بررسی مهارت‌های واجی در کودکان دوزبانه‌ی فارس-عرب‌زبان 5-4 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 دکتری تخصصی، عضو هیئت علمی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 عضو استادیار، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، گروه آموزشی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
با رشد نظام واج‌شناختی کودک میزان خطاهای گفتاری کاهش‌یافته و وضوح گفتار افزایش می‌یابد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مهارت‌های واجی شامل فرآیندهای واجی، درصد همخوان‌ها و واج‌های درست در کودکان دوزبانه‌ی فارس-عرب 5-4 سال شهر اهواز است.
مواد و روش‌ها
پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی و از نوع مقطعی است. آزمودنی‌های پژوهش حاضر 28 کودک 60-49 ماه هستند که در دو گروه 14 نفری تک‌زبانه و دوزبانه‌ی فارس-عرب تقسیم‌بندی شدند. نمونه‌گیری به ‌صورت تصادفی ساده از مهدکودک‌های سطح شهر اهواز با رعایت معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. ابزار پژوهش پیش­رو آزمون واجی از مجموعه آزمون ارزیابی تشخیصی آوایی و واجی متشکل از 54 واژه‌ی یک تا چهار هجایی است که فرآیندهای واجی در این آزمون در دو طبقه‌ی ساخت هجا و جانشینی بررسی می‌شود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری من ویتنی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها
نتایج نشان داد کهنسبت وقوع فرآیند واجی جانشینی بین دو گروه تک‌زبانه و دوزبانه اختلاف معنادار دارد (001/0=P)، اما نوع فرآیندهای واجی در دو گروه کودکان تک‌زبانه و دوزبانه‌ی فارس- عرب تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. همچنین درصد همخوان‌ها و واج‌های درست در بین دو گروه، تفاوت معناداری نشان داده شد (05/0>P).
نتیجه‌ گیری
مطالعه حاضر نشان داد که دوزبانگی تأثیری بر چگونگی نوع فرآیندهای واجی ندارد، اما بر بسامد فرآیندها می‌تواند مؤثر باشد. از طرفی دیگر، چون در کودکان دوزبانه نوع فرآیندهای واجی مشابه کودکان تک­زبانه است، می‌توان فرض کرد که نظام واج­شناختی کودکان دوزبانه مشابه کودکان تک­زبانه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Phonological Processes in 4-5 Year-Old Bilingual Persian-Arabic Speaking Children

نویسندگان [English]

 • Vafa Delphi 1
 • Talihe Zarifian 2
 • Enayatollah Bakhshi 3
 • Maryam Delphi 4
1 MSc Student in Speech Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Speech Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Biostatistics, Department of Biostatistics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
4 Assistant professor, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Audiology Department, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: During the development of the phonological system, gradually, some of error patterns decrease and speech intelligibility increase. The aim of the present study was to investigate phonological skills, including phonological processes and percentages of correct consonants and phonemes in the bilingual Persian-Arabic speaking children aged 4-5 in Ahvaz.
Materials and Methods: In the current study descriptive-analytical cross-sectional study, 28 children aged 49-60 months were randomly assigned to two groups: Persian monolingual and Persian-Arabic bilingual (14 participants in in each group). All participants were recruited randomly based on inclusion criteria from Ahvaz kindergartens in Iran. The instrument used study was the Persian Phonological Test (PPT), a subtest of Persian Diagnostic Evaluation Articulation and Phonological test. In this test, phonological processes are investigated in two groups: structure and substitution processes. Data was analyzed using SPSS, running Mann-Whitney test.
Results: The results showed statistically significant differences between the two groups in proportion to the occurrence of substitution process (p <0/05), but there was no significant difference in the type of phonological processes between the two groups. Also, the results indicated a significant difference between the two groups in the percentages of correct consonants and correct phonemes (p <0/05).
Conclusion: The present study showed that bilingualism has no effect on the type of phonological processes, but this can be effective on the frequency of processes. Since frequency of phonological processes was greater in bilingual children, it can be assumed that there are two phonological systems at work in bilingual children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bilingual child
 • Phonological processes
 • Percentage of consonant correct
 • Percentage of phonemes correct syllable structure processes
 • Substitution processes
 1. Shirazi Ts, N M. Study of Phonological processes of 2-4 years old persian speaking. Rehabilitation. Rehabilitation journal. 1388;37.##
 2. Tamminen H, Peltola MS, Toivonen H, Kujala T, Naatanen R. Phonological processing differences in bilinguals and monolinguals. International journal of psychophysiology: official journal of the International Organization of Psychophysiology. 2013 Jan;87(1):8-12. PubMed PMID: 23069274. Epub 2012/10/17. eng. ##
 3. Bernthal JE, Bankson NW, Flipsen P. Articulation and phonological disorders: Speech sound disorders in children: Pearson; 2016. ##
 4. Shriberg LD, Tomblin JB, McSweeny JL. Prevalence of speech delay in 6-year-old children and comorbidity with language impairment. Journal of speech, language, and hearing research. 1999 Dec 1;42(6):1461-81. Dodd B, Zhu H, Crosbie S, Holm A, Ozanne A. Diagnostic evaluation of articulation and phonology (DEAP): Psychology Corporation; 2002. ##
 5. Fabiano-Smith L, Goldstein BA. Phonological acquisition in bilingual Spanish–English speaking children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2010;53(1):160-78. ##
 6. Goldstein BA. Bilingual Language Development and Disorders in Spanish-English Speakers: ERIC; 2004. ##
 7. Hua Z, Dodd B. Phonological development and disorders in children: A multilingual perspective: Multilingual Matters; 2006. ##
 8. Grech H, Dodd B. Phonological acquisition in Malta: A bilingual language learning context. International Journal of Bilingualism. 2008;12(3):155-71. ##
 9. Yavas M, Goldstein B. Aspects of bilingual phonology: The case of Spanish–English bilingual children. Phonological development and disorders in children: A multilingual perspective. 2006:265-85##.

