بررسی کیفیت زندگی و دردهای اسکلتی-عضلانی مراقبان کودکان فلج مغزی در مدارس جسمی-حرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه آموزشی کاردرمانی، مرکز علوم بالینی، دانشگاه کویت، کویت

چکیده

مقدمه و اهداف
کودکان فلج مغزی، به دلیل محدودیت در انجام کارهای روزمره، در مدرسه نیاز به مراقب دارند. مراقبان مدارس جسمی-حرکتی، کارهای مراقبتی کودک را در زمان مدرسه انجام می­دهند. فراهم کردن این سطح از مراقبت، همراه با استرس­های فیزیکی، روحی و روانی است که می­تواند بر سلامت و در نتیجه کیفیت زندگی مراقبان تاثیرگذار باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دردهای اسکلتی-عضلانی و کیفیت زندگی مراقبان کودکان فلج مغزی در مدارس جسمی-حرکتی بود.
مواد و روشها
در مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر، مراقبان کودکان فلج مغزی شاغل در مدارس جسمی-حرکتی شهرهای تهران، اصفهان و کرج در صورت تمایل و بر اساس ملاک­های ورود به مطالعه وارد شدند. این افراد شامل 92 شرکت­کننده بودند. ابزارهای مورد استفاده، نسخه فارسی­شده پرسش­نامه کیفیت زندگی SF-36 و پرسش­نامه درد اسکلتی-عضلانی نوردیک و مقیاس آنالوگ بصری بود. تحلیل آماری داده­ها با استفاده از آزمون­های تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
یافتهها
میانگین کیفیت زندگی مراقبان در حیطه سلامت فیزیکی و روانی به ترتیب 81/58 و 01/59 بود. بیشترین شیوع درد و محدودیت عملکرد ناشی از آن در کمر و زانو بود و بیشترین شدت درد در شانه، گردن، پشت و کمر دیده شد. درد اسکلتی-عضلانی و کیفیت زندگی همبستگی معناداری داشتند (001/0, P=523/0=r). همچنین مدت اشتغال، بیمه، ساعات کاری، درآمد و تعدد وظایف شغلی با دردهای بدنی رابطه معناداری داشت (05/0P<).
نتیجه­ گیری
مراقبت دائم از تعداد زیاد کودکان فلج مغزی و انجام کارهای سنگین و تکراری مراقبتی، باعث کاهش کیفیت زندگی و ایجاد دردهای بدنی در مراقبان مدارس جسمی-حرکتی می­شود. پیشنهاد می­شود با ایجاد حمایت­های بیشتر و آموزش اصول مراقبتی پیش از استخدام مراقبان، به پیشگیری از بروز دردهای بدنی آنها کمک شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quality of Life and Musculoskeletal Pain of Caregivers of Children with Cerebral Palsy at Physical Disability Schools

نویسندگان [English]

 • Zahra Shojaei 1
 • Nazila Akbarfahimi 2
 • Hamid Dalvand 3
 • Gholamreza Ghaedamini Harouni 4
 • Mehdi Rassafiani 5
1 MSc of Occupational Therapy, Department of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Arak University, Arak, Iran.
4 Assistant Professor, Social Welfare Management Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Occupational Therapy Department, Faculty of Allied Health Sciences, Kuwait University, Kuwait Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Children with Cerebral palsy need for caring at school because of their inability to perform daily occupations. The caregivers at physical disability schools provide care support for these children at school time. The caring is accompanied by physical and psychological tension and may affect the caregivers’ health and therefore quality of life. The aim of the present study was to evaluate the musculoskeletal pain and quality of life of caregivers of children with Cerebral Palsy at physical disability schools.
Materials and Methods:In the present cross-sectional study, caregivers of children with cerebral palsy in Tehran, Isfahan, and Karaj who were willing to participate in the study and met the inclusion criteria were recruited. Finally, 92 participants took part in the study. The evaluations were done using the Persian version of the 36-item Short Form Health Survey (SF-36) questionnaire, Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ), and Visual Analog Scale. The statistical analyses of data were done using exploratory factor analysis and Pearson correlation coefficient tests.
