بررسی فراوانی مناطق مرده حلزونی در سالمندان کم شنوای حسی-عصبی ملایم تا شدید با الگوی ادیومتریک مسطح، با استفاده از آزمون نویز یکسان ساز آستانه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مربی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
کاهش شنوایی حسی-عصبی یکی از شایع­ترین مشکلات سالمندان است. افت شنوایی حسی-عصبی اغلب ناشی ازآسیب سلول­های مویی خارجی و داخلی است. مناطقی از حلزون که در آن سلول­های مویی داخلی یا نورون­ها فاقد عملکرد هستند، مناطق مرده نامیده می شود. مطالعات بسیاری وجود مناطق مرده حلزونی را در فرکانس­های بالا در الگوهای ادیومتریک شیب­دار به ویژه شیب­دار تند نشان داده­اند، ولی وجود مناطق مرده حلزونی در الگوی ادیومتریک مسطح چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مناطق مرده حلزونی در سالمندان دارای کاهش شنوایی حسی-عصبی مسطح ملایم تا شدید از طریق آزمون نویز یکسان­ساز آستانه­ها Threshold Equalizing Noise (TEN) انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر بر روی 30 سالمند (60 گوش) 65 سال به بالا با الگوی ادیومتریک حسی-عصبی مسطح ملایم تا شدید (با آستانه شنوایی 80-20 دسی­بل HL) انجام شد. برای شناسایی مناطق مرده، آزمون TEN در فرکانس­های اکتاوی و نیم­اکتاوی 500 تا4000 هرتز انجام شد. بر اساس آستانه­های شنوایی این افراد در سه گروه دارای افت شنوایی ملایم، متوسط و شدید قرار داده شدند و نتایج با نرم­افزار آماری  SPSS 21تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
فراوانی مناطق مرده حلزونی در فرکانس­های بالاتر از 2000 هرتز بیشتر از ایر فرکانس­ها بود و این اختلاف از لحاظ آماری معنادار به دست آمدد (05/0>P). همچنین در این مطالعه، فراوانی مناطق مرده حلزونی در افت­های شدید (80-60 دسی­بلHL ) بیشتر از افت­های ملایم (40-20 دسی­بل HL) و متوسط (60-40 دسی بلHL ) بود و در فرکانس­های 750، 2000، 3000، 4000 هرتز، این اختلاف از لحاظ آماری معنادار محاسبه شد(05/0>P).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی مناطق مرده در سالمندان دچار کاهش شنوایی شدید بیشتر است. همچنین فراوانی مناطق مرده با وجود الگوی ادیومتریک مسطح در فرکانس­های 2000 هرتز و بالاتر بیش از سایر فرکانس­ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Cochlear Dead Region in Elderly People with Mild to Severe Flat Sensory Neural Hearing loss

نویسندگان [English]

 • Lida Azadbakht 1
 • Leyla Jalilvand Karimi 2
 • Seyed Mehdi Tabatabaee 3
1 Student Research Committee. MSc Student in Audiology, Audiology Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Lecturer, MSc in Audiology, Audiology Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 MSc in Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Hearing loss is one of the most common disorders in the elderly people. Sensory neural hearing loss mostly results from outer and inner hair cell damages in cochlea. The area wherein inner hair cells or auditory nerve fibers are inactive is named Dead Region (DR) or Cochlear dead Region (CDR). Many studies have investigated DR at high frequencies in sloping or sharply sloping audiograms, but few studies have investigated flat audiograms. Hence, the aim of the present study was to investigate the prevalence of DR in hearing impaired adults with mild to severe flat sensory neural hearing loss.
Materials and Methods: In the current descriptive-analytical study, 30 elderly people (60 ears) aged 65 years and above, with bilateral mild to severe flat sensory neural hearing loss were tested for DR at frequencies from 0.5 to 4 kHz using the threshold equalizing noise (HL) test. Based on the hearing thresholds, participants were divided into three groups of mild, moderate, and severe hearing loss.
Results: The prevalence of DR at 2 kHz, 3 kHz, and 4 kHz were significantly higher than DR at frequencies below 2 kHz (p<0.05). With increasing the amount of hearing loss, the number of DR increased. As a result, the difference between prevalence of DR in severe hearing loss and the other two groups was statistically significant (p<0.05).
