شکل پذیری عصبی در مسیر شنوایی بالا به پایین: آزمون سطح پذیرش نویز، انعکاسی از اثرات یادگیری درکی در شکل پذیری عصبی ناشی از تجربه در بزرگسالان با شنوایی هنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی شنوایی‌شناسی، استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
در سیستم شنوایی، وزوز و عملکرد بهینه درک گفتار در نویز مثال­هایی از شکل­پذیری منفی و مثبت است که به ترتیب ناشی از افت شنوایی حسی-عصبی و تجارب زندگی مواجهه با محرکات پیچیده­تر و یادگیری است. شکل­پذیری مثبت در نتیجه محرکات حسی و مهارت­های یادگرفته­شده اتفاق می­افتد. فرآیند شکل­پذیری در سیستم عصبی شنوایی می­تواند در مسیرهای صعودی یا نزولی دیده شود.
مواد و روش ­ها
در مطالعه حاضر شکلی از آن در مسیرهای شنوایی بالا به پایین بررسی و بحث می­شود. برای این منظور آزمون سطح پذیرش نویز روی 60 نفر (27 زن و 33 مرد) با شنوایی هنجار انجام شد. افراد شرکت­کننده در مطالعه به یکی از دو گروه زیر تقسیم شدند: افراد با تجربه شغلی درک گفتار در نویز و بدون تجربه شغلی درک گفتار در نویز.
یافته­ ها
نتایج نشان داد که گروه مورد آزمون (افراد با تجربه شغلی درک گفتار در نویز) به طور معناداری از نظر آماری امتیازات آزمون سطح پذیرش نویز آنها پایین­تر و امتیازات سطح نویز زمینه­ای بالاتری در مقایسه با گروه کنترل داشتند.
نتیجه­ گیری
با استفاده از آزمون سطح پذیرش نویز، اختلافات در توانایی افراد برای تحمل مقادیر متغیر نویز زمینه و عملکرد درک گفتار در نویز به عملکرد سیستم شنوایی وابران آنها نسبت داده می­شود. بنابراین این گونه می­توان نتیجه گرفت که کار کردن در مکان­های شلوغ به خاطر ماهیت شغل فرد می­تواند در اختلافات در عملکرد درک گفتار در نویز تاثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Top-Down Auditory Plasticity: Acceptable Noise Level Predicts and Reflects the Effect of Perceptual Learning in Experience-Induced Plasticity in Adults with Normal

نویسندگان [English]

 • Elahe Ravanshenas 1
 • Jamid Jalilvand 2
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 3
1 Student Research Comiittee, MSc Student in Audiology, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 PhD in Audiology, Assisstent Professor, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Basic Sciences, School of Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: In the auditory system, tinnitus and superior speech perception in noise are examples of negative and positive plasticity that can result from sensory neural hearing loss and life experiences dealing with more complex stimuli and learning, respectively. Positive plasticity occurs as a result of learned skills and sensory stimuli; plasticity involves specific neural pathways and can be observed in auditory ascending or descending pathways.
Materials and Methods: In the present study, we document a form of plasticity in top-down auditory pathways through the measurement of Acceptable Noise Level (ANL) in 60 adults (27 females and 33 males) with normal hearing. Individuals were assigned to one of the two groups: the groups with and without occupational experience of speech perception in noise.
Results: The results showed that the test group had statistically significant lower ANL scores and significantly higher background noise level scores compared with the control group.
Conclusion: Using ANL test, we attributed differences in individuals’ abilities to tolerate varying amounts of background noise and speech perception in noise function to the auditory efferent system. We therefore concluded that working in crowded locations due to job nature can influence differences in speech perception in noise function.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acceptable noise level (ANL)
 • the auditory efferent system
 • experience-induced learning
 • noise
 1. Moller A R. Hearing its physiology and pathophysiology. Khazaei M, Rajabi M.R, Heydarpour Meymeh M.1.Tehran:Hayyan Abasaleh institution;1385.P.349-353 [In Persian]##
 2. Eggermont J J. Noise and the brain. London. Copyright 2014 Elsever; 2014.P. 200-230##
 3. Shetty, H. N., S. Mahadev and D. Veeresh (2014). "The relationship between acceptable noise level and electrophysiologic auditory brainstem and cortical signal to noise ratios." Audiology research 4(1). ##
 4. Freyaldenhoven, M. C., D. Fisher Smiley, R. A. Muenchen and T. N. Konrad (2006). "Acceptable noise level: Reliability measures and comparison to preference for background sounds." Journal of the American Academy of Audiology 17(9): 640-648. ##
 5. Harkrider, A. W. and J. W. Tampas (2006). "Differences in responses from the cochleae and central nervous systems of females with low versus high acceptable noise levels." Journal of the American Academy of Audiology 17(9): 667-676##
 6. Shi, L.-F., G. Azcona and L. Buten (2015). "Acceptance noise level: effects of the speech signal, babble, and listener language." Journal of Speech, Language, and Hearing Research 58(2): 497-508##
 7. Kim, J.-H., J. H. Lee and H.-K. Lee (2014). "Advantages of binaural amplification to acceptable noise level of directional hearing aid users." Clinical and experimental otorhinolaryngology 7(2): 94##
 8. Freyaldenhoven, M. C., D. Fisher Smiley, R. A. Muenchen and T. N. Konrad (2006). "Acceptable noise level: Reliability measures and comparison to preference for background sounds." Journal of the American Academy of Audiology 17(9): 640-648. ##

 

 1. Ryugo, D. K., R. R. Fay and A. N. Popper (2010). Auditory and vestibular efferents, Springer Science & Business Media. ##

10. Ahmadi (2015). "Developing and evaluating the reliability and validity of acceptable noise level test in Persian language. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2015." ##

11. SPSS Inc. Released 2007. SPSS for Windows, Version 16.0. Chicago, IL, USA##

12. Popper, A. N. and R. R. Fay (2014). Perspectives on Auditory Research, Springer##

13. Ciuman, R. R. (2010). "The efferent system or olivocochlear function bundle-fine regulator and protector of hearing perception." Int J Biomed Sci 6(4): 276-288. ##

14. Brown, G. J., R. T. Ferry and R. Meddis (2010). "A computer model of auditory efferent suppression: implications for the recognition of speech in noise." The Journal of the Acoustical Society of America 127(2): 943-954. ##

15. Guinan Jr, J. J. (2006). "Olivocochlear efferents: anatomy, physiology, function, and the measurement of efferent effects in humans." Ear and hearing 27(6): 589-607. ##

16. de Boer, J., A. R. D. Thornton and K. Krumbholz (2012). "What is the role of the medial olivocochlear system in speech-in-noise processing?" Journal of neurophysiology 107(5): 1301-1312. ##

17. Prabhu, P. and S. Shanthala (2016). "Efferent Auditory System Functioning and Speech Perception in Noise in Individuals with Type II Diabetes Mellitus." Journal of Phonetics & Audiology 2016. ##