بررسی اثر Hand Static Rest Splint درکاهش درد و عوارض آرتریت روماتوئید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کاردرمانی و آموزش پزشکی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویان. دانشجوی کارشناس ارشد کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر Hand Static Rest Splint در کاهش درد و عوارض آرتریت روماتوئید بود.
مواد و روش ها
تحقیق حاضر از نوع کارآزمایی بالینی است. آزمودنی های تحقیق حاضر را 12 نفر از بیماران آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به واحد کاردرمانی بیمارستان آیت الله طالقانی تشکیل دادند که دارای معیار تشخیصی انجمن روماتولوژی آمریکا با میانگین سن: 39 سال (35 تا 55) بودند. آزمون های تحقیق پیش رو شامل ارزیابی های درد بر اساس معیار سنجش خطی بصری (VAS)، تورم (Swelling)، حساسیت به لمس (Tenderness) و خشکی صبحگاهی (Morning Stiffness)، دامنه حرکتی اکتیو با روش گونیامتری و میزان قدرت گریپ (Hand Grip Strength) با استفاده از داینامومتر جامار در هر دو دست بود. داده های تحقیق با استفاده از روش آماری آنالیز t-test و  Mann-Whitny Test برای دو نمونه مستقل و آزمون آماری Willcoxon و Paired t-test برای دو نمونه زوجی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح 05/0p˂ تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
یافته های تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از Hand Static Rest Splint به مدت یک ماه در طول شب و یک ساعت در روز (زمان استراحت) سبب بهبود دامنه حرکتی فلکشن و اکستنشن مچ (فلکشن: 005/0=p و اکستنشن 03/0=p) در مقایسه بین دو گروه کنترل و مداخله می‌شود، ولی در خشکی صبحگاهی (1=p)، درد (1/0=p)، التهاب (06/0=p) و تندرنس (2/0=p) اثر چشمگیری ندارد و در مقایسه قبل و بعد از مداخله در دست با اسپلینت تنها درد (02/0=p) و دامنه حرکتی فلکشن مچ (004/0=p) و اکستنشن مچ (02/0=p) بهبود یافت.
نتیجه گیری
با استفاده از یافته های تحقیق و از آنجایی که استفاده از اسپلینت تنها سبب بهبود دامنه حرکتی مچ در مقایسه بین دو گروه و بهبود درد در قبل و بعد از گروه مداخله شد، به نظر می رسد استفاده از اسپلینت استراحت دهنده در دست برای کاهش سایر علائم بیماری نیاز به بررسی های بیشتری دارد و با توجه به اینکه استفاده از این اسپلینت به دلیل قرار دادن دست در وضعیت بدون استرس تاندونی می‌تواند در کاهش عوامل ایجاد دفورمیتی موثر باشد، از این نظر به مطالعات بیشتر نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Hand Static Rest Splint on Reducing the Pain and other Symptoms of Rheumatoid Arthritis

نویسندگان [English]

 • Zahra Shafiee 1
 • Mahrokh Ghahari 2
 • Seyed Mehdi Tabatabaee 3
1 MSc of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
2 Student Research Center. MSc Student of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
3 MSc in Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The aim of the present study was to investigate the effect of the Hand Static Rest Splint on reducing the pain and other compliance of Rheumatoid Arthritis (RA).
Materials and Methods: In the present clinical trial, 12 patients, aged 35-50 (average: 39 years) with RA, referring to the Occupational Therapy Unit of Taleghani hospital and meeting America College of Rheumatology diagnostic criteria, were included. Visual Analogue Scale (VAS) was administered and swelling, tenderness and morning stiffness were assessed. Moreover, assessments of active range of motion using goniometry and grip strength with Jamar dynamometer in both hands were performed. Statistical analysis of data was performed using t-test and Mann-Whitney Test for two independent samples and willcoxon tests and paired t-test for paired samples run in SPSS, version 18. The level of significance was set at p˂0.05.
