ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه ایرانی پرسشنامه نظرات و تجربیات والدین دارای فرزند کاشت حلزون‌‌شده (PVECIQ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه ENT، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توان‌بخشی و واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
با توجه به این‌ که کودکان بخش مهمی از وقت خود را با والدین می‌گذرانند، بنابراین پدر و مادر منبع غنی اطلاعات در مورد فرزندشان هستند؛ بر این اساس، ضرورت دارد که از طریق ابزارهایی، نظرات و تجربیات آنها جهت اهداف بالینی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه ایرانی پرسش­نامه نظرات و تجربیات والدین دارای فرزند کاشت حلزون‌­شده (Parents' Views and Experiences with Pediatric Cochlear Implant Questionnaire; PVECIQ) انجام گرفت.
مواد و روش‌ها
پژوهش حاضر از نوع مطالعات روان‌سنجی و مطالعات توصیفی-تحلیلی است که به ‌صورت مقطعی و غیرمداخله‌ای انجام شده ‌است. جامعه آماری شامل کلیه کودکانی بودند که در بیمارستان آموزشی-درمانی الزهرا (س) اصفهان، تحت عمل جراحی کاشت حلزون قرار گرفته بودند. از این جامعه 73 کودک (28 پسر و 45 دختر) که حداقل 1 سال تجربه استفاده از پروتز کاشت حلزون را داشتند، به روش در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسش­نامه نظرات و تجربیات والدین دارای فرزند کاشت حلزون‌شده (PVECIQ) بود. پس از تایید روایی محتوایی، اطلاعات با استفاده از همبستگی زیرمجموعه‌های PVECIQ، ضریب α کرونباخ و پایایی به شیوه‌ی بازآزمایی و از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها
شاخص روایی محتوایی (CVI) در تمام گویه‌ها از 75/0 بالاتر بود. حداقل و حداکثر CVI برابر با 76/0 و 1/0 برآورد شد. همبستگی زیرمجموعه‌ها در اکثر موارد، همبستگی مثبت و معنا‌دار بود. ضریب α کرونباخ زیرمجموعه‌های PVECIQ در دامنه 74/0 الی 83/0 و ضریب α کرونباخ برای کل پرسش‌نامه برابر با 77/0 بود. ضریب بازآزمایی زیرمجموعه‌های PVECIQ نیز در دامنه 85/0 الی 97/0 بود.
نتیجه‌ گیری
بر اساس یافته‌های حاصل از تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، به نظر می‌رسد نسخه ایرانی پرسش­نامه نظرات و تجربیات والدین دارای فرزند کاشت حلزون‌­شده (PVECIQ) از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Iranian Version of Parents' Views and Experiences with Pediatric Cochlear Implant Questionnaire (PVECIQ)

نویسندگان [English]

 • Salar Faramarzi 1
 • Alireza Mohseni Ezhiyeh 1
 • Seyyed Hamidreza Abtahi 2
 • Mahsa Sepehrnejad 3
1 Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan. Iran
2 Department of ENT, Medical School, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Instructor, Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences and Communication Disorders Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Given that children spend a significant portion of their time with their parents, they are a rich source of information about their children. Therefore, it is essential to use some instruments to get informed about parents' ideas and experiences for clinical and research purposes. Accordingly, the present study aimed to evaluate the psychometric properties of the Persian version of Parents' Views and Experiences with pediatric Cochlear Implant Questionnaire (PVECIQ).
Materials and Methods: The present study is a test development and descriptive-analysis conducted with a non-interventional and cross-sectional design. Statistical population included all children who were undergoing cochlear implant in Azzahra Hospital. A total of 73 children (28 boys and 45 girls), who had at least one year of experience of using cochlear implant, were selected from this population using convenience sampling.The Parents' Views and Experiences with pediatric Cochlear Implant Questionnaire (PVECIQ) was used for data collection. After making sure about the content validity, the data were analyzed using the correlation of PVECIQ sub-sections, Cronbach's alpha coefficient, and test-retest reliability in SPSS22.
Results: The Content Validity Indices in all items were higher than 0.75. The minimum and maximum CVI were 0.76 and 0.1, respectively. The correlations among sub-sections were positive and significant in most cases. Cronbach's alpha coefficient for the sub-sections of the questionnaire ranged between 0.74 and 0.83 and the Cronbach's alpha coefficient for the total questionnaire was found to be 0.77.  The test-retest reliability of the sub-sections of PVECIQ also ranged between 0.85 and 0.97.
Conclusion: According to the results of the present study, it seems that the Iranian version of Parents' Views and Experiences with pediatric Cochlear Implant Questionnaire (PVECIQ) has adequate reliability and validity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cochlear Implants؛ Parents؛ Children
 • Opinions and Experiences؛ PVECIQ
 1. Cummings CW. Otolaryngology: Head and Neck Surgery. 2nd ed. USA New York: W.B. Saunders Company; 2005.##
 2. Adelabu B, Ojogbane V. Coping with handicapped and exceptional learners by student teachers of tertiary institutions. International Journal of Innovative Research and Development. 2012; 1(11):69-80. ##
 3. Arjmandi F, Mehrabi S, Fahangfar B, Toghiani A, Kheradmand A. The Prevalence of Deafness and Hearing Screening in Newborns in Isfahan, Iran. Journal of Isfahan Medical School. 2012; 188(2): 608-615. ##
 4. Faramarzi S, Mohseni Ezhiyeh A, Abtahi S H, Sepehrnejad M. Research Paper: Relationship of Parent-Child Stress with cochlear implanted Children’s Developmental Skills. Archives of Rehabilitation. 2016; 17 (2) :118-127. ##
 5. Kral A,O’Donoghue GM. Profound deafness in childhood. The New England Journal of Medicine. 2010; 363(15):1438-1450. ##
 6. Mirza-Aghabeigi S, Movallali G, Taheri M, Ja'fari S. The Effect of Cued Speech on Language Skills (Topic Maintenance, Basic Information and Sequence Events of the Story) in Late Implanted Pre-Lingual Hearing Impaired Students: The Benefits of Persian Cued Speech. Archives of Rehabilitation. 2015; 16 (1) :10-17. ##
 7. U.S. Food and Drug Administration. Cochlear Implant. Retrieved from http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/ CochlearImplants/ucm062823.htm##
 8. Mohseni Ezhiyeh A, Faramarzi S, Abtahi SH, Sepehrnejad M, Nilforoush MH. Investigating and Comparing Language Development of Cochlear Implanted Children and Children with Normal Hearing. Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2015; 11(2): 133-41. ##
 9. Dunn CC, Walker EA, Oleson J, Kenworthy M, Van Voorst T, Tomblin JB, Ji H, Kirk KI, McMurray B, Hanson M, Gantz BJ. Longitudinal speech perception and language performance in pediatric cochlear implant users: the effect of age at implantation. Ear and hearing. 2014; 35(2): 148-59. ##

