همبستگی وضوح ادراکی گفتار با فرکانس پایه در کودکان کم شنوای کاشت حلزون شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته گفتاردرمانی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

2 استادیار گروه گفتاردرمانی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

4 دانشیار گروه گوش، حلق و بینی بیمارستان امامخمینی (ره)، مرکز کاشت حلزون شنوایی خوزستان، اهواز، خوزستان، ایران

5 استادیار گروه گفتاردرمانی، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، تهران، ایران

6 استادیار گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
وضوح گفتار به عناصر مختلف زنجیری و فرازنجیری گفتاری همچون صحت تولیدی، آهنگ، کیفیت صوتی و تشدید بستگی دارد. بررسی وضوح گفتار در مطالعات مختلف به دو روش ادراکی و اکوستیکی انجام می­شود. در روش ادراکی وضوح بر اساس قضاوت شنوندگان و در روش اکوستیکی پارامترهای اکوستیکی مرتبط با صداهای گفتاری بررسی می­شود. در مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی ارتباط عناصر زبرزنجیری با وضوح ادراکی گفتار، میزان همبستگی میانگین فرکانس پایه با درصد وضوح ادراکی گفتار کودکان کاشت حلزون­شده بررسی شده است.
مواد و روش­ ها
پژوهش حاضر بر روی 18 کودک 4-6 ساله کاشت حلزون­شده انجام شده است. وضوح ادراکی از طریق قضاوت شنوندگان ناآشنا به گفتار کودکان کم­شنوا بر اساس بخش کلمات آزمون وضوح گفتار زبان فارسی و محاسبه فرکانس پایه نیز به وسیله نرم­افزار Praatنسخه 5.2.25 انجام شده است.
یافته­ ها
نتایج حاصل از آنالیز اکوستیکی کلمات نشان می­دهد که میانیگین فرکانس پایه در نمونه مورد مطالعه 05/45±25/294 و همچنین میانیگین درصد وضوح ادراکی کلمات 33/20±78/47 درصد می­باشد. همچنین ضریب همبستگی وضوح ادراکی با میانیگین فرکانس پایه برابر با 20/0- و میزان همبستگی آنها  P=0/41می­باشد که بر اساس این نتایج همبستگی فرکانس پایه با درصد وضوح ادراکی معکوس است و با در نظر گرفتن سطح معناداری بالای 05/0، همبستگی منفی آنها معنادار نیست (P=0/41).
نتیجه­ گیری
با توجه به عدم معناداری همبستگی میان وضوح و فرکانس پایه در مطالعه حاضر که یکی از ویژگیهای زبرزنجیری گفتار است، میتوان نتیجهگیری کرد برخلاف تاثیرگذاری مولفههای زنجیری همچون تولید که در برخی مطالعات نشان داده شده است این پارامتر بر روی وضوح گفتار کودکان تاثیر قابل توجهی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Correlation between the Perceptual Speech and Fundamental Frequency in Deaf Children with Cochlear Implants

نویسندگان [English]

 • Saeed Mirahmadi 1
 • Negin Moradi 2
 • Majid Soltani 3
 • Nader Saki 4
 • Akbar Darouie 5
 • Amal Malehi Saki 6
1 Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2 Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
3 Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
4 Khuzestan Cochlear Implant Center, Ahvaz, Iran
5 Department of Speech Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
6 Department of Statistics and Epidemiology, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Background and Aim: Speech intelligibility depends on different segmental and suprasegmental speech parametrs, such as accuracy of production, intonation, voice quality, and resonance. The investigation on speech intelligibility evaluation is performed using two methods: perceptual and acoustic. In perceptual method, speech intelligibility is investigated based on the listeners' judgement and in acoustic method, acoustic parameters related to speech are studied. The purpose of the present study was to obtain the correlation between average frequency in words and percentage of speech intelligibility in children with cochlear implant.
Materials and Methods: The present study was carried out on 18 children, aged 4-6 years, with cochlear implant. Perceptual evaluation was performed by the judgment of the listeners who were not familiar with the speech of the hearing impaired children. The evaluation was carried out based on the speech intelligibility words test in Persian language. Calculation of the frequency was done using Praat software, 5.2.25 version.
Results: The results of the acoustic analysis showed that the average of the frequency in population studied was 294/2± 45/05 and the average of the percentage of speech intelligibility was 47/87+20/33. According to the obtained correlation factor, there is an inverse relationship between these two factors. However, considering the significance level more than 0.5, the correlation was not found to be significant.
Conclusion: Due to the lack of correlation between the percentages of perception of speech intelligibility and fundamental frequency, as one of the suprasegmental features of speech, according to the findings of the present study, it can be concluded that despite the effect of chain factors, such as production, as shown in some studies, this parameter does not have a significant effect on these children's speech intelligibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Speech Intelligibility
 • Fundamental Frequency
 • Cochlear Implant
 1. Chin SB, Bergeson TR, Phan J. Speech intelligibility and prosody production in children with cochlear implants. Journal of communication disorders. 2012;45(5):355-66. ##
 2. Baudonck N, D'haeseleer E, Dhooge I, Van Lierde K. Objective vocal quality in children using cochlear implants: a multiparameter approach. Journal of Voice. 2011;25(6):683-91. ##
 3. Webb W, Adler R. Neurosensory Organization Of Speech and Hearing. Webb W, Adler R Neurology for speech and language pathologists 5th ed Canada: Mosby Inc. Webb W, Adler R. Neurosensory Organization Of Speech and Hearing. Webb W, Adler R. Neurology for speech and language pathologists. 5th ed. Canada: Mosby Inc. 2008:146-7. ##
 4. Dawson P, Blamey P, Dettman S, Rowland L, Barker E, Tobey E, et al. A clinical report on speech production of cochlear implant users. Ear and hearing. 1995;16(6):551-61. ##
 5. Cowie R, Douglas-Cowie E. Postlingually acquired deafness. Trends in linguistics, studies and monographs. 1992;62. ##
 6. Monsen RB. Durational aspects of vowel production in the speech of deaf children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 1974;17(3):386-98. ##
 7. Osberger MJ, McGarr NS. Speech production characteristics of the hearing impaired. Speech and language: Advances in basic research and practice. 1982:227-67. ##
 8. Kempler D, Van Lancker D. Effect of speech task on intelligibility in dysarthria: A case study of Parkinson's disease. Brain and language. 2002 Mar 31;80(3):449-64. ##
 9. Cox RM, Alexander GC, Rivera IM. Comparison of objective and subjective measures of speech intelligibility in elderly hearing-impaired listeners. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 1991;34(4):904-15. ##

10. Kord N, Shahbodaghi MR, Norbakhash M, Jalaei S, Motesadi Zarand M. Investigation of perception of intonation in primary school ages cochlear implant children and comparison with normal hearing children. Journal of Modern Rehabilitation. 2010;4(3):1-5. ##

11. Iriondo I, Planet S, Socoró J-C, Alías F, editors. Objective and subjective evaluation of an expressive speech corpus. International Conference on Nonlinear Speech Processing; 2007: Springer. ##

12. Sfakianaki A, Nicolaidis K, Okalidou A. Intelligibility and Production in Greek Hearing-Impaired Speech. Clinical Linguistics and Phonetics. 2007;21(6):405-22. ##

13. Naderifar E, Ghorbani A, Moradi N, Biglarian A. Comparison of the first and second formant frequencies in children with the different degrees of hearing loss and normal-hearing children. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2013:1244-54. ##

14. Soltani M, Ashayeri H, Modarresi Y, Salavati M, Ghomashchi H. Fundamental Frequency Changes of Persian Speakers Across the Life Span. Journal of Voice. 2014;28(3):274-81. ##

15. Jalil-Abkenar SS, Ashori M, Pourmohamadreza-Tajrishi M, Hasanzadeh S. Auditory Perception and Verbal Intelligibility in Children with Cochlear Implant, Hearing Aids and Normal Hearing. Practice in Clinical Psychology. 2013;1(3):141-7. ##

16. Wang NM, Huang TS, Wu C-M, Kirk KI. Pediatric cochlear implantation in Taiwan: Long-term communication outcomes. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2007;71(11):1775-82. ##

17. A D. Comparison of Speech Intelligibility Evaluation Procedures in Persian Hearing Impaired Children: Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation,; 2013. ##

18. Moradi N, Maroufi N, Bijankhan M, Nik TH, Salavati M, Jalayer T, Latifi SM, Soltani M. Long-Term Average Spectra of Adult Iranian Speakers' Voice. Journal of Voice. 2014 May 31;28(3):305-10. ##

19. Darouie A GtL, Pourshahbaz A, Hasanzade S, Rahgozar M. Possibility of replacing sentences repetition task for conversational speech in the intelligibility assessment of hearing impaired children. Speech and language pathology. 2014;1(2):19-26. ##

20. Naderifar E, Ghorbani A, Moradi N, Biglarian A. Comparison of fundamental frequency in normal-hearing children and children with various severities of hearing loss. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012;1(1):434-41. ##

21. Mohammadzadeh A, Nureddini SZ, Ashrafi M. A review of some acoustic voice parameters in 6 to 11 years old children with severe to profound hearing impairment. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2014 Feb 10;9(6). ##

دوره 7، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1397
صفحه 138-145
 • تاریخ دریافت: 29 آبان 1395
 • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1396
 • تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397