تأثیر برنامه بازگشت به اجتماع (CRP) بر وضعیت روانی بیماران روانی مزمن مراکز توانبخشی روزانه شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کاردرمانی، مربی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و فوریت پزشکی پلدختر، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران

3 کارشناسی ارشد مامایی، مربی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
برنامه بازگشت به اجتماع یکی از برنامه­های جدید توانبخشی است که با تجهیز شرکت‌­کنندگان به مهارت­ها و اطلاعات لازم، آنها را قادر می­سازد از شرایط بستری در بیمارستان به زندگی مستقل در جامعه وارد شوند. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر برنامه بازگشت به اجتماع بر وضعیت روانی بیماران روانی مزمن بود.
مواد و روش­ها
40 بیمار مبتلا به اختلالات روانی مزمن مراجعه کننده به مراکز توانبخشی روزانه شهر همدان، به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (20 مورد) و کنترل (20 مورد) قرار گرفتند. گروه آزمون برنامه بازگشت اجتماع را در 16 جلسه آموزشی 60-90 دقیقه­ای، به صورت 2 روز در هفته به مدت دو ماه دریافت کردند و گروه کنترل هم در طی این مدت از خدمات کاردرمانی معمول مرکز استفاده کردند. بیماران در هر دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی توسط مقیاس مجموعه علائم مثبت و منفی (PANSS) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته­ها
یافته­ها بیانگر این است که بیماران گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل پس از اجرای برنامه بازگشت به اجتماع در ابعاد علائم منفی (04/0P=)، آسیب­شناسی روانی عمومی (01/0P=) و نمره کل (02/0P=) از مقیاس مجموعه علائم مثبت و منفی تغییر معناداری را نشان دادند و در بعد علائم مثبت ارتباط بین دو گروه معنادار نبود.
بحث و نتیجه­گیری
بر اساس یافته­های پژوهش حاضر، برنامه بازگشت به اجتماع باعث مهار و بهبود علائم منفی، آسیب­شناسی روانی عمومی و نمره کل وضعیت روانی بیماران روانی مزمن شد، این حاکی از تاثیر برنامه در بهبود وضعیت روانی این بیماران بود. البته برای بررسی نتایج درازمدت برنامه در این بیماران نیاز به مطالعات پیگیری می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Community Re-Entry Program on the Mental State in Chronic Mental Illnesses Daily Rehabilitation Centers in Hamadan

نویسندگان [English]

