مقایسه پایداری تشخیص قرینگی برخی آزمونهای مفصل ساکروایلیاک بین معاینه شونده علامتدار و بدون علامت ابتلا به درد پایین کمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
تکرارپذیری آزمون­های دستی اهمیت زیادی دارد، زیرا آزمون­های دستی مفصل ساکروایلیاک در ارزیابی این ناحیه زیاد استفاده می­شوند و اینکه آزمون پاراکلینیک موفقی وجود ندارد. هدف مطالعه حاضر اندازه­گیری پایداری تشخیص برخی از آزمون­های دستی مفصل ساکروایلیاک و همچنین مقایسه آن بین معاینه­شونده علامت­دار و بدون علامت بود. انجام این مقایسه تاکنون در مطالعات مشابه انجام نشده بود.
مواد و روش ­ها
مطالعه حاضر از نوع بررسی تست­ها بود و نمونه­گیری با استفاده از نمونه­های در دسترس انجام شد. 17 معاینه­گر قرینگی وضعیت زاویه­های تحتانی خارجی ساکروم، خارهای خاصره خلفی فوقانی در حالت دمر، خارهای خاصره خلفی فوقانی در حالت ایستاده و قرینگی حرکت خارهای خاصره خلفی فوقانی حین انجام آزمون خم شدن از حالت ایستاده را روی 2 معاینه­شونده (یک معاینه­شونده علامت­دار و یک معاینه­شونده بدون علامت) ارزیابی کردند. پایداری تشخیص قرینگی لندمارک­ها توسط آماره­های کای دو و Bayes Factor محاسبه شد. معاینه­گرها نسبت به وجود علائم در معاینه­شوندگان ناآگاه بودند.
یافته­ ها
مقدار کای دو و Bayes Factor به ترتیب برای زاویه تحتانی خارجی ساکروم در حالت دمر 76/4 و 28/12، برای خار خاصره خلفی فوقانی در حالت دمر 94/9 و 52/277 و برای خار خاصره خلفی فوقانی در حالت ایستاده و حین آزمون خم شدن از حالت ایستاده 30/9 و 15/241 بود.
نتیجه­ گیری
خار خاصره خلفی فوقانی در حالت دمر بیشترین و زاویه تحتانی خارجی ساکروم کمترین پایداری تشخیص قرینگی را داشتند. پایداری تشخیص قرینگی آزمون­ها برای معاینه­شونده علامت­دار بیشتر از معاینه­شونده بدون علامت بود. بر این اساس احتمال مثبت شدن اشتباه آزمون­ها در معاینه­شونده بدون علامت زیاد است؛ بنابراین هنگام ارزیابی بالینی، بهتر است پیش از انجام آزمون­های لمس لندمارک، با استفاده از آزمون­های برانگیزاننده درد وجود دیسفانکشن مفصل ساکروایلیاک تایید شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Diagnostic Stability of Some Sacroiliac Joint Tests between Symptomatic and Asymptomatic Individuals

نویسندگان [English]

 • Ehsan Naeimi 1
 • Sanaz Davarian 2
 • Mohammad Akbari 2
1 Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences
2 Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran university of Medical Sciences Iranian Center of Excellence in Physiotherapy
چکیده [English]

