رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت، راهبردهای مقابله ای، و حمایت اجتماعی با افسردگی در میان زنان مبتلا به سرطان سینه تحت درمان های پیگیرانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
سرطان سینه شایع­ترین و از نظر عاطفی و روانی تأثیرگذارترین و بعد از سرطان ریه دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان است. مشکلات روان­شناختی ناشی از این بیماری دارای تاثیرات بلندمدتی بوده و با عوامل بسیار زیادی در ارتباط است، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین راهبرد‌های مقابله­ای، پنج عامل بزرگ شخصیت و حمایت اجتماعی ادراک­شده با افسردگی در میان زنان مبتلا به سرطان سینه انجام شده است.
مواد و روش‌‌ها
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و به روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 175 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شده و به پرسش­نامه­های افسردگی بک (1998)، پنج عامل بزرگ شخصیت (1992)، حمایت اجتماعی ادراک­شده (1998) و پرسش­نامه مقابله با شرایط استرس­زا (سبک‌های مقابله­ای) (2002) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از رگرسیون گام­به­گام تحلیل شد.
یافته‌ها
نتایج ضرایب همبستگی محاسبه­شده نشان داد که بین روان‌رنجور‌خویی و افسردگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0P<). بین عامل گشودگی به تجربه، انعطاف­پذیری (01/0P<) و برونگرایی (05/0P<) نیز با افسردگی، همبستگی منفی و معناداری مشاهده شد. بین عامل هوشیاری و افسردگی هیچ رابطه معناداری از لحاظ آماری به دست نیامد. بین حمایت اجتماعی و سبک مقابله­ای مسئله­مدار با افسردگی رابطه منفی و معناداری وجود داشت (05/0P<). همچنین بین سبک حل مسئله هیجان­مدار و اجتنابی (05/0P<) با افسردگی رابطه مثبت و معنادار بود. بر اساس نتایج به دست آمده روان‌رنجور‌خویی و سبک حل مسئله هیجان­مدار قادر به پیش­بینی افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه هستند.
نتیجه ­گیری
بر اساس یافته­های پژوهش حاضر زنان مبتلا به سرطان سینه­ای که روان‌رنجور‌خویی بالاتری داشته و بیشتر از سبک حل مسئله هیجان­مدار استفاده می­کنند، نشانه­های مشکلات خلقی را با شدت بیشتری تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between big five personality traits, Coping styles and Social support with Depression in woman under follow-up for breast cancer

نویسندگان [English]

 • Mohsen Amiri 1
 • Behiye Mohamadi2 Mohamadi 2
 • soraya gheydari 3
1 1. Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 M.A. Department of Psychology, Islamic Azad University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Department of Psychology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The present study aimed at investigating the relationship between coping style strategies, big five personality traits, and social support perception and depression among women with breast cancer.
Materials and Methods: In the present correlational study, 175 women with breast cancer were selected using convenient sampling. The participants completed the perception social support questionnaires (1998), Beck depression inventory (1998), coping with stressfully situation inventory (coping style) (2002), and Big five personality trait scale (1992).
Results: Findings of the correlation indicated that neuroticism had a positive relationship with depression (P=0/01). There was also a significant negative relationship between openness to experience, agreeableness (P=0/01), and extraversion (P=0/05) depression. In addition, no statistically significant relationship was observed between consciousness and depression (P=0/05). Moreover, there was a negative and significant relationship between social support and problem-oriented coping style and depression (P=0/05). Furthermore, a significant and positive relationship was observed between problem-solving coping style and avoidance and depression.
