مروری بر مدل کاوا، کاربردها و محدودیت ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از به کارگیری مدل در کاردرمانی فراهم کردن چهارچوبی سازماندهی شده برای درمانگر است که منجر به تفکر سیستماتیک در فرآیند ارزیابی، مداخله و درمان و تسهیل این فرآیند می گردد. مدل کاوا از مدلهای مفهومی و نوین در کاردرمانی است که به شکل نمادین زندگی انسان را به یک رودخانه تشبیه میکند و به مراجع امکان مشارکت فعال در درمان را می دهد تا با روایت داستان زندگی و ترسیم شماتیک مفاهیم رودخانه، مشکلاتی که در بافتار خود تجربه می کند را بهتر شناسایی کند.
مواد و روش ها
جهت یافتن مستندات مربوطه، کلیدواژه ها در پایگاه های اینترنی تخصصی جستجو گردید. علاوه بر این بنا بر توصیه آقای دکتر ایواما (طراح مدل کاوا) کتاب ایشان به عنوان منبع اصلی مد نظر قرار گرفت.
نتیجه گیری
از مدل کاوا به عنوان یک مدل اکوپیشن محور کاربردی و ابزاری موثر در هدایت نمودن استدلال بالینی و حل مسئله می توان بهره جست. این مدل به مراجعین امکان مشارکت فعال در روند درمان را می دهد و با ترسیم شدن شرایط زندگی شخص، به درمانگر و مراجع کمک می کند که درک مناسب و جامعی برای روند درمان دست پیدا کنند. مصاحبه کننده بایستی تجربه ی کافی و توانایی لازم از روند مصاحبه و شناخت کافی از مفاهیم مدل کاوا داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

KAWA Model: Applications and Limitations

نویسندگان [English]

 • Behzad Rahmani Poor 1
 • Mitra Khalafbeigi 2
 • Narges Shafaroodi 2
1 MSc of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The goal of models in occupational therapy is providing a structured format which leads to systematic comprehension in the process of evaluation, intervention, and treatment. Kawa model which is a conceptual model is recently developed in occupational therapy. This model uses a river as a metaphor to represent humans’ life and allows clients to participate actively in the process of treatment. By narrating the life story and depicting symbolically, clients can recognize their problems in the context of their lives preferably.
Materials and Methods: In order to find relevant documents, a number of keywords were searched in medical specialized search engines. In addition, according to Dr. IWAMA’s recommendation who is the founder of the KAWA model, his book was considered as the main reference.
Conclusion: KAWA model can be exploited as a practical occupation-based model and a method for leading different processes in occupational therapy. One of the most significant features of Kawa model is offering an opportunity to clients for depicting their life circumstances very comfortably and calmly. Interviewers should have professional point of view toward concepts of Kawa model. Moreover, interviewers should have adequate experience and appropriate ability to communicate well with clients. Kawa model also helps both client and therapist to reach a better understanding of the client’s problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • occupational therapy
 • Model
 • KAWA
 1. Finlay L. The practice of psychosocial occupational therapy.3rdEd. United Kingdom: Nelson Thornes; 2004. p. 74-76.##
 2. PendletonHM, Schultz-Krohn W. Pedretti's occupational therapy: practice skills for physical dysfunction.  5th ed. Massachusetts: Elsevier Health Sciences; 2013. P. 23-25. ##
 3. Owen A, Adams F, Franszen D. Factors influencing model use in occupational therapy. South African Journal of Occupational Therapy. 2014; 44(1):41-7. ##
 4. Iwama M. The Kawa model: culturally relevant occupational therapy. 1stedPhiladelphia: Elsevier health Sciences; 2006. P. 87-100. ##
 5. Iwama MK, Thomson NA, Macdonald RM, Iwama MK, Thomson NA, Macdonald RM. The Kawa model: The power of culturally responsive occupational therapy. Disability & Rehabilitation. 2009; 31(14):1125- 35##
 6. Ilott, I. The Kawa model: Culturally relevant occupational therapy: Learning in Health and Social Care. 2007; 6(1): 59-60. ##
 7. Carmody S, Nolan R, Ni Chonchuir N, Curry M, Halligan C, Robinson K. The guiding nature of the kawa (River) model in Ireland: creating both opportunities and challenges for occupational therapists. Occupational therapy international. 2007; 14(4):221-36##
 8. Higman Pip. Using the culturally sensitive KAWA model with chronic pain clients: hochschule fressenius, ID stein, Germany 2011; 8(2) 68. ##
 9. Renton L. Students' views on the use of the KAWA Model for their personal development.2010; 15th Santiago-Chile congress WFOT##

10. Paxson D, Winston K, Tobey T, Johnston S, Iwama M. The Kawa Model: Therapists' Experiences in Mental Health Practice. Occupational Therapy in Mental Health. 2012 Oct 1;28(4):340-55. ##

11. Gregg BT, Howell DM, Quick CD, Iwama MK. The Kawa River Model: Applying Theory to Develop Interventions for Combat and Operational Stress Control. Occupational Therapy in Mental Health. 2015 Oct 2;31(4):366-84. ##

دوره 6، شماره 3
مهر و آبان 1396
صفحه 249-255
 • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1395
 • تاریخ بازنگری: 19 مرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1396