بررسی تأثیرات نواربندی کینزیو آبداکتوری و چرخش دهندگی خارجی ران بر کینماتیک سه بعدی اندام تحتانی طی فاز اتکا دویدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

4 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
افزایش بیش از حد چرخش داخلی و آداکشن ران یکی از ریسک­فاکتورهای ایجاد آسیب در اندام تحتانی می­باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات آنی نواربندی چرخش­دهندگی و آبداکتوری ران بر روی کینماتیک سه­بعدی مفاصل اندام تحتانی طی فاز اتکای دویدن بود.
مواد و روش ­ها
24 مرد سالم (سن: 5/2±6/24 سال، جرم: 2/6±8/74 کیلوگرم، و قد 9/7±1/177 سانتی­متر) جهت شرکت در مطالعه حاضر داوطلب شدند. کینماتیک سه­بعدی مفاصل اندام تحتانی به وسیله سیستم تحلیل حرکت طی دویدن با و بدون نواربندی چرخش­دهندگی و آبداکتوری ران اندازه­گیری شد. در این مطالعه برای تحلیل آماری از تست تی همبسته استفاده گردید. سطح معناداری برابر 05/0 گرفته شد.
یافته ­ها
نواربندی ناحیه ران به ترتیب سبب افزایش و کاهش معنادار اوج زاویه اورژن طی فازهای پاسخ بارگیری (001/0=P) و میانه استقرار (001/0=P) شد. اوج زاویه آداکشن زانو طی کل فاز اتکا در شرایط نواربندی نسبت به شرایط بدون نواربندی ران به صورت معناداری کاهش یافت (05/0>P). به علاوه، هر دو اوج چرخش داخلی و آداکشن ران طی شرایط نواربندی (حدود 1 درجه) نسبت به شرایط بدون نواربندی به لحاظ آماری کمتر بود (05/0>P).
نتیجه­ گیری
نواربندی چرخش­دهندگی و آبداکتوری ران می­تواند کینماتیک مفاصل اندام تحتانی (کاهش اورژن مچ پا طی میانه استقرار، کاهش اوج آداکشن زانو، کاهش آداکشن و چرخش داخلی ران طی فاز اتکا) را در طی دویدن تغییر دهد. با این وجود، مقادیر اندازه اثر در همه موارد پایین بود؛ بنابراین مطالعات بیشتری در این حوزه و بر روی بیماران مختلف توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Femoral Rotational and Abductoral Kinsio Taping on Three-Dimensional Lower Limb Kinematics during Stance Phase of Running

نویسندگان [English]

 • Amirali Jafarnezhadgero 1
 • Amirhosein Sadri 2
 • Goodarz Ghiasvand 3
 • Mahdi Majlesi 4
1 Assistant Professor of Sport Biomechanics, Department of Physical Education and Sport Science, Faculty of Education Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 MSc in Sport Biomechanics, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 MSc in Sport Biomechanics, Department of Sport Biomechanics Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
4 Assistant Professor of Sport Biomechanics, Department of Sport Biomechanics, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Higher excessive hip adduction and internal rotation is one of the risk factors for lower limb injuries. The aim of the present study was to evaluate the immediate effects of hip external rotator and hip abductor muscular taping on three-dimensional lower limb joint kinematics during stance phase of running.
Materials and Methods: A total of 24 healthy male participants (age: 24.6±2.5 year; Weight: 74.8±6.2; and Height: 177.1±7.9 cm) were volunteered to participate in the study. Three-dimensional lower limb kinematics were measured using a motion analysis system during running with and without femoral rotational and abductoral taping. Paired sample t-test was used for statistical analysis. Significant level was set at 0.05.
Results: Application of femoral tapes increased and decreased peak eversion angle during loading response (P=0.001) and mid-stance (P=0.001) phases, respectively. Compared with no tape, femoral tape significantly reduced peak knee adduction angle during the entire stance phase (P<0.05). Moreover, both peak hip adduction and internal rotation during taping condition were about 1° and statistically lower than that of no tape condition (P<0.05).
Conclusions: Femoral rotational and abductoral taping could alter lower limb joint kinematics (reduction of ankle eversion during mid-stance, reduce peak knee adduction and peak hip adduction, and internal rotation during stance phase of running. However, effect size values in all cases were low. Therefore, further study is warranted in this field and on different patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Taping
 • Running
 • Kinematic
 • Lower Limb
 1. Pierpoint LA, Williams CM, Fields SK, Comstock RD. Epidemiology of injuries in United States high school track and field: 2008-2009 through 2013-2014. The American journal of sports medicine. 2016;44(6):1463-8.##
 2. Lysholm J, Wiklander J. Injuries in runners. The American journal of sports medicine. 1987;15(2):168-71. ##
 3. Krabak BJ, Snitily B, Milani CJ. Running injuries during adolescence and childhood. Physical medicine and rehabilitation clinics of North America. 2016;27(1):179-202. ##
 4. Videbæk S, Bueno AM, Nielsen RO, Rasmussen S. Incidence of running-related injuries per 1000 h of running in different types of runners: a systematic review and meta-analysis. Sports medicine. 2015;45(7):1017-26. ##
 5. Taunton JE, Ryan MB, Clement D, McKenzie DC, Lloyd-Smith D, Zumbo B. A retrospective case-control analysis of 2002 running injuries. British journal of sports medicine. 2002;36(2):95-101. ##
 6. Boling MC, Padua DA, Alexander Creighton R. Concentric and eccentric torque of the hip musculature in individuals with and without patellofemoral pain. Journal of athletic training. 2009;44(1):7-13. ##
 7. Prins MR, Van Der Wurff P. Females with patellofemoral pain syndrome have weak hip muscles: a systematic review. Australian journal of physiotherapy. 2009;55(1):9-15. ##
 8. Huberti H, Hayes W. Patellofemoral contact pressures. The influence of q-angle and tendofemoral contact. JBJS. 1984;66(5):715-24. ##
 9. Powers CM. The influence of altered lower-extremity kinematics on patellofemoral joint dysfunction: a theoretical perspective. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2003;33(11):639-46. ##

