تاثیر انجام مانور Abdominal drawing-in بر روی میزان لوردوز کمری در بیماران دارای کمردرد مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
کمردرد مزمن یکی از شایع­ترین مشکلات کلینیکی است که درمان­های متعددی برای آن در نظر گرفته می­شود. با توجه به تاثیر مانور Abdominal drawing-in (ADIM) بر روی عملکرد عضلات کمری- لگنی و تاثیر این عضلات بر روی لوردوز ناحیه کمری و هم­چنین با توجه به ارتباط میان لوردوز کمری و بروز درد در این ناحیه، هدف تحقیق حاضر بررسی این است که آیا با انجام مانور ADIM، می­توان موجب کاهش زاویه لوردوز کمری شد و در نتیجه از عوارض ناشی از هایپرلوردوزیس در افراد دارای کمردردهای مزمن جلوگیری کرد و موجب بهبود عملکرد در این افراد شد یا خیر.
مواد و روش ­ها
آزمودنی­های تحقیق حاضر شامل 15 نفر خانم با درد مزمن ناحیه کمری و پاسچر هایپرلودوتیک بودند. برای اندازه­ گیری زاویه لوردوز کمری در وضعیت ایستاده از بیماران تصویربرداری رادیوگرافی از نمای طرفی انجام شد و با استفاده از روش اندازه­گیری Cobb، میزان زاویه لوردوز مشخص گردید.
یافته­ ها
اختلاف میانگین میان قبل و بعد از انجام مانور 267/11 می­باشد. این بدین معنا است که قبل از انجام مانور، انحنای ستون فقرات بیشتر بوده است و چون سطح معناداری کمتر از 05/0 است (05/0>P)، این اختلاف میانگین معنادار است. در نتیجه مانور درمانی ADIMدر اندازه لوردوز ناحیه کمری بیماران در تصویر رادیوگرافی تاثیر معناداری داشته و باعث کاهش این زاویه شده است.
نتیجه ­گیری
در بررسی حاضر مشخص گردید که انجام ADIMدر وضعیت ایستاده در افراد دارای کمردرد مزمن و پاسچر هایپرلوردوتیک کمری می­تواند منجر به کاهش زاویه لوردوز و بهبود راستای ستون فقرات و در نتیجه بهبود دردهای مزمن این ناحیه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Abdominal Drawing-in Maneuver on the Lumbar Lordosis Angle in Patients with Chronic Low Back Pain

نویسندگان [English]

  • Ali Amiri 1
  • Sanaz Davarian 1
  • Ida Kouroshfar 2
1 Assistant Professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 MSc of Physiotherapy Student, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Chronic low back pain is one of the most common clinical problems for which various treatments have been carried out so far. Considering the abdominal drawing maneuver effects on the performance of lumbopelvic muscles and the effect of these muscles themselves on the lumbar lordosis, and also having in mind the relationship between lumbar lordosis and low back pain, the present study was carried out to investigate the effect of ADIM on the lumbar lordosis angle in patients with chronic low back pain.
Materials and Methods: A total of 15 women with chronic low back pain and lumbar hyperlordotic posture took part in the study. To measure the lumbar lordosis angle in standing posture, we used the Cobb method in radiographies with lateral view.
Results: The mean difference between the lodosis angles (before and after applying the maneuver) was 11.276, meaning that prior to applying the ADIM, the lordosis angle was more than that after applying it (P<0.05).
Conclusion: According to the findings, applying ADIM in standing position in patients with chronic low back pain and lumbar hyperlordotic posture can result in lordosis decrease and lumbar alignment improvement and it also decreases the chronic pain in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low back pain
  • Lumbar Hyperlordosis
  • Abdominal Drawing-In Maneuver
1.   Lee, A.Y., et al., Effects of abdominal hollowing during stair climbing on the activations of local trunk stabilizing muscles: a cross-sectional study. Annals of rehabilitation medicine, 2013. 37(6): p. 804-813.##
2.   Parfrey, K., et al., Effect of head and limb orientation on trunk muscle activation during abdominal hollowing in chronic low back pain. BMC musculoskeletal disorders, 2014. 15(1): p. 1. ##
3.   Been, E. and L. Kalichman, Lumbar lordosis. The Spine Journal, 2014. 14(1): p. 87-97. ##
4.   Sorensen, C.J., et al., Is lumbar lordosis related to low back pain development during prolonged standing? Manual therapy, 2015. 20(4): p. 553-557. ##
5.   Kim, H.-J., et al., Influences of trunk muscles on lumbar lordosis and sacral angle. European Spine Journal, 2006. 15(4): p. 409-414. ##
6.   Cho, S.-H., et al., Comparison of contraction rates of abdominal muscles of chronic low back pain patients in different postures. Journal of physical therapy science, 2013. 25(8): p. 907-909. ##
7.   O'Sullivan, P.B., L. Twomey, and G.T. Allison, Altered abdominal muscle recruitment in patients with chronic back pain following a specific exercise intervention. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 1998. 27(2): p. 114-124. ##
8.   Oh, J.-S., et al., Effects of performing an abdominal drawing-in maneuver during prone hip extension exercises on hip and back extensor muscle activity and amount of anterior pelvic tilt. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2007. 37(6): p. 320-324. ##
9.   Madokoro, S., H. Miaki, and T. Yamazaki, The effect of the abdominal drawing-in manoeuvre during forward steps. Journal of physical therapy science, 2014. 26(6): p. 889. ##
10. Ashraf, A., et al., Correlation between radiologic sign of lumbar lordosis and functional status in patients with chronic mechanical low back pain. Asian spine journal, 2014. 8(5): p. 565-570. ##
11. Sparrey, C.J., et al., Etiology of lumbar lordosis and its pathophysiology: a review of the evolution of lumbar lordosis, and the mechanics and biology of lumbar degeneration. Neurosurgical focus, 2014. 36(5): p. E1. ##
12. Teyhen, D.S., et al., The use of ultrasound imaging of the abdominal drawing-in maneuver in subjects with low back pain. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2005. 35(6): p. 346-355. ##
13. Hides, J., et al., An MRI investigation into the function of the transversus abdominis muscle during “drawing-in” of the abdominal wall. Spine, 2006. 31(6): p. E175-E178. ##
14. Suehiro, T., et al., Comparison of spine motion and trunk muscle activity between abdominal hollowing and abdominal bracing maneuvers during prone hip extension. Journal of bodywork and movement therapies, 2014. 18(3): p. 482-488. ##
دوره 7، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1397
صفحه 201-207
  • تاریخ دریافت: 23 آذر 1395
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 11 مرداد 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397