شناسایی ریتم فعالیت عضلات کمربند شانهای در پرتاب آهسته و سریع توپ هندبال در افراد با و بدون سندرم درد شانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشگاه بوعلی سینا هاستاد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران مدان

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
تحقیقات گذشته نتایج متناقضی را در مورد فعالیت عضلات شانه­ی افراد دارای سندروم گیرافتادگی شانه و در ورزشکاران پرتابی گزارش کرده­اند، هدف از مطالعه حاضر شناسایی ریتم فعالیت عضلات کمربند شانه­ای در پرتاب آهسته و سریع توپ در افراد با و بدون سندرم درد شانه می­باشد.
مواد و روش­ ها
آزمودنی­ها شامل 12 نفر سالم (سن 3±23 سال، وزن 12±64 کیلوگرم) و 12 نفر بیمار (سن 4±27 سال، وزن 14±60 کیلوگرم) بودند. میزان فعالیت عضلات ذوزنقه فوقانی، فوق خاری، دلتوئید میانی، خلفی، قدامی، سینه­ای، پشتی بزرگ و سه سر در پرتاب آهسته و سریع توپ هندبال توسط دستگاه الکترومایوگرافی اندازه­گیری شد. برای مقایسه آماری بین گروهی از آزمون تحلیل واریانس طرح ترکیبی (2*2) در سطح معناداری (05/0> p) استفاده گردید.
یافته­ ها
در مرحله آمادگی پرتاب با سرعت آهسته و سریع، در افراد بیمار، شدت فعالیت عضلات ذوزنقه فوقانی، فوق خاری، و پشتی بزرگ به طور معناداری بیشتر از افراد سالم و در مرحله آمادگی پرتاب سریع شدت فعالیت عضله دلتوئید میانی در افراد بیمار کمتر از افراد سالم بود (p<0.02). در مرحله دو پرتاب آهسته فعالیت عضله ذوزنقه فوقانی در افراد بیمار نسبت به افراد سالم به طور معناداری بیشتر بود. در مرحله دوم پرتاب سریع در افراد بیمار نسبت به افراد سالم فعالیت عضله دلتوئید میانی به طور معناداری کمتر و فعالیت عضلات پشتی بزرگ و ذوزنقه فوقانی بیشتر بود (p<0.05).
نتیجه­ گیری
سندرم درد شانه منجر به تغییر در فعالیت عضلات شانه می­شود. این تغییرات در پرتاب سریع بیشتر است. تحقیق حاضر مشخص نمی­کند که آیا این تغییرات نوعی سازگاری با درد هستند یا ایجادکننده آسیب. با این حال، به نظر می­رسد در شرایط درد شانه، حرکات پرتابی سریع شانه را در معرض ریسک بیشتر قرار می­دهد. پیشنهاد می­شود در مراحل اولیه درمان از تمرینات ایزومتریک و یا با سرعت آهسته استفاده شود. به علاوه به مربیان ورزشی در هدفمند کردن تمرینات گرم کردن ورزشی کمک می­نماید. همچنین تقویت صحیح عضلات به منظور پیشگیری از ابتلا به سندرم درد شانه توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of the Shoulder Muscle’s Rhythm in Slow and Fast Handball Throwing in Individuals with and without Shoulder Impingement

نویسندگان [English]

 • Zahra Zonnor 1
 • Nader Farahpour 2
 • Amirali Jafarnezhadgero 3
1 MSc in Sport Biomechanics, Department of Sport Biomechanics Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Full Professor of Sport Biomechanics, Department of Sport Biomechanics, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Department of Physical Education and Sport Science, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The previous studies have reported controversial results on the shoulder muscles’ activity of individuals with shoulder impingement. The aim of the present study was to quantify the shoulder muscles’ activity during the cocking and acceleration phases of handball throwing with slow and fast speeds.
Materials and Methods: A total of 12 controls (age: 23±3; weight: 64±12) and 12 patients with shoulder impingement (age: 27±4; weight: 60±13) were studied. The electrical activity of shoulder muscles in the right sides, including upper trapezius, anterior, middle, posterior deltoid, latissimus dorsi, pectoralis major, supraspinatus, and triceps muscles, were measured in both shoulders using an EMG system with surface electrodes. A mixed 2×2 analysis of variance was used at a significant level of p < 0.05.
Results: In cocking phase of the slow and fast throwing, in patients, higher activities of upper trapezius, supraspinatus, and latissimus dorsi muscles were observed, as compared with control group and in cocking phase of fast throwing, middle deltoid activity was lower in patient group (p<0.02). In the acceleration phase of the slow throwing, the activity of upper trapezius muscle was higher in patients compared with control group. However, in the acceleration phase of the fast throwing, in patients, lower activity in middle deltoid and higher activities in latissimus dorsi and trapezius muscles were observed (p<0.05).