Background and Aim: The reliability of manual tests of the Sacroiliac Joint (SIJ) is important in that they are frequently used in the assessment of this region for which there is no successful paraclinical exam. The aim of the present study was to measure the diagnostic stability of some of the SIJ manual tests as well as to compare it between symptomatic and asymptomatic individuals.
Materials and Methods: A total of 17 examiners assessed the symmetry of the position of bilateral ILAs and PSISs in prone lying, PSISs in standing as well as the motion of PSISs in standing flexion test on two individuals (one symptomatic and one asymptomatic). The diagnostic stability of the landmarks was computed using X2 and Bayes factor. Examiners were blinded about participants' symptoms.
Results: The results revealed that X2 and Bayes factor were 4.76 and 12.28 for ILAs, 9.94 and 277.52 for PSISs in prone lying, and 9.30 and 241.15 for PSISs in standing and standing flexion test, respectively.
Conclusion: The diagnostic stability of the PSIS in prone lying was the highest and the diagnostic stability of the ILA was the lowest. The diagnostic stability of symptomatic participant was higher than that of the asymptomatic participant. Accordingly, the probability of false postive outcome of the tests is high in asymptomatic individual. Therefore, prior to static palpation tests in the physical examination, it is better to perform pain provocation tests in order to confirm the existence of the SIJ dysfunction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sacroiliac Joint Dysfunction
 • Physical Examination
 • Anatomic Landmark
 • Reliability
 • Palpation
 1. Ehrlich, G.E., Low back pain. Bull World Health Organ, 2003. 81(9): p. 671-6.##
 2. Cohen, S.P., Y. Chen, and N.J. Neufeld, Sacroiliac joint pain: a comprehensive review of epidemiology, diagnosis and treatment. Expert Rev Neurother, 2013. 13(1): p. 99-116. .##
 3. Schwarzer, A.C., C.N. Aprill, and N. Bogduk, The sacroiliac joint in chronic low back pain. Spine (Phila Pa 1976), 1995. 20(1): p. 31-7. .##
 4. van der Wurff, P., R.H. Hagmeijer, and W. Meyne, Clinical tests of the sacroiliac joint. A systematic methodological review. Part 1: Reliability. Man Ther, 2000. 5(1): p. 30-6. ##
 5. Dreyfuss, P., et al., The value of medical history and physical examination in diagnosing sacroiliac joint pain. Spine (Phila Pa 1976), 1996. 21(22): p. 2594-602. ##
 6. Slipman, C.W., et al., The value of radionuclide imaging in the diagnosis of sacroiliac joint syndrome. Spine (Phila Pa 1976), 1996. 21(19): p. 2251-4. ##
 7. Tullberg, T., et al., Manipulation does not alter the position of the sacroiliac joint. A roentgen stereophotogrammetric analysis. Spine (Phila Pa 1976), 1998. 23(10): p. 1124-8; discussion 1129. ##
 8. Toussaint, R., et al., Sacroiliac dysfunction in construction workers. J Manipulative Physiol Ther, 1999. 22(3): p. 134-8. ##
 9. Chaitow, L., Palpation and Assessment Skills: Assessment Through Touch. 2010(3rd ed): p. 330. ##
 10. Stovall, B.A. and S. Kumar, Reliability of bony anatomic landmark asymmetry assessment in the lumbopelvic region: application to osteopathic medical education. J Am Osteopath Assoc, 2010. 110(11): p. 667-74. ##
 11. Vleeming, A., et al., European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. Eur Spine J, 2008. 17(6): p. 794-819. ##
 12. Arab, A.M., et al., Inter- and intra-examiner reliability of single and composites of selected motion palpation and pain provocation tests for sacroiliac joint. Man Ther, 2009. 14(2): p. 213-21. ##
 13. Riddle, D.L. and J.K. Freburger, Evaluation of the presence of sacroiliac joint region dysfunction using a combination of tests: a multicenter intertester reliability study. Phys Ther, 2002. 82(8): p. 772-81. ##
 14. Tong, H.C., et al., Interexaminer reliability of three methods of combining test results to determine side of sacral restriction, sacral base position, and innominate bone position. J Am Osteopath Assoc, 2006. 106(8): p. 464-8. ##
 15. Kmita, A. and N.P. Lucas, Reliability of physical examination to assess asymmetry of anatomical landmarks indicative of pelvic somatic dysfunction in subjects with and without low back pain. International Journal of Osteopathic Medicine, 2008. 11(1): p. 16-25. ##
 16. Fryer, G., H.C. McPherson, and P. O'Keefe, The effect of training on the inter-examiner and intra-examiner reliability of the seated flexion test and assessment of pelvic anatomical landmarks with
 17. O'Haire, C. and P. Gibbons, Inter-examiner and intra-examiner agreement for assessing sacroiliac anatomical landmarks using palpation and observation: pilot study. Man Ther, 2000. 5(1): p. 13-20. ##
 18. Holmgren, U. and K. Waling, Inter-examiner reliability of four static palpation tests used for assessing pelvic dysfunction. Man Ther, 2008. 13(1): p. 50-6. ##
 19. Levin, U., L. Nilsson-Wikmar, and C.H. Stenstrom, Variability within and between evaluations of sacroiliac pain with the use of distraction testing. J Manipulative Physiol Ther, 2005. 28(9): p. 688-95. ##
 20. Stovall, B.A., S. Bae, and S. Kumar, Anterior superior iliac spine asymmetry assessment on a novel pelvic model: an investigation of accuracy and reliability. J Manipulative Physiol Ther, 2010. 33(5): p. 378-85. ##
 21. Levin, U., et al., Reproducibility of manual pressure force on provocation of the sacroiliac joint. ##
 22. DeStefano, L.A., Greenman’s principles of manual medicine. 2011. ##
 23. Levin, U. and C.H. Stenstrom, Force and time recording for validating the sacroiliac distraction test. Clin Biomech (Bristol, Avon), 2003. 18(9): p. 821-6. ##
 24. Chaitow, L., The ARTT of palpation? J Bodyw Mov Ther, 2012. 16(2): p. 129-31. ##
دوره 7، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1397
صفحه 183-192
 • تاریخ دریافت: 27 آبان 1395
 • تاریخ بازنگری: 12 آذر 1395
 • تاریخ پذیرش: 14 آبان 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397