مقایسه خطای بازسازی زاویه مفصل زانو در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی و افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، فیزیوتراپی ورزشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه ایران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه ایران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
یکی از اجزای مهم سیستم سوماتوسنسوری حس عمقی است که به وسیله اندازه­گیری حس وضعیت، حس حرکت و حس نیرو اندازه­گیری می­شود. اگرچه بررسی موضعی حس عمقی مهم است، مطالعه اثرات آن در رابطه با زنجیره حرکتی به خصوص در رابطه بین ستون فقرات و اندام­ها نیز لازم می­باشد. در حدود 84 درصد از افراد جوامع صنعتی کمردرد را تجربه می­کنند. از آنجایی که کمردرد مزمن باعث اختلال در عملکرد عضلات کمر می­گردد، گیرنده­های حس عمقی را تحت تاثیر قرار داده و باعث اختلال در حس عمقی خود موضع کمر می­گردد. همچنین در زنجیره حرکتی، تغییر در عملکرد عضلات در یک بخش از زنجیره باعث تغییر در الگوی حرکتی همه اجزای زنجیره می­گردد. با توجه به اهمیت و ارتباط تنگاتنگ مفصل زانو و ستون فقرات کمری در ارتباط با یکدیگر و با توجه به اینکه یافته چندانی در مورد حس عمقی مفصل زانو در درگیری مزمن ستون فقرات کمری در دست نبود، بنابراین منجر به انجام مطالعه حاضر شد که هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی خطای بازسازی زاویه مفصل زانو، به عنوان یک مفصل از زنجیره حرکتی اندام تحتانی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی در وضعیت­های مختلف کمری در مقایسه با افراد سالم است.
مواد و روش ­ها
در مطالعه حاضر که از نوع تحلیلی-مقطعی به روش مورد/شاهد می­باشد، 24 زن دارای کمردرد غیراختصاصی مزمن و 25 زن سالم شرکت کردند. زاویه بازسازی مفصل زانو در چهار وضعیت کمری نوترال، فلکسیون، 50 درصد روتاسیون به چپ و 50 درصد روتاسیون به راست در وضعیت نشسته در حالی که چشم بیمار بسته بود، به وسیله اینکلینومتر اندازه­گیری شد. نهایتا متغیرهای مورد مطالعه شامل خطای ثابت و خطای مطلق بازسازی زاویه مفصل زانو در هر دو گروه سالم و بیمار اندازه­گیری شد و  به منظور مقایسه­ی این متغیرها بین دو گروه مورد مطالعه از آزمون آماری t مستقل استفاده شد.
یافته­ ها
خطای مطلق در وضعیت­های خنثی و فلکسیون در بیماران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی به طور معناداری بیشتر از افراد سالم بود (بدین صورت که در هر دو این وضعیت­ها 01/0P=)، اما در وضعیت­های 50 درصد روتاسیون به چپ (27/0P=) و 50 درصد روتاسیون به راست (14/0P=) تفاوت معناداری بین گروه سالم و بیمار وجود نداشت.
نتیجه­ گیری
در افراد دارای کمردرد غیراختصاصی مزمن حس عمقی زانو نسبت به افراد سالم دارای اختلال می­باشد. مطالعه حاضر تمرینات حس عمقی و تمرینات سنسوری موتور در اندام تحتانی به خصوص در مفصل زانو را در افراد دارای کمردرد غیراختصاصی مزمن پیشنهاد می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Knee Joint Repositioning Error in Chronic Nonspecific Low Back Pain Patients and Healthy Individuals

نویسندگان [English]

 • Parisa Ranjbar 1
 • Sanaz Davarian 2
 • Javad Sarrafzadeh2 Sarrafzadeh 3
 • Ali Ashraf Jamshidi2 Jamshidi 3
1 MSc Student of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: One of the main components of somatosensory system is proprioception, which can be measured via position sense, movement sense, and sense of force. Although local investigation of proprioception is important, its influences in a kinetic chain particularly between spine and extremities should not be ignored. Therefore, the purpose of the present study was to compare knee joint proprioception in Chronic Nonspecific Low Back Pain (CNSLBP) and heathy people in different lumbar posions.
Martials and Methods: A total of 25 healthy and 20 female participants with CNSLBP took part in the current study. Knee joint reposition error in lumbar flexion, neutral position, 50% of rotation to left (Lt Rot), and 50% of rotation to right (Rt Rot) with closed eyes in sitting were evaluated using inclinometer. Also, absolute and constant errors were obtained and analyzed.
Results: Absolute and constant errors in flexion and neutral positions in CNSLBP patients were significantly higher than those in healthy subjects, but they were not significantly different in 50% rot to either sides.