10. Besier TF, Gold GE, Delp SL, Fredericson M, Beaupré GS. The influence of femoral internal and external rotation on cartilage stresses within the patellofemoral joint. Journal of Orthopaedic Research. 2008;26(12):1627-35. ##

11. Lee TQ, Morris G, Csintalan RP. The influence of tibial and femoral rotation on patellofemoral contact area and pressure. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2003;33(11):686-93. ##

12. Salsich GB, Perman WH. Patellofemoral joint contact area is influenced by tibiofemoral rotation alignment in individuals who have patellofemoral pain. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2007;37(9):521-8. ##

13. Chaudhari AM, Andriacchi TP. The mechanical consequences of dynamic frontal plane limb alignment for non-contact ACL injury. Journal of biomechanics. 2006;39(2):330-8. ##

14. Boling MC, Bolgla LA, Mattacola CG, Uhl TL, Hosey RG. Outcomes of a weight-bearing rehabilitation program for patients diagnosed with patellofemoral pain syndrome. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2006;87(11):1428-35. ##

15. Brindle TJ, Mattacola C, McCrory J. Electromyographic changes in the gluteus medius during stair ascent and descent in subjects with anterior knee pain. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2003;11(4):244-51. ##

16. Cowan SM, Crossley KM, Bennell KL. Altered hip and trunk muscle function in individuals with patellofemoral pain. British journal of sports medicine. 2009;43(8):584-8. ##

17. Carry PM, Kanai S, Miller NH, Polousky JD. Adolescent patellofemoral pain: a review of evidence for the role of lower extremity biomechanics and core instability. Orthopedics. 2010;33(7):498-507. ##

18. Souza RB, Powers CM. Differences in hip kinematics, muscle strength, and muscle activation between subjects with and without patellofemoral pain. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2009;39(1):12-9. ##

19. Willson JD, Davis IS. Lower extremity mechanics of females with and without patellofemoral pain across activities with progressively greater task demands. Clinical biomechanics. 2008;23(2):203-11. ##

20. Souza RB, Draper CE, Fredericson M, Powers CM. Femur rotation and patellofemoral joint kinematics: a weight-bearing magnetic resonance imaging analysis. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2010;40(5):277-85. ##

21. Lee TQ, Anzel SH, Bennett KA, Pang D, Kim WC. The influence of fixed rotational deformities of the femur on the patellofemoral contact pressures in human cadaver knees. Clinical orthopaedics and related research. 1994;302:69-74. ##

22. Noehren B, Barrance P, Pohl M, Davis I. A comparison of tibiofemoral and patellofemoral alignment during a neutral and valgus single leg squat: an MRI study. The Knee. 2012;19(4):380-6. ##

23. Aminaka N, Gribble PA. Patellar taping, patellofemoral pain syndrome, lower extremity kinematics, and dynamic postural control. Journal of athletic training. 2008;43(1):21-8. ##

24. Song C-Y, Huang H-Y, Chen S-C, Lin J-J, Chang AH. Effects of femoral rotational taping on pain, lower extremity kinematics, and muscle activation in female patients with patellofemoral pain. Journal of science and medicine in sport. 2015;18(4):388-93. ##

25. Anbarian M, Esmaeili H. Effects of running-induced fatigue on plantar pressure distribution in novice runners with different foot types. Gait & posture. 2016;48:52-6. ##

26. Winter DA. Biomechanics and motor control of human movement: John Wiley & Sons; 2009. ##

27. Jafarnezhadgero AA, Shahverdi M, Madadi Shad M. The effectiveness of a novel Kinesio Taping technique on the ground reaction force components during bilateral drop landing in athletes with concurrent pronated foot and patella-femoral pain syndrome. Journal of Advanced Sport Technology. 2017;1(1):22-9. ##

28. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences . Hilsdale. NJ: Lawrence Earlbaum Associates. 1988;2. ##

29. Kaufman KR, Brodine SK, Shaffer RA, Johnson CW, Cullison TR. The effect of foot structure and range of motion on musculoskeletal overuse injuries. The American journal of sports medicine. 1999;27(5):585-93. ##

