تاثیر تمرینات پیلاتس بر برخی متغیرهای کینماتیک اندام تحتانی زنان میانسال سالم و کم‌تحرک در حین راه رفتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
افزایش سن، موجب کاهش عملکرد فیزیولوژیکی بدن می­شود و راه رفتن افراد را با اختلال مواجه می­سازد. از طرف دیگر بنا بر برخی مطالعات، فعالیت جسمانی منظم باعث به تاخیر انداختن این اختلالات می­شود. از این­رو هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر برخی پارامترهای کینماتیک اندام تحتانی زنان میانسال سالم و کم تحرک در حین راه رفتن بود.
مواد و روش­ها
20 زن میانسال سالم و کم تحرک با دامنه سنی 50-45 سال برای شرکت در تحقیق حاضر به صورت هدفمند انتخاب شدند. در پیش­آزمون، بعد از قرارگیری آزمودنی روی تردمیل، به مدت یک دقیقه به گام­برداری پرداخت، سپس گام­های برداشته شده در 30 ثانیه انتهایی آزمودنی­ها به وسیله سیستم سه بعدی آنالیز حرکت با 6 دوربین و با سرعت 120 هرتز ثبت شد. سپس آزمودنی­ها به مدت هشت هفته برنامه تمرینی پیلاتس را انجام دادند و پس از آن پس­آزمون مشابه با پیش آزمون اجرا شد. پردازش داده­ها با نرم­افزار کورتکس صورت گرفت و سپس پارامترهای مورد نظر شامل دامنه حرکتی مفاصل ران، زانو و مچ پا در مرحله سوینگ و استانس، زوایای مفاصل ران زانو و مچ پا در لحظه برخورد پاشنه با زمین و جدا شدن پنجه و نیز پارامتر طول گام استخراج شد. تجزیه و تحلیل آماری داده­ها به وسیله نرم­افزار SPSS22 و با استفاده از آزمون تی­همبسته در سطح معناداری 05/0 انجام گرفت.
یافته­ها
نتایج آزمون تی همبسته نشان داد تفاوت معناداری در پارامترهای بررسی شده وجود ندارد.
نتیجه­ گیری
با توجه به نتایج تحقیق حاضر، هشت هفته تمرینات منتخب پیلاتس بر کینماتیک اندام تحتانی در حین راه رفتن زنان میانسال سالم و کم‌تحرک تاثیرگذار نبود. عدم تاثیرگذاری تمرینات احتمالا به دلیل این است که افراد میانسال نسبت به افراد سالمند کمتر تحت تاثیر عوارض فیزیولوژیکی افزایش سن قرار دارند و عملکرد راه رفتن آن­ها هنوز با اختلال مواجه نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Pilates Exercises on Some Gait Kinematics Parameters in Healthy Sedentary Middle-Aged Women

نویسندگان [English]

 • Elham Vaziri 1
 • Fariborz Mohammadipour 2
 • Mansour Sahebozamani 3
1 MSc in Sport Biomechanics, Department of Biomechanics, School of Physical Education and Sport Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biomechanics, School of Physical Education and Sport Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Professor, Department of Biomechanics, School of Physical Education and Sport Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Aging reduces the physiological function of the body and perturbs the gait. On the other hand, based on the previous studies, regular physical activities postpone these perturbations. The purpose of the present study was to investigate the effects of Pilate's exercises on some lower extremity kinematics parameters in healthy sedentary middle age women during walking.
Materials and Methods: A total of 20 healthy middle-aged sedentary women, between 50-45 years old, were purposefully selected to participate in the present study. In pre-test, each participant placed on a treadmill, then she walked on the treadmill for one minute. Then, the final 30-second of walking was recorded using the two-dimensional motion analysis system with 6 cameras at 120 Hz speed rate. Then, participants performed eight weeks of Pilates which was followed by a post-test similar to the pre-test. The Cortex software was used for data processing. Statistical analyses of data was performed using SPSS, version 22, running a paired T-test at a significant level of 0.05. Then, The desired parameter, including the hip, knee, and ankle motion range during the swing and stance phases were measured. Moreover, hip, knee, and ankle joint angles at both the heel contact and toe off moments were evaluated. Finally, the length step parameter was extracted, as well.
