تطابق فرهنگی و بررسی اعتبار محتوای نسخه فارسی محور یک پرسشنامه معیار تشخیصی برای اختلالات مفصل فکی-گیجگاهی (DC/TMD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرا

5 استادیار گروه پروتزهای دندانی و اکلوژن، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
مطالعه حاضر با هدف دستیابی به یک پرسش­نامه فارسی مناسب برای تشخیص اختلالات مفصل تمپورومندیبولار، به ترجمه، تطابق فرهنگی و بررسی اعتبار محتوای محور یک پرسش­نامه معیار تشخیصی برای اختلالات مفصل فکی-گیجگاهی پرداخته است.
مواد و روش­ ها
تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی می­باشد. برای ترجمه ابزار، از روش ترجمه رو به جلو-رو به عقب استفاده شد. کیفیت ترجمه و انطباق فرهنگی آن از طریق مقیاس 100 نقطه­ای توسط یک گروه 5 نفره متخصصین ارزیابی شد. اعتبار محتوای نسخه فارسی با استفاده از یک گروه 10 نفره از متخصصین، به صورت کمی از طریق محاسبه شاخص روایی محتوا (CVI) و نسبت روایی محتوا (CVR) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ­ها
7 مورد از گزینه­های محور یک از لحاظ کیفیت ترجمه مقادیر پایین­تر از معیار مورد نظر (90 درصد) به دست آمد که اصلاح شد و 2 گزینه از نظر تطابق فرهنگی مقادیر پایین­تر از 90 درصد را کسب کردند که با نظر متخصصین حذف شدند. مقادیر CVR برای تمام گزینه­ها بین 1-8/0 بود و برای پرسش­نامه به صورت کلی، 94/0 به دست آمد. مقادیر CVI تمام گزینه­ها از لحاظ مربوط بودن بالاتر از 75/0 بود. مقادیر CVI از لحاظ وضوح برای 13 گزینه و از لحاظ سادگی برای 10 گزینه کمتر از 75/0 بود که کاندید اصلاح و ارزیابی مجدد شد. تمامی این گزینه­ها در مرحله دوم مقادیر بالای 75/0 کسب کردند.
نتیجه­ گیری
ارزیابی روایی محتوای نسخه فارسی پرسش­نامه DC/TMD، مقدمه­ای برای بررسی سایر ویژگی­های روان­سنجی این پرسش­نامه است و راه را برای ورود به پژوهش­های بین­المللی هموار خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cultural Adaptation and Content Validation of the Persian Version of the Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders Axis I

نویسندگان [English]