Conclusion: Shoulder pain syndrome results in altered shoulder muscle activity. These alterations are greater in fast throwing activity. The current study does not determine whether these changes are because of adaptation to the pain, or are caused by the injury. However, it appears that with pain present, fast throwing movements will put the shoulder in greater risk of injury. It is suggested that isometric or slow movements be used in the shoulder rehabilitation at the early stage of the treatment. Correct muscle enhancement is also recommended to prevent the shoulder pain syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shoulder impingement syndrome
 • Electromyography
 • Handball
 • Shoulder joint
 • Muscle activity
 1. Birgit Castelein, Ann cools, Thierry Parlevliet, Barbara Cagnie. The influence of induced shoulder muscle pain on rotator cuff and scapulthoracic muscle activity during elevation of the arm. Journal of shoulder and elbow surgery. 2017; 26(3): 497-505##
 2. Gorostiaga EM, Granados C, Ibanez J, Gonzalez-Badillo JJ, Izquierdo M. Effects of an entire season on physical fitness changes in elite male handball players. Medicine Science Sports Exercise. 2006; 38(3): 357-366. ##
 3. Edouard P, Degache F, Oullion R, Plessis J-Y, Gleizes-Cervera S, Calmels P. Shoulder Strength Imbalances as Injury Risk in Handball. International Journal of Sports Medicine. 2013; 34(8): 654-660##
 4. Filip Struyf, Barbara Cagnie, Ann Cools, Isabel Baert, Jolien Van Brempt, Pieter Struyf, Mira Meeus. Scapulothoracic muscle activity and recruitment timing in patients with shoulder impingement symptoms and glenohumeral instability. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2014; 22(6): 1-8. ##
 5. Ludewig PM, Hoff MS, Osowski EE, Meschke SA, Rundquist PJ. Relative balance of serratus anterior and upper trapezius muscle activity during push-up exercises. American J Sports Medicine. 2004; 32(8): 484-93. ##
 6. Neer CS. Anterior acromioplasty for the chronic impingement syndrome in the shoulder: a preliminary report. J Bone Joint Surgery American. 1972; 54(1): 41-50. ##
 7. BandholmT, RasmussenL, Aagaard Petal; Jenson BR, Diederichsen L. Force steadiness, muscle activity, and maximal muscle strength in subjects with subacromial impingement syndrome. Journal of Muscle Nerve. 2006; 34(5), 631–639. ##
 8. Kh Ayatollahi, F. Okhovatian, K.K. Kalantari, A. Akbarzade Baghban. A comparison of scapulothoracic muscle electromyographic activity in subjects with and without subacromial impingement syndrome during a functional task. Journal of bodywork and movement therapies. 2016; 21(3): 719-724##
 9. Kevin E. Wilk PT, Dpt, Fapta. Christopher A. Arrigo MS, PT, ATC. Todd R. Hooks Pt, Atc, Ocs, Scs, Nremt-1, Cscs, Cmtpt, Faaopt. James R. Andrews MD.. Rehabilitation of the Overhead Throwing Athlete: There Is More to It Than Just External Rotation/Internal Rotation Strengthening. Advanced Sports Medicine Concepts and Controversies. 2016; 8(3): 78-90##
 10. A M Cools, E Witvrouw, G A Declercq, G G Vanderstraeten, D C Cambier. Evaluation of isokinetic force production and associated muscle activity in the scapular rotators during a protraction retraction movement in overhead athletes with impingement symptoms. Rehabilitation Sciences and Physiotherapy. 2003; 38(5), 64- 68##
 11. Ludewig PM, Cook TM. Alterations in shoulder kinematics and associated muscle activity in people with symptoms of shoulder impingement. Physical Therapy. 2000; 80(3): 276-91. ##
 12. Rachel Chester, Toby O Smith, Lee Hooper, John Dixon. The impact of subacromial impingement syndrome on muscle activity patterns of the shoulder complex: a systematic review of electromyographic studies. MBC Musculoskeletal Disorders. 2010; 11(45), 1-12##
 13. Ludewig PM, Reynolds JF. The association of scapular kinematics and glenohumeral joint pathologies. J Orthopedic Sports Physical Therepy.2009; 39(2): 90–104. ##
 14.  Reddy AS, Mohr KJ, Pink MM, Jobe FW. Electromyographic analysis of the deltoid and rotator cuff muscles in persons with subacromial impingement. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2009; 23(9):519-523. ##
 15. Oliver GD, Plummer HA, Keeley DW. Muscle activation patterns of the upper and lower extremity during the windmill softball pitch. J Strength Conditioning Research. 2011; 25(7): 1653-1658. ##
 16. Rojas IL, Provencher MT, Bhatia S, Foucher KC, Bach BR Jr, et al. Biceps activity during windmill softball pitching: injury implications and comparison with overhand throwing. American J Sports Medicine. 2009; 37(4): 558-565. ##
 17. Michener LA, Walsworth MK, Burnet EN. Effectiveness of rehabilitation for patients with subacromial impingement syndrome: a systematic review. Journal of Hand Therapy. 2004; 17(4): 152-64. ##
 18. Moraes GF, Faria CD, Teixeira-Salmela LF. Scapular muscle recruitment patterns and isokinetic strength ratios of the shoulder rotator muscles in individuals with and without impingement syndrome. Shoulder Elbow Surgery. 2008; 17(1): 48-53. ##
 19. Cools AM, Witvrouw EE, Declercq GA, Danneels LA, Cambier DC. Scapular muscle recruitment patterns: Trapezius muscle latency with and without impingement symptoms. The American Journal of Sports Medicine. 2003; 31(4):542-549. ##
 20. Louise PD, Jesper N, Poul DP, Annika W, Goran T, Thomas B, Lars R R, Michael K. The activity pattern of shoulder muscles in subjects with and without subacromial impingement. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2009; 19(3): 789 –799##
 21. Sherif Ali Taha, Abdel-Rahman Ibrahim Akl, Mohamed Ahmed Zayed, Electromyographic Analysis of Selected Upper Extremity Muscles during Jump Throwing in Handball. Journal of Research gait. 2015; 3(4); 79-84 ##
 22. Masaya Hiradhima, Hiroshi Kadota, Shizuka Sakurai, Katzotshi kudo and Tatsuyuki Ohtsuk. Sequential muscle activity and its functional role in the upper extremity and trunk during overhead throwing. Journal of Sports Sciences. 2002; 20 (4), 301- 310##
