تعیین اثربخشی برنامه توان‌بخشی پردازش شنیداری مرکزی بر ادراک شنیداری در دانش‌آموزان نارساخوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران

3 عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران

5 دانشجوی دکتری مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
اختلال پردازش شنیداری مرکزی و نارساخوانی، در  بسیاری از پژوهش‌ها با یکدیگر مرتبط شده‌اند و همبودی بالایی نیز دارند. بسیاری از دانش‌آموزان نارساخوان مشکلاتی در ادراک شنیداری دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه توان‌بخشی پردازش شنیداری مرکزی بر ادراک شنیداری در دانش‌آموزان نارساخوان انجام شد.
 مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بود که با تشخیص نارساخوانی در یکی از مراکز اختلالات یادگیری شهر تهران مشغول به آموزش بودند. 30 دانش‌آموز نارساخوان با اختلال پردازش شنیداری مرکزی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب، در گروه‌های آزمایش و گواه منسوب شدند. برنامه توان‌بخشی پردازش شنیداری مرکزی در 12 گام با تمرینات گوناگون برای دانش‌آموزان نارساخوان طراحی و تدوین شد. آزمون ادراک شنیداری برای افراد دارای آسیب شنوایی در پیش‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش 15 جلسه برنامه توان‌بخشی پردازش شنیداری مرکزی را دریافت کردند. آزمون ادراک شنیداری مجددا در پس‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. برای بررسی پایداری اثرات برنامه پی‌گیری 5 هفته بعد انجام شد. برای تحلیل یافته‌ها از آنالیز واریانس چندمتغیری با اندازه‌گیری مکرر استفاده گردید.
یافته ها
نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات ادراک شنیداری گروه آزمایش و گروه گواه در پس‌آزمون تفاوت معنادار وجود دارد (05/0=P) و گروه آزمایش نمرات بالاتری را کسب کرده بودند.
 نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست‌ آمده اثربخشی برنامه توانبخشی اختلال پردازش شنیداری مرکزی بر ادراک شنیداری دانش‌آموزان نارساخوان تایید شده و پی‌گیری نیز حاکی از پایداری نتایج بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Central Auditory Processing Rehabilitation Program on Dyslexic Students’ Auditory Perception

نویسندگان [English]

