مقایسه میزان خودکارآمدی در تعامل با همسال میان کودکان دبستانی چاق، دارای اضافه وزن و کودکان عادی در شهرستان شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

4 گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

5 دانشکده ی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
چاقی و اضافه وزن در کشورهای در حال توسعه همچون ایران به طور چشمگیری در حال افزایش است. چاقی دوران کودکی می­تواند روی خودکارآمدی در حیطه­های مختلف زندگی از جمله دستاوردهای تحصیلی و کیفیت زندگی تاثیرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان خودکارآمدی در تعامل با همسال میان کودکان دبستانی چاق، دارای اضافه وزن و کودکان عادی در شهرستان شیراز انجام شده است.
مواد و روش­ ها
پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی، مقطعی و مقایسه­ای است. نمونه مورد مطالعه شامل 72 دانش­آموز دختر و پسر 8 تا 12 ساله از مدارس ابتدایی شهر شیراز در سال 1393 بود که به روش خوشه­ای از چهار ناحیه شهر شیراز برحسب نمای توده بدنی در سه گروه چاق، دارای اضافه وزن و عادی انتخاب و دسته­بندی شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسش­نامه مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر بود. داده­ها به کمک نرم­افزار SPSS 21 و با آزمون آنالیز واریانس یک­طرفه و در سطح معناداری کمتر از 05/0 تحلیل شد.
یافته­ ها
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان خودکارآمدی در تعامل با همسال میان سه گروه با یکدیگر تفاوت معناداری دارد (05/0>P). همچنین تفاوت معناداری در میزان خودکارآمدی کودکان نواحی مختلف وجود دارد ( 05/0>P).
نتیجه ­گیری
بر اساس نتایج پژوهش حاضر کودکان چاق خودکارآمدی کمتری نسبت به کودکان با وزن متناسب دارند. وجود تفاوت در میزان خودکارآمدی میان سه گروه چاق، دارای اضافه وزن و عادی، برخی یافته­ها در مطالعات گذشته را تایید می­کند. پژوهش­های بیشتر با در نظر داشتن میزان سلامت روانی، هوش مفهومی و هیجانی پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Peer Interaction Self-Efficacy in Obese and Overweight Children with Normal School Age Children in Shiraz City

نویسندگان [English]

 • Sahar Ghanbari 1
 • Fatemeh Saljugi 2
 • Atefeh Ghorbani 3
 • Sara Karimzadeh 4
 • Ali Reza Jamali 5
1 Department of Occupational Therapy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran EDC-Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran - - EDC-Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Occupational Therapy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Occupational Therapy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
4 Department of Occupational Therapy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
5 Department of Occupational Therapy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Overweightness and obesity is significantly increasing in developing countries including Iran. Childhood obesity can affect self-efficacy in various aspects of life including academic achievements and quality of life. The present study was conducted to compare peer interaction self-efficacy of school-aged obese, overweight, and normal children in Shiraz city.
Materials and Methods: An analytical cross-sectional comparative study was carried out. The sample size consisted of 72 primary school girls and boys (8-12 y) in Shiraz city. The sample was categorized into three groups (normal, overweight, and obese) based on Body Mass Index (BMI). Data were collected using "Children self-efficacy for peer interaction scale" (Wheeler & Ladd) and analyzed in SPSS running ANOVA with the significance level set at Results: The results showed that there was a meaningful difference between the three groups studied in self-efficacy (P<0/05). Also, a significant difference was observed in the children's self-efficacy considering different areas of Shiraz city (P<0/05).
Conclusion: Based on the findings, obesity and lack of self-efficacy are related to each other. The results were congruent with some previous studies. It is suggested that more research be conducted with regard to the general mental health level, IQ, and EQ.

کلیدواژه‌ها [English]

 • children
 • Self-efficacy
 • Peer Interaction
 • Obesity
 • Overweight
 1. Roman Harrington K. Understanding obesity development: Investigating the influence of mental health, self-efficacy, and self-regulation on children's health behaviors: Boston College; 2012.##
 2. Peyman N, Ezzati Rastegar K, Taghipour A, Esmaily H. Effect of Education on the Weight Self-Efficacy lifestyle among Adolescent Girls with Overweight and Obesity. ARMAGHAN DANESH. 2012. ##
 3. Styne DM, Sothern MS, Jacobson MS, Gordon ST, Schwimmer JB, VanVrancken-Tompkins C, et al. Handbook of Pediatric Obesity Clinical Managemen .##
 4. Hosseinchari M, Kiani R. Relationship between Some Demographic Variables and Perceived Self-efficacy in Social Interactions with Peers among Junior High School Students. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology. 2008;14(2):184-92. ##
 5. Maziak W, Ward K, Stockton M. Childhood obesity: are we missing the big picture? Obesity Reviews. 2008;9(1):35-42. ##
 6. Griffiths LJ, Parsons TJ, Hill AJ. Self-esteem and quality of life in obese children and adolescents: a systematic review. International Journal of Pediatric Obesity. 2010;5(4):282-304. ##
 7. Colombo O, Villani S, Pinelli G, Trentani C, Baldi M, Tomarchio O, et al. To treat or not to treat: comparison of different criteria used to determine whether weight loss is to be recommended. Nutr J. 2008;7(5):1-7. ##
 8. Kitahara CM, Flint AJ, de Gonzalez AB, Bernstein L, Brotzman M, MacInnis RJ, et al. Association between class III obesity (BMI of 40–59 kg/m 2) and mortality: a pooled analysis of 20 prospective studies. PLoS Med. 2014;11(7):e1001673. ##
 9. Chan RS, Woo J. Prevention of overweight and obesity: how effective is the current public health approach. International journal of environmental research and public health. 2010;7(3):765-83. ##