 23. Criswell Eurnet. Surface electromyography. 2nd edition. United state. Jones & Bartlett Publisher; 2005. P. 307-308.
 24. Hermens, H. J., Freriks, B., Disselhorst-Klug, C., Rau, G. Development of recommendations for Semg sensors and sensor placement procedures. Electromyography Kinesiology. 2000; 10(5), 361-374##
 25. Cools AM, Declercq GA, Cambier DC, Mahieu NN, Witvrouw EE. Trapezius activity and intramuscular balance during isokinetic exercise in overhead athletes with impingement symptoms. Medicine Science Sports. 2007; 17(4), 25–33. ##
 26. Michaud M, Arsenault AB, Gravel D, Tremblay G, Simard TG. Muscular compensatory mechanism in the presence of a tendinitis of the supraspinatus. American Journal of Physical Medicine. 1987; 66(4):109–20##
 27. Ekstrom RA, Donatelli RA, Soderberg GL. Surface electromyographic analysis of exercises for the trapezius and serratus anterior muscles. Orthopedic Sports Physical Therapy. 2003; 33(2), 247–58. ##
 28. Diederichsen LP, Norregaard J, Dyhre-Poulsen P, Winther A, Tufekovic G, Bandholm T, et al. The activity pattern of shoulder muscles in subjects with and without subacromial impingement. Electromyography of Kinesiology. 2009; 19(5); 789–99. ##
 29. Clisby E, Bitter NL, Sandow MJ, Jones MA, Magarey ME, Jaberzadeh S. Relative contributions of the infraspinatus and deltoid during external rotation in patients with symptomatic subacromial impingement. Journal of Elbow and Shoulder Surgery. 2008; 17(5) :87S-92S. ##
 30. Brox JI, Røe C, Saugen E, Vøllestad NK. Isometric abduction muscle activation in patients with rotator cuff tendinosis of the shoulder. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.1997; 78(4): 1260-1267. ##
 31. Warner JJ, Micheli LJ, Arslanian LE, et al. Scapulothoracic motion in normal shoulders and shoulders with glenohumeral instability and impingement syndrome. A study using Moire topographic analysis. Clinical Orthopedic. 1992; 28(3): 191–199. ##
 32. Jin Yong Lim,PT, Jung Seok Lee, MS, PT, Bteong Mu Mun, Phd, PT, Tae Ho Kim Phs, PT. A comparison of trapezius muscle activities of different shoulder abduction angles and rotation conditions during prone horizontal abduction. Physical Therapy Science. 2015; 27(3): 97-100, ##
 33. Laudner KG, Myers JB, Pasquale MR, Bradley JP, Lephart SM. Scapular dysfunction in throwers with pathologic internal impingement. Orthopedic Sports Physical Therapy. 2006; 36(7): 485-94. ##
 34. Lund JP, Donga R, Widmer CG, Stohler CS. The pain-adaptation model: a discussion of the relationship between chronic musculoskeletal pain and motor activity. Can J Physiology Pharmacology. 1991; 69(4): 683-94. ##
 35. Finley MA, McQuade MJ, Rodgers MM. Scapular kinematics during transfers in manual wheelchair users with and without shoulder impingement. Clinical Biomechanics. 2005; 20(1): 32-40. ##
 36. De Morais Faria CD, Fuscaldi Teixeira-Salmelda L, de Paula Goulart FR, de Souza Moraes GF. Scapular muscle activity with shoulder impingement during lowering of arms. Clinical Journal of Sports Medicine. 2008; 18(4): 130-136. ##
 37. Inman, VT; Saunders, JB, Abbott , LC. Observation of the function of the shoulder joint. Bone Joint surgery.1994; 42(4): 1-30. ##