 • Masumeh Ghasemi 1
 • Mohsen Shokoohi Yekta 2
 • Saeed Hassanzadeh 2
 • seyed aliakbar tahaei 3
 • Mahdi Kazemi Dastjerdi 4
 • Parvin Jafari Jafari 5
1 PhD in Psychology and Education of Exceptional Children, Tehran University, Tehran, Iran
2 PhD in Psychology and Education of Exceptional Children, Associate Professor in Tehran University, Tehran, Iran
3 Iran University of Medical Science
4 PhD in Linguistics, Assistant Professor in Allame University, Tehran, Iran
5 PhD student in Rehabilitation Counselling, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Iran, Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: Auditory processing disorder and dyslexia are shown to be related in many researches and they are known to have high comorbidity. Most of dyslexic students have some problems in auditory perception. The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of central auditory processing rehabilitation program on the dyslexic students’ auditory perception.
Materials and Methods: A controlled clinical trial was conducted. The population involved dyslexic elementary school students studying in a learning disorder center in Tehran. Using convenience sampling method, 30 dyslexic students with central auditory processing disorder were selected and were divided into experimental and control groups. Central auditory processing rehabilitation program was designed in 12 steps together with different practices for dyslexic students. Auditory perception test for hearing impaired was conducted in the pretest. The experimental group received 15 sessions of central auditory processing rehabilitation program. Auditory perception test for hearing impaired was conducted in the posttest again and follow up was administered five weeks later.
Results: The data analysis using the multi-variable variance analysis with repeated measures indicated a significant difference between the mean scores of auditory perception in the experimental and in control groups in posttest (P= 0.05).
Conclusion: According to the results, the effectiveness of the rehabilitation program on dyslexic students’ auditory perception was confirmed and follow up showed that effectiveness was stable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Central Auditory Processing
 • Auditory Perception
 • Dyslexia
 1. Whiteford GE, Hocking C. Occupational Science: Society, Inclusion, Participation: Wiley; 2011.##
 2. Mehraban AH, Hasani M, Amini M. The Comparison of Participation in School-Aged Cerebral Palsy Children and Normal Peers: A Preliminary Study. Iranian Journal of Pediatrics. 2016 Jun;26(3). ##
 3. Vessby K, Kjellberg A. Participation in occupational therapy research: A literature review. The British Journal of Occupational Therapy. 2010;73(7):319-26. ##
 4. Engel-Yeger B, Hamed-Daher S. Comparing participation in out of school activities between children with visual impairments, children with hearing impairments and typical peers. Research in developmental disabilities. 2013;34(10):3124-32. ##
 5. Law M. Participation in the occupations of everyday life. American Journal of Occupational Therapy. 2002;56(6):640-9. ##
 6. Mortazavi SN, Rezaei M, Rassafiani M, Tabatabaei M, Mirzakhani N. Validity and Reliability of Persian Version of LIFE Habits Assessment for Children with Cerebral Palsy Aged between 5 and 13 Years Old. Journal of Rehabilitation. 2014;14(6):115-23. ##
 7. Nikopoulos CK, Keenan M. Effects of video modeling on social initiations by children with autism. Journal of applied behavior analysis. 2004;37(1):93-6. ##
 8. Mottron L, Dawson M, Soulieres I, Hubert B, Burack J. Enhanced perceptual functioning inautism: An update, and eight principles of autistic perception. Journal of autism and developmental disorders. 2006;36(1):27-43. ##
 9. Kern JK, Trivedi MH, Garver CR, Grannemann BD, Andrews AA, Savla JS, et al. The pattern of sensory processing abnormalitiesin autism. Autism. 2006;10(5):480-94. ##
 10. Case-Smith J, O'Brien JC. Occupational therapy for children and adolescents: Elsevier Health Sciences; 2014.
 11. Baranek GT. Efficacy of sensory and motor interventions for children with autism. Journal of autism and developmental disorders. 2002;32(5):397-422. ##
 12. Watling RL, Deitz J, White O. Comparison of sensory profile scores of young children with and without autism spectrum disorders. American Journal of Occupational Therapy. 2001;55(4):416-23. ##
 13. Hochhauser M, Engel-Yeger B. Sensory processing abilities and their relation to participation in leisure activities among children with high-functioning autism spectrum disorder (HFASD). Research in Autism Spectrum Disorders. 2010;4(4):746-54. ##
 14. Baron-Cohen S, Wheelwright S, Skinner R, Martin J, Clubley E. The autism-spectrum quotient (AQ): evidence from Asperger syndrome/high-functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of autism and developmental disorders. 2001;31(1):5-17. ##
 15. Ghanbari S, Rezaei A. The Relationship Between Sensory-Processing Disorders and Sleep Disturbances in School-Aged Autistic Children in Shiraz, 2015. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 2016 Apr;5(2). ##
 16. King G, Law M, King S, Hurley P, Hanna S, Kertoy M, et al. Children's Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) and Preferences for Activities of Children (PAC) San Antonio, TX: Harcourt Assessment. Inc; 2004. ##
 17. Hilton CL, Crouch MC, Israel H. Out-of-school participation patterns in childrenwith high-functioning autism spectrum disorders. American Journal of Occupational Therapy. 2008;62(5):554-63. ##
 18. Reynolds S, Bendixen RM, Lawrence T, Lane SJ. A pilot study examining activity participation, sensory responsiveness, and competence in children with high functioning autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders. 2011;41(11):1496-506. ##
 19. Little LM, Sideris J, Ausderau K, Baranek GT. Activity participation among children with autism spectrum disorder. American Journal of Occupational Therapy. 2014;68(2):177-85. ##
 20. Orsmond GI, Krauss MW, Seltzer MM. Peer relationships and social and recreational activities among adolescents and adults with autism. Journal of autism and developmental disorders. 2004;34(3):245-56. ##
 21. Ashburner J, Ziviani J, Rodger S. Sensory processing and classroom emotional, behavioral, and educational outcomes in children with autism spectrum disorder. American Journal of Occupational Therapy. 2008;62(5):564-73. ##
 22. Bar‐Shalita T, Vatine JJ, Parush S. Sensory modulation disorder: A risk factor for participation in daily life activities. Developmental Medicine & Child Neurology. 2008;50(12):932-7. ##
 23. Cosbey J, Johnston SS, Dunn ML. Sensory processing disorders and social participation. American Journal of Occupational Therapy. 2010;64(3):462-73. ##
 24. Lawrence T. Sensory processing disorder: prevalence and influence on participation in children. 2011. ##
دوره 7، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1397
صفحه 59-70
 • تاریخ دریافت: 08 شهریور 1395
 • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1395
 • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397