مقایسه امتیاز ناخوشی ناشی از حرکت در بیماران دچار میگرن دهلیزی و غیردهلیزی با استفاده از پرسش نامه فارسی شده نسخه کوتاه ناخوشی ناشی از حرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان سینا دپارتمان سردرد مرکز تحقیقات اعصاب ایران، انستیتو علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
در بسیاری از مطالعات یکی از اختلالات همراه با میگرن، ناخوشی ناشی از حرکت مطرح شده است.
هدف از پژوهش حاضر مقایسه امتیاز ناخوشی ناشی از حرکت در میگرن دهلیزی و غیردهلیزی بود. برای این کار روش های مختلفی وجود دارد. ازجمله روش آزمایشگاهی و روشی مبنی بر پرکردن پرسش نامه. به دلیل اینکه پرسشنامه فارسی شده نسخه کوتاه مستعد بودن به ناخوشی ناشی از حرکت ، نسبت به سایر پرسش نامه ها دارای پیچیدگی و حجم کمتری بوده است و همچنین در ایران توسط حسینی و همکاران روایی سنجی و فارسی سازی شده بود، مورد استفاده قرار گرفت.
مواد و روش ها
از مهر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵، زنان و مردان مبتلا به میگرن دهلیزی و میگرن غیردهلیزی بررسی شدند. برای تشخیص نوع میگرن آنها از نسخه سوم طبقه بندی بین المللی اختلالات سردرد ، و برای به دست آوردن امتیاز ناخوشی ناشی از حرکت، از پرسش نامه فارسی شده نسخه کوتاه ناخوشی ناشی از حرکت استفاده شد.
یافته ها
امتیاز کلی پرسشنامه فارسی شده نسخه کوتاه ناخوشی ناشی از حرکت و انحراف معیار در میگرن دهلیزی ۸۵/۱۲±۸/۱۶ و در میگرن غیر دهلیزی ۳۸/۱۱±۵/۱۱ به دست آمد که افزایش معناداری داشت (۰۴۴/۰=p).
نتیجه گیری
 میزان ناخوشی ناشی از حرکت در میگرن دهلیزی بیشتر از میگرن غیردهلیزی به دست آمد و افزایش معناداری داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Motion Sickness in Patients with Vestibular Migraine and Patients with Migraine without Vertigo/Dizziness Complain by the Persian Version of Motion Sickness Susceptibility Questionnaire (MSSQ- Short)

نویسندگان [English]

 • Shiva Fatemi 1
 • Mansoureh Toghea 2
 • Marzieh Sharifiyan Albourzi 3
 • Hamid Jalilvand 3
 • Seyyed Mehdi Tabatabaee 4
1 Student Research Committee. MSc in Audiology, Audiology Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Headache Department, Iranian Center for Neurological Research, Neuroscience Institute and Neurology Department, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Lecturer, MSc in Audiology, Audiology Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 MSc in Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Several studies revealed that motion sickness is among the disorders that usually occurs with migraine. The aim of the present study was to compare the motion sickness score in vestibular migraine and non-vestibular migraine using the Persian version of Motion Sickness Susceptibility Questionnaire-short form (MSSQ-Short).
Materials and Methods: Participants suffering from vestibular migraine and non-vestibular migraine were studied from October 2015 to May 2016. International Classification of Headache Disorder III (beta version) was used for diagnosing the type of migraine, and also MSSQ-Short for earning the score of motion sickness susceptibility.
Results: MSSQ-score was obtained to be 16.8±12.85 in vestibular migraine and 11.5±11.38 in non-vestibular migraine. The difference was statistically significant (p=0.044).
Conclusion: In vestibular migraine, MSSQ-score was significantly more than that in non-vestibular migraine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vestibular migraine
 • Migraine
 • Motion sickness
 1. Goadsby PJ. Pathophysiology of migraine. Annals of Indian Academy of Neurology. 2012;15(5):15.##
 2. Ghahraman MA, Sedae M., Fattahi, J., . Comprehensive Dictionary of Audiology. 2006. ##
 3. Kelman L, Tanis D. The relationship between migraine pain and other associated symptoms. Cephalalgia. 2006;26(5):548-53. ##
 4. Strupp M, Versino M, Brandt T. Vestibular migraine. Handbook of clinical neurology. 2010;97:755-71. ##
 5. Herdman SJ, Clendaniel R. Vestibular rehabilitation: FA Davis; 2014. ##
 6. Ferri FF. FACP (2016). Ferri’s clinical advisor 2016 Elsevier. Inc. ##
 7. Kato K, Kitazaki S. A study for understanding carsickness based on the sensory conflict theory. SAE Technical Paper, 2006 0148-7191. ##
 8. Golding JF. Predicting individual differences in motion sickness susceptibility by questionnaire. Personality and Individual differences. 2006;41(2):237-48. ##
 9. Lempert T, Olesen J, Furman J, Waterston J, Seemungal B, Carey J, et al. Vestibular migraine: diagnostic criteria. Journal of Vestibular Research. 2012;22(4):167-72. ##
 10. Jeong S-H, Oh S-Y, Kim H-J, Koo J-W, Kim JS. Vestibular dysfunction in migraine: effects of associated vertigo and motion sickness. Journal of neurology. 2010;257(6):905-12. ##
 11. Boldingh MI, Ljøstad U, Mygland Å, Monstad P. Vestibular sensitivity in vestibular migraine: VEMPs and motion sickness susceptibility. Cephalalgia. 2011;31(11):1211-9. ##
 12. Chang T-P, Hsu Y-C. Vestibular Migraine has Higher Correlation with Carsickness than Non-vestibular Migraine and Meniere’s Disease. Acta Neurologica Taiwanica. 2014;23(1):4-10. ##
 13. Sharon JD, Hullar TE. Motion sensitivity and caloric responsiveness in vestibular migraine and Meniere's disease. The Laryngoscope. 2014;124(4):969-73. ##
 14. Murdin L, Chamberlain F, Cheema S, Arshad Q, Gresty MA, Golding JF, et al. Motion sickness in migraine and vestibular disorders. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 2014:jnnp-2014-308331. ##
 15. Hosseini  M. Study of motion sickness susceptibility in military pilotage students using motion sickness susceptibility questionnaire- short form. tehran2015. ##
 16. Neuhauser H, Leopold M, von Brevern M, Arnold G, Lempert T. The interrelations of migraine, vertigo, and migrainous vertigo. NEUROLOGY. 2001;56:436-41. ##
 17. Salmito MC, Morganti LOG, Nakao BH, Simões JC, Duarte JA, Ganança FF. Vestibular migraine: comparative analysis between diagnostic criteria. Brazilian journal of otorhinolaryngology. 2015;81(5):485-90. ##
 18. aillard A, Quarck G, Paolino F, Denise P, Paolino M, Golding JF, et al. Motion sickness susceptibility in healthy subjects and vestibular patients: effects of gender, age and trait-anxiety. Journal of Vestibular Research. 2013;23(4, 5):203-9. ##
دوره 6، شماره 3
مهر و آبان 1396
صفحه 150-156
 • تاریخ دریافت: 01 مرداد 1395
 • تاریخ بازنگری: 14 مهر 1395
 • تاریخ پذیرش: 15 آبان 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1396