Conclusion: Based on the findings of the present study, women with more severe neuropathic breast cancer who are more likely to use emotion-focused problem solving styles experience mood symptoms more severely.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast Cancer
 • depression
 • Coping Style Strategies
 • Big Five Personality Traits
 • Social Support Perception
1.   Mehrinejad, A., S.K. Shariati, and H.H.A. Shapouri, Stress in Women with Breast Cancer Compared to the Healthy Ones. Daneshvar Raftar;, 2010. 17(43): p. 49-56.##
2.   Brunicardi, F.C., editor. Schwartz's principles of surgery. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2005(654-659). ##
3.   Akechi, T., Psychotherapy for Depression Among Patients with Advanced Cancer. Jpn J Clinical Oncology, 2012. 42(12): p. 1113-1119. ##
4.   Mohammadi, M., et al., Risk Factors of Breast Cancer. Iran J Nurs;, 2000. 13(26): p. 23-30. ##
5.   Pedram, M., et al., Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on the Treatment of Anxiety and Depression Disorders and on Raising Hope in Women with Breast Cancer Journal of Woman and Society, 2011. 1(4): p. 61-75. ##
6.   Hegel, M., et al., Distress, psychiatric syndromes, and impairment of function in women with newly diagnosed breast cancer. Cancer, 2006. 107: p. 2924-2931. ##
7.   Pignone, M., et al., Screening for depression in adults: a summary of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med, 2002. 136: p. 765-776. ##
8.   Fann, J., Major depression after breast cancer: a review of epidemiology and treatment. General Hospital Psychiatry, 2008. 30(2): p. 112-126. ##
9.   Alcalar, N. and S. Ozkan, Association of Coping Style, Cognitive Errors and Cancer-related Variables with Depression in Women Treated for Breast Cancer. Jpn J Clin Oncol, 2012. 42(10): p. 940-947. ##
10. Nakatani, Y. and Y. Iwamitsu, The Relationship Between Emotional Suppression and Psychological Distress in Breast Cancer Patients After Surgery. Jpn J Clin Oncol, 2014. 44(9): p. 818-825. ##
11. Shimizu, K., Personality traits and coping styles explain anxiety in lung cancer patients to a greater extent than other factors. Japanese Journal of Clinical Oncology, 2015. 45(5): p. 456-463. ##
12. Roussi, P., et al., Patterns of coping, flexibility in coping and psychological distress in women diagnosed with breast cancer. Cogn Ther Res, 2007. 31: p. 97-109. ##
13. Ozkan, S. and N. Alcalar, Psychological reactions to the surgical treatment of breast cancer. J Breast Health, 2009. 5: p. 60-4. ##
14. Goodwin, P., M. Enis, and e.a. LJBordeleau Health- related quality of life and psychosocial status in breast cancer prognosis: analysis of multiple variables. J Clin Oncol, 2004. 22(20): p. 4184-4192. ##
15. Antoni, M., S. Wimberly, and S. Lechner, Reduction of cancer-specific thought intrusions and anxiety symptoms with a stress management intervention among undergoing treatment for breast cancer. Am J Psychiatry, 2006. 163(1791-1797). ##
16. Hack, T. and L. Degner, Coping responses following breast cancer diagnosis predict psychological adjustment three years later. Psycho- Oncology, 2004. 13: p. 235-247. ##
17. Karakoyun, O., et al., Depression and anxiety levels in woman under follow-up for breast cancer: relationship to coping with cancer and quality of life. Med Oncol, 2010. 27: p. 108-113. ##
18. Smith, T., et al., Hostility, anger, aggressiveness and coronary hearth disease: An interpersonal perspective on personality, emotion, and health. Journal of Personality,, 2004. 72(72): p. 1217-70. ##
19. Akiskal, H., et al., The distinct temperament profiles of bipolar I, bipolar II and unipolar patients. Journal of Affective Disorders 2006. 92: p. 19-33. ##
20. Lazarus, R. and S. Folkman, Stress, appraisal & coping. 1984, New York: Springer. ##