30. Barnes A, Wheat J, Milner C. Association between foot type and tibial stress injuries: a systematic review. British journal of sports medicine. 2008;42(2):93-8. ##

31. Payne C, Dananberg H. Sagittal plane facilitation of the foot. Australas J Podiatr Med. 1997;31(1):7-11. ##

32. Bennett JE, Reinking MF, Pluemer B, Pentel A, Seaton M, Killian C. Factors contributing to the development of medial tibial stress syndrome in high school runners. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2001;31(9):504-10. ##

33. Yates B, White S. The incidence and risk factors in the development of medial tibial stress syndrome among naval recruits. The American journal of sports medicine. 2004;32(3):772-80. ##

34. Tiberio D. The effect of excessive subtalar joint pronation on patellofemoral mechanics: a theoretical model. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 1987;9(4):160-5. ##

35. Levinger P, Gilleard W. Tibia and rearfoot motion and ground reaction forces in subjects with patellofemoral pain syndrome during walking. Gait & posture. 2007;25(1):2-8. ##

36. Woodford-Rogers B, Cyphert L, Denegar CR. Risk factors for anterior cruciate ligament injury in high school and college athletes. Journal of athletic training. 1994;29(4):343. ##

37. Beckett ME, Massie DL, Bowers KD, Stoll DA. Incidence of hyperpronation in the ACL injured knee: a clinical perspective. Journal of athletic training. 1992;27(1):58. ##Bellchamber T, van den Bogert AJ. Contributions of proximal and distal moments to axial tibial rotation during walking and running. Journal of biomechanics. 2000;33(11):1397-403. ##

38. Buldt AK, Murley GS, Butterworth P, Levinger P, Menz HB, Landorf KB. The relationship between foot posture and lower limb kinematics during walking: A systematic review. Gait & posture. 2013;38(3):363-72. ##

39. Farahpour N, Jafarnezhad A, Damavandi M, Bakhtiari A, Allard P. Gait ground reaction force characteristics of low back pain patients with pronated foot and able-bodied individuals with and without foot pronation. Journal of biomechanics. 2016;49(9):1705-10. ##

40. Richards RE, van den Noort JC, van der Esch M, Booij MJ, Harlaar J. Effect of real-time biofeedback on peak knee adduction moment in patients with medial knee osteoarthritis: Is direct feedback effective? Clinical Biomechanics. 2017. ##

41. Marriott K, Birmingham T, Moyer R, Kanko L, Pinto R, Primeau C, et al. Association between high external knee adduction moment and increased pain during walking: within-limb comparisons in patients with medial compartment knee osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage. 2017;25:S112. ##

42. Dierks TA, Manal KT, Hamill J, Davis IS. Proximal and distal influences on hip and knee kinematics in runners with patellofemoral pain during a prolonged run. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2008;38(8):448-56. ##

43. Lenhart R, Thelen D, Heiderscheit B. Hip muscle loads during running at various step rates. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2014;44(10):766-A4. ##

44. Standring S, Ellis H, Healy J, Johnson D, Williams A, Collins P, et al. Gray's anatomy: the anatomical basis of clinical practice. American Journal of Neuroradiology. 2005;26(10):2703. ##

45. Al-Hayani A. The functional anatomy of hip abductors. Folia morphologica. 2009;68(2):98-103. ##

46. Moore KL, Dalley A. Clinically Oriented Anatomy, 1999. Baltimore: Williams and Wilkins.51-3. ##

47. Fredericson M, White JJ, MacMahon JM, Andriacchi TP. Quantitative analysis of the relative effectiveness of 3 iliotibial band stretches. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2002;83(5):589-92. ##

48. Lee S-P, Souza RB, Powers CM. The influence of hip abductor muscle performance on dynamic postural stability in females with patellofemoral pain. Gait & posture. 2012;36(3):425-9. ##

49. Nakagawa TH, Moriya ET, Maciel CD, Serrao FV. Trunk, pelvis, hip, and knee kinematics, hip strength, and gluteal muscle activation during a single-leg squat in males and females with and without patellofemoral pain syndrome. Journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2012;42(6):491-501. ##

50. MagalhãEs E, Fukuda TY, Sacramento SN, Forgas A, Cohen M, Abdalla RJ. A comparison of hip strength between sedentary females with and without patellofemoral pain syndrome. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2010;40(10):641-7. ##

51. Hinman RS, Hunt MA, Creaby MW, Wrigley TV, McManus FJ, Bennell KL. Hip muscle weakness in individuals with medial knee osteoarthritis. Arthritis care & research. 2010;62(8):1190-3. ##

52.  Neumann DA. Kinesiology of the hip: a focus on muscular actions. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2010;40(2):82-94. ##

53. Delp SL, Hess WE, Hungerford DS, Jones LC. Variation of rotation moment arms with hip flexion. Journal of biomechanics. 1999;32(5):493-501. ##

دوره 7، شماره 3
مهر و آبان 1397
صفحه 79-87
 • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1396
 • تاریخ بازنگری: 21 آبان 1396
 • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1397