Conclusion: The results indicated a relatively high prevalence of dead regions in the elderly with severe degree of hearing loss (60-80dBHL) and at high frequencies. Furthermore, with increasing frequency, the number of dead regions increased correspondingly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dead regions
 • Elderly
 • Sensory neural hearing loss
 • Threshold Equalizing Noise test
 1. Gordon-Salant S. Hearing loss and aging: new research findings and clinical implications. J Rehabil Res Dev. 2005;42:9-24.##
 2. Garstecki DC, Erler SF. Personal and social conditions potentially influencing women's  hearing loss management. Am J Audiol. 2001; 10(2):78-90. ##
 3. Yueh B, Shapiro N, MacLean CH, Shekelle PG. Screening and management of adult  hearing loss in primary care: scientific review.JAMA.2003;289(15):1976-85. ##
 4. Jalilvand Karimi L, Ashrafi M, Khosravifard E, et al. Hearing Screening and Assessing Need for Hearing Aid in Elderly. Audiology. 2008; 16(2): 38-46. ##
 5. Amos NE. The contribution of high frequencies to speech recognition in sensorineural hearing loss: Indiana University; 2001. ##
 6. Vickers DA, Moore BC, Baer T. Effects of low-pass filtering on the intelligibility of speech in quiet for people with and without dead regions at high frequencies. The Journal of the Acoustical Society of America. 2001;110(2):1164-75. ##
 7. Moore B. The new TEN (HL) test for diagnosis of dead regions in the cochlea. ENT News. 2004;13(5):37-8. ##
 8. Preminger JE, Carpenter R, Ziegler CH. A clinical perspective on cochlear dead regions: intelligibility of speech and subjective hearing aid benefit. Journal of the American Academy of Audiology. 2005;16(8):600-13. ##
 9. Jacob RT, Fernandes JC, Manfrinato J, Iório MCM. Identifying dead regions in the cochlea through the TEN test. Brazilian journal of otorhinolaryngology. 2006;72(5):673-82. ##
 10. Moore BC. Dead regions in the cochlea: Diagnosis, perceptual consequences, and implications for the fitting of hearing aids. Trends in amplification. 2000;5. ##
 11. Moore B, Huss M, Vickers D, Glasberg B, Alcántara J. A test for the diagnosis of dead regions in the cochlea. British journal of audiology. 2000;34(4):205-24. ##
 12. Halpin C, Thornton A, Hasso M. Low-frequency sensorineural loss: clinical evaluation and implications for hearing aid fitting. Ear and hearing. 1994;15(1):71-81. ##
 13. Hartmann W, Pumplin J. Noise power fluctuations and the masking of sine signals. The Journal of the Acoustical Society of America. 1988;83(6):2277-89. ##
 14. Moore BC, Alcántara JI. The use of psychophysical tuning curves to explore dead regions in the cochlea. Ear and hearing. 2001;22(4):268-78. ##
 15. Huss M, Moore B, Baer T, Glasberg B. Perception of pure tones by listeners with and without a dead region. Br J Audiol. 2001;35:149-50. ##
 16. Moore BC. Dead regions in the cochlea: conceptual foundations, diagnosis, and clinical applications. Ear and hearing. 2004;25(2):98-116. ##
 17. Kluk K, Moore BC. Factors affecting psychophysical tuning curves for hearing-impaired subjects with high-frequency dead regions. Hearing research. 2005;200(1):115-31. ##
 18. Hornsby BW, Dundas JA. Factors affecting outcomes on the TEN (SPL) test in adults with hearing loss. Journal of the American Academy of Audiology. 2009;20(4):251-63. ##
 19. Moore B. Prevalence of dead regions in subjects with sensorineural hearing loss. Ear and hearing. 2007;28(2):231-41. ##
 20. Pepler A, Munro KJ, Lewis K, Kluk K. Prevalence of cochlear dead regions in new referrals and existing adult hearing aid users. Ear and hearing. 2014;35(3):e99-e109. ##
 21. Markessis E, Kapadia S, Munro K, Moore BC. Modification of the Threshold Equalising Noise (TEN) test for cochlear dead regions for use with steeply sloping high-frequency hearing loss. International journal of audiology. 2006;45(2):91-8. ##
 22. Glasberg BR, Moore BC. Auditory filter shapes in subjects with unilateral and bilateral cochlear impairments. The Journal of the Acoustical Society of America. 1986;79(4):1020-33. ##
 23. Schuknecht HF, Gacek MR. Cochlear pathology in presbycusis. The Annals of otology, rhinology, and laryngology. 1993;102(1 Pt 2):1-16. ##
 24. Clark JL, Roeser RJ, Mendrygal M. Middle ear measures. Audiology–Diagnosis 2nd ed New York: Thieme Publications. 2007:380-399. ##
 25. Schlauch RS, Nelson P. Puretone Evaluation. In Katz J, Chasin M, English K, et al.,eds. Handbook of Clinical Audiology. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer. 2015: 29-47##
 26. Aazh H, Moore BC. Dead regions in the cochlea at 4 kHz in elderly adults: relation to absolute threshold, steepness of audiogram, and pure-tone average. Journal of the American Academy of Audiology. 2007;18(2):97-106. ##        
 27. Cox RM, Alexander GC, Johnson J, Rivera I. Cochlear dead regions in typical hearing aid candidates: Prevalence and implications for use of high-frequency speech cues. Ear and hearing. 2011;323):339. ##
 28. Lee HY, Seo YM, Kim K, Kang YS, Cho CS. Clinical Application of the Threshold Equalizing Noise Test in Patients with Hearing Loss of Various Etiologies: A Preliminary Study. Journal of Audiology & Otology. 2015;19(1):20-5. ##
دوره 6، شماره 3
مهر و آبان 1396
صفحه 221-229
 • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1395
 • تاریخ بازنگری: 10 مهر 1395
 • تاریخ پذیرش: 20 آبان 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1396