Results: The findings showed that the Static Rest Splint led to improvement in the wrist range of motion (flexion p=0/005, extension p=0/03) when the two groups were compared, but it did not have a significant effect on Morning Stiffness (p=1), pain (p=0/1), Swelling (p=0/06), and Tenderness (p=0/2). However, when compared between after and before intervention in hand with splint, pain (p=0/02) and wrist range of motion (p=0/004) improved.
Conclusion: Based on the findings of the current study, and since using splints only improve range of motion in the wrist compared between two groups and pain relief before and after the intervention, it seems that using hand Static Rest Splint to reduce other symptoms need further investigation and also given that the use of this position without stress on the tendon can be effective in reducing the causes deformity, further studies are needed to more delineate these points.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rheumatoid Arthritis
 • Hand Static Rest Splint
 • Pain
 • Swelling
 • Tenderness
 • Range of motion
 1. Adams, J., et al., The clinical effectiveness of static resting splints in early rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial. Rheumatology, 2008. 47(10): p. 1548-1553.##
 2. Firestein, G.S., G.S. Panayi, and F.A. Wollheim, Rheumatoid arthritis2006: Oxford University Press. .##
 3. Emery P, S.M., Early rheumatoid arthritis: time to aim for remission? Ann Rheum Dis, 1995. 54(12): p. 944-7. .##
 4. Möttönen, T., et al., Only high disease activity and positive rheumatoid factor indicate poor prognosis in patients with early rheumatoid arthritis treated with “sawtooth” strategy. Annals of the rheumatic diseases, 1998. 57(9): p. 533-539. .##
 5. Young, A., et al., Which patients stop working because of rheumatoid arthritis? Results of five years' follow up in 732 patients from the Early RA Study (ERAS). Annals of the rheumatic diseases, 2002. 61(4): p. 335-340. .##
 6. Kauranen, K., P. Vuotikka, and M. Hakala, Motor performance of the hand in patients with rheumatoid arthritis. Annals of the rheumatic diseases, 2000. 59(10): p. 812-816. .##
 7. Fess EE, P.C., Hand splinting: principles and methods. 2 ed1987: St Louis:Mosby. .##
 8. Gault, S.J. and J.M. Spyker, Beneficial effect of immobilization of joints in rheumatoid and related arthritides: a splint study using sequential analysis. Arthritis & Rheumatism, 1969. 12(1): p. 34-44. .##
 9. Callinan, N.J. and V. Mathiowetz, Soft versus hard resting hand splints in rheumatoid arthritis: pain relief, preference, and compliance. American Journal of Occupational Therapy, 1996. 50(5): p. 347-35.##
 10. Aletaha, D., et al., 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis & Rheumatism, 2010. 62(9): p. 2569-2581. .##
 11. Higgins, J.P. and S. Green, Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Vol. 5. 2008: Wiley Online Library. .##
 12. Vliet Vlieland, T.P., Rehabilitation of people with rheumatoid arthritis. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2003. 17(5): p. 847-861. .##
 13. Egan, M., et al., Splints and orthosis for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2001. 4: p. 1-26. .##
 14. Li-Tsang, C.W., L.K. Hung, and A.F. Mak, The effect of corrective splinting on flexion contracture of rheumatoid fingers. Journal of Hand Therapy, 2002. 15(2): p. 185-191. .##
 15. Melzack, R. and J. Katz, The McGill Pain Questionnaire: Appraisal and current status2001: Guilford Press. .##
 16. Firestein, G.S., Textbook of rheumatology, ed. N. Edition2012: Elsevier Saunders. .##
 17. pendelton H M, k.W., pedretti's occupational therapy practice skills for physical dysfunction. 6th ed2001. 951-955. .##
 18. Steultjens, E.M., et al., Occupational therapy for rheumatoid arthritis: a systematic review. Arthritis care & research, 2002. 47(6): p. 685-672.##