Conclusion: Knee joint repositioning error increased in CNSLBP patients compared with healthy participants. This finding suggests that proprioception and sensory-motor training programs can improve joint position sense in the lower limb specifically in the knee joint as well as the low back in CNSLBP patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Proprioception
 • Chronic Nonspecific Low Back Pain
 • Joint Repositioning Error
1.   Proske, U. and S.C. Gandevia, The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. Physiological reviews, 2012. 92(4): p. 1651-1697.##
2.   Stillman, B.C., Making sense of proprioception: the meaning of proprioception, kinaesthesia and related terms. Physiotherapy, 2002. 88(11): p. 667-676. ##
3.   Bouisset, S. and M.-C. Do, Posture, dynamic stability, and voluntary movement. Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology, 2008. 38(6): p. 345-362. ##
4.   Knox, J.J. and P.W. Hodges, Changes in head and neck position affect elbow joint position sense. Experimental brain research, 2005. 165(1): p. 107-113. ##
5.   Knox, J.J., et al., Changes in head and neck position have a greater effect on elbow joint position sense in people with whiplash-associated disorders. The Clinical journal of pain, 2006. 22(6): p. 512-518. ##
6.   Hammer, W., Core Stability Relates to Distal Segments. ##
7.   Libenson, C., Rehabilitation of the spine. 2006, Williams & Wilkins. ##
8.   Mortezaiefar, S., J. Sarafzade, and A. Ahmadi, Lumbar repositioning in chronic low back pain and healthy females. Modern Rehabilitation, 2012. 5(4): p. 21-27. ##
9.   Osthoff, A.-K.R., et al., Measuring Lumbar Reposition Accuracy in Patients With Unspecific Low Back Pain: Systematic Review and Meta-analysis. Spine, 2015. 40(2): p. E97-E111. ##
10. Brumagne, S., et al., Persons with recurrent low back pain exhibit a rigid postural control strategy. European Spine Journal, 2008. 17(9): p. 1177-1184. ##
11. Brumagne, S., et al., Effect of paraspinal muscle vibration on position sense of the lumbosacral spine. Spine, 1999. 24(13): p. 1328. ##
12. Brumagne, S., P. Cordo, and S. Verschueren, Proprioceptive weighting changes in persons with low back pain and elderly persons during upright standing. Neuroscience Letters, 2004. 366(1): p. 63-66. ##
13. O’Sullivan, P.B., et al., Lumbar repositioning deficit in a specific low back pain population. Spine, 2003. 28(10): p. 1074-1079. ##
14. MacDonald, D., G.L. Moseley, and P.W. Hodges, Why do some patients keep hurting their back? Evidence of ongoing back muscle dysfunction during remission from recurrent back pain. Pain, 2009. 142(3): p. 183-188. ##
15. Tsao, H., M. Galea, and P. Hodges, Reorganization of the motor cortex is associated with postural control deficits in recurrent low back pain. Brain, 2008. 131(8): p. 2161-2171. ##
16. Roussel, N., et al., Altered breathing patterns during lumbopelvic motor control tests in chronic low back pain: a case–control study. European Spine Journal, 2009. 18(7): p. 1066-1073. ##
17. Silfies, S.P., et al., Trunk muscle recruitment patterns in specific chronic low back pain populations. Clinical Biomechanics, 2005. 20(5): p. 465-473. ##
18. Lee, S.-w., et al., Relationship between low back pain and lumbar multifidus size at different postures. Spine, 2006. 31(19): p. 2258-2262. ##
19. Hodges, P.W. and C.A. Richardson, Altered trunk muscle recruitment in people with low back pain with upper limb movement at different speeds. Archives of physical medicine and rehabilitation, 1999. 80(9): p. 1005-1012. ##
20. Panics, G., et al., Effect of proprioception training on knee joint position sense in female team handball players. British journal of sports medicine, 2008. 42(6): p. 472-476. ##
21. Reider, B., et al., Proprioception of the knee before and after anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 2003. 19(1): p. 2-12. ##
22. Shah Hosseini, G., et al., ANALYSIS OF PROPRIOCEPTION IN PRIMARY ARTHRITIC KNEES. Razi Journal of Medical Sciences, 2004. 10(38): p. 895-902. ##
23. Clapis, P.A., S.M. Davis, and R.O. Davis, Reliability of inclinometer and goniometric measurements of hip extension flexibility using the modified Thomas test. Physiotherapy theory and practice, 2008. 24(2): p. 135-141. ##
24. Hodges, P.W. and G.L. Moseley, Pain and motor control of the lumbopelvic region: effect and possible mechanisms. Journal of Electromyography and Kinesiology, 2003. 13(4): p. 361-370. ##
25. Richardson, C.A., P. Hodges, and J. Hides, Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization: a motor control approach for the treatment and prevention of low back pain. 2004: Churchill Livingstone. ##
26. Shanahan, C.J., et al., Proprioceptive impairments associated with knee osteoarthritis are not generalized to the ankle and elbow joints. Human movement science, 2015. 41: p. 103-113. ##
27. Haavik, H. and B. Murphy, Subclinical neck pain and the effects of cervical manipulation on elbow joint position sense. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 2011. 34(2): p. 88-97. ##
28. Adams, M. and W. Hutton, The mechanical function of the lumbar apophyseal joints. Spine, 1983. 8(3): p. 327-330. ##
29. Warner, J.J., S. Lephart, and F.H. Fu, Role of proprioception in pathoetiology of shoulder instability. Clinical orthopaedics and related research, 1996. 330: p. 35-39. ##
دوره 7، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1397
صفحه 22-29
 • تاریخ دریافت: 05 آذر 1395
 • تاریخ بازنگری: 29 دی 1395
 • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397