 • Farkhondeh Jamshidi 1
 • Shahin Tohidi 2
 • Arezoo Shayan 3
1 MSc of occupational therapy,Lecturer,Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2 Instructor, Department of Nursing, Poldokhtar School of Nursing and Medical Emergencies, Lorestan University of Medical Sciences, Lorestan, Iran
3 MSc of midwifery, Lecturer, Department of midwifery, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Community Re-Entry Program (CRP) is one of the new programs that equips participants with the skills and information necessary to enable them to meet the requirements of hospital stay, to live independently in their community. The present study aimed to assess the effect of Community Re-Entry Program (CRP) on the mental state of patients with chronic mental disorders.
Materials and Methods: In the present study, 40 patients with chronic mental disorders referring to outpatient rehabilitation centers of Hamadan, Iran, were randomly divided into two intervention (N=20) and control (N=20) groups. The intervention group received CRP in 16 educational sessions, each lasting for 60-90-minutes, held twice a week for two months. The control group, on the other hand, took part in the routine occupational therapy of the rehabilitation center. Both groups were evaluated using the Positive and Negative Symptoms Scales (PANSS) questionnaire before and after the intervention.
Results: The results showed a significant change in negative symptoms (P=0.04), general psychopathology (P=0.01), and total score of PANSS questionnaire (P=0.02) in the intervention group compared with those of the control group, after the intervention. However, no significant difference was found between the two groups concerning positive symptoms.
Conclusion: According the research findings, CRP could reduce negative symptoms, general psychopathology, and total scores of mental state in chronic mental patients, which reflects the impact of the program in improving mental state in these patients. Yet, future studies are required to assess the long-term clinical effects of this program.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Community Re-Entry Program
 • Mental State
 • Patients
 • Chronic Mental Disorders
 • Skills training
1.Gerson LD, Rose LE. Needs of persons with serious mental illness following discharge from inpatient treatment: Patient and family views. Archives of psychiatric nursing. 2012;26(4):261-271.##
2.Irmiter  C, McCarthy  JF, Barry  K L, Soliman S, Blow F. Reinstitutionalization following psychiatric discharge among VA patients with serious mental illness: A national longitudinal study. Psychiatric Quarterly. 2007; 78: 279–286.##
3.Bruffaerts  R, Sabbe  M,  Demyttenaere  K. Effects of patient and health-system characteristics on community tenure of discharged patients. Psychiatric Services. 2004; 55:685–690.##
4.Lehman AF, Ward NC, Linn LS. Chronic mental patients: the quality of life issue. The American journal of psychiatry. 1982.##
5.Schooler NR. The efficacy of antipsychotic drugs and family therapies in the maintenance treatment of schizophrenia. Journal of clinical psychopharmacology.1986;6(1):20S.##
6.Anthony W. A Rehabilitation Model for rehabilitating the psychiatrically disabled. Rehabilitation Counseling Bulletin.1980;24(1):6-21.##
7.Liberman RP, Mueser KT, Wallace CJ, Jacobs HE, Eckman T, Massel HK. Training skills in the psychiatrically disabled: learning coping and competence. Schizophrenia bulletin. 1986;12(4):631-47##
8. Dilk MN, Bond GR. Meta-analytic evaluation of skills training research for individuals with severe mental illness. Journal of consulting and clinical psychology.1996;64(6):1337.##
9 .Hayes RL, Halford WK, Varghese FT. Social skills training with chronic schizophrenic patients: Effects on negative symptoms and community functioning. Behavior Therapy.1995;26(3):433-449.##
10. Kurtz MM, Mueser KT. A meta-analysis of controlled research on social skills training for schizophrenia. Journal of consulting and clinical psychology.2008;76(3):491##
11. Liberman R, Wallace C, Blackwell G, Eckman T, Vaccaro J, Kuehnel T. Innovations in skills training for the seriously mentally ill: The UCLA social and independent living skills modules. Innovations and Research.1993;2(2):43-59.##
12. Smith TE, Hull JW, Mackain SJ, et al.Training hospitalized patients with schizophrenia in community reintegration Skills. Psychiatric Services. 1996;47(10): 1099-1103.##
13.Kopelowicz A, Wallace CJ, Zarate R. Teaching psychiatric inpatients to re-enter the community: a brief method of improving the continuity of care. Psychiatric Services.1998;49(10):1313-6.##
14.Xiang YT, Weng YZ, Li WY, et al. Efficacy of the community re-entry module for patients with schizophrenia in Beijing, China: outcome at 2-year follow-up. The British journal of psychiatry.2007;190(1):49-56.##
15.Xiang Y, LI W, WENG Y. Relieving Symptoms and Improving Social Function of Outpatients with Schizophrenia by Community Re-entry Program. Chinese Mental Health Journal.2002;16(10):707-710.##
16.Xiang Yt, Li Wy, Weng Yz, Hou Y, Gao L, Chen G. Improvements of symptom and social function in outpatients with schizophrenia receiving community re-entry program a 1-year follow-up study. Chinese Journal of Psychiatry.2004;37(1):37-40.##
17.Xiang Y, Weng Y, Li W, et al. Training patients with schizophrenia with the community re-entry module. Social psychiatry and psychiatric epidemiology.2006;41(6):464-469.##
18.LIU Gy, CHEN B, SONG JW. A Two-year Follow-up Study on Efficacy of Skills Training on Schizophrenia. Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice. 2009;10:023.##
19. Shahgholi A, Noori AK, Hosseini SA, Sourtigi H. The Effect of Sensory Room Intervention on Perceptual-Cognitive Performance and the Psychiatric Status of Schizophrenics. Editorial Board. 2012;10(16):5.]In Persian[##
20.Bordbar F, Reza M, Abdollahian E, Hojjat K, Samaric AA. Effects of Selegiline on Negative Symptoms in Schizophrenia: A Double-Blind Clinical Trial. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology. ##2008;14(2):131-139.]In Persian[##
21.Kay SR, Opler LA, Lindenmayer J-P. Reliability and validity of the positive and negative syndrome scale for schizophrenics. Psychiatry research.1988;23(1):99-110.##
22.Montazeri E, Nejat C. Standardization of the organization quality of life questionnaire(WHOQOL- BREF): translatin and psychometric properties of the Iranian. Journal of the Faculty of Health and Medical Research Institute.2007;1-12.]In Persian[##
23. Liberman R.P. Community Re-entry Program (CRP) Instructor's Manual (Jalali Nedoshan AH, Taherkhani H,Trans).Arjmand Tehran.2014.]In Persian[##
24.Mohammadzadeh nanehkaran S, Karbalaie Noori A, Hosseini SA. Effect of Community Re-entry Program(CRM) in Patients with Schizophrenia. . Journal of Rehabilitation.2013; 14(2):22-28.]In Persian[##
25.Sato S, Ikebuchi E, Anzai N, Inoue S. Effects of psychosocial program for preparing long-term hospitalized patients with schizophrenia for discharge from hospital: Randomized controlled trial. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 2012; 66: 474–481.##
26.Smith TE, Hull JW, Anthony DT, et al. Post-hospitalization treatment adherence of schizophrenic patients: gender differences in skill acquisition. Psychiatry research.1997;69(2):123-9.##
27.Anzai N, Yoneda S, Kumagai N, Nakamura Y, Ikebuchi E, Liberman RP. Rehab Rounds: Training persons with schizophrenia in illness self-management: a randomized controlled trial in Japan. Psychiatric Services.2002;53(5):545-7.##
28.Liberman RP. Dissemination and adoption of social skills training: Social validation of an evidence-based treatment for the mentally disabled. Journal of Mental Health.2007;16(5):595-623.##
29.Jamshidi F,Shayan A,Forohari S, Taherkhani H,Sayedi M.The effect of Community Re-entry(CRP) on Social Function of patients with Chronic Mental Disorders. Acta Medica Mediterranea 2016: 32:950-955.##
دوره 6، شماره 3
مهر و آبان 1396
صفحه 60-67
 • تاریخ دریافت: 23 مرداد 1395
 • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1395
 • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1396