بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به کلینیک های دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس حقوق، تهران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

2 کارشناس ارشد شنوایی شناسی، عضو کادر آموزشی گروه شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

3 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

4 مربی آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

5 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف
رضایتمندی مفهومی است که امروزه در مراقبت های بهداشتی درمانی اهمیت شایانی یافته است. بررسی رضایت بیماران یکی از مهم ترین عوامل در ارتقا سطح کیفیت ارائه خدمات در کلینیک ها به شمار می رود.
هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی رضایتمندی مراجعه کنندگان به کلینیک های دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه‌ علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.
مواد و روش ها
 مطالعه ی پیش رو به صورت مقطعی طی شش ماه اول سال 1391 در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر روی 200 نفر مراجعه کننده به کلینیک های دانشکده صورت گرفت. اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بررسی گردید. یافته ها به‌صورت کدگذاری شده توسط نرم افزار Spss 18 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته ها
در بررسی حاضر در مجموع %5/83 بیماران مراجعه کننده به دانشکده از خدماتی که برای آن ها انجام شده بود رضایت کامل داشتند، که در کل %3/96 بیماران بیان کردند که در صورت نیاز در آینده، مجدداً به این دانشکده مراجعه می کنند. بیشترین رضایتمندی مربوط به برخورد پرسنل بخش حراست (نگهبانی) و رضایتمندی از سرعت عمل و دقت درمانگران در انجام آزمایشات و کمترین رضایتمندی مربوط به نظافت سرویس بهداشتی کلینیک فیزیوتراپی و مدت زمان انتظار بالا در کلینیک شنوایی شناسی بوده است.
نتیجه گیری
بر اساس یافته ها میزان رضایتمندی در کلینیک های دانشکده، بر اساس عوامل در نظر گرفته شده متفاوت است. اگرچه رضایت کلی بیماران قابل قبول است، اما با توجه به کمبودها و مشکلاتی که بیماران در پرسشنامه ها ذکر کرده اند و با ارائه آن ها به مدیران گروه و ریاست و معاونین دانشکده، راه حل مناسبی برای کاهش این مشکلات و افزایش رضایتمندی بیماران ارائه داده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of patients' satisfaction referring to the clinics at the School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, in 2012

نویسندگان [English]

 • Mojgan Mohammadzadeh 1
 • Farnaz Fathollahzadeh 2
 • Khosro Khademi-Kalantari 3
 • Seyed Mahdi Tabatabaee 4
 • Maryam Rahmati 5
1 School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 MSc in Audiology. School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 MSc in Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 MSc in Clinical Psychology, School of Rehabilitation, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction and Aim: Satisfaction is a very significant concept in health care. Patient satisfaction is one of the most important factors to improve the quality of services in clinics. The aim of the present study was to evaluate the satisfaction of patients who referred to the clinics of the School of Rehabilitation Sciences at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Materials and Methods: In the present cross-sectional study, 200 patients were randomly selected from those referring to the School of Rehabilitation Sciences at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, in the first six months of 1391. Data was gathered using interviews and questionnaire administration and SPSS (v. 18) was used for data analysis..
Results: It was found that %83.5 of the patients were satisfied with the clinic’s services. Totally, %96.3 of the participants stated that if they require rehabilitation in the future, they would go back to these clinics again. The highest satisfaction was related to the Sentry personnel and speed and accuracy of test the therapists performed. The lower satisfaction was related to the hygiene of physical therapy clinic and long waiting time in the Audiology Clinic.
Conclusion: The findings showed that satisfaction of patients differed from one variable to another. Although the overall satisfaction of patients is acceptable, the shortages and problems addressed by the participants in the questionnaire were presented to the administrators of each clinic and the Dean of the School of Rehabilitation Sciences to alleviate these problems and to increase patient satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Patient satisfaction
 • Rehabilitation
 • Clinic
 1.  Williams B. Patient satisfaction: a valid concept? Social science & medicine (1982). 1994;38(4):509-16.##
 2. Ziaei H, Katibeh M, Eskandari A, Mirzadeh M, Rabbanikhah Z, Javadi MA. Determinants of patient satisfaction with ophthalmic services. BMC Research Notes. 2011;4:7.##
 3.  Haji fattahy F, Rezaie M, Valaie N, Khosravani fard B, Haraji A, Mehrshadian M. Evaluation of patients’ satisfaction of departments in Islamic Azad University Dental branch, in 2009. journal of research in dental sciences. 2010; 7(3): 9-23. [In Persian].##
 4. Bakhtiari AH, Hadj-Hasani AH. The effective parameters on the patient satisfaction level of the referral patients to the out-patient physiotherapy clinics of the Semnan medical sciences university (second half of the year 2001). koomesh. 2005;6(2):167-74. [In Persian].##
 5. Razmi H, Jafari Talari Mj. Evaluation of patients' satisfaction referred to Dentistry Faculty, Tehran University of Medical Sciences in 2003. The Journal of Islamic Dental Association of IRAN (JIDA). 2005;17(2):82-9. [In Persian].##
 6. Z. S. Satisfaction of clients referring to emergency wards of a teaching hospital in Mashhad city Journal of Shahid Beheshti School of Nursing & Midwifery. 2006;16(52):42-9.##
 7. Farmahini farahani m, kashani nia z, hosaini ma, biglarian a. Impact of training communication skils to nurses on patients' Satisfaction with nurse patient relationship. Iranian Journal of Nursing Research. 2007;1(3):47-54. [In Persian].##
 8. Tahery N, Feraidoonimoghadam M, Cheraghian B, Khazni S. Patient satisfaction of emergency medical services in Abadan and khorramshahr Hospitals, 2009. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2010;8(4):204-11 [In Persian].##
 9. Alexius B, Berg K, Aberg-Wistedt A. Patient satisfaction with the information provided at a psychiatric emergency unit. Patient education and counseling. 2000;40(1):51-7.##
 10. Masoodirad H, Tabari R, Arefian Mr. An assessment of patient's satisfaction toward endodontics department, Guilan dental school (2003 – 2004). The Journal of Islamic Dental Association of IRAN (JIDA). 2005;17(5):81-8. [In Persian].##