10. Jeddi Z, Ja'fari Z, Motasaddi-Zarandi M. The Impact of Cochlear Implants and Aural Rehabilitation Program on Auditory Skills of Children with Cochlear Implant. Archives of Rehabilitation. 2013; 14 (1) :61-69##

11. Mosnier I, Bebear JP, Marx M, Fraysse B, Truy E, Lina-Granade G, Mondain M, Sterkers-Artières F, Bordure P, Robier A, Godey B. Improvement of cognitive function after cochlear implantation in elderly patients. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery. 2015; 141(5): 442-50. ##

12. Ketelaar L, Rieffe C, Wiefferink CH, Frijns JH. Social competence and empathy in young children with cochlear implants and with normal hearing. The Laryngoscope. 2013; 123(2): 518-23. ##

13. Kumar R, Warner-Czyz A, Silver CH, Loy B, Tobey E. American Parent Perspectives on Quality of Life in Pediatric Cochlear Implant Recipients. Ear and hearing. 2015; 36(2): 269-78. ##

14. Tobey EA, Thal D, Niparko JK, Eisenberg LS, Quittner AL, Wang NY. Influence of implantation age on school-age language performance in pediatric cochlear implant users. International journal of audiology. 2013; 52(4): 219-29. ##

15. Nicholas JG, Geers AE. Spoken language benefits of extending cochlear implant candidacy below 12 months of age. Otology & neurotology: official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology. 2013; 34(3): 532-40. ##

16. O’Neill C, Lutman ME, Archbold SM, Gregory S, Nikolopoulos TP. Parents and their cochlear implanted child: questionnaire development to assess parental views and experiences. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2004; 68(2): 149-60. ##

17. Faramarzi S, Mohseni-Ezhiyeh A, Abtahi SH, Sepehrnejad M. Psychometric properties of the Persian version of the Functioning after Pediatric Cochlear Implantation. Auditory and Vestibular Research. 2015; 24(4): 171-85. ##

18. Nunes T, Pretzlik U, Ilicak S. Validation of a parent outcome questionnaire from pediatric cochlear implantation. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2005; 10(4): 330-56. ##

19. Archbold SM, Lutman ME, Gregory S, O'Neill C, Nikolopoulos TP. Parents and their deaf child: their perceptions three years after cochlear implantation. Deafness & Education International. 2013; 12-40. ##

20. Zaidman-Zait A. Parenting a child with a cochlear implant: A critical incident study. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2007; 12(2): 221-41. ##

21. Fathizar E, adib Y, mohebbi M. Mothers experiences of children with profound hearing loss after cochlear implant: A phenomenological study. Exceptional Education. 2016; 1 (138): 31-40. ##

22. Creswell J. Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. 2013. ##

23. Naghibirad F, Fatahi J, Hajiabolhassan F, Faghihzadeh E, Emamdjomeh H. Cultural adaptation and determination of validity and reliability of the Persian version of the parents’ evaluation of aural/oral performance of children questionnaire. Auditory and Vestibular Research. 2016; 25(2): 111-8. ##

24. Karimi LJ, Esmaili S, Fatahi J, Bagheban AA. Comparison of children with hearing loss using hearing aids and normal-hearing children through Persian version of the parents’ evaluation of aural/oral performance of children questionnaire. Auditory and Vestibular Research. 2017; 26(1): 21-6. ##

25. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations.Res Nurs Health2007;30(4):459-467. ##

26. Mayhew MJ, Powell JH. The development of a brief self-report questionnaire to measure ‘recent’rash impulsivity: a preliminary investigation of its validity and association with recent alcohol consumption. Addictive behaviors. 2014; 39(11): 1597-605. ##

27. Mahmoodi F, Zarifiyan T, Kazemi Y, SimaShirazi T. [Cultural adaptation and validation of the Persian version of the children's communication checklist- second edition (CCC-2) (Persian)]. J Res Rehabil Sci 2014; 10(2): 281-291. ##

دوره 7، شماره 2
خرداد و تیر 1397
صفحه 169-181
 • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1396
 • تاریخ بازنگری: 11 شهریور 1396
 • تاریخ پذیرش: 09 آبان 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1397