10. Khattab G. /l/production in English-Arabic bilingual speakers. International Journal of Bilingualism. 2002 Sep;6(3):335-53. ##

11. Holm A, Dodd B. A longitudinal study of the phonological development of two Cantonese–English bilingual children. Applied Psycholinguistics. 1999;20(03):349-76. ##

12. Goldstein B, Washington PS. An initial investigation of phonological patterns in typically developing 4-year-old Spanish-English bilingual children. Language, Speech, and Hearing Services in Schools. 2001;32(3):153-64. ##

13. Fabiano-Smith L, Barlow JA. Interaction in bilingual phonological acquisition: Evidence from phonetic inventories. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 2010;13(1):81-97. ##

14. Damerchi Z, Jalilehvand N, et al. Development of Phonetic inventory in 2-to-6 year-old Farsi speaking children. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2010 Mar 17;5(1). ##

15. Ghasisin L, Ghayoumi Z, Mohamadi Bakhtiari B. Study of developmental consonant cluster in 2-4 years old farsi speaking children. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012;7(3). ##

16. Zarifian T, Modarresi Y, Gholami Tehrani L, Dastjerdi Kazemi M, Salavati M. The Persian version of phonological test of diagnostic evaluation articulation and phonology for Persian speaking children and investigating its validity and reliability. Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences. 2014;23(4):10-20. ##

17. Zarifian T, Modaresi Y, Dastjerdi M, Salavati M. Percentage of Correct Consonants in Persian Speaking Children and its Psychometric Features. J Except Child. 2013;13(4):46-53. ##

18. McElwee EW. The reliability of the Goodenough intelligence test used with sub-normal children fourteen years of age. Journal of applied Psychology. 1932;16(2):217. ##

19. Jafari Z, Asad-Malayeri S. The psychometric properties of newsha developmental scale: an integrated test for persian speaking children. Iranian journal of pediatrics. 2012;22(1):28. ##

20. zarifian T. The persion version of phonological test of diagnostic evaluation articulation and phonology for persian speaking children and investigating its validity and reliability. Audiology. 2013;23(4):10-20. ##

21. Grech H. Phonological Development of Maltese_ Speaking Children. Professor Li Wei,University of Newcastle_Upon_Tyne,UK,2006. ##

22. Holm A, Dodd B. Phonological development and disorder of bilingual children acquiring Cantonese and English. 2006. ##

23. So LK, Dodd. BJ. The acquisition of phonology by Contonese speaking children. Journal of child Language, 1995;22(3):473-95. ##

24. Lin L-C, Johnson CJ. Phonological patterns in Mandarin–English bilingual children. Clinical linguistics & phonetics. 2010;24(4-5):369-86. ##

25. liu-shea, may. phonological aquisition in simultaneous bilingual mandarin-English preschooles. proquest. 2011:129. ##

26. So L, Leung C, editors. Phonological development of Cantonese-Putonghua bilingual children. Children Language Seminar 2003 and Workshop on Phonological Development and Disorders: A Cross-linguistic Perspective, Newcastle-Upon-Tyne, UK, July 7-11; 2003. ##

دوره 7، شماره 3
مهر و آبان 1397
صفحه 88-95
 • تاریخ دریافت: 09 دی 1396
 • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1396
 • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1397