Results: The results indicated that the mean score for the study sample on physical component summary (PCS) and mental component summary (MCS) were 58.81 and 59.01, respectively. The greatest amount of pain and functional limitations were found in the lower back and knees, and the highest intensity of pain were found in the shoulders, neck, as well as upper and lower back. There were also a significant correlation between musculoskeletal pain and quality of life (r=0/523, P=0.001). Furthermore, there were significant correlations between work experience, insurance, working hours, income as well as Multiple job and physical pain (P<0/05).
Conclusion: Permanent caring for many children with cerebral palsy and doing the heavy and repetitive caring tasks not only reduce the quality of life but also cause physical pain in the caregivers of children with cerebral palsy at physical disability schools. It is suggested that more support and pre-employment trainings about the principles of caring be provided to prevent physical pain in caregivers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caregiver
 • Cerebral palsy
 • Musculoskeletal pain
 • Quality of life
1.   Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, et al. A report: The definition and classification of cerebral palsy april 2006. Developmental Medicine & Child Neurology. Supplement 2007;109:8-14.##
2.   Rassafiani M, Sahaf R. Hypertonicity in children with cerebral palsy: a new perspective. Iranian Rehabilitation Journal. 2011;9:66-74. ##
3.   Richards CL, Malouin F. Cerebral palsy: definition, assessment and rehabilitation. Handbook of clinical neurology. 2013;111:183-95. ##
4.   Dalvand H, Rassafiani M, Hosseini SA, Khankeh HR, Samadi SA. Co-occupations: An Open Window to the World of Caring of Children with Cerebral Palsy. Journal of rehabilitation. 2014;14(6):8-17. ##
5.   Byrne MB, Hurley DA, Daly L, Cunningham CG. Health status of caregivers of children with cerebral palsy. Child: care, health and development. 2010;36(5):696-702. ##
6.   Johari S, Rassafiani M, Fatoorechi S, Dalvand H. Reviewing the Determinant factors of Parental Satisfaction in Occupational Therapy Home Programs. MEJDS. 2013;3(1):52-61. ##
7.   Tung L-C, Huang C-Y, Tseng M-H, Yen H-C, Tsai Y-P, Lin Y-C, et al. Correlates of health-related quality of life and the perception of its importance in caregivers of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders. 2014;8(9):1235-42. ##
8.   Jalili N, Godarzi M, Rassafiani M, Haghgoo HA, Dalvand H, Farzi M. The influenced factors on quality of life of mothers of children with severe cerebral palsy: A survey study. Journal of Modern Rehabilitation. 2013;7(3):40-7. ##
9.   Dehghan L, Dalvand H, Feizi A, Samadi SA, Hosseini SA. Quality of life in mothers of children with cerebral palsy. Journal of Child Health Care. 2016;20(1):17-26. ##
10. Brehaut JC, Kohen DE, Raina P, Walter SD, Russell DJ, Swinton M, et al. The health of primary caregivers of children with cerebral palsy: how does it compare with that of other Canadian caregivers? Pediatrics. 2004;114(2):e182-91. ##
11. Razavi Afzal Z-A, Rasafiyani M, Sarfaraz Z, Malekpour M, Salehi M. A Survey on caregivers' knowledge about special caring for 1-to-5 year-old children with cerebral palsy and their compliance with these practices. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2013;9(4):618-28. ##
12. Dalvand H, Rassafiani M, Hosseini SA, khankeh HR, Samadi SA. challenges in handling children with cerebral palsy: A qualitative content analysis. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2013;9(8):1267-80. ##
13. Chan CM. Health-related quality of life of preschool caregivers in Hong Kong. Health promotion international. 2014;29(2):287-95. ##
