مقایسه کینماتیک اسکاپولا در افراد با پاسچر جلو آمده سر و افراد سالم به وسیله آزمون های بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
با توجه به زندگی ماشینی امروز و نبود تحرک کافی و پوزیشن­های نادرست در هنگام کار با کامپیوتر و رانندگی طولانی­مدت ، اختلال پاسچر جلو آمده سر شیوع زیادی پیدا کرده است. از طرف دیگر مشکلات و پاتولوژی­های کمربند شانه­ای نیز یکی از شایع­ترین اختلالات اسکلتی-عضلانی می­باشد و با توجه به این که در افراد با پاسچر جلو آمده سر به دلیل تغییر وضعیت ستون مهره­ای در صفحه ساژیتال و به دنبال آن تغییر طول-تنشن عضلانی احتمال تغییر در کینماتیک اسکاپولا وجود دارد و راستای ناصحیح اسکاپولا در طول فعالیت­های عملکردی نیز می­تواند باعث درد و پاتولوژی شانه شود، بنابراین به نظر می­رسد تشخیص وضعیت اسکاپولا در افراد با پاسچر جلو آمده سر از اهمیت زیادی در ارزیابی و درمان برخوردار است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت اسکاپولا در افراد با پاسچر جلو آمده سر با آزمون بالینی لغزش خارجی اسکاپولا و مقایسه آن با افراد سالم می­باشد.
مواد و روش‌ها
در مطالعه حاضر 45 خانم با پاسچر جلو آمده سر و 45 خانم با پاسچر نرمال که از نظر قد، وزن، سن و شاخص توده بدنی یکسان­سازی شده بودند، شرکت داشتند. برای ارزیابی و تشخیص پاسچر جلو آمده سر از روش فتوگرافی و محاسبه زاویه کرانیوورتبرال و برای تشخیص میزان غیرقرینگی از آزمون لغزش خارجی استفاده شد.
یافته‌ها
میزان غیرقرینگی اسکاپولا در افراد با پاسچر جلو آمده سر به طور معناداری بیشتر از گروه نرمال بود (05/0>p).
نتیج ه‌گیری
در افراد با پاسچر جلو آمده سر کینماتیک اسکاپولا تغییر کرده و پیشنهاد می­شود که در ارزیابی و درمان این افراد کینماتیک اسکاپولا را نیز در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Scapular Posture between Individuals with and without Forward Head Posture Using a Clinical Test

نویسندگان [English]

 • Minoo Esmaeelnezhad 1
 • Amir Ahmadi 2
 • Nader Maroofi 2
 • Javad Sarrafzade 2
 • Mehrnoosh Fouladi 1
1 MSc Student in Physical Therapy, Department of Physiotherapy, Rehabilitation Faculty, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Physiotherapy, Rehabilitation Faculty, Iran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background and Aim: According to the modern life style that includes lack of adequate physical activity, incorrect position while working with computer, and long term driving, forward head posture is a whidespread problem. As forward head posture can change the vertebral column position in sagittal plane and muscle length-tension and it may change kinematic of scapula and incorrect scapular kinematic can lead to shoulder pathologies and shoulder pain, it is important to recognize the scapular kinematic in patients with forward head posture. The aim of the present study was to evaluate scapular kinematic in patients with forward head posture using lateral scapular slide test and the compare it with that in healthy individuals.
 