10. Mirzazadeh A, Sadeghirad B, Haghdoost A, Bahreini F, Kermani MR. The prevalence of obesity in Iran in recent decade; a systematic review and meta-analysis study. Iranian Journal of Public Health. 2009;38(3):1-11. ##

11. Suarez-Balcazar Y, Friesema J, Lukyanova V. Culturally Competent Interventions to Address Obesity Among African American and Latino Children and Youth. Occupational therapy in health care. 2013;27(2):113-28. ##

12. Ghanbari H, Nouri R, Moghadasi M, Torkfar A, Mehrabani J. Prevalence of obesity and some associated factors among 8-12 year old boy students in Shiraz. 2013. ##

13. navidian a, kermansaravi f, imani m. The Relationship Between Weight-Efficacy of Life style and Overweight and Obesity. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2013;14(6):556-63. ##

14. Peyman N, Kh ER, Taghipour A, Esmaily H, editors. Obesity and its Risk Factors as Viewed by Obese Adolescent Girls: A Qualitative Study. 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry; 2013: Tabtiz university of medical sciences. ##

15. Seyedamini B, Malek A, Mamaghani ME. Level of activity, social and school competency in obese and overweight girls of elementary schools in Tabriz city. Iran Journal of Nursing. 2011;24(69):36-42. ##

16. Mostafavi H, Dabaghmanesh M, Zare N. Prevalence of obesity and over weight in adolescents and adult population in Shiraz. 2005. ##

17. Moghadasi M, Naser K, Shakerian S, Razavi A. Prevalence of overweight, obesity and physical fitness in Shiraz adolescents. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2011;12(5):476-82. ##

18. Wiltink J, Michal M, Wild PS, Zwiener I, Blettner M, Münzel T, et al. Associations between depression and different measures of obesity (BMI, WC, WHtR, WHR). BMC psychiatry. 2013;13(1):1. ##

19. André C, Dinel A-L, Ferreira G, Layé S, Castanon N. Diet-induced obesity progressively alters cognition, anxiety-like behavior and lipopolysaccharide-induced depressive-like behavior: focus on brain indoleamine 2, 3-dioxygenase activation. Brain, behavior, and immunity. 2014;41:10-21##

20. Chari h. Comparison of perceived self efficacy in social relationship with peers in students. Psychological Studies. 2008;3(4):87-103. ##

21. Nunez-Gaunaurd A. Comparison of impairments, activity limitations, physical activity, and self-efficacy among healthy weight, overweight and obese minority middle school children. 2011. ##

22. Manley D, Cowan P, Graff C, Perlow M, Rice P, Richey P, et al. Self-efficacy, physical activity, and aerobic fitness in middle school children: Examination of a pedometer intervention program. Journal of pediatric nursing. 2014;29(3):228-37. ##

23. Efrat M. The relationship between low-income and minority children's physical activity and academic-related outcomes: a review of the literature. Health Education & Behavior. 2011:1090198110375025. ##

24. Harrison M, Burns CF, McGuinness M, Heslin J, Murphy NM. Influence of a health education intervention on physical activity and screen time in primary school children:‘Switch Off–Get Active’. Journal of Science and Medicine in Sport. 2006;9(5):388-94. ##

25. Walpole B, Dettmer E, Morrongiello BA, McCrindle BW, Hamilton J. Motivational interviewing to enhance self-efficacy and promote weight loss in overweight and obese adolescents: a randomized controlled trial. Journal of pediatric psychology. 2013;38(9):944-53. ##

26. Bourdeaudhuij I, Lefevre J, Deforche B, Wijndaele K, Matton L, Philippaerts R. Physical activity and psychosocial correlates in normal weight and overweight 11 to 19 year olds. Obesity Research. 2005;13(6):1097-105. ##

27. O'Dea JA, Wilson R. Socio-cognitive and nutritional factors associated with body mass index in children and adolescents: possibilities for childhood obesity prevention. Health education research. 2006;21(6):796-805. ##

دوره 7، شماره 2
خرداد و تیر 1397
صفحه 76-82
 • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1396
 • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1396
 • تاریخ پذیرش: 25 شهریور 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1397