14. Waters TR, Rockefeller K. Safe Patient Handling for Rehabilitation Professionals. Rehabilitation Nursing. 2010;35(5):216-22. ##
15. Jiménez-Sánchez S, Jiménez-García R, Hernández-Barrera V, Villanueva-Martínez M, Ríos-Luna A, Fernández-de-las-Peñas C. Has the Prevalence of Invalidating Musculoskeletal Pain Changed Over the Last 15 Years (1993–2006)? A Spanish Population-Based Survey. The Journal of Pain. 2010;11(7):612-20. ##
16. Roux CH, Guillemin F, Boini S, Longuetaud F, Arnault N, Hercberg S, et al. Impact of musculoskeletal disorders on quality of life: an inception cohort study. Annals of the rheumatic diseases. 2005;64(4):606-11. ##
17. Bella GP, Garcia MC, Spadari-Bratfisch RC. Salivary cortisol, stress, and health in primary caregivers (mothers) of children with cerebral palsy. Psychoneuroendocrinology. 2011;36(6):834-42. ##
18. Davis E, Shelly A, Waters E, Boyd R, Cook K, Davern M. The impact of caring for a child with cerebral palsy: quality of life for mothers and fathers. Child: care, health and development. 2010;36(1):63-73. ##
19. Hawker GA, Mian S, Kendzerska T, French M. Measures of adult pain: Visual Analog Scale for Pain (VAS Pain), Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), Chronic Pain Grade Scale (CPGS), Short Form-36 Bodily Pain Scale (SF-36 BPS), and Measure of Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP). Arthritis Care & Research. 2011;63(S11):S240-S52. ##
20. Kuorinka I, Jonsson B, Kilbom A, Vinterberg H, Biering-Sørensen F, Andersson G, et al. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied Ergonomics. 1987;18(3):233-7. ##
21. Saremi M, Lahmi M, Faghihzadeh S. The Effect of Ergonomic Intervention on Musculoskeletal Disorders of Dentists. Bimonthly Official Publication Medical Daneshvar. 2006;13(64):55-62. ##
22. Ware J, Snoww K, Kosinski M, Gandeck B. SF-36 Health Survey Manual and Interpretation Guide. Boston MA: New England Medical Center: The Health Institute. 1993. ##
23. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): Translation and validation study of the Iranian version. Quality of Life Research. 2005;14(3):875-82. ##
24. Guillamón N, Nieto R, Pousada M, Redolar D, Muñoz E, Hernández E, et al. Quality of life and mental health among parents of children with cerebral palsy: The influence of self-efficacy and coping strategies. J Clin Nurs. 2013;22(11-12):1579-90. ##
25. Deepthi NS, Krishnamurthy A. Mental health and quality of life of caregivers of individuals with cerebral palsy in a community based rehabilitation programme in rural Karnataka. Asia Pac Disabil Rehabil J. 2011;22(3):29-38. ##
26. Geere JL, Gona J, Omondi FO, Kifalu MK, Newton CR, Hartley S. Caring for children with physical disability in Kenya: potential links between caregiving and carers' physical health. Child: care, health and development. 2013;39(3):381-92. ##
27. Dutta T, Holliday PJ, Gorski SM, Baharvandy MS, Fernie GR. The effects of caregiver experience on low back loads during floor and overhead lift maneuvering activities. International Journal of Industrial Ergonomics. 2011;41(6):653-60. ##
28. Goudarzi M, Jalili N, Rasafiyani M, Akbarfahimi N, Mardani B. A Study of Musculoskeletal Pain in Mothers with 4–12 Years Old Children with Cerebral Palsy. MEJDS. 2013;3(1):1-9. ##
29. Ahmadizadeh Z, Rassafiani M, Hosseini SA, Binesh M. Chronic musculoskeletal pain in mothers of children with cerebral palsy. Pediatric Neurorehabilitation. 2014;14(6). 78-86. ##
دوره 7، شماره 3
مهر و آبان 1397
صفحه 96-104
 • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1396
 • تاریخ بازنگری: 14 مرداد 1396
 • تاریخ پذیرش: 16 آبان 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1397