شناخت مهارت های مورد نیاز در کسب صلاحیت بالینی: تحقیق کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
صلاحیت بالینی یکی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه­های مراقبت‌ سلامت می­باشد که از اهمیت زیادی در حیطه‌های مختلف درمانی از جمله آموزش، بالین و مدیریت برخوردار است. هدف مطالعه حاضر شناخت مهارت‌های مورد نیاز در کسب صلاحیت بالینی کاردرمانگرها بود.
مواد و روش­ ها
در مطالعه حاضر از روش کیفی آنالیز محتوای قراردادی استفاده شده است. مشار‌کت‌کنندگان شامل 13 نفر کاردرمانگر با حداقل 2 سال سابقه کار بالینی بودند. اطلاعات از طریق یک گروه متمرکز با حضور 4 نفر و مصاحبه انفرادی با 9 کاردرمانگر فارغ­التحصیل دیگر به دست آمد. داده‌ها بر اساس روش گرانهیم (2004) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها
مهارت‌های مورد نیاز در کسب صلاحیت بالینی در سه طبقه مهارت بازاندیشی (با زیرطبقات خودقضاوتی کار بالینی و نقد عملکرد دیگران)، ارتباطی (با زیرطبقات ارتباط با مراجع و ارتباط با همکاران) و تکنیکی (با زیرطبقات شناخت بیماری­ها، ارزیابی و برنامه­ریزی همه­جانبه، مدیریت زمان و انرژی) از داده‌ها استخراج شد.
نتیجه­ گیری
یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که کاردرمانگران جهت کسب صلاحیت بالینی نیازمند مهارت‌های مختلفی می‌باشند که به اعتقاد شرکت­کنندگان در این مطالعه، بهبود سیستم نظارتی، حمایتی و آموزشی مناسب و همچنین علاقه فرد به حرفه، می‌تواند به کسب مهارت­ها و استفاده از آنها کمک کند. پیشنهاد می­شود جهت بررسی چگونگی تاثیر این عوامل، تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Skills Required for Clinical Competence: A Qualitative Research

نویسندگان [English]

 • Somayeh Zamanian Jahromi 1
 • Narges Shafaroodi 2
 • Laleh Lajevardi 2
1 MSc Student of Occupational therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Clinical competence is one of the most controversial topics in the field of health care, which has a great importance in various areas of therapy, including education, clinical, and management. The present study was conducted to explore the skills required for obtaining the clinical competency of occupational therapists.
Materials and Methods: The current qualitative study was conducted following content analysis. The participants included 13 occupational therapists with a minimum of two years of clinical experience. The information was obtained through a focus group with four attendees and an individual interview with nine other graduate occupational therapists. Data was analyzed based on Graneheim method (2004).
Results: Three categories emerged from the data, including reflection (with subcategories of self-judgment and critique of others), communication (with subcategories of communication with client and colleagues), and technical skills (with subcategories of disease recognition, assessment and comprehensive planning, and time and energy management).
Conclusion: The findings of the present study suggest that occupational therapists need different skills to obtain clinical competence and, according to the participants, improvement of supervisory, support, and educational systemas well as individual interest in the profession can help them to acquire skills and use them. Yet, more studies are needed to shed more light on this area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competency
 • Clinical
 • occupational therapy
 • Skill
1.  Carr SJ. Assessing clinical competency in medical senior house officers: how and why should we do it?.Postgraduate medical journal. 2004;80(940):63-6.##
2. Dehghany Z, Abaszadeh A, Moattari M, Bahreini M. Effective Reflection on Clinical Competency of Nursing Students in Shiraz University. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS). 2011;2(1):12-8. ]In Persian [.##
3. Turner A, Alsop A. Unique core skills: Exploring occupational therapists' hidden assets. British Journal of Occupational Therapy. 2015;78(12):739-49. ##
4. Association of Canadian Occupational Therapy Regulatory Organizations (ACOTRO). Essential Competencies of Practice for Occupational Therapists in Canada. 2011;p.2-14. ##
5. Clyne A, McCoubreyCh, Hamilton V. THERAPY PROJECT OFFICE:‌ Occupational Therapy Competencies. 2008. P.5-8. ##
6. Kelland K, Hoe E, McGuire MJ, Yu J, Andreoli A, Nixon SA. Excelling in the role of advocate: a qualitative study exploring advocacy as an essential physiotherapy competency.Physiotherapy Canada. 2014;66(1):74-80. ##
7. BagheriNasami M, Rafiei F, Parvizi S, Esmaeili R. Nursing competency concept analysis: Qualitative research and presentation of a hybrid model. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.2008; 18 (67): 35-42. ]In Persian [.##
8. Thorner S. The essential skills of an occupational therapist.British Journal of Occupational Therapy. 1991;54(6):222-3. ##
9. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 2004;24(2):105-12. ##
10. Bahreini M, Shahamat S, Moattari M, Akaberian S, Sharifi S, YazdankhahFard M. Development of reflective skills among nurses through portfolio: A qualitative study. Iranian Journal of Medical Education. 2012;12(2):120-30.]In Persian[.##
11. Abedini Z, Raeisi M. Effectiveness of Reflection in Clinical Education: Nursing Students’ Perspective. Iran Journal of Nursing. 2011;24(71):74-82. ]In Persian [##
12. Shariatzadeh, Nafiseh Sadat, Tabatabai, Bahador, Hamidolah. Designing a tool for assessing the communication skills of rehabilitation students based on the Karakov model. Journal of Rehabilitation Medicine. 2015; 4 (4): 49-56. ]In Persian## [
13. Farajzadeh, Saadatjoo, SeyedAlireza, Natural, Hosseini. Validity and Reliability of the OSCE Test in Assessing the Clinical Skills of Medical Emergency Students of Birjand University of Medical Sciences in 2009.Scientific Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2011; 18 (4): 312-9. ]In Persian [##
14. Salimi T, Khodayarian M, Rajabioun H, Alimandegari Z, Anticchi M, Javadi S, Namjoo Z. A survey on viewpoints of nursing and midwifery students and their clinical instructors at Faculty of Nursing and Midwifery of ShahidSadoughi University of Medical Sciences towards clinical education during 2009-2011. The Journal of Medical Education and Development. 2012;7(3):67-78. ]In Persian [##
15. Amini A, HasanSedaghatzadeh S. The Effect of Clinical Skills Training on the Clinical Competency of Medical Students of Tabriz University of Medical Sciences.Iranian Journal of Medical Education.1384;(1) 5:8-12. ]In Persian [.##
16. Landmark BT, Hansen GS, Bjones I, BØhler A. Clinical supervision–factors defined by nurses as influential upon the development of competence and skills in supervision. Journal of Clinical Nursing. 2003;12(6):834-41. ##
دوره 7، شماره 2
خرداد و تیر 1397
صفحه 83-89
 • تاریخ دریافت: 08 مرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 13 شهریور 1396
 • تاریخ پذیرش: 01 مهر 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1397