 • Elham Ahmadi Tehrani 1
 • Sedigheh Sadat Naimi 2
 • Khosro Khademi Kalantari 3
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
 • Sara Tavakolizadeh 5
1 Student Research Committee, MSc Student, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Basic Sciences, School of Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of prosthodontics, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Todevelop a Persian version of the diagnostic criteria for temporomandibular disorders (DC/TMD) Axis I and to assess its content validity
Methods: The present study is a cross-sectional survey. To cross-culturally adapt the instrument, the DC/TMD Axis I was translated using a forward-backward method. Translation quality and cultural adaptation were assessed by a panel of five experts on a scale of 0 to 100. Then, the content validity of the Persian version was quantitatively evaluated by a panel of 10 experts calculating content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR).
Results: Average values of translation quality were less than 90% in 7 items, which were rephrased. Average values of cultural adaptation of 2 items were less than 90% and they were omitted according to the experts' opinion. CVR values in all items of the questionnaire were between 0.8 - 1 and for the total instrument, the CVR values was obtained to be 0.94. All of the items of the questionnaire in terms of relevancy earned values higher than 0.75. CVI values in terms of clarity for 13 items and in terms of simplicity for 10 items were less than 0.75, which were candidates for revision in the second round. All these items received values higher than 0.75 in the second round.
Conclusions: Evaluating contentvalidity of the Persian version of DC/TMD Axis I can be an introduction for assessing other psychometric properties of the questionnaire and will pave the way for including Iran in international studies on TMD.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Translation
 • Cultural adaptation
 • Temporomandibular disorders
 • Content validity
 1. Kalamir A, Bonello R, Graham P, Vitiello AL, Pollard H. Intraoral myofascial therapy for chronic myogenous temporomandibular disorder: a randomized controlled trial. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 2012;35(1):26-37.##
 2. Ebrahimi M, Dashti H, Mehrabkhani M, Arghavani M, Daneshvar-Mozafari A. Temporomandibular disorders and related factors in a group of Iranian adolescents: a cross-sectional survey. Journal of dental research, dental clinics, dental prospects. 2011;5(4):123. ##
 3. Tabatabaian F SA, Kaseb Ghane H. The prevalence of temporomandibular disorders (TMDs) among patients referred to the Prosthodontic Department of Shahid Beheshti Dental School on Fall 2010 (in Persian). J Dent Sch. 2013;30(5):311-8. ##
 4. Gouharian R, Madani AA. Evaluation of temporomandibular joint status and related signs and symptoms in students of Mashhad Dental school (in Persian). 2006##.
 5. Bae Y, Park Y. The effect of relaxation exercises for the masticator muscles on temporomandibular joint dysfunction (TMD). Journal of physical therapy science. 2013;25(5):583. ##
 6. Kraus SL. Characteristics of 511 patients with temporomandibular disorders referred for physical therapy. Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology. 2014;118(4):432-9. ##
 7. Franco-Micheloni AL, Fernandes G, GONÇALVES DAdG, Camparis CM. Temporomandibular disorders among Brazilian adolescents: reliability and validity of a screening questionnaire. Journal of Applied Oral Science. 2014;22(4):314-22. ##
 8. Manfredini D, Chiappe G, Bosco M. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders (RDC/TMD) axis I diagnoses in an Italian patient population. Journal of oral rehabilitation. 2006;33(8):551-8. ##
 9. De Santis TO, Motta LJ, Biasotto-Gonzalez DA, Mesquita-Ferrari RA, Fernandes KPS, de Godoy CHL, et al. Accuracy study of the main screening tools for temporomandibular disorder in children and adolescents. Journal of bodywork and movement therapies. 2014;18(1):87-91. ##
 10. Schiffman E, Ohrbach R, Truelove E, Look J, Anderson G, Goulet J-P, et al. Diagnostic criteria for temporomandibular disorders (DC/TMD) for clinical and research applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network and Orofacial Pain Special Interest Group. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6-27. ##
 11. Look JO, Schiffman EL, Truelove EL, Ahmad M. Reliability and validity of Axis I of the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) with proposed revisions*. Journal of oral rehabilitation. 2010;37(10):744-59. ##
 12. Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross-cultural adaptation of health-related quality of life measures: literature review and proposed guidelines. Journal of clinical epidemiology. 1993;46(12):1417-32. ##
 13. Polit DF, Beck CT. The content validity index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. Research in nursing & health. 2006;29(5):489-97. ##
 14. Bullinger M, Alonso J, Apolone G, Leplège A, Sullivan M, Wood-Dauphinee S, et al. Translating health status questionnaires and evaluating their quality: the IQOLA project approach. Journal of clinical epidemiology. 1998;51(11):913-23. ##
 15. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in nursing & health. 2007;30(4):459-67. ##
 16. Rubio DM, Berg-Weger M, Tebb SS, Lee ES, Rauch S. Objectifying content validity: Conducting a content validity study in social work research. Social work research. 2003;27(2):94-104. ##
 17. John MT, Hirsch C, Reiber T, Dworkin SF. Translating the research diagnostic criteria for temporomandibular disorders into German: evaluation of content and process. Journal of orofacial pain. 2006;20(1):43-52. ##
 18. Khoo S-P, Jin Yap AU, Chan YH, Bulgiba AM. Translating the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders into Malay: evaluation of content and process. Journal of orofacial pain. 2008;22(2):131-8. ##
 19. Lobbezoo F, van Seims MK, John MT, Huggins K, Ohrbach R, Visscher CM, et al. Use of the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders for multinational research: translation efforts and reliability assessments in The Netherlands. Journal of orofacial pain. 2005;19(4):301-8. ##