Result: The results showed no significant differences between the evaluated parameters.
Conclusion: The present study showed that the eight weeks of Pilates training does not affect the lower extremity kinematics during walking in healthy sedentary middle-aged women. This must be due the fact that the aging physiological problems in middle aged women are less than those in the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • gait
 • Pilates
 • Middle age
 • Kinematic
 • Lower limp
 • Sedentary
1.      Naeimi kia M, Arab Ameri E, Ashayeri H, Hammayat talab R, Azma K. The effect of external focous of attention instruction during walking trianing on old womens gait kinematic parameters.. Development & Motor learning. 2012;3(8):137-53.##
2.      Robertson D, Gordon E. Research methods in biomechanics Champaign, IL: Human Kinetics; 2004. ##
3.      Shigematsu R, Chang M, Yabushita N, Sakai T, Nakagaichi M, Nho H, et al. Dance-based aerobic exercise may improve indices of falling risk in older women. Age and ageing. 2002;31(4):261-6. ##
4.      Sattin RW. Falls among older persons: a public health perspective. Annual review of public health. 1992;13:489-508. ##
5.      Haywood K, Getchell N. Life Span Motor Development 6th Edition: Human Kinetics; 2014. ##
6.      Lord SR, Lloyd DG, Nirui M, Raymond J, Williams P, Stewart RA. The effect of exercise on gait patterns in older women: a randomized controlled trial. The journals of gerontology Series A, Biological sciences and medical sciences. 1996;51(2):M64-70. ##
7.      Muir BC. Improving gait characteristics in older adults: The effects of Biodex Balance System SDTM and wobble board balance training. Ann Arbor: Purdue University; 2011. ##
8.      Silsupadol P, Lugade V, Shumway-Cook A, van Donkelaar P, Chou L-S, Mayr U, et al. Training-related changes in dual-task walking performance of elderly persons with balance impairment: A double-blind, randomized controlled trial. Gait & posture. 2009;29(4):634-9. ##
9.      Chakravarthy MV, Joyner MJ, Booth FW. An Obligation for Primary Care Physicians to Prescribe Physical Activity to Sedentary Patients to Reduce The Risk of Chronic Health Conditions. Mayo Clinic Proceedings. 2002;77(2):165-73. ##
10.    Seguin R, Nelson ME. The benefits of strength training for older adults. American journal of preventive medicine. 2003;25(3 Suppl 2):141-9. ##
11.    Sadeghi H, Hemati Nezhad MA, Baghban M. The effect of endurance training on a few kinematics parameters ingait of non-active elderly people. Iranian Journal of Ageing. 2009;4(1):0-.##
12.    Rydeard R, Leger A, Smith D. Pilates-Based Therapeutic Exercise: Effect on Subjects With Nonspecific Chronic Low Back Pain and Functional Disability: A Randomized Controlled Trial. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2006;36(7):472-84. ##
13.    Anderson B, Spector A. Introduction to Pilates – based rehabilitation. Ortho Phys Ther clin North. 2000;9:395-410. ##
14.    Lyon D. The complete book of Pilates for men : The lifetime plan for strength, power, and peak performance. New York: ReganBooks; 2005. ##
15.    Bijeh N, Moazami M, Mansouri J, Saeedeh Nematpour F, Ejtehadi MM. Effect of aerobic exercises on markers of bone metabolism in middle-aged women. Trauma Mon. 2011;16(2):129-35. ##
16.    Rogers K, Gibson AL. Eight-week traditional mat Pilates training-program effects on adult fitness characteristics. Research quarterly for exercise and sport. 2009;80(3):569-74. ##