21. Brandes, M. and O. Bienvenu, Personality and anxiety disorders. Curr Psychiatry Rep 2006. 8: p. 263-269. ##
22. Munafo, M., J. Zetteler, and T. Clark, Personality and smoking status: A meta-analysis. Nicotine & Tobacco Research, 2007. 9: p. 405-413. ##
23. Amelang, M., Using personality variables to predict cancer and heart disease. European. Journal of Personality Special Issue: Personality and Chronic Disease,, 1997. 11: p. 319-342. ##
24. Augustine, A., Personality predictors of the time course for lung cancer onset. Journal of Research in Personality, 2008. 42: p. 1448–1455.ر
25. Fann, J., Major depression after breast cancer: a review of epidemiology and treatment General Hospital Psychiatry 2008. 30: p. 112-126. ##
26. B, T. and F. L, Using Multivariate Statistics (6th Edition), ed. 6. 2013: pearson. ##
27. farshi, M.G., A new approach in evaluating personality. 2004, tabriz: danial. ##
28. Cosway, R., et al., The Coping Inventory for Stressful Situations :Factorial Structure and Associations with personality Traits and Psychological Health. Journal of Applied Biobehavioral Research, 2007. 5(2): p. 121-143. ##
29. Mundi, L., Brunei Trainee Teachers Coping Strategies for Stressful Situations. International Journal of Psychological Studies, 2010. 2(1): p. 79-88. ##
30. Jang, K., et al., Coping styles and personality: a biometric analysis. Anxiety Stress Coping, 2007. 20(1): p. 17-24. ##
31. S, K. and h. F, Mental health and its relationship with stress coping strategies and emotional intelligence in female students at pre-university level. journal of behavioral science, 2013. 7(1): p. 49-56. ##
32. Beck, A., R. Steer, and M. Garbin, Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review, 1988. 8: p. 77-100. ##
33. Hamid, N., The effect stress management training in depression, anxiety and infertility in the women. Behavi science Jol, 2012: p. 141-151. ##
34. Zimet, G., et al., The multidimentional perceived social support. J Pers Assess, 1988. 52(1): p. 30-41. ##
35. Edwards, L., Measuring perceived social support in Mexican American youth: Psychometric properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Hisp J Behav Sci, 2004. 26(2): p. 187-194. ##
36. M, A., The Relationship between Family Function, Social support and Demographic factors with Stress and Mental Health among Parents of Deaf children. research psychological health, 2017. 10(4): p. 63-75. ##
37. Goldstein, L., et al., Illness representations, coping styles and mood in adults with epilepsy. . Epilepsy Research, 2005. 67: p. 1-11. ##
38. Bagby, R.M., et al., Personality and the prediction of response in major depressive disorder: a randomized control trial comparing cognitive therapy and pharmacotherapy. Canadian Journal of Psychiatry 2008. 53: p. 361-370. ##
39. Quilty, L., M. Sellbom, and J. Tackett, Personality trait predictors of bipolar disorder symptoms. Psychiatry Research, 2009. 169: p. 159-163. ##
40. Murray, G., E. Goldstone, and E. Cunningham, Personality and the predisposition(s) to bipolar disorder: heuristic benefits of a two-dimensional model. Bipolar Disorders 2007. 9: p. 453-461. ##
41. Filho, G.M.d.A. and A. Jackowski, Personality traits related to juvenile myoclonic epilepsy: MRI reveals prefrontal abnormalities through a voxel-based morphometry study. Epilepsy & Behavior, 2009. 15: p. 202-207. ##
42. Stansfeld, S., Social support and social cohesion. In: Marmot MG, Wilkinson RG, editors. Social determinants of health. Oxford/New York: Oxford Univ. Press, 1999: p. 148-71. ##
43. Hills, M. and P. Baker, Relationships among epilepsy, social stigma, self-esteem, and social support. J Epilepsy, 1992. 5: p. 231-238. ##
دوره 7، شماره 2
خرداد و تیر 1397
صفحه 192-200
 • تاریخ دریافت: 05 مرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 15 مهر 1396
 • تاریخ پذیرش: 14 آبان 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1397