مقایسه بهره گوش واقعی در سمعک های تنظیم شده با پاسخ کورتیکال و منحنی هدف حاصل از فرمول NAL-NL2 در کودکان با کم شنوایی حسی-عصبی متوسط تا شدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 کارشناس شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
پاسخ­ های ارزیابی گوش واقعی، رایج­ترین روش مورد استفاده در تایید عملکرد سمعک در کودکان و نیز بزرگسالان می­باشد. در سال­های اخیر، از پتانسیل­های برانگیخته شنوایی در ارزیابی عینی دقت فیتینگ در نوزادان و کودکان کم­سن که نمی­توانند بازخورد رفتاری مناسب ارائه دهند، استفاده شده است. در مطالعه حاضر، پاسخ­های ارزیابی گوش واقعی به دست آمده از سمعک­های تنظیم­شده با پاسخ­های قشری و منحنی هدف حاصل از فرمول NAL-NL2 که یکی از رایج­ترین فرمول­ها در تنظیم و تجویز سمعک کودکان می­باشد، مورد مقایسه قرار گرفت.
مواد و روش­ ها
مطالعه حاضر روی 10 کودک دچار کم­شنوایی متوسط تا شدید در سنین 2 تا 4 سال صورت گرفت. در ابتدا پاسخ­های ارزیابی گوش واقعی از سمعک­های تنظیم­شده با پاسخ­های قشری این کودکان به دست آمد و سپس با منحنی هدف حاصل از فرمول NAL-NL2 مقایسه گردید.
یافته ­ها
سمعک­های تنظیم­شده با پاسخ­های قشری نسبت به فرمول NAL-NL2، میزان بهره بیشتری در هر سه سطح شدتی ارائه می­دهد. مقدار P-Value به جز در فرکانس 500 هرتز در سطح شدت آهسته و فرکانس 4 کیلوهرتز در سطح شدت بلند، در تمامی فرکانس­ها و شدت­های آزمون­شده، کمتر از 005/0 بود که بیانگر اختلاف معنادار بین پاسخ­های گوش واقعی به دست آمده از سمعک­ها و نتایج حاصل از فرمول NAL-NL2 بود.
نتیجه ­گیری
در مطالعه حاضر، پاسخ­های ارزیابی گوش واقعی سمعک­های تنظیم­شده با پاسخ­های قشری و فرمول NAL-NL2 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بیانگر تفاوت معنادار تقریبا در تمامی فرکانس­ها بود و در هر سه سطح شدت ارزیابی شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison between real ear gain in hearing aid fitted with cortical responses and the target of NAL-NL2 in pediatric with moderate to severe Sensory neural hearing Loss

نویسندگان [English]

 • kimia Habibnejad Arabi 1
 • Seyyed Jalal Sameni Sameni 2
 • Malihe Mazaheryazdi 3
 • Shohreh Jalaie 4
 • Tila Mousavi 5
1 MSc Student of Audiology, Department of Audiology, School of Rehabilitation, University of Iran, Tehran, Iran
2 Department of Audiology,School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 PhD Student of Audiology, Department of Audiology, School of Rehabilitation, University of Iran, Tehran, Iran
4 Department of Biostatistics, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 BSc of Audiology, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Scienses, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Real ear measurement is the most prevalent way of verifying hearing aids in children and adults. Recently, auditory evoked potentials have been used to assess the accuracy of fitting in infants and young children who could not present decent behavioral feedbacks. In the present study, the real ear measurement responses of hearing aids fitted with cortical responses are compared with NAL-NL2 formula.
Materials and Methods: A total of 10 children suffering from moderate to severe hearing loss in the age group of 2 to 4 years were selected. At first, real ear measurement responses were obtained from hearing aids which were fitted with cortical responses and then they were compared with the target of NAL-NL2.
Results: Hearing aids which were fitted with cortical responses presented more gain in comparison with NAL-NL2 formula. The amount of P-value was lower than 0/005 in all frequencies and intensities except in the frequency of 500Hz in low intensity level and 4KHz in high intensity level. There was a significant difference in almost all frequencies and intensities between real ear measurement responses and the responses of NAL-NL2 formula (P-Value<0/05).
Conclusion: In the current study, real ear response of hearing aids fitted with cortical responses and NAL-NL2 formula were compared. The results showed a significant difference in almost all frequencies and three levels of intensities between real ear responses of hearing aids, which was fitted with cortical responses, and NAL-NL2 formula.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hearing aids
 • Real Ear Measurement
 • Cortical Responses
 • Children with moderate to severe hearing loss
 • NAL-NL2 formula
 1. Hearing, J.C.o.I., Year 2007 position statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics, 2007. 120(4): p. 898-921.##
 2. 2. Seewald, R.C. and S.D. Scollie, An approach for ensuring accuracy in pediatric hearing instrument fitting. Trends in amplification, 2003. 7(1): p. 29-40. ##
 3. 3. Lewis, D.E. and L.R. Eiten, Hearing instrument selection and fitting in children. VALENTE, M.; HOSFORD-DUNN, H.; ROESER, RJ Audiology Treatment. New York: Thieme, 2000: p. 149-212. ##
 4. Katz, J., et al., Handbook of clinical audiology. 1978. ##
 5. Valente, M. and M. Valente, Hearing aid fitting for adults: selection, fitting, verification, validation. Handbook of clinical audiology. 6th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 2009: p. 846-9. ##
 6. Golding, M., et al., The relationship between obligatory cortical auditory evoked potentials (CAEPs) andfunctional measures in young infants. Journal of the American Academy of Audiology, 2007. 18(2): p. 117-125. ##
 7. Ponton, C., et al., Maturation of human central auditory system activity: separating auditory evoked potentials by dipole source modeling. Clinical Neurophysiology, 2002. 113(3): p. 407-420##
 8. Billings, C.J., K.L. Tremblay, and C.W. Miller, Aided cortical auditory evoked potentials in response to changes in hearing aid gain. International Journal of Audiology, 2011. 50(7): p. 459-467. ##
 9. Keidser, G., et al., NAL-NL2 empirical adjustments. Trends in amplification, 2012. 16(4): p. 211-223.  ##

10. Ching, T.Y., et al., A comparison of NAL and DSL prescriptive methods for paediatric hearing-aid fitting: Predicted speech intelligibility and loudness. International journal of audiology, 2013. 52(sup2): p. S29-S38. ##

11. Chang, H.-W., et al., The relationship between cortical auditory evoked potential (CAEP) detection and estimated audibility in infants with sensorineural hearing loss. International Journal of Audiology, 2012. 51(9): p. 663-670. ##

12. Ching, T.Y., et al., A cross-over, double-blind comparison of the NAL-NL1 and the DSL v4. 1 prescriptions for children with mild to moderately severe hearing loss. International Journal of Audiology, 2010. 49(sup1): p. S4-S15. ##

13. Ching, T.Y., et al., Hearing-aid safety: A comparison of estimated threshold shifts for gains recommended by NAL-NL2 and DSL m [i/o] prescriptions for children. International journal of audiology, 2013. 52(sup2): p. S39-S45. ##

14. Scollie, S., et al., Evaluation of the NAL-NL1 and DSL v4. 1 prescriptions for children: Preference in real world use. International Journal of Audiology, 2010. 49(sup1): p. S49-S63. ##

دوره 7، شماره 3
مهر و آبان 1397
صفحه 10-17
 • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 18 مرداد 1396
 • تاریخ پذیرش: 14 آبان 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1397