17.    Newell D, Shead V, Sloane L. Changes in gait and balance parameters in elderly subjects attending an 8-week supervised Pilates programme. Journal of bodywork and movement Therapies. 2012;16(4):549-54. ##
18.    seraj s, asad m, farahani a, ashrafi hafez a. The Effect of Pilates Exercises on The Body Composition and Flexibility of Non-athletic Women. journal of ilam university of medical sciences. 2013;21(6):287-99. ##
19.    Arsalan F. , Cakmakci E. , Taskin H. , Cakmakci O. , Ismet C. G.. Evaluation of The effects of pilates mat exercise program on some fitness parameters and weight loss of middle age perimenopausal sedentary women. Journal of Physical Education & Sports Science / Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2012;6(1):24-33. ##
20.    Mohammadzade H., Abedini M., Rezaye S., H. S. The impacts of Pilates trainings on improvements of dynamic balance and gait performance in elderly men with falling background. J Rehab Med. 2013;2(3):11-8. ##
21.    Moreno CC, Mendes LA, Lindquist AR. Effects of Treadmill Inclination on The Gait of Individuals With Chronic Hemiparesis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2011;92(10):1675-80. ##
22.    Winter DA. Biomechanics and Motor Control of Human Movement: John Wiley & Sons, Inc.; 2009. p. 45-81. ##
23.    Munro A, Herrington L, Comfort P. Comparison of landing knee valgus angle between female basketball and football athletes: possible implications for anterior cruciate ligament and patellofemoral joint injury rates. Physical Therapy in sport : official journal of The Association of Chartered PhysioTherapists in Sports Medicine. 2012;13(4):259-64. ##
24.    Rodenbusch TL, Ribeiro TS, Simao CR, Britto HM, Tudella E, Lindquist AR. Effects of treadmill inclination on The gait of children with Down syndrome. Research in developmental disabilities. 2013;34(7):2185-90. ##
25.    Whittle MW. Gait Analysis (Fourth Edition). Edinburgh: Butterworth-Heinemann; 2007. p. ix. ##
26.    Zeni JA, Jr., Richards JG, Higginson JS. Two simple methods for determining gait events during treadmill and overground walking using kinematic data. Gait Posture. 2008;27(4):710-4. ##
27.    Cao ZB, Maeda A, Shima N, Kurata H, Nishizono H. The effect of a 12-week combined exercise intervention program on physical performance and gait kinematics in community-dwelling elderly women. Journal of physiological anthropology. 2007;26(3):325-32. ##
28.    Vickers DR, Palk C, McIntosh AS, Beatty KT. Elderly unilateral transtibial amputee gait on an inclined walkway: a biomechanical analysis. Gait Posture. 2008;27(3):518-29. ##
29.    DiBenedetto M, Innes KE, Taylor AG, Rodeheaver PF, Boxer JA, Wright HJ, et al. Effect of a Gentle Iyengar Yoga Program on Gait in The Elderly: An Exploratory Study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2005;86(9):1830-7. ##
30.    Kerrigan DC, Todd MK, Della Croce U, Lipsitz LA, Collins JJ. Biomechanical gait alterations independent of speed in The healthy elderly: evidence for specific limiting impairments. Arch Phys Med Rehabil. 1998;79(3):317-22. ##
31.    Bernardo LM. The effectiveness of Pilates training in healthy adults: An appraisal of The research literature. Journal of bodywork and movement Therapies. 2007;11(2):106-10. ##
32.    Sekendiz B, Altun Ö, Korkusuz F, Akın S. Effects of Pilates exercise on trunk strength, endurance and flexibility in sedentary adult females. Journal of bodywork and movement Therapies. 2007;11(4):318-26. ##
دوره 6، شماره 3
مهر و آبان 1396
صفحه 29-38
 • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1394
 • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1396