مقایسه اثرات دستگاه مکانیکی کمک به سرفه و فیزیوتراپی تنفسی سنتی بر شاخص های اسپیرومتری در بیماران کیستیک فیبروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشیار، متخصص ریه اطفال، گروه بیماری‌های ریوی و کیستیک فیبروزیس بیمارستان کودکان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار، متخصص ریه اطفال، گروه بیماریهای ریوی و کیستیک فیبروزیس بیمارستان کودکان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگا ه تربیت مدرس، تهران، ایران

6 کارشناس ارشد فیزیوتراپی، بیمارستان کودکان مفید، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
کیستیک فیبروزیس یک اختلال ژنتیکی است که باعث تولید ترشحات چسبنده در طول راه­های هوایی می­شود. کمک به خروج ترشحات نقش مهمی در درمان این بیماران ایفا می­کند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه کمک مکانیکی به سرفه و فیزیوتراپی سنتی در بیماران کیستیک فیبروزیس می باشد.
مواد و روش ­ها
در مطالعه حاضر 14 بیمار کیستیک فیبروزیس با میانگین سنی 4/11 سال شرکت کردند. هر بیمار در دو روز مختلف، دو روش درمانی متفاوت را دریافت کرد (فیزیوتراپی سنتی و دستگاه مکانیکی کمک به سرفه). ظرفیت حیاتی اجباری، حجم بازدم اجباری در ثانیه اول، جریان بازدم اجباری بین 25%-75% بازدم و میزان ترجیح بیماران به هر یک از روش­های درمانی اندازه­گیری شد.
یافته ­ها
نتایج نشان داد تفاوت معناداری در تغییر ظرفیت حیاتی اجباری (83/0P=)، حجم بازدم اجباری در ثانیه اول (21/0P=) و جریان بازدم اجباری بین 25%-75% بازدم (74/0P=) بعد از دو روش درمانی وجود ندارد. همچنین تفاوت معناداری در میزان پذیرش هر یک از روش­های درمانی توسط بیماران وجود ندارد (66/0P=).
نتیجه­ گیری
دستگاه مکانیکی کمک به سرفه به همان اندازه فیزیوتراپی تنفسی سنتی در پاک­سازی راه­های هوایی بیماران کیستیک فیبروزیس موثر است و بیماران هیچ­کدام را بر دیگری ترجیح نمی­دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Mechanical Cough Assist and Traditional Chest Physiotherapy on Spirometry Index in Cystic Fibrosis Patients

نویسندگان [English]

  • Malihe Hataminia 1
  • Mahdi Dadgoo 2
  • Shabnam Shahali 3
  • Ghamartai Khanbabaee 4
  • Anoshirvan Kazemnejad 5
  • Susan Aghamohammadi 6
1 MSc Student, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associated Professor, Pediatric Pulmonologist, Mofid Children Hospital Pediatric Respiratory Diseases and Cystic Fibrosis, Shahid Beheshti University of Medical Scienses, Tehran, Iran
4 Associated Professor, Pediatric Pulmonologist, Mofid Children Hospital Pediatric Respiratory Diseases and Cystic Fibrosis, Shahid Beheshti University of Medical Scienses,Tehra, Iran
5 Professor, Department of Biostatistic, Faculty of Medical Sciences, Tarbiatmodares University, Tehran, Iran
6 MSc physiotherapy, Mofid Children Hospital, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Cystic fibrosis is a genetic disorder that produces adhesive secretions along airway. Assisting the clearance of airway secretions plays an important role in treating these patients. The purpose of the present study was comparing mechanical cough assist and traditional chest physiotherapy in patients with cystic fibrosis.
Materials and Methods: A total of 14 patients (mean age: 11/4 years) with cystic fibrosis participated in in the current study. Each patient was treated on two different days using two different methods, i.e. mechanical cough assist and traditional chest physiotherapy. Forced Vital Capacity (FVC), Forced Expiratory volume in one second (FEV1), Forced Expiratory Flow between 25% and 75% expired (FEF),and patient preference were evaluated.
Results: The results showed no significant difference in changing the FVC (P=0/83), FEV1(P=0/21), and FEF(P=0/74) after two treatment methods. Also, no significant difference was observed in patients adherence (p=0/66).
Conclusion: Mechanical cough assist and traditional chest physiotherapy have the same effects on airway clearance in patients with cystic fibrosis and the patients prefer both of them at the same level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cystic Fibrosis
  • Clearance
  • Chest Physical Therapy
  • Cough Assist Machine
1.   Kliegman RM, Nelson WE. Nelson textbook of pediatrics. Philadelphia, Pa. [u.a.]: Elsevier Saunders.##
2.   Tecklin JS. Pediatric Physical Therapy. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins : Wolters Kluwer. ##
3.   Warnock L, Gates A, van der Schans CP. Chest physiotherapy compared to no chest physiotherapy for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2013;9. ##
4.   Toussaint M, De Win H, Steens M, Soudon P. Effect of intrapulmonary percussive ventilation on mucus clearance in duchenne muscular dystrophy patients: a preliminary report. Respiratory care. 2003;48(10):940-7. ##
5.   Chatwin M. How to use a mechanical insufflator-exsufflator "cough assist machine". Breathe. 2008;4(4):320-9. ##
6.   Miske LJ, Hickey EM, Kolb SM, Weiner DJ, Panitch HB. Use of the mechanical in-exsufflator in pediatric patients with neuromuscular disease and impaired cough. CHEST Journal. 2004;125(4):1406-12. ##
7.   Homnick DN, Anderson K, Marks JH. Comparison of the flutter device to standard chest physiotherapy in hospitalized patients with cystic fibrosis: a pilot study. CHEST Journal. 1998;114(4):993-7. ##
8.   Mortensen J, Falk M, Groth S, Jensen C. The effects of postural drainage and positive expiratory pressure physiotherapy on tracheobronchial clearance in cystic fibrosis. CHEST Journal. 1991;100(5):1350-7. ##
9.   Abedi A, Koohestani H, Roosta Z. The short-term effect of chest physiotherapy on spirometric indices in chemical warfare victims exposed to Mustard gas. Armaghane danesh. 2008;13(3):71-81. ##
10. Crapo RO. Pulmonary-function testing. New England Journal of Medicine. 1994;331(1):25-30. ##
11. Miller S, Hall D, Clayton C, Nelson R. Chest physiotherapy in cystic fibrosis: a comparative study of autogenic drainage and the active cycle of breathing techniques with postural drainage. Thorax. 1995;50(2):165-9. ##
12. Cerny FJ. Relative effects of bronchial drainage and exercise for in-hospital care of patients with cystic fibrosis. Physical Therapy. 1989;69(8):633-9. ##
13. Hofmeyr J, Webber B, Hodson M. Evaluation of positive expiratory pressure as an adjunct to chest physiotherapy in the treatment of cystic fibrosis. Thorax. 1986;41(12):951-4. ##
14. Pryor J, Webber B, Hodson M, Batten J. Evaluation of the forced expiration technique as an adjunct to postural drainage in treatment of cystic fibrosis. Br Med J. 1979;2(6187):417-8. ##
15. Reisman JJ, Rivington-Law B, Corey M, Marcotte J, Wannamaker E, Harcourt D, et al. Role of conventional physiotherapy in cystic fibrosis. The Journal of pediatrics. 1988;113(4):632-6. ##