تاثیر ارتفاع قوس طولی داخلی کف پا بر تعادل ایستا و پویای ورزشکاران مرد دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 عضو هئیت علمی و دانشیار گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

3 عضو هئیت علمی و استاد گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
تعادل یکی از فاکتورهای مهم آمادگی حرکتی بوده و از عوامل اساسی در حفظ پوسچر بدنی و انجام مهارت­های ورزشی است، همچنین تعادل در زنجیره حرکتی بسته حفظ می­شود و کف پا پایین­ترین قسمت این زنجیره است و از طرفی دیگر این موضوع در بین ورزشکاران حائز اهمیت است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ارتفاع قوس طولی داخلی کف پا بر تعادل ایستا و پویای ورزشکاران مرد دانشگاهی بود.
مواد و روش­ها
با توجه به اهداف و محتوای تحقیق حاضر، این تحقیق از نوع علی-مقایسه­ای بوده و روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند می‌باشد که تعادل ایستا و پویای 90 ورزشکار دانشگاهی 18 الی 25 سال در قالب سه گروه دارای سوپینیشن افزایش یافته (30 نفر)، پرونیشن افزایش یافته (30 نفر) و کف پای طبیعی (30 نفر) به ترتیب به وسیله دستگاه توزیع فشار زبریس در حالت ایستاده با چشمان باز و تست تعادلی Y ارزیابی شد. همچنین، به منظور تعیین ارتفاع قوس طولی داخلی کف پای آزمودنی­ها از آزمون افت استخوان ناوی با استفاده از روش توصیفی برادی استفاده گردید. به منظور تحلیل داده­های آماری و مقایسه بین گروه­ها نیز از روش آماری آنوا یک­راهه استفاده­گردید.
یافتهها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین نوسان پوسچر در حالت ایستاده (تعادل ایستا) در بین گروه­های سه­گانه وجود داشت (2 و 87df= ،85/4F= ،01/0p=)، اگرچه این تفاوت در میزان میانگین نمرات کسب شده در آزمون Y (تعادل پویا)، معنادار نبود (2 و 87df= ،25/2=F ،11/0p=).
نتیجهگیری
با توجه به نتایج تحقیق حاضر، اگرچه تغییر ارتفاع قوس طولی داخلی کف پا بر روی تعادل ایستای آزمودنی­ها دارای تأثیر منفی بود، اما در تعادل پویای آنها تاثیر معنادار نداشت. لذا پیشنهاد می­شود در برنامه تمرینات اصلاحی، ورزشی و توانبخشی در افراد دارای سوپینیشن و پرونیشن افزایش یافته به­ویژه در ورزشکاران مبتلا، بر تجویز تمرینات تعادلی ایستا تاکید شود و همچنین با توجه به تعدد عوامل تأثیرگذار بر تعادل پویا، بررسی این عوامل در هنگام ارزیابی تعادل پویا مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of the Medial Longitudinal Arch Height of the Foot on Static and Dynamic Balance of Male Collegiate Athletes

نویسندگان [English]

 • mohammad hasan Kordi Ashkezari 1
 • Foad Seidi 2
 • Mohammad Hosein Alizadeh 3
1 PhD student in Athletic Training, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Health and Sport Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Health and Sport Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Balance is one of the most important factors regarding physical fitness and is also considered a basic element in controlling the posture and in carrying out sports skills. The source of balance is in close kinetic chain and considering that the feet are placed at the lowest part of this chain, it is of important value for athletes. The purpose of the present study was to investigate the influence of the effect of the medial longitudinal arch height of the foot on static and dynamic balance of male college athletes.
Materials and Methods: According to the objectives of the research, the study followed a casual-comparative method. Using purposive sampling method, the balance of the 90 collegiate athletes, 18 to 25 years old, was tested using Zebris forced distribution in three groups of supinated (30 people), pronated (30 people), and neutral (30 people) foot, while the dynamic balance was tested using “Y” test. Also, in order to measure medial longitudinal arch height, the Navicular Drop test was implemented. Balance was compared between experimental groups running One-way ANOVA (P˃0.05).
Results: The results of the study showed that there exists a significant difference in the average static postural sway of the participants (P≤ 0.05). Also, the results of the one way ANOVA for dynamic balance showed no significant difference between the study groups.
Conclusion: According to the results of the current study, although a change in the medial longitudinal arch height of the foot resulted in a negative effect on participants’ static balance (P=0.01, F=4.85, df=2,87), it did not show any significant effect on the dynamic balance (P=0.11, F=2.25, df=2,87). Thus, it is suggested that those with supinated and pronated foot take static balance training. Due to the variety of the influential factors on dynamic balance, it is advised that these effective factors be considered during studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • medial longitudinal arch height
 • types of foot
 • Static balance
 • dynamic Balance
 1. Giansanti D, Dozza M, Chiari L, Maccioni G, Cappello A. Energetic assessment of trunk postural modifications induced by a wearable audio-biofeedback system. Medical engineering & physics. 2009;31(1):48-54.##
 2. Munro A-G, Herrington L-C. Between-session reliability of the star excursion balance test. Physical Therapy in Sport. 2010;11(4): 128-132.##
 3. Horak FB. Clinical measurement of postural control in adults. Physical therapy. 1987;67(12):1881-5##
 4. Ghasemi, V. Comparison of dynamic balance in men with different foot and its relationship with morphological and anatomical features of the foot. 2009. University of Tehran, (MS thesis).[In persian]##
 5. Cote KP, Brunet ME, II BMG, Shultz SJ. Effects of pronated and supinated foot postures on static and dynamic postural stability. Journal of athletic training. 2005;40(1):41-46.##
 6. Harrison P-L, Littlewood C. Relationship between pes planus foot type and postural stability. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy. 2010;4(3):21-24.##
 7. Tsai L-C, Yu B, Mercer VS, Gross MT. Comparison of different structural foot types for measures of standing postural control. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2006;36(12):942-953.##
 8. Satvati B, Karimi MT, Tahmasebi Boldaji R, Pool F. Standing stability evaluation in subjects with flat foot. J Res Rehabil Sci 2013; 8(8): 1277-1284.##
 9. Musavi SH, Ghasemi B, Faramarzi M. Relationship between static and dynamic balance in the medial longitudinal arch of the foot students aged 12 to 14 years. Journal of Sport Mediciene 2009;3(7);49-65##
 10. Pashnameh A, Mirnasouri R, Nikravan M. Relationship between genu valgum, genu varum and flat food Deformities with Static and Dynamic Balance in Female Students of Dorud Islamic Azad University. Asian Journal Multidisciplinary Studies. 2014;2(2);59-63.##
 11. Raeisi, J. Comparison of standing balance between athletes and non-athletes with pes planus and normal foot under altered sensory condition. 2008. University of Tehran, (MS thesis). [In persian]##
 12. Dabholkar A, Shah A, Yardi S. Comparison of dynamic balance between flat feet and normal individuals using star excursion balance test. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapyl. 2012;6(3):27-31.##
 13. Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor Control: Theory and Practical Applications.2nd ed. Baltimore:Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p.152-157.##
 14. Hertel J, Gay MR, Denegar CR. Differences in postural control during single-leg stance among healthy individuals with different foot types. Journal of athletic training. 2002;37(2): 129-132.##
 15. Greve J, Alonso A, Bordini ACP, Camanho GL. Correlation between body mass index and postural balance. Clinics. 2007;62(6):717-720.##
 16. Samaei A, Bakhtiary A, Elham F, Rezasoltani A. Effects of genu varum deformity on postural stability. International journal of sports medicine. 2012;33(6):469-473.##
 17. Matsuda S, Demura S, Uchiyama M. Centre of pressure sway characteristics during static one-legged stance of athletes from different sports. Journal of sports sciences. 2008;26(7):775-779.##
 18. Coughlan GF, Fullam K, Delahunt E, Gissane C, Caulfield BM. A comparison between performance on selected directions of the Star Excursion Balance Test and the Y Balance Test. Journal of athletic training. 2012;47(4):366-##371.
 19. McFelea JT, Plisky PJ, Kiesel K, Gorman P, Rauh MJ. Comparison Of Single And Multi-sport Athletes Performance On The Y Balance Test. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2009;41(5):150-161##
 20. Hertel J, Buckley W, Denegar CR. Serial testing of postural control after acute lateral ankle sprain. Journal of athletic training. 2001;36(4):363-368.##
 21. Plisky PJ, Gorman PP, Butler RJ, Kiesel KB, Underwood FB, Elkins B. The reliability of an instrumented device for measuring components of the star excursion balance test. North American journal of sports physical therapy. ##2009;4(2):92-99.
 22. Magill R-A, Anderson D-I. Motor learning and control.9th ed. New York: McGraw-Hill; 2011. p.223-227.##
 23. Hrysomallis C, McLaughlin P, Goodman C. Relationship between static and dynamic balance tests among elite Australian Footballers. Journal of Science and Medicine in Sport. 2006;9(4):288-291.##
 24. Purohit RD, Sadhale A. Co-relation between Static and Dynamic Balance in Healthy Individuals between 18–25 Years using One Leg Stance Test and Multi Directional Reach Test. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapyl. 2014;8(2):89-9325.##
 25.  Saghazadeh, M.The effect of aquatic exercise including perturbation on static and dynamic balance in middleaged women. 2010.University of Tehran, (MS thesis). [In persian]##