med Rehabil 2009; 90:1418-22.##
  6. Hopper DM, McNair P, Elliott BC. Landing in netball: effects of taping and bracing the ankle. Br J Sports Med 1999; 33:409–413.##
  7. Brown C , Padua D, Marshall SW, Guskiewicz K. Individuals with mechanical ankle instability exhibit different motion patterns than those with functional ankle instability and ankle sprain  coper. Clinical biomechanics 2008; 23:822-831.##
  8. Timothy M, Craig B, Garvin T, Kevin C, Lenny B, Kristie T. Prophylactic bracing versus taping for the prevention of ankle sprains in high school athletes. The journal of foot & ankle surgery 2006; 45(6): 360–365.##
  9. Garrick JG, Requa RK. Role of external support in the prevention of ankle sprains. Med Sci Sport 1973; 5:200-203.##

  10. Cordova ML, Ingersoll CD, LeBlanc MJ. Influence of Ankle Support on Joint Range of Motion Before and After Exercise: A Meta-Analysis. Journal of Orthopaedic & Sports Physical therapy 2000; 30(4):170-182.##

  11. Mccaw ST, Cerullo JF. Prophylactic ankle stabilizers affect ankle joint kinematics during drop landings. Medicine & Science In Sports & Exercise. 1999: 702-707.##

  12. Yi C, Brunt D, Kim H, Fiolkowski P. Effect of ankle taping and exercise on EMG and kinetics during landing. J .phy . the . sci 2003; 15(2):81-85.##

  13. Simpson K J, Yom J P, Yang-Chieh Fu , Arnett S W, O’Rourke S, Brown C N. Does Wearing a Prophylactic Ankle Brace During Drop Landings Affect Lower Extremity Kinematics and Ground Reaction Forces? Journal of Applied Biomechanics 2013; 29:205-213.##

  14. Vanwanseele B, Stuelckenb M, Greeneb A, Smithb R. The effect of external ankle support on knee and ankle joint movement and loading in netball players. Journal of Science and Medicine in Sport 2013.##

  15. Riemann BL, Schmitz RJ, Gale  M, McCaw S. Effect of Ankle Taping and Bracing on Vertical Ground Reaction Forces During Drop Landings Before and After Treadmill Jogging. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2002 ;32:628-635.##

  16. Decker MJ, Torry MR, Wyland DJ, Sterett WI, Richard Steadman J. Gender differences in lower extremity kinematics, kinetics and energy absorption during landing. Clinical Biomechanics2003; 18:662-669.##

  17. Hass CJ, Bishop MD , Doidge D, Wikstrom EA. Chronic ankle instability alters central organization of movement. American Orthopaedic Society for Sports Medicine 2010; 38(4):829-834##

  18. Gribble PA, Taylor BL, Shinohara J. Bracing does not improve dynamic stability in chronic ankle instability subjects.Physical Therapy in Sport 2010; 11:3-7.##

  19. Ross SE, Guskiewcz KM, Gross MT, Yu B. Balance Measures for Discriminating between Functionally Unstable and Stable Ankles. Medicine & Science in Sports & Exercise 2009; 399-407.##

  20. McLean SGBorotikar BLucey SM. Lower limb muscle pre-motor time measures during a choice reaction task associate with knee abduction loads during dynamic single leg landings. Clin biomech2010; 25(6):563-569.##

  21. Decker MJ, Torry MR, Noonan TJ, Riviere A, Sterett WI. Landing adaptations after ACL reconstruction. Med  Sci Sports  Exerc.2002; 34:1408–13.##

  22. Wright KE. Wight W. Prevention techniques: Taping, Wrapping techniques and protective devices. cramer company.3ed.2005.##

  23. Yi C, Brunt D, Kim H, Fiolkowski P. Effect of ankle taping and exercise on EMG and kinetics during landing. J .phy . the . sci 2003; 15(2):81-85.##

  24. Fong C , Blackburn JT, Norcross MF, McGrath M, Darin A. Padua DA. Ankle-Dorsiflexion Range of Motion and Landing Biomechanics. Journal of Athletic Training  2011; 46(1):5–10.##

دوره 5، شماره 2
خرداد و تیر 1395
صفحه 106-114
 • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 07 آبان 1394
 • تاریخ پذیرش: 17 دی 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1395