Materials and methods: A total of 45 women with forward head posture and 45 matched healthy individuals participated in the present study. To evaluate and diagnose the forward head posture, photography method was used and to evaluate scapular kinematic, lateral scapular slide test was used.
Results:There was a significant difference in the asymmetry of scapula in all test positions of lateral scapular slide test between the two groups.
Conclusion: Our results indicated that the forward head posture can cause more asymmetry of the scapula and so it is important to evaluate scapular kinematic in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forward Head Posture
 • Kinematic of Scapula
 • Lateral Scapular Slide Test
1.   Mottram, S.L., Dynamic stability of the scapula. Man Ther, 1997. 2(3): p. 123-131.##
2.   Forthomme, B., J.-M. Crielaard, and J.-L. Croisier, Scapular positioning in athlete’s shoulder. Sports Medicine, 2008. 38(5): p. 369-386. .##
3.   Lukasiewicz, A.C., et al., Comparison of 3-dimensional scapular position and orientation between subjects with and without shoulder impingement. J Orthop Sports Phys Ther, 1999. 29(10): p. 574-83; discussion 584-6. .##
4.   Kibler, W.B., et al., Clinical implications of scapular dyskinesis in shoulder injury: the 2013 consensus statement from the 'Scapular Summit'. Br J Sports Med, 2013. 47(14): p. 877-85. .##
5.   Burkhart, S.S., C.D. Morgan, and W.B. Kibler, Shoulder injuries in overhead athletes. The "dead arm" revisited. Clin Sports Med, 2000. 19(1): p. 125-58. .##
6.   Hertling, D. and R.M. Kessler, Management of common musculoskeletal disorders: physical therapy principles and methods. 2006: Lippincott Williams & Wilkins. .##
7.   Watson, D.H. and P.H. Trott, Cervical headache: an investigation of natural head posture and upper cervical flexor muscle performance. Cephalalgia, 1993. 13(4): p. 272-284. .##
8.   Wilmarth, M. and T. Hilliard, Measuring head posture via the craniovertebral angle. Orthop Phys Ther Pract, 2002. 14(1): p. 13-5. .##
9.   Salahzadeh, Z., et al., Assessment of forward head posture in females: observational and photogrammetry methods. J Back Musculoskelet Rehabil, 2014. 27(2): p. 131-9. .##
10. Nemmers, T.M., J.W. Miller, and M.D. Hartman, Variability of the forward head posture in healthy community-dwelling older women. J Geriatr Phys Ther, 2009. 32(1): p. 10-4. .##
11. Koslow, P.A., et al., Specificity of the Lateral Scapular Side Test in Asymptomatic Competitive Athletes. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2003. 33(6): p. 331-336. .##
12. Odom, C.J., et al., Measurement of scapular asymmetry and assessment of shoulder dysfunction using the lateral scapular slide test: a reliability and validity study. Physical Therapy, 2001. 81(2): p. 799-809. .##
13. Kibler, W.B., The role of the scapula in athletic shoulder function. The American journal of sports medicine, 1998. 26(2): p. 325-337. .##
14. Lewis, J., et al., Scapular position: the validity of skin surface palpation. Manual therapy, 2002. 7(1): p. 26-30. .##
15. Kim, S.-R., et al., Correlation among scapular asymmetry, neck pain, and neck disability index (NDI) in young women with slight neck pain. Journal of Physical Therapy Science, 2016. 28(5): p. 1508-1510. .##
16. Kwon, J.W., S.M. Son, and N.K. Lee, Changes in upper-extremity muscle activities due to head position in subjects with a forward head posture and rounded shoulders. J Phys Ther Sci, 2015. 27(6): p. 1739-42. .##
17. Kibler, W.B., Role of the scapula in the overhead throwing motion. Contemp Orthop, 1991. 22(5): p. 525-532. .##
18. Aytar, A., et al., Scapular resting position, shoulder pain and function in disabled athletes. Prosthetics and orthotics international, 2014: p. 0309364614534295. .##
19. Moghadam, A.N. and M.M. Salimee, A comparative study on scapular static position between females with and without generalized joint hyper mobility. Medical journal of the Islamic Republic of Iran, 2012. 26(3): p. 97. .##
20. Shah, N.A., et al., Presence of scapular dysfunction in dominant shoulder of professional guitar players. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2016: p. 1-4. .##
21. Griegel-Morris, P., et al., Incidence of common postural abnormalities in the cervical, shoulder, and thoracic regions and their association with pain in two age groups of healthy subjects. Physical Therapy, 1992. 72(6): p. 425-431. .##
22. Magee, D.J., Orthopedic physical assessment. 2014: Elsevier Health Sciences. .##
23. Colby, L.A. and C. Kisner, Therapeutic exercise: Foundations and techniques. 2007: FA Davis Company.
24. Ludewig, P.M. and T.M. Cook, The effect of head position on scapular orientation and muscle activity during shoulder elevation. Journal of occupational rehabilitation, 1996. 6(3): p. 147-158. .##
25. Thigpen, C.A., et al., Head and shoulder posture affect scapular mechanics and muscle activity in overhead tasks. Journal of Electromyography and kinesiology, 2010. 20(4): p. 701-709. .##
26. SOLEM-BERTOFT, E., K.-Å. THUOMAS, and C.-E. WESTERBERG, The influence of scapular retraction and protraction on the width of the subacromial space: an MRI study. Clinical orthopaedics and related research, 1993. 296: p. 99-103. .##
دوره 7، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1397
صفحه 208-215
 • تاریخ دریافت: 21 آبان 1395
 • تاریخ بازنگری: 26 دی 1395
 • تاریخ پذیرش: 11 مرداد 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397