رشد خزانه واژگان کودک فارسی زبان از 15 تا 34 ماهگی: یک گزارش موردی طولی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دکترای گفتاردرمانی، استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه برخی از مدل­ها در ارزیابی اختلالات گفتار و زبان بر اساس توالی رشد زبان بنیان­گذاری شده­اند، از جمله مدل توصیفی-تکاملی که این مدل حامی رویکرد پیروی از توالی رشد طبیعی زبان به عنوان بهترین راهنمای آموزشی برای آموزش زبان است. در گفتاردرمانی دسترسی به جداول رشد گفتار طبیعی در سنین مختلف یک ضرورت قطعی به نظر می­رسد. جداولی که در کشورمان مورد استفاده قرار می­گیرد عمدتاَ از منابع خارجی است. بدین ترتیب هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی خزانه واژگان بیانی کودک فارسی­زبان از 15 تا 34 ماهگی است.
معرفی بیمار
 در تحقیق حاضر با روش مشاهده­ای طولی، برونداد واژگانی یک دختر فارسی­زبان از 14 تا 34 ماهگی به روش وقایع­نگاری، یادداشت­برداری روزانه شد. تمام نمونه­گیری­های زبانی در شرایط کاملا طبیعی در تمام لحظات احتمالی زندگی به غیر از مهد کودک صورت پذیرفت. تاریخ ظهور تمامی عناصر زبان به محض شنیدن ثبت می­شد.
یافته­ ها
یافته­ها نشان داد نخستین واژه معنادار در 15 ماهگی بیان شد. در 22 ماهگی خزانه­ی واژگانی حدود 55 کلمه بود و بیان ساخت دستوری دوکلمه­ای آغاز شد و بیشترین درصد واژه­ها به ترتیب مربوط به اسامی افراد، خوراکی، اشیاء، اعضای بدن، پوشاک و حیوانات بود. افعال در ظهور جملات مرکب و به دنبال افزایش طول گفته نقش بسزایی داشتند. ظهور افعال جدید در 26 تا 28 ماهگی دارای یک جهش رشدی بود که همزمان با کاربرد جملات مرکب است. ارزیابی واژگان کودک هر 15 روز، انفجار واژگانی را در 26 تا 28 ماهگی نشان داد.
نتیجه­ گیری
به نظر می‌رسد سن ظهور اولین واژه، محتوای 50 واژه ابتدایی، میزان پیشرفت خزانه واژگان در گذر زمان و فراوانی بیشتر اسم نسبت به فعل، شباهت با زبان­های خارجی و فارسی دارد و مطالعاتی از این دست که به توصیف عمیق رشد خزانه واژگان می­پردازند، در مشخص کردن توالی رشد طبیعی گفتار در کودکان فارسی­زبان نقش بسزایی خواهند داشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Expressive Vocabulary Development of a 15-34-Month Persian Speaking Child: A Longitudinal Case Study

نویسندگان [English]

  • Manijeh Zarei Mahmood Abadi 1
  • Talihe Zarifian 2
1 MSc of Speech Therapy, Children's Medical Center, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran
2 PhD of Speech Therapy, Assistant Professor, Speech Therapy Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Some of the models in the evaluation of speech and language disorders have been based on the sequence of language development. Developmental-descriptive model supports the approach of following the sequence of natural language as the best training manual for teaching language to children who have a language disorder. The present study aims to investigate expressive vocabulary and lexical development of a Persian speaking child aged between15 to 34 months.
Case Report: In the current observational longitudinal study, expressive vocabulary and lexical output of a Persian speaking girl sampled from 15 to 34 months by daily scripting.
Results: The first meaningful word was stated at the age of 15 months. Since about 22 months of age, when the vocabulary storage contained about 55 words, the child started to produce grammatical structures in the form of two-word sentences. In this period, names had the most frequency in child's lexicon. At 22 months of age, the highest frequencies of her vocabulary included names of persons, foods, objects, body parts, clothing and animals, respectively. The emergence of new verbs showed a remarkable growth at the age of 26 to 28 months. In this stage, the child started to use compound sentences. Scripting and evaluating the development of the child's vocabulary every 15 days showed vocabulary spurt at the age of 26 to 28 months.
Conclusion: According to the results, the present 20-month longitudinal study showed that the development of expressive vocabulary in the Persian speaking girl was similar those in other languages. It also follows a hierarchical process from simple to sophisticate. This information can hopefully provide useful evidence for clinical research and practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vocabulary
  • Language Development
  • Child
  • Persian
1.   Zadeh AM, Shavaki YA, Ghorbani A, Keyhani MR. Picture-naming and Picture-pointing Tests: Two Tests for Detecting Expressive and Perceptive Abilities of Farsi-Speaking Children aging 2.5 to 4 Years.Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2011;1(2):39-45.[In Persian].##
2.   Steinberg D. An Introduction to Psycholinguistics. 1 ed. Tehran: SAMT; 2002. ##
3.   Jalilevand N. Speech & language development In farsi speaking children. 1 ed. Tehran: Dangeh; 2012. [In Persian]. ##
4.   Vameghi R, Sajedi F, Yadegari F, Zarifian T, Shahshahanipour S, Hatamizadeh N, et al. Production of A Protocol on Early Intervention for Speech and Language Delays in Early Childhood: A Novice Experience in Iran. Journal of Rehabilitation. 2016;16(4):374-81. [In Persian]. ##
5.   Vameghi R, Haji-Bakhtiari M, Hatami-Zadeh N, Biglarian A, Rah-Chamani M. Factors Affecting Delayed Referral for Speech Therapy in Iranian children with Speech and Language Disorders. Journal of Rehabilitation. 2014;14(6):68-77[In Persian]. ##
6.   Bankson J, Bernthal N, Flipson P. Articulation & Phonological Disorders: Speech Sound Disorders in Children. Boston, MA: Pearson Publishing; 2009. ##
7.   Paul R. Language disorders from infancy through adolescence: Assessment & intervention: Elsevier Health Sciences; 2007. ##
8.   Rezaei E, Shavaki YA, Arshi A, Keyhani MR. The perception and expression of nouns in 2.5 to 4 year-old
normal Persian-speaking children in Arak, Central Iran (Audiology) auditory and vesitibular research. 2011;20(2):54-62. [In Persian]. ##
9.   Seifenaraqi M, naderi e. The trend of growth and Persian speaking children from 2 to 8 years. Education and training. 1992:9-36. [In Persian]. ##
10. Mervis CB, Bertrand J. Early lexical acquisition and the vocabulary spurt: A response to Goldfield & Reznick. Journal of Child Language. 1995;22(02):461-8. ##
11. Jalilevand N, Ebrahimipur M, Purqarib J. Mean length of utterance and grammatical morphemes in
speech of two Farsi-speaking children Audiol Tehran University of Medical Sciences. 2012;21(2):96-108. [In Persian]. ##
12. Hosseini MZ, Noorbakhsh M. Learning Persian language syntax (a case study: 36 to 50 months). Language and Linguistics. 2007;3(5):103-13. [In Persian]. ##
13. Oskouei MT, Nematzadeh S. Development of the Semantic Aspect of Verbs in a Persian-Speaking Child: A Longitudinal Study. journal of Rehabilitation. 2016;17(2):106-17. [In Persian]. ##
14. MahmoodiBakhtiyari B, Soraya M, Badiee Z, Kazemi Y, Soleimani B. The size of expressive lexicon in 18-36month old children raised in Persian- speaking families. J Res Rehab Sci. 2011;7:681-7.[In Persian]. ##
15. Zarei S, Zarifian T, Rahmani H, Hosseinzadeh S. Study of the most frequent expressive vocabulary in 18-24 month Kurdish-speaking children koomesh. 2016;17(4):933-43. [In Persian]. ##
16. Gandomkar R. Evaluation compound verbs meaning Fitness Foundation in Persian: cognitive Language and Linguistics. 2011;7(14):98-112. [In Persian]. ##
17. Shirazi s, Mehri A, Mehdipur N, Rahgozar M. Phonological processing in children 2 to 4 years old Persian language. Journal of Rehabilitation. 2009;10(1):17-22. [In Persian]. ##
18. Khoshhal Z, Sima-Shirazi T, Mahmoodi-Bakhtiari B, Bakhshi E. Comparison of Verb Tense Inflection Ability in 3 and 4 Year-Old Girls and Boys. Journal Speech and Language Pathology 2014;1(4). [In Persian]. ##
19. Meshkatal-Dini M. The development of language in children's speech sounds and sound system. Journal of Linguistics. 1988;2(5). ##
20. Yadegari F, SHirazi T, Mehdipur N. Study of Auditory perception - the Word of normal children 5-2 years old in Farsi Tehran. (Audiology) auditory and vesitibular research. 2010;19(1):63-70. ##
21. Mehdipur N, SHirazi T, Nematzade S. Review the most frequent words children 18 to 24 months of Persian Language and comparison between the two sexes. Journal of Speech-Language Pathology. 2013;1(1):71-80. [In Persian]. ##
دوره 7، شماره 3
مهر و آبان 1397
صفحه 308-317
  • تاریخ دریافت: 17 شهریور 1396
  • تاریخ بازنگری: 14 آبان 1396
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1397