مقایسه روانی کلامی و نامیدن در مواجهه در بیماران مبتلا به ضربه مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گفتاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

2 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

3 کارشناس گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

4 جراح مغز و اعصاب، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

5 دانشجوی دکتری تخصصی آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران

6 عضو هیأت علمی، گروه آمار زیستی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
ضربه مغزی اختلال در کارکرد مغز است که یکی از جنبه‌های اصلی مشکلات این بیماران نقص در سطوح بالای زبانی از جمله نامیدن می‌باشد،ارزیابی نامیدن در بررسی توانایی تولید محتوای زبان ضروری است. از آن‌جایی که ارتقا توانایی نامیدن بر بهبود ارتباط بیماران تاثیرگذار است در پژوهش حاضر قصد بر آن است که این جنبه از اختلالات گفتار و زبان در گروه مبتلا به ضربه مغزی مورد بررسی قرار گیرد تا به آسیب­شناس گفتار و زبان در طراحی برنامه درمانی مناسب کمک کند.
مواد و روش­ها
پژوهش مقطعی حاضر بر روی 25 بیمار مبتلا به آسیب مغزی خفیف (20 مذکر و 5 مونث) بستری شده در بیمارستان انجام شد، بیماران بر اساس نمره Glasgow Coma Scale (بالاتر از 13) طبق نظر نورولوژیست وارد مطالعه شدند. ارزیابی مهارت نامیدن با استفاده از نامیدن در مواجهه و روانی کلامی انجام شد.
یافته­ها
پایایی نامیدن تصاویر در دو مرحله اول و دوم با استفاده از آزمون ضریب همبستگی درون‌رده‌ای (ICC) نشان­دهنده تکرارپذیری بالای آزمون است. همچنین بیماران عملکرد بهتری در روانی معنایی نسبت به روانی واجی نشان دادند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد ارتباط مثبت ضعیف به سمت متوسط بین دو مهارت نامیدن تصویر و روانی کلامی مشاهده شد (100/0= ,p337/0=r).
نتیجه ­گیری
از آن جایی که مهارت نامیدن از جمله آزمون­های نوروسایکولوژی زبان می­باشد و در بررسی عملکرد اجرایی مهم است؛ بنابر این ارزیابی مشکلات این حیطه در بیماران آسیب مغزی در طرح­ریزی برنامه درمانی ضروری می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Verbal Fluency and Confrontational Naming in Traumatic Brain Injury Patients

نویسندگان [English]

 • Azar Mehri 1
 • Seyedeh Zohreh Mousavi 2
 • Pejman Moradi 3
 • Kourosh Karimi Yarandi 4
 • Saman Maroufizadeh 5
 • Mohammadreza Keyhani 6
1 PhD Candidate of Speech Therapy and Lecturer, Department of Speech Therapy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 MSc. in Speech Therapy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Bsc. in Speech Therapy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Neurosurgery Ward of Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 PhD Candidate of Biostatistics, Department of Epidemiology and Reproductive Health at Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran
6 MSc in Statistics, Academic Member in the Department of Biostatics, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Brain injury is a brain dysfunction disorder. One of the main problems of patients with brain injury is high level language defect, such as naming. Naming test is essential for assessing language content ability. Since improving the ability of naming can have positive effects on patients’ communication, these aspects of speech and language disorders were decided to be investigated in patients with head injury so as to help Speech-language pathologists to design an appropriate treatment plan.
Materials and Methods: The present cross-sectional study was conducted on 25 hospitalized patients with mild brain injury (20 males and 5 females). Patients were selected based on the Glasgow coma scale (above 13), according to a neurologist diagnosis. Naming assessment was performed using two tests: confrontational naming and verbal fluency.
Results: Intra-class Correlation Coefficient obtained in the first and the second stages of picture naming was 0.856, which is a high reliability index. Patients were better in semantic fluency than in phonemic fluency. Also, pearson correlation test showed a mild to moderate positive correlation between the average picture naming and verbal fluency (r=0.337, p=0.100).
Conclusion: Since naming skill is one of the language neuropsychology tests and its evaluation is important in executive function, assessment of these problems is essential for intervention planning in traumatic brain injury patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Traumatic brain injury
 • Confrontational naming
 • Verbal fluency
 • Semantic fluency
 • Phonemic fluency
1. Brain Injury Association of America, the Essential Brain Injury Guide, 4th Edition. American Academy for the Certification of Brain Injury Specialists, .2007##
2. Langlois JA. Rutland-Brown W, Wald MM. The Epidemiology and Impact of Traumatic Brain Injury: A Brief Overview, Journal of Head Trauma Rehabilitation: 2006; 21 (5): 375–378##
3. Greenberg MS. Handbook of Neurosurgery. 7th edition, New York: Thieme, 2010##

4. Procaccio F, Stochetti N, Citerio G, et al. Guidelines for the treatment of adults with severe head trauma (part 1), initial assessment, evaluation and pre-hospital treatment, currentcriteria for hospital admission, systemic and cerebral monitoring. J Neurosurg Sci. 2000; 44 (1):19-24##

5. Chapey R. Language Intervention Strategies in Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders.4th edn: Lippincot Williams & Wilkins; 2001.p:60-85##

6. Ashley MJ. Traumatic Brain Injury: Rehabilitation, Treatment, and Case Management. US: CRC press, 2010.

7. Parker RS. Concussive Brain Trauma: Neurobehavioral Impairment & Maladaptation, 2th ed. U.S: Taylor & fracis group; 2012. ##

8. Kim M, Thompson CA. Verb deficits in Alzheimer_s disease and agrammatism:Implications for lexical organization. Brain and Language 2004; 88 1–20##
9. Pasquier F, Lebert F, Grymonprez L, Petit H. Verbal fluency in dementia of frontal lobe type and dementia of Alzheimer type. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 1995;58:81-84. ##
10. Bushell CM, Martin A. Automatic semantic priming of nouns and verbs in patients with Alzheimer's disease .Neuropsychologia 1997; 35(8): 1059–1067##
11. Mousavi SZ, Mehri A, Maroufizadeh S; EmadiKoochak S. Comparing Verb Fluency With Verbal Fluency in Patients With Alzheimer's Disease. Middle East J Rehabil Health. 2014 October; 1(2) ##
12. Raskin, S A Rearick, E. Verbal fluency in individuals with mild traumatic injury. Neuropsychology.1996; 10: 416–422. ##
13. Jurado MA, Mataro M, Verger K, Bartumeus F. Phonemic and semantic fluencies in traumatic brain injury patients with Focal frontal lesions. Brain Injury, 2000;14( 9): 789-795 ##
14. Miotto EC , Cinalli FZ, Serrao VT, Benute GG, Lucia M .Cognitive deficits in patients with mild to moderate traumatic brain injury. Arq Neuropsiquiatr 2010; 68(6):862-868##
15. Cralidis A, Lundgren K.Component analysis of verbal fluency performance in younger participants with moderate-to-severe traumatic brain injury.Brain Inj. 2014;28(4):456-64. ##
16. Sobhani-Rad D, Hemmati E, Ehsaee M, Ghaemi H, Mardani N, Confrontation Naming Ability in Patients with Traumatic Brain Injury Referred to Shahid Kamyab Hospital of Mashhad. Journal of Paramedical Science and Rehabilitation. 2014; 3(1): 61-67##
17. Bittner RM, Crowe SF.The relationship between naming difficulty and FAS performance following traumatic brain injury.Brain Inj. 2006 Aug;20(9):971-80. ##
 18. Yousefzadeh Chaboka SH, Ramezani Kapourchalib S, Kazemnezhad Leili E, Saberi A, Mohtasham-Amiri Z. Effective factors on linguistic disorder during acute phase following traumatic brain injury in adults Neuropsychologia. 2012; 50: 1444– 1450##
19. Henry JD, Crawford JR. A meta-analytic review of verbal fluency performance following Focal cortical lesions. Neuropsychology. 2004;18:284–295. ##
20. Nilipour R. Farsi Aphasia naming test. Tehran: university of welfare & rehabilitation publisher. 2005##
21. Mousavi SZ. Mehri A, Maroufizadeh S, Emadi Koochak S. Comparing Verb Fluency With Verbal Fluency in Patients With Alzheimer's Disease. Middle East J Rehabil Health. 2014; 1(2): e23609##
22. Ebrahimipour M,, Shahbeigi S, Jenabi M, Amiri Y, Kamali M. Verbal fluency performance in patients with multiple sclerosis. Iranian Journal of Neurology, 2008; 7(21-22): 138-142##
23. Troyer AK, Moscovitch M, Winocur G. Clustering and switching as two components of verbal fluency: evidence from younger and older healthy adults. NeuroPsychology